Кафедра економічної і соціальної географії
та методики викладання
Факультет географії, туризму та історії

Холошин Ігор Віталійович

кандидат геолого-мінералогічних наук,

старший науковий співробітник

завідувач кафедри економічної і соціальної географії та методики викладання

Освіта: Криворізький гірничорудний інститут, спеціальність – «Геологічна зйомка, пошуки і розвідка родовищ корисних копалин»; кваліфікація – «Гірничий інженер-геолог» (1981 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Еволюція магнетитів Ковдорського родовища і зв’язок її з збагачуваністю руд»; 04.00.20 – мінералогія, кристалографія.

Навчальні курси:  «Картографія з основами топографії», «ГІС та комунікаційні засоби навчання географії».

Коло наукових інтересів: геоінформаційні технології, педагогічна геоінформатика.

Кількість наукових праць: 98.

Наукові праці:

Навчальні посібники:

1. Педагогічна геоінформатика. Ч. 1. Дистанційне зондування Землі: [навч. посіб.] / Ігор Холошин. – Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д. О., 2013. – 224 с.

2. Педагогічна геоінформатика. Ч.2. Супутникова навігація: [навч. посіб.] / Ігор Холошин. – Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д. О., 2014. – 125 с.

3. Педагогічна геоінформатика. Ч.3. Геоінформаційні стистеми: [навч. посіб.] / Ігор Холошин. – Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д. О., 2016. – 176 с.

Методичні рекомендації:

1. Методичні рекомендації з курсу «Геоінформаційні технології в географії» / І. В. Холошин. – Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – 36 с.

2. Методичні рекомендації з курсу «Геоінформаційні технології в географії» / І. В. Холошин. – Кривий Ріг: КДПУ, 2012. – 32 с.

Наукові статті:

1. Роль геоінформаційних технологій при вивченні географічних дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах України / І. В. Холошин // Географія та туризм: зб. наук. праць. – Вип. 4. – Київ: Альтерпрес, 2010. – С. 166–171.

2. Медико-географическое прогнозирование эпидемий гриппа с применением геоинформационных систем / И. В. Холошин // Ученые записки ТНУ: сб. науч. трудов. – Т 24 (63) № 2. – Ч. 2. – С. 104–109.

3. Применение GPS при проведении геолого-технологического картирования месторождений полезных ископаемых / І. В. Холошин // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Геологія, Географія. – Вип. 12. – № 3/2. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 13–19.

4. Медико-географическое прогнозирование эпидемий гриппа с применением геоинформационных систем / И. В. Холошин, О. И. Железняк // Ученые записки ТНУ: сб. науч. трудов. – Т. 24 (63) № 2. – Ч. 2. – С. 104–109.

5. Методика впровадження даних дистанційного зондування Землі в процес підготовки майбутніх учителів географії /І, В. Холошин // Актуальні питання природничих наук та методика викладання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. – Ніжин: Видавн. НДУ, 2012. – С. 197–189.

6. Новий підхід в організації навчальних геологічних екскурсій з використанням інформаційних технологій (на прикладі Криворізького регіону) / І. С. Паранько, І. В. Холошин // Географія та туризм: зб. наук. праць. – Вип. 27. – Київ: Альфа-ПІК, 2014. – С. 112–119.

 

Бурман Людмила Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

голова Первинної профспілкової організації КДПУ

Освіта: географічний факультет Криворізького державного педагогічного інституту, спеціальність – «Географія та біологія», кваліфікація – «Вчитель географії та біології» (1992 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови формування діалогічних умінь студентів вищих навчальних педагогічних закладів» (2009 р.), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Навчальні курси:  «Регіональна економічна і соціальна географія світу».

Коло наукових інтересів: 

Стажування: Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ» (2014 р.).

Кількість наукових праць:

Наукові праці:

Навчальні і методичні посібники:

1. Мінерально-сировинний потенціал України: навч. посіб. / І. С. Паранько, Л. В. Бурман, С. В. Ярков. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011. – 332 с.

2. Регіональна економічна і соціальна географія світу: навч.-метод. комплекс / Л. В. Бурман. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012. – 154 с.

3. Регіональна економічна і соціальна географія світу: навч.-метод. комплекс для змішаного (очно-дистанційного навчання) на базі онлайн платформи Google Class [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу: https://classroom.google.com/u/0/c/NDA4NDI4NVpa; код класу 0n7mnc5.

4. Регіональна економічна і соціальна географія (Африка, Латинська Америка,  Азія, Англо-Америка, Австралія й Океанія): навч.-метод. комплекс для змішаного (очно-дистанційного навчання) на базі онлайн платформи Google Class [Електронний ресурс] / Л. В. Бурман, О. В.Бондаренко. – 2017. – Режим доступу: https://classroom.google.com/c/NzgyNjAyOTY3OFpa; код класу: i4rc87.

Бондаренко Ольга Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта: географічний факультет Криворізького державного педагогічного університету з відзнакою, спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія та біологія», кваліфікація – «Вчитель географії та біології» (2001 р.); спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія», кваліфікація – «Магістр педагогічної освіти, викладач географії» (2002 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Формування готовності студентів природничо-географічних факультетів педагогічних університетів до краєзнавчої роботи з учнями» (2009 р.), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Навчальні курси: «Палеогеографія», «Соціально-економічна картографія», «Регіональна економічна і соціальна географія світу», «Картографія з основами топографії», «Інформаційні системи й технології в туристичній індустрії», «Краєзнавча практика», «Комплексна практика з економічної і соціальної географії».

Коло наукових інтересів: модернізація професійної підготовки майбутніх вчителів географії, формування готовності студентів географічних факультетів  до педагогічної діяльності.

Стажування: кафедра педагогіки, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Т. Г. Шевченка (листопад 2014 р.).

Кількість наукових праць: 60.

Наукові праці:

Монографії

1. Готовність до краєзнавчої роботи – важливий показник професіоналізму сучасного педагога / О. В. Бондаренко // Професійне становлення майбутнього вчителя: монографічний огляд / за ред. д.п.н., проф. Л. В. Кондрашової. – Кривий Ріг, 2006. – С. 247–265.

2. Психологія менеджменту в освіті / Н. Дуднік, О. Бондаренко // Освітній менеджмент: проблеми теорії та практики: [монографія] / [Т. О. Дороніна, С. М. Амеліна, В. В. Гаманюк та ін.]; за ред. Т. О. Дороніної. – Кривий Ріг: Інтерсервіс, 2014. – С. 60–73.

Навчально-методичні посібники (у тому числі електронні класи):

1. Методичні рекомендації щодо формування готовності студентів природничо-географічних факультетів до краєзнавчої роботи з учнями / О. В. Бондаренко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008. – 41 с.

2. Загальні методи, засоби, форми виховання; Виховання учнів у колективі та сім’ї; Методи і засоби навчання / О. В. Бондаренко // Педагогіка: курс лекцій: навч. посіб. / За ред. О. А. Пермякова. – Кривий Ріг: СПД Залозний В. В., 2013. – С. 50–54: С. 62–68; С. 103–108.

3.  Використання мультимедійних засобів у процесі вивчення навчального курсу «Історія педагогіки»: методичні рекомендації/ В. В. Садова, О. В. Бондаренко. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – 52 с.

4. Методичні рекомендації щодо попередньої експертизи дисертації у галузі педагогічних наук / Т. О. Дороніна, Н. Ю. Дуднік, О. В. Бондаренко. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – 14 с.

5. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Європа, СНД): навч.-метод. комплекс для змішаного (очно-дистанційного навчання) на базі онлайн платформи Google Class [Електронний ресурс] / О. В.Бондаренко, О. В. Ганчук. – 2016. – Режим доступу: https://classroom.google.com/ u/0/c/MTk4MDYyODQ1; код класу: f8felum.

6. Інформаційні системи й технології в туристичній індустрії: навч.-метод. комплекс для змішаного (очно-дистанційного навчання) на базі онлайн платформи Google Class [Електронний ресурс] / О. В.Бондаренко. – 2016. – Режим доступу:  https://classroom.google.com/u/0/c/MTYwNTkwNTk1NFpa; код класу: o1a0nh8

7. Географія населення: навч.-метод. комплекс для змішаного (очно-дистанційного навчання) на базі онлайн платформи Google Class [Електронний ресурс] / О. В.Бондаренко. – 2017. – Режим доступу: https://classroom.google.com/u/0/c/NTU0ODI0NjAyN1pa; код класу: yk5z5z7.

8. Регіональна економічна і соціальна географія (Африка, Латинська Америка,  Азія, Англо-Америка, Австралія й Океанія): навч.-метод. комплекс для змішаного (очно-дистанційного навчання) на базі онлайн платформи Google Class [Електронний ресурс] / Л. В. Бурман, О. В.Бондаренко. – 2017. – Режим доступу: https://classroom.google.com/c/NzgyNjAyOTY3OFpa; код класу: i4rc87.

Фахові статті та тези науково-практичних конференцій:

1. Формування фахової компетентності майбутніх учителів географії у процесі вивчення суспільно-географічних дисциплін / О. В. Бондаренко // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць / гол. ред. З. П. Бакум. – Вип. 46. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2015. – С. 8–12.

2. Структурно-динамічні зміни адміністративно-територіального поділу Дніпропетровської області: історико-географічний аспект / С. В. Мантуленко, О. В. Бондаренко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Серія: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2016.

3. Роль куратора академічної групи в формуванні професійної спрямованості майбутніх фахівців / О. В. Бондаренко // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць / гол. ред. З. П. Бакум. – Вип. 48. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2016. – С. 132–139.

4. Методика формирования готовности будущих учителей географии к краеведческой деятельности / Специалист ХХІ века: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетенттность: материалы IV Международ. научно-практич. конф., 22 октября 2015 г. – Барановичи. Республика Беларусь: Барановичский государственный университет», 2015. – С. 229–231.

5. Використання Google Classroom під час вивчення Регіональної і соціальної географії світу / Упровадження ІКТ в освітній процес навчальних закладів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф., 23–24 березня 2016 р. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2016. – С. 3–5.

6. Краєзнавча практика майбутніх учителів географії як невід’ємний складник їх професійно-педагогічної підготовки / Освітні й наукові виміри географії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф., 21–22 квітня 2016 р. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2016. – С. 25–28.

Варфоломєєва Ірина Миколаївна

старший викладач

Освіта: географічний факультет Криворізького державного педагогічного університету, спеціальність – «Географія та біологія», кваліфікація – «Вчитель географії та біології» (1987 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток пізнавальних інтересів старшокласників в умовах профільного навчання географії».

Навчальні курси: Методика навчання географії», «Методика навчання географії в ЗОШ з профільним навчанням та при поглибленому вивчені предмету».

Стажування: Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ» (2015 р.).

Коло наукових інтересів: профільне навчання географії, використання інноваційних технологій у навчанні географії.

Кількість наукових праць: понад 20.

Наукові праці:

Навчально-методичні посібники:

1. Методичні вказівки до проведення комплексної практики з економічної і соціальної географії / О. В. Ганчук, І. М. Варфоломєєва. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015 – 23 с.

Фахові статті та тези науково-практичних конференцій:

1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивчені географії в умовах нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти / І. М. Варфоломєєва // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошук. – Запоріжжя. 2013. – Вип. 59. – С. 76–81.

2. Формування пізнавальних інтересів учнів з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій / І. М. Варфоломєєва // Шкільна географічна освіта: інформаційно-комунікативні технології у навчально-виховному процесі. – К.: ДНВП «Картографія», 2013. – С. 80–83.

3. Організація вивчення географії в класах природничо-географічного профілю / І. М. Варфоломєєва // Географія в інформаційному суспільстві. Т. 4. – К.: Обрій, 2013. – С. 360–361.

4. Формування пізнавальних інтересів старшокласників до географії / І. М. Варфоломєєва // Географія. – 2013. – № 9. – С. 24–26.

5. Розвиток пізнавальних інтересів учнів за підручником географії у профільній школі / І. М. Варфоломєєва // Географія. – 2013. - № 5. – С. 10–14.

6. Організація навчально-виробничої практики у класах географічного профілю / І. М. Варфоломєєва // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць / гол. ред. З. П. Бакум. – Вип. 43. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2014. – С. 132–139.

Ганчук Олена Вікторівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Освіта: географічний факультет Криворізького державного педагогічного університету, спеціальність – «Географія та біологія», кваліфікація – «Вчитель географії та біології» (1996 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Організація групової пізнавальної діяльності студентів у процесі навчальних екскурсій з географії» (2014 р.), 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія).

Навчальні курси: «Регіональна економічна і соціальна географія світу», «Методика навчання географії», «Глобальна географія», «Рекреаційна географія», «Методика підготовки і проведення екскурсій», «Краєзнавча практика», «Комплексна практика з економічної і соціальної географії».

Стажування: Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ» (2015 р.).

Кількість наукових праць: 35.

Наукові праці:

Навчально-методичні посібники:

1. Питання та відповіді з економічної та соціальної географії України. Для підготовки до державних екзаменів студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів / О. В. Ганчук, О. О. Гунченко. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. – 92 с.

2. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з економічної та соціальної географії України (для студентів географічного факультету заочної форми навчання) / О. В. Ганчук, О. О. Гунченко. – Кривий Ріг, КДПУ, 2008. – 33 с.

3. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Рекреаційна географія» / О. В. Ганчук. – Кривий Ріг, КДПУ – 2008. – 67 с.

4. Методичні рекомендації до варіативного курсу «Методика організації і проведення навчальних географічних екскурсій» / О. В. Ганчук. – Кривий Ріг : КПІ, 2014. – 64 с.

5. Лабораторний практикум з курсу «Регіональна економічна і соціальна географія світу» (Європа) / О. В. Ганчук. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ, 2014. – 147 с.

6. Методичні вказівки до проведення комплексної практики з економічної і соціальної географії / О. В. Ганчук, І. М. Варфоломєєва. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015 – 23 с.

Фахові статті та тези науково-практичних конференцій:

1. Навчальні екскурсії з географії та їх роль у професійному становленні майбутнього вчителя / О. В. Ганчук // Science and Education – a New Dimension. – Budapest : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2013. – Vol. 1. – P. 57–62.

2. Вивчення пізнавальної діяльності студентів під час навчальних екскурсій з географії /О. В. Ганчук // Місія вчителя в сучасному світі: матеріали ІІ Міжнародного симпозіуму 27–30 вересня 2012 р. – Одеса: МОН, молоді та спорту України, ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2013. – С. 75–77.

3. Особливості класифікації навчальних екскурсій з географії, що використовуються в процесі підготовки майбутніх вчителів / О. В. Ганчук // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць / гол. ред. З. П. Бакум. – Вип. 43. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2014. – С. 16–21.

4. Туризм на Криворіжжі: екскурсійний потенціал міста Кривого Рогу – нової туристичної дестинації України / О. В. Ганчук, В. Л. Казаков // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України»/ [Зб. наук. праць]. – Кіровоград. – КЛА НАУ, 2015. – C. 33–35.

Калініченко Ольга Олександрівна

кандидат геолого-мінералогічних наук, старший викладач

Освіта: Львівський державний університет, спеціальність – «Геохімія», кваліфікація – інженер-геолог (1977).

Тема дисертаційного дослідження: «Геолого-геохімічні умови формування глибинних зон окиснення Кривбасу», 04.00.11 – геологія, пошук і розвідка рудних і не рудних родовищ, металогенія.

Навчальні курси: «Геологія», «Історична географія», «Історична географія та палеогеографія», «Географія ґрунтів».

Стажування: 2015 р.

Кількість наукових праць: понад 50.

Наукові праці:

Монографії:

1. Фізична географія Криворіжжя: [монографічна навчальна книга] / Казаков В. Л., Калініченко О. О., Коцюруба В. В., Остапчук І. О. та ін. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов,
2015. – 272 с.

Фахові статті та тези науково-практичних конференцій:

1. Моніторинг карстоутворення у південній частині селища Рахманівка (м. Кривий Ріг) геофізичними методами». Теоретичні, регіональні, прикладні напрямки розвитку антропогенної географії та геології: матеріали Третьої міжнародної конференції. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011. – С. 147–152

2. Регистрация и анализ техногенных и природных сейсмических событий в г. Кривой Рог / О. А. Калиниченко, И. Ю. Гурова, П. И. Пигулевский, С. В. Щербина // Геоинформатика, – 2013. – № 4 (48). – С. 66–77.

3. Исследование природы криворожского землетрясения 23 июня 2013 г.» // Сейсмологічні та геофізичні дослідження в сейсмоактивних регіонах: [матеріали наук. конф.-семінару присвяченої пам’яті Т. З. Вербицького та Ю. Т. Вербицького]. – Львів, 2014. – С. 164–170.

4. Аналіз геологічного середовища порушеного техногенними чинниками на прикладі південно-західної частини Криворізького залізорудного басейну // Сборник научных трудов SWorld. – Вып. 38, том 26. – Иваново: Маркова А., 2015. – С. 60–69.

Мантуленко Світлана Вікторівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Освіта: географічний факультет Криворізького державного педагогічного університету, спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія та біологія», кваліфікація – «Вчитель географії та біології» (2002 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Формування готовності майбутніх учителів географії до профільного навчання старшокласників», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2015 р.)

Навчальні курси: «Туристичне країнознавство», «Інноваційні технології у викладанні географії», «Політична географія», «Економічна і соціальна географія Дніпропетровської області», «Географія релігій», «Економічна географія України», «Методика навчання географії».

Коло наукових інтересів: проблеми профільного навчання; теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів географії; географічні аспекти соціально-економічного розвитку Криворіжжя.

Кількість наукових праць: понад 20.

Наукові праці:

Монографії:

1. Мантуленко С. В. Управління загальноосвітніми навчальними закладами в умовах профільного навчання / С. В. Мантуленко // Освітній менеджмент: проблеми теорії та практики: [монографія] / [Т.О. Дороніна, С. М. Амеліна, В. В. Гаманюк та ін.]; за ред. Т. О. Дороніної. – Кривий Ріг: ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2014. – С. 261–271.

Навчально-методичні посібники:

1. Методичні рекомендації щодо формування готовності майбутніх учителів географії до профільного навчання старшокласників / С. В. Мантуленко. – Кривий Ріг: КПИ ДВНЗ «КНУ», 2014. – 41 с.

Фахові статті та тези науково-практичних конференцій:

1. Зміст, структура та рівні готовності майбутнього вчителя до профільного навчання старшокласників / С. В. Мантуленко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : [зб. наук. пр.] / ред.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ; Віниця : Планер, 2013. – Вип. 35. – С. 350–355.

2. Сутність, концептуальні основи та принципи організації профільного навчання в старшій загальноосвітній школі / С. В. Мантуленко // Науковий вісник обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія Педагогіка / за заг. ред. Нісімчука А. С., Бенери В. Є. – Кременець: ВЦ КОГПІ ІМ. Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 2. – С. 62–69.

3. Системний моніторинг у формуванні готовності майбутніх учителів географії до профільного навчання старшокласників як необхідна умова ефективності цього процесу / С. В. Мантуленко // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць / гол. ред. З. П. Бакум. – Вип. 41. – Кривий Ріг: КДПУ, 2014. – С. 81–85.

4. Використання імітаційно-ігрових та проектних технологій у процесі формування готовності майбутніх учителів географії до профільного навчання старшокласників / С. В. Мантуленко //Збірник наукових праць міжнародної конференції «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості та транспорту 2015». – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – С. 430–437.

5. Принципи управління навчальними закладами в умовах профільної школи / О. В. Бондаренко, С. В. Мантуленко // Сталий розвиток промисловості та суспільства: матеріали міжнародної науково-технічної конференції, 22–25 травня 2015 р. – Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ», 2015. – С. 6–7.

Пантелєєва Наталія Борисівна

асистент

Освіта: географічний факультет Криворізького державного педагогічного університету з відзнакою, спеціальність – «Географія та біологія», кваліфікація – «Вчитель географії та біології» (1998 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Територіальна організація та еколого-географічні аспекти функціонування мінерально-сировинного комплексу Дніпропетровської області»

Навчальні курси: «Методика навчання географії», «Економічна географія України», «Соціальна географія світу», «Географія культури», «Економічна та соціальна географія України», Конструктивна географія та раціональне природокористування», «Краєзнавча практика».

Стажування: Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ» (2015 р.).

Кількість наукових праць: 12.

Наукові праці:

Навчально-методичні посібники:

1. Програма факультативу «Антропогенні ландшафти» для учнів 10–11 класів загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням географії / Н. Б. Пантелєєва // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – № 45. – С. 4.

2. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу «Методика викладання географії» (для студентів географічного факультету) / Н. Б. Пантелєєва, І. М. Варфоломєєва. – Кривий Ріг, 2006. – 24 с.

3. Методичні рекомендації до курсу «Економіка природокористування» / Н. Б. Пантелєєва. – Кривий Ріг, 2006. – 34 с.

Фахові статті та тези науково-практичних конференцій:

1. Дериваційний тунель ріки Саксагань – зразок гідротехнічної Індустріальної спадщини Кривбасу / Н. Б. Пантелєєва, В. Л. Казаков, В. В. Тітов, Г. Ю. Сербіна // Індустріальна спадщина і культурі і ландшафті: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (м. Кривий Ріг, 1–4 жовтня 2008 р.): у 2 ч. / редкол.: В. Л. Казаков (відп. ред.)[ та ін.]. – Ч. 1. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. – С. 154–157.

2. Демографічна ситуація в місті Кривому Розі та її вплив на формування учнівського контингенту загальноосвітніх шкіл / Н. Пантелєєва, Ю. Грабович// Молоді науковці – географічній науці: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю Випуск V. – К., 2009. –  С. 45-47.

3. Історія формування мінерально-сировинної бази Дніпропетровської області / Н. Б. Пантелєєва // Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Умань, 10–11 квітня 2014 р.) / відп. ред. О. В. Браславська. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочинський»), 2014. – С. 218–222.

4. Мінеральні ресурси як визначальний чинник розвитку соціальної інфраструктури Дніпропетровської області / Н. Б, Пантелєєва // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : збірник наукових праць Випуск 61, Міжнародна науково-практична конференція [Інформаційне суспільство і природа: вектори впливу], (Кривий Ріг, 16–17 травня 2014 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014 – С. 55-61.

5. Соціально-економічні передумови розвитку мінерально-сировинної бази Дніпропетровської області / Н. Б. Пантелєєва // Географія. Екологія. Туризм: теорія, методологія, практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (21-23ттравня 2015 р.) – Тернопіль: СМП «Тайп», 2015. – С. 108–110.

Провоженко Михайло Анатолійович

старший викладач

Освіта: географічний факультет Криворізького державного педагогічного університету, спеціальність – «Географія та біологія», кваліфікація – «Вчитель географії та біології» (1996 р.).

Навчальні курси: «Основи промислового виробництва, сільського господарства та транспорту»,  «Вступ до економічної і соціальної географії», «Конструктивна та антропогенна географія», «Антропогенна географія».

Стажування: Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ» (2015 р.).

Кількість наукових праць: понад 30.

Наукові праці:

Фахові статті та тези науково-практичних конференцій:

1. Специфіка зовнішнього управління процесом соціальної адаптації молодих інвалідів промислового регіону (на прикладі Криворіжжя) / І. Грабовець, М. Провоженко // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: зб. наук. праць Дон ДУУ, Том ХІ, Вип. 146. Серія соціологія. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – С. 28–36.

2. Інвалідність як соціальна проблема та основні підходи до її вивчення // М. А. Провоженко, О. А. Тарасова  / Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук праць. – Вип. 45.  – Запоріжжя: Вид-во класичного приватного ун-ту, 2010. – С. 264–271.

3. Соціальні адаптивні практики молодих інвалідів / Тарасова, М. // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Вип. 53. – Запоріжжя, вид-во Класичного приватного університету, 2012 р. – С. 179–187.

4. Комунікаційний простір: сутність та тенденції розвитку в українському соціумі / М. А. Провоженко, І. В. Грабовець // «Ольвійський форум – 2012: стратегії України в геополітичному просторі»: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Том 9. – С. 22–24.

5. Социальная справедливость и право: соотношение и взаимосвязь / М. А. Провоженко, И. В. Грабовець, Л. С. Черноус // Economics, management, law: problems of science and practice: Collection of scientific articles. vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2015. – Р. 86–90.

1128
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31