Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
Факультет мистецтв

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

____________ Ступнік М.І.

«___»_________ 2016 р.

П Р О Г Р А М А

вступного випробування для прийому на навчання

за ступенем “бакалавр”

за спеціальністю 022 Дизайн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривий Ріг

2016


      Програма складена на підставі дисциплін загальноосвітньої школи та спеціалізованих навчальних закладів мистецького спрямування «Образотворче мистецтво», «Рисунок» та «Композиція» і відповідає вимогам для вступу на навчання за ступенем «бакалавр» спеціальності 022 Дизайн.

Програму склали:

1.  к.пед.н.,  доцент Томашевський В.В._____                      /______________/

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)                                  (підпис)

 

2.заступник декана ф-ту мистецтв Ейвас Л.Ф.                    /______________/

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)                                (підпис)

3.  к.пед.н.,  доцент Щербина В.Г. ________                     /______________/

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)                               (підпис)

 

4. к.пед.н.,  доцент Пильнік Р.О.__________                    /______________/

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)                              (підпис)

Узгоджено на засіданні кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

Протокол № __ від  «___» березня 2016 р.

Завідувач кафедри

к.пед.н.,  доцент Щербина В.Г.                                                   /___________/

                                                                                                                      (підпис)

Узгоджено на засіданні вченої ради Криворізького педагогічного інституту

Протокол №____ від  «____» березня 2016 р.

Голова вченої ради

Криворізького педагогічного інституту

                                                                      /___________/         Шрамко Я.В.                             

                                                                                        (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

          Вступ……………………………………………………………………….   4

 1. 1.         Перелік дисциплін, що виносяться на вступне випробування…………   4
 2. 2.         Порядок проведення вступного випробування………………………….   4
 3. 3.         Перелік тем та питань з дисципліни, що виносяться на фахове випробування………………………………………………………………   5
 4. 4.         Критерії оцінювання завдання  вступного випробування…………….. ..  5
 5. 5.         Рекомендована література для підготовки до вступного випробування  10

 

ВСТУП

Мета вступного випробування – визначення і оцінка рівня сформованості знань випускників загальноосвітніх шкіл (абітурієнтів) і їх відповідність вимогам навчально-виховного процесу у вищій школі, а саме з’ясування ступеню володіння образотворчою грамотою в розкритті основних понять рисунку та композиції, володіння технікою малювання і матеріалом.

Завдання вступного випробування – встановлення фактичної відповідності рівня підготовки абітурієнтів,  що вступають до вищого навчального закладу за спеціальністю 022 Дизайн (факультет мистецтв, художньо-графічне відділення) та можливості їх навчання у вищому навчальному закладі.

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників.  Для успішного засвоєння освітньо-кваліфікаційної програми бакалавра вступники повинні мати базову підготовку з теоретичних засад образотворчості і володіти практичними навичками з рисунку та композиції, а також мати здібності до оволодіння  теоретичними і практичними навичками за дисциплінами фахового спрямування.

Характеристика змісту вступного випробування. Зміст програми вступного випробування включає в себе знання, отримані випускниками загальноосвітніх шкіл і спеціалізованих мистецьких шкіл (абітурієнтами), в межах програми шкільного курсу з дисципліни «Образотворче мистецтво» (включаючи декоративно-прикладне мистецтво), а також, відповідно до неї, програм спеціалізованих дитячих навчальних закладів з дисциплін «Рисунок» та «Композиція»

 

 

 1. 1.1.         ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

 

На вступне фахове випробування для навчання за ступенем «бакалавр» за спеціальністю 022 Дизайн в межах творчого конкурсу виносяться екзамени з дисциплін «Рисунок» та «Композиція».

 

 

 

1.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

 

Випробування проводиться протягом двох днів. Загальна кількість годин на кожен екзамен - 6 астрономічних годин.

 

 

 

1.3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

 

Екзамен з дисципліни «Рисунок»

Тема:          Рисунок складного натюрморту з простих геометричних форм на тлі драпувань. (Завдання виконується протягом 6 астрономічних годин).

Матеріал:  Планшет, папір формату А2, графічні олівці, кнопки, гумка.

Перелік питань, що необхідно розглянути: Композиційне розміщення натюрморту з простих геометричних форм в аркуші; лінійно-конструктивна побудова геометричних форм з врахуванням їх пропорційних співвідношень; тонове вирішення натюрморту з простих геометричних форм на тлі драпувань із врахуванням закономірностей світлотіні, тонових та повітряно-просторових відносин; техніка володіння матеріалом.

Екзамен з дисципліни «Композиція»

Тема:          Стилізація природної (рослинної або тваринної) форми та створення на його основі орнаментальної композиції (стрічка, квадрат) в чорно-білому та кольоровому варіантах.

           (Завдання виконується протягом 6 астрономічних годин).

Матеріал: Набір паперу формату А3, гуаш або акварель, графічні олівці, пензлі, чорна туш, циркуль, лінійка.

Перелік питань, що необхідно розглянути: Узагальнення, стилізація та поетапна трансформація природної (рослинної або тваринної) форми за допомогою аналізу зображення та творчої переробки його в декоративний художньо-виразний образ; на основі трансформованого природного елементу створення оригінальної стрічкової композиції та композиції в квадраті (орнаменту) з використанням різних видів ритму; тонове (чорно-біле) та кольорове вирішення орнаментальної композиції в стрічці та квадраті; техніка володіння матеріалом.

 

1.4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАННЯ  ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

 

З дисципліни «Рисунок»:

 

Початковий рівень (0-12 балів).  Абітурієнт сприймає та відтворює натуру з порушенням пропорційних співвідношень та правил лінійно-повітряної перспективи, характеризує їх однозначно, демонструє слабко розвинуте художньо-естетичне мислення та елементарні навички в творчій художній діяльності.

                    (13-26 балів). Абітурієнт володіє незначною частиною художньої майстерності, має слабко сформований рівень сприйняття натури, виявляє певні творчі вміння та навички.

                   (27-38 балів).  Абітурієнт здатний сприймати окремі фрагменти постановки,  допускає помітні помилки у побудові перспективи та об’єму форми, технічний рівень виконання низький.

Середній рівень (39-46 балів).  Абітурієнт може відтворювати натуру на репродуктивному рівні, але не розуміє образну частину поставленого завдання.

                    (47-54 бали).  Абітурієнт володіє навичками й уміннями, які надають можливість проаналізувати та відтворити загальні образи натури; дуже слабко сприймає і відтворює художні особливості постановки, не виявляє необхідної техніки рисунка.

                    (55-60 балів).  Абітурієнт володіє навичками та вміннями, які дають йому змогу відтворити властивості натури, виявити основні пропорції, об’ємно-просторові особливості та тонові співвідношення, недостатньо володіє технічними прийомами рисунку, не може свідомо використовувати знання з перспективи.

Достатній рівень (61-68 балів). Абітурієнт, володіючи технічними прийомами рисунку, допускає неточності сприйняття та відтворення натури, але спостерігається вдале композиційне розміщення в форматі, присутні позитивні моменти технічного виконання малюнку.

                    (69-74 бали). Абітурієнт на достатньому рівні сприймає особливості натури, у змалюванні досить точно передає пропорції, об’ємно-просторові властивості та тонові співвідношення, але має стандартне мислення, малює частини постановки окремо, без взаємозв’язку та узагальнень їх світлових та тіньових частин.

                    (75-80 балів). Абітурієнт володіє знаннями перспективи і здатний свідомо використовувати їх при виконанні завдання, впевнено володіє і використовує технічні прийоми, допускає несуттєві помилки у передачі простору та тонового співвідношення предметів.

Високий рівень (81-88 балів). Абітурієнт володіє міцними знаннями в передачі простору, об’єму та тонового співвідношення поміж світлом та тінню, допускає незначні похибки в пропорціях.

                     (89-94 бали). Абітурієнт володіє глибокими знаннями з малюнку, не допускає неточностей в пропорціях, передачі лінійно-повітряної перспективи та світлотіньовому співвідношенні, вміло використовує формат аркушу.

                    (95-100 балів). Абітурієнт здатний творчо вирішувати весь комплекс завдань, а саме: композиційне розміщення в форматі, побудова, передача об’ємно-просторових планів методом тонових співвідношень, узагальнення; виконує завдання на бездоганному технічному рівні.

З дисципліни «Композиція»:

 

Початковий рівень (0-12 балів).  Абітурієнт не сприймає цілісно реалістичну форму; зосереджує свою увагу на несуттєвих та поверхових ознаках заданого об’єкту, не сформовані навички передачі виразності форми мовою стилізації та трансформації; демонструє слабке володіння художніми матеріалами.

                   (13-26 балів). У абітурієнта слабо розвинуто навички асоціативного мислення; він виявляє початкові уміння та навички побудови декоративного елементу засобами стилізації та трансформації; демонструє слабко розвинуте художньо-образне мислення та початкове вміння володіти художніми матеріалами.

 (27-38 балів). Абітурієнт здатен сприймати окремі елементи реалістичного мотиву декоративно; реалістично відтворює заданий мотив, без елементів стилізації та узагальнення; технічний рівень виконання завдання низький.

Середній рівень (39-46 балів).  Абітурієнт може відтворювати природну реалістичну форму  на репродуктивному рівні, але не розуміє образну частину поставленого завдання; невдало поєднує стилізований елемент орнаментально в чорно-білому та кольоровому варіантах; не виявляє необхідної техніки володіння матеріалом.

                     (47-54 бали).  Абітурієнт володіє навичками й уміннями, які надають можливість стилізувати окремі елементи заданої форми, проаналізувати та відтворити декоративно загальний образ об’єкту, але перевантажує його зайвими лініями та формами; слабко розуміє принципи побудови ритмічних композиції у заданих параметрах.

 (55-60 балів).  У абітурієнта сформовано навички широкого діапазону пошукових дій на початкових стадіях стилізації та трансформації природної форми; технічне володіння художніми матеріалами знаходиться на задовільному рівні; відсутнє художньо-образне відтворення об’єкту та оригінальність мислення.

Достатній рівень (61-68 балів). Абітурієнт, володіючи технічними прийомами в роботі з матеріалами, на достатньому рівні передає ритмічний лад в створених орнаментальних композиціях, але в роботі спостерігається шаблонність художньо-образного мислення та поверхова передача виразності трансформованої форми.

           (69-74 бали). Абітурієнт на достатньому рівні використовує композиційні засоби виразності (ритмічність, контрастність, симетричність, пропорціональність тощо) допускає певні неточності у відтворенні колористичної гами; на достатньому рівні володіє технічними прийомами, матеріалом та інструментом, відпрацьовує кінцевий варіант трансформації без втрати образності відповідно до поставленого завдання.

           (75-80 балів). Абітурієнт володіє композиційними знаннями та практичними навичками використання графіки та кольору; допускає несуттєві помилки у визначенні основного композиційного засобу, який домінує в створенні виразного образу природної форми та неточності в поетапній стилізації природної форми; для трансформації вміло використовує геометричні форми, дотримуючись основних закономірностей композиції (закону цілісності, ритму, рівноваги та ін).

 Високий  рівень (81-88 балів).  Абітурієнт  володіє достатніми навичками та вміннями стилізації та трансформації природної форми;  сформовані вміння інтерпретувати колорит мотиву та оперувати засобами тонового відтворення об’єкту; допускає незначні помилки в   створенні декоративного художньо-виразного образу; добре володіє пропорційністю і масштабністю у створенні орнаментальних композицій.

            (89-94 бали). Абітурієнт володіє навичками поетапної трансформації природної форми від ескізу до кінцевого варіанту, підкорює головній формі зображення другорядні, дотримуючись цілісності  композиції;  виявляє фантазію  та оригінальний підхід до декоративної стилізації об’єкту; свідомо застосовує теоретичні знання з композиції на практиці; виконує всю роботу на високому технічному рівні.

                   (95-100 балів). Абітурієнт здатний творчо вирішувати увесь  комплекс завдань, винесений на вступне фахове випробування, виконуючи його на бездоганному технічному рівні.

Дисципліни «Рисунок»  і «Композиція» оцінюються кожна за 100-бальною шкалою, а їх сума не може перевищувати 200 балів. Найнижчий сумарний позитивний бал фахового випробування дорівнює 100 балам.

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ШКАЛ ОЦІНЮВАННЯ

Кількість балів вступного випробування

Рівень

Що дорівнює оцінці за національною шкалою

0 – 6

7 – 13

14 – 19

Початковий рівень 2 (два)

20 – 23

24 – 27

28 – 30

Середній

рівень

3,0 (три)

31 – 34

35 – 37

38 – 40

Достатній

рівень

4,0 (чотири)

41 – 44

45 – 47

48 – 50

Високий

рівень

5 (п'ять)

 

 

1.5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ:

:

 1. Глинская И.П. Изобразительное искусство: Методика обучения: учебно-методическое пособие / Ирина Петровна Глинская.  – К.: Радянська школа, 1981. – 126 с., ил.
 2. Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва. Методика художнього виховання дітей / В.П. Котляр – К.: Кондор, 2006. – 200 с.
 3. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Просвещение, 1991.—256с.
 4. Орієнтовна програма естетичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл / За ред. Т.І.Цвелих. – К.: Рад. школа, 1971. – 124с.
 5. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия: Учеб. Пособие для студентов худож.–граф. фак. Пединститутов /Сост. Н.Н. Ростовцев и др. – М.: Просвещение,. 1989. – 207с.
 6. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию / Николай Николаевич Ростовцев. - М.: Просвещение, 1981. – 192 с.
 7. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Николай Николаевич Ростовцев. - М.: Просвещение, 1985. – 229 с.
 8. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе / Е.В. Шорохов. – Просвещение, 1977. – 112 с.
846
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша