Факультет української філології
Українська мова і література

g4Mp2ucNYKgЗ ІСТОРІЇ ФАКУЛЬТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Філологічний факультет з двома відділеннями (за двома спеціальностями) - Українська мова й література та Російська мова й література, як структурна одиниця Криворізького державного інституту профосвіти, започаткував свою діяльність з 1 жовтня 1930 року.

Тоді на денній і заочній формах навчання контингент студентів становив 100 осіб. З 1930 до 1938 р. постійно змінювалися не тільки зміст, а й форми навчання, появлялися додаткові можливості приділяти більше уваги питанням методики викладання фахових дисциплін, зміцнювалися зв’язки факультету зі школами і з життям міста. З 1938 року по 1952 рік при філологічному факультеті працювало і учительське відділення з дворічним терміном навчання. За цей час на факультеті поряд з денною відкрито і заочну форму навчання, випускники яких здійснили значний внесок у розвиток народної освіти на Дніпропетровщині. Першим деканом філологічного факультету була призначена Найдьонова Марія Георгіївна, яка водночас керувала й кафедрою української та російської мов. Кафедру української, російської і зарубіжної літератур очолювала Чубинська Катерина Петрівна. Під її керівництвом Торговець Зоя Вікторівна написала й захистила кандидатську дисертацію з творчості А.П.Чехова. Так з’явився перший кандидат філологічних наук. Зарубіжну літературу читав після несправедливого реабілітування колишній доцент Ровда Кирило Йосипович, який прекрасно знав свій предмет і заслужено вважався улюбленцем студентської молоді. Російську літературу читала й старший викладач Чернова Фаїна Абрамівна, яка теж відзначалася високою професійною майстерністю. З 1947 р. на кафедрі української та російської мов працює доцентом Василь Семенович Ващенко. Згодом Василь Семенович захистив докторську дисертацію, став професором і очолив кафедру української мови ДДУ. Він – автор багатьох монографій і підручників з української мови для середньої й вищої школи. Під його керівництвом написала й захистила кандидатські й докторські дисертації викладачі нашого факультету – Л.І.Добржанська, А.М.Поповський, І.Д.Сухомлин і інші. У 1948 р., після одержання диплома з відзнакою Миколі Савичу Мошенському доручено читати українську і російську усну народну творчість, давню літературу. З 1949 року на цій кафедрі працює кандидат філологічних наук, доцент Олександр Олексійович Телешов; старшим викладачем – Петро Ісакович Полянський.

Весь цей час ґрунтовні знання з мовознавчих дисциплін давали студентам викладачі А.Ф.Бреус, М.Т.Даценко, М.О.Левченко, В.Ю.Лепеха, М.М.Білецька та ін. П.В.Бурба в Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні АН України написав і успішно захистив кандидатську дисертацію. Курс методики викладання української мови в школі у повоєнні роки (за сумісництвом) читав директор Криворізької СШ №1 Венедикт Львович Степовий. З 1994 р. функціонує кафедра української літератури, її очолив тоді старший викладач Василь Абрамович Шевченко, який читав багато літературних курсів. Цей викладач був майстром наукового художнього слова. На цій кафедрі працювала старшим викладачем і Оксана Дмитрівна Кравецька, яка читала історію української літератури (написала і захистила кандидатську дисертацію після 1956 року, в Сумському педінституті). Старшим викладачем цієї кафедри, після демобілізації, з грудня 1946 року став працювати Федір Михайлович Яловий, який читав українську усну народну творчість, давню українську літературу, українську літературу ХVІІІ століття та сучасну українську літературу, а також був призначений деканом філологічного факультету. До 1952 року він повністю склав кандидатські екзамени, а в 1952-53 навчальному році в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН України написав і захистив кандидатську дисертацію на тему „Усна народна творчість Криворіжжя”. Він повернувся на кафедру української літератури КДПІ, де працював до 1954 року, після чого призначений ректором Слов’янського педінституту, а в 1958 році – ректором Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С.Макаренка.

На цій же кафедрі працював колишній випускник філологічного факультету Криворізького педінституту Петро Максимович Китичок, який написав і успішно захистив кандидатську дисертацію в Одеському державному університеті і з 1956 року очолив кафедру української мови і літератури Кримського педінституту ім. М.В.Фрунзе. З 1951 року на кафедрі української літератури працюють випускники Любов Минівна Терещенко та Василь Сергійович Ямковий. У післявоєнний період з 1944 по 1956-й роки на денній і заочній формах навчання разом з учительським відділенням підготовлено близько 950 учителів-словесників різних рівнів, які були зрілими спеціалістами: серед випускників-юнаків переважали фронтовики, котрі прийшли до інституту прямо з полів нечуваних в історії боїв. Їм притаманна дисциплінованість і відповідальність. І студентам-дівчатам було не легше – чого тільки їм не довелося робити. Незважаючи на те, що в студентів були досить таки складні матеріальні умови в післявоєнні роки, життя на факультеті було цікавим і змістовним.

Кафедрою української літератури було створено літературну студію, яка об’єднувала творчо обдаровану молодь. На її заняттях юнаки й дівчата читали свої поезії, оповідання, рецензії, критичні розвідки, окремі з яких друкувалися в республіканській періодиці, на сторінках „Червоного гірника” та на сторінках факультетської газети „Філолог”. Саме в цій літературній студії почав читати свої гуморески студент Павло Прокопович Глазовий, які друкувалися на сторінках журналу „Перець”. П.П.Глазовий закінчив ІІ курс у Криворізькому педінституті, а потім перевівся на ІІІ курс філологічного факультету Київського державного педінституту ім. М.Горького, де поєднував навчання із співпрацею в редакції журналу „Перець”, а після закінчення інституту перейшов повністю на творчу роботу і став відомим українським поетом-гумористом. Студенти часто зустрічалися з письменниками-земляками Дмитром Ткачем, Олексою Гуреєвим, Панасом Ногіним та іншими. На факультеті працював драматичний гурток, яким керував актор Криворізького музично-драматичного театру Віктор Іванович Кучма. Аматорами були заступник директора із заочної освіти Франц Гнатович Гнатовський, декан факультету Ф.М.Яловий, викладачі М.С.Мошенський, Л.Я.Штукман, М.М.Біленька і багато студентів. Драмгуртківцями ставилися різні п’єси. На факультеті постійно діяв ансамбль пісні й танцю під керівництвом студентів Р.Н.Романюка та ін.

Студенти філологічного факультету разом зі студентами інших факультетів брали участь у різноманітних заходах, секціях (під керівництвом майстра спорту Г.М.Толстоп’ятенко, завідувача кафедрою фізичного виховання, О.І.Толстоп’ятенко та ін.), у спартакіадах. Щорічно після тривалої підготовки святкових концертів студенти факультету організовували й проводили незабутні зустрічі з викладачами й студентами – з ветеранами Великої Вітчизняної війни, зокрема з Двічі Героєм Радянського Союзу полковником Дмитром Борисовичем Глінкою. З 1956-го по 1982-й рік факультет не функціонував. З ініціативи доцента А.В.Козлова і ректора педінституту П.І.Шевченка 1982 року здійснено перший набір студентів на філологічне відділення факультету підготовки вчителів початкових класів. З 1984-го по 2000-й роки філологічний факультет із спеціальностями „Українська мова й література” й „Російська мова й література” став діяти як самостійна структурна одиниця. Очолив цей факультет Ф.З.Яловий.

На основі кафедри методики викладання філологічних дисциплін факультету підготовки вчителів молодших класів було сформовано кафедру української мови (на чолі з доцентом В.В.Явір), кафедру української, російської та зарубіжної літератури” (на чолі з доцентом А.В.Козловим) і кафедру російської мови, якою стала керувати доцент Т.В.Сімашко. На філологічному факультеті за період з 1984 року різко виріс науково-педагогічний потенціал. За цей період докторські дисертації захистили А.В.Козлов, П.І.Білоусенко, С.О.Караман; кандидатські дисертації позахищали В.І.Кажан, С.О.Караман, М.В.Вербовий, О.В.Караман, І.О.Іншакова, З.П.Бакум, С.М.Цетляк, О.В.Царук, Г.М.Віняр, К.А.Качайло, Т.І.Вавринюк, І.В.Василенко, І.Є.Данильченко, С.В.Щербак Ж.М.Свірська, І.М.Онікієнко, О.М.Гончаренко, В.Г.Терещенко Н.Г.Мельник, Л.М.Удовиченко, Л.В.Волошук, Л.О.Донченко, В.М.Титикало, Ж.В.Колоїз, Л.Р.Шпачук, І.А.Кравцова, С.С.Журба. Значним резервом зростання наукового потенціалу факультету є навчання викладачів в аспірантурі, докторантурі у формі пошукувача. Заслуговує на увагу той факт, що викладачі факультету постійно удосконалюють технологію проведення навчального процесу як на денній, так і на заочній формах навчання Викладачами фахових кафедр до кожного з навчальних курсів чи його розділів розроблені й видані методичні рекомендації практичних і лабораторних занять. Нині на філологічному факультеті навчально-виховний процес здійснює кафедра української та світової літератур на чолі з завідуючою кафедрою, кандидатом філологічних наук, доцентом Н.Г.Мельник та кафедра української мови під керівництвом завідуючою кафедрою, доктора філологічних наук, професора Ж.В.Колоїз. Загальне керівництво факультетом здійснює декан – кандидат філологічних наук, доцент І.О.Іншакова. Спеціальність «Українська мова та література» акредитовано за IV рівнем. Традиційно, з року в рік, проводяться Тижні української мови, Дні слов’янської писемності, День філолога, Літературно-музичні вечори разом з викладачами й студентами музично-педагогічного факультету, присвячені річницям від дня народження видатних письменників. Традиційними також стали творчі звіти академгруп – “Творчі портрети”. Періодично проводяться культпоходи в Криворізький музичний драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка. У 1986 році здійснено перший випуск учителів української мови та літератури в кількості 41 особи і вчителів російської мови й літератури в кількості 43 осіб. Колишні студенти філологічного факультету стали заслуженими вчителями України (М.Н.Добров, М.М.Гюд), відмінниками народної освіти (О.Ю.Течко, М.С.Мошенський, А.О.Пилипець, В.П.Карпець, В.Л. Нескоромний, Н.І.Буханець, М.В.Шульга, І.І.Костенко), директорами загальноосвітніх середніх шкіл (Н.С.Мошенський, М.Н.Добров, В.П.Карпенко, А.О.Пилипець), Р.Н.Романюк працював завідуючим міським відділом народної освіти м. Кривого Рогу, а потім – директором школи. М.М.Грац – завідуючим Довгинцівським районним відділом народної освіти, а потім директором однієї зі шкіл м. Кривого Рогу.

Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31