Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

БуракНародився у 1956 р. на Тернопільщині.

У 1979 р закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Працював 11 років молодшим науковим співробітником у науково-дослідному і проектному інституті «Механобрчормет».

У Криворізькому педагогічному інституті працює з 2001 р.

Кандидат педагогічних наук з 2009 року. Тема дисертаційного дослідження  «Методика навчання електромагнетизму в основній школі в умовах диференціації навчання».

Викладає навчальні дисципліни «Методика навчання фізики», «Електромагнетизм», «Молекулярна фізика», «Інформаційно-комунікаційні засоби навчання фізики», «Олімпіадні задачі з фізики». Керує науковими дослідженнями студентів з теми «Методика навчання фізики в середній школі».

За весь час наукової та науково-педагогічної діяльності опублікував понад 60 наукових праць, 5 навчальних посібників.

Співпрацює зі школами м. Кривого Рогу. За підготовку переможців міських, обласних, Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики, переможців обласних і Всеукраїнських конкурсів учнівських НДР по лінії МАН нагороджений грамотами обласного відділу освіти та знаком «Відмінник освіти України». За підготовку переможців Міжнародної олімпіади з фізики нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України.

За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Наукові інтереси : фізика, електромагнетизм, молекулярна фізика, методика навчання фізики в середній та вищій школі.

Майстер спорту з велосипедного туризму.

1997

ватртуврттруЗдещиц В. М. народився 30 березня 1951 р. в с. Теплухи Осиповичського району Могильовської обл.

Вищу освіту отримав у Московському інженерно-фізичному інституті на факультеті теоретичної та експериментальної фізики за спеціальністю ״Експериментальна ядерна фізика״.

З 1978 р. до 1991р. працював інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником в науково-дослідному інституті експериментальної фізики ядерного центру СРСР м. Арзамас-16 (м. Саров, Нижньоновгородської обл.). Очолював групу випробувачів ядерних зарядів, яка визначала енерговиділення ядерних зарядів та пробігів теплового випромінювання на ядерних полігонах біля м. Семипалатинська та острова Нова Земля.

За результатами випробувань 23 ядерних зарядів у 1989 р. захистив кандидатську дисертацію ״Визначення енерговиділення ядерних зарядів та пробігів теплового випромінювання методом сильної хвилі״ з присудженням наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

З 1991 р. працював на кафедрі фізики Криворізького технічного університету доцентом кафедри фізики. У 2003 р. Атестаційною колегією присвоєно вчене звання доцента по кафедрі фізики.

В 2007 р. захистив докторську дисертацію з присудженням наукового ступеня доктора технічних наук. З 2008 р. працював на посаді професора кафедри фізики Криворізького технічного університету.

На кафедрі фізики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету працює з березня 2009 року, де читає лекції з дисциплін “Електрика і магнетизм”, “Термодинаміка і статистична фізика”, “Фізика ядра і фізика елементарних частинок ”, “Сучасні методи експериментальних досліджень”.

Створив і очолює науково-дослідну волоконно-оптичну лабораторію, в якій викладачами кафедри та студентами проводяться науково-методичні дослідження.

Основні результати наукової та педагогічної діяльності опубліковані в більш ніж 80 роботах. Автор 10 патентів України на винаходи.

Здещиц В.М. – автор навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів “Оптика. Атомна та ядерна фізика”, “Субатомна фізика”, “Сучасні методи експериментальних досліджень у фізиці”, багатьох навчально-методичних посібників.

Наукові інтереси лежать в області розвитку наукових основ та техніки вимірювань параметрів геомеханічних і техногенних процесів у гірничовидобувному регіоні за допомогою волоконно-оптичних та цифрових технологій.

Професор Здещиц Валерій Максимович є керівником науково-методичного проекту з розробки мініатюрних лабораторних установок для проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики.

1228

апааоллдывКадченко Валентина Миколаївна у 1972 р. з відзнакою закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного інституту за спеціальністю «фізика та математика,  1,5 роки працювала вчителем фізики у сільській школі. З 1974 по 1977 навчалася в аспірантурі Інституту фізики  АН Естонської РСР в лабораторії рентгенівської спектроскопії (м. Тарту). У 1978 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 04.07.01 Фізика твердого тіла на тему «Запасання енергії в лужногалоїдних кристалах при опроміненні ультрам'якими рентгенівськими променями».

 На кафедрі фізики Криворізького державного педагогічного інституту (нині університету) працює з 1978 року. У 1983 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі фізики.

У період з 1980 по 1988 рр. працювала на посаді проректора КДПУ по заочному відділу, з 1988 р. по теперішній час – доцент кафедри фізики та методики її навчання, одночасно з 1998 року – заступник декана фізико-математичного факультету, з 2005 р. по 2013 р. – декан фізико-математичного факультету.

Наукові дослідження фоточутливих напівпровідникових плівок проводила у рамках договірної теми кафедри фізики з підприємством «Оріон» (м. Москва) з 1983 по 1991 рік як виконавець та керівник теми.

Пізніше зацікавилась проблемами методики навчання фізики у середній і вищій школі, розробкою та застосуванням сучасних дидактичних засобів навчання. Під її керівництвом на кафедрі фізики були створені педагогічні програмні засоби для вивчення фізики у 10-11 класах та до розділів «Кристалографія» і «Поляризація світла» загального курсу фізики.

У 2005-2006 рр. з розробкою ППЗ «Фізика 10-11» авторський колектив кафедри фізики  (доц. Кадченко В.М., студенти Бойко  О.С. і  Путілов Д.Ю.) як представники об’єднання «Квазар-Мікро» взяли участь у міжнародному конкурсі «Информационные источники сложной структуры для системы общего образования», який був оголошений  Міністерством освіти Російської Федерації в рамках проекту «Информатизация системы образования», де був отриманий грант на створення програмного забезпечення для середньої школи та розроблений демоваріант комп’ютерного демонстраційного комплекту «Физика 10-11».

На сьогодні доц. Кадченко В.М. залучена як виконавець комплексної теми кафедри «Удосконалення методики навчання фізики в сучасній школі та педагогічних ВНЗ» (керівник проф. Коновал О.А. ) та держбюджетної теми «Розробка методології проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики в умовах кредитно-модульної системи навчання» (керівник  проф.  Здещиц В.М.), разом зі студентами працює у напрямку застосування комп’ютерної техніки у лабораторних фізичних дослідженнях, розробки нових демонстраційних дослідів з оптики, залучає студентів до популяризації фізики в рамках щорічних «Наукових пікніків» тощо.

1210

мроррКоновал О.А. народився 5 жовтня 1946 року в с. Мар’яно Високопільського району Херсонської області.

1968 року закінчив фізико-математичний факультет Херсонського педагогічного інституту ім. Н.К. Круп-ської за спеціальністю «Фізика».

1973 року закінчив аспірантуру при відділі фотоелектроніки Інституту напівпровідників АН УРСР (нині Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України ).

1976 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження шумів фотоструму в полікристалічних шарах сульфіду кадмію» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. Захист відбувся в Інституті напівпровідників АН УРСР.

На кафедрі фізики Криворізького державного педагогічного університету працює з квітня 1974 року, спочатку асистентом кафедри фізики, а з 1980 року доцентом кафедри.

Стаж науково-педагогічної роботи Коновала О.А. складає 47 років. Протягом цього часу Коновал О.А. викладав на високому науково-методичному рівні «Загальну фізику» (розділи: механіка, молекулярна фізика, електромагнетизм, оптика, атомна та ядерна фізика), електротехніку, всі розділи «Теоретичної фізики» (класична та релятивістська механіка, класична та релятивістська електродинаміка, квантова механіка, статистична фізика та термодинаміка).

Глибокий аналіз та осмислення теорії і практики викладання теоретичної фізики у ВНЗ дозволило О.А. Коновалу запропонувати нову концепцію та інноваційні теоретико-методологічні підходи до вивчення фізики у ВНЗ, успішно захистивши у вересні 2010 року дисертацію «Теоретичні і методичні засади вивчення електродинаміки як релятивістської теорії у вищих педагогічних навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Вчене звання професора присвоєно у 2011 році.

Під його керівництвом на кафедрі фізики розроблялися і розробляються наступні актуальні науково-дослідницькі теми:

1. Комплексна кафедральна тема «Вдосконалення методики вивчення фізики в середній школі та вищих педагогічних закладах освіти» (Термін виконання: початок - 01.01.2007 р., закінчення - 31.12.2011 р.).

2. «Удосконалення методики вивчення фізики в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах та педагогічних ВНЗ». (Термін виконання: початок - 01.01.2014 р., закінчення - 31.12.2018 р.).

Виконувалися такі держбюджетні науково-дослідницькі теми:

3. «Науково-методична система вивчення електромагнетизму на засадах теорії відносності в умовах кредитно-модульного навчання» (номер державної реєстрації № 0109U002916) (Термін виконання: початок - 01.01.2009 р., закінчення - 31.12.2011 р.).

4. «Дидактичні засоби самостійної роботи студентів» (номер державної реєстрації № 0112U000360) (Термін виконання: початок - 01.01.2012 р., закінчення - 31.12.2014 р.).

О.А. Коновал плідно займається науково-дослідною роботою, бере активну участь в українських та міжнародних науково-методичних конференціях.

Результати його науково-методичних досліджень оприлюднено та апробовано на більш ніж 50 науково-практичних конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів.

На даний момент наукові доробки проф. Коновала О.А. висвітлено у більш ніж 190 наукових праць. Серед них 1 одноосібна монографія та 3 монографії у співавторстві, 26 навчально-методичних видань, зокрема, 12 навчально-методичних посібників, три з яких мають гриф МОН України.

Наразі Коновал О.А. є членом спеціалізованої Вченої ради К 23.053.04 із захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (Наказ МОН України № 153 від 14.04.2014 р.).

Коновал О.А. за багаторічну сумлінну працю відзначений грамотами Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Криворізької міської ради.

Наукові інтереси: теоретична фізика, теорія та методика навчання фізики, дидактика вищої та середньої школи.

960

Слюсаренко

Слюсаренко Микола Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання, заступник декана фізико-математичного факультету.

У 2001 р. закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного університету зі спеціальності „Фізика та основи інформатики”; в 2004 р. закінчив аспірантуру при Криворізькому державному педагогічному університеті зі спеціальності „Фізика твердого тіла”.

Захистив у 2012 р. в НПУ ім. М. П. Драгоманова дисертацію "Задачний підхід у навчанні природничих дисциплін у педагогічному університеті" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання.

У 2015 році отримав вчене звання доцента кафедри фізики та методики її навчання.

На кафедрі фізики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету працює з 2001 р., спочатку на посаді асистента, з 2012 р. на посаді старшого викладача, з 2013 р. на посаді доцента.

Має понад 60 публікацій.

Наукові інтереси: загальна теорія розв’язування задач, методика викладання теоретичної фізики.

Викладає: квантову механіку, теоретичну фізику, теоретичну механіку, методи математичної фізики, основи векторного та тензорного аналізу, рівняння математичної фізики.

959

p3310776У 1982 році з відзнакою закінчила фізико-технічний факультет Харківського політехнічного інституту за спеціальністю «Криогенна електроніка».

З 1984 року працює у Криворізькому педагогічному інституті.

У 1993 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла». Тема дисертаційного дослідження: «Конфігурації точкових дефектів у кремнії при критичних концентраціях».

У 1999 році присвоєне вчене звання доцента.

Останні роки Балабай Р.М. викладає для студентів 4 і 5 курсів та магістрів фізико-математичного факультету дисципліни: «Електротехніка», «Радіоелектроніка і осно-ви автоматики», «Фізика конденсорваних середовищ», «Сучасні методи фізичних досліджень», «Вступ до квантової електроніки», «Основи наноелектроніки».

Опублікувала близько 150 наукових праць, серед них публікації в журналах Applied Physics A: Materials Science & Processing, Український фізичний журнал, Photoelectronics, Фізика і хімія твердого тіла, Radiation Measurements, Нові технології, «Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии», Фізика та інженерія поверхні, Сенсорна електроніка і мікросистемні технології тощо; брала участь у 40 Міжнародних конференціях; є автором монографії «Обчислювальні методи із перших принципів у фізиці твердого тіла: квантово-механічна молекулярна динаміка», навчально-методичних посібників: «Задачі зі статистичної фізики та термодинаміки (з розв'язаннями)», «Лекції з фізики твердого тіла», «Методичні вказівки до лабораторного практикуму з „Електротехніки”.

Керує фундаментальним науковим дослідженням з бюджетним фінансуванням по темі «Просторова будова та енергетичні властивості нанооб’єктів у матриці кремнію та інших напівпровідниках».

Здійснює керівництво аспірантами зі спеціальності 01.04.07 «Фізика твердого тіла», є захищені дисертації.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.07 «Фізики твердого тіла» «Особливості розподілу електронної густини в нанорозмірних функціональних матеріалах».

Наукові інтереси: квантова теорія фізики твердого тіла, обчислювальна фізика, програмування, моделювання процесів у багаточастинкових системах, наноматеріали та нанотехнології.

552

unnamedУ 2005 році закінчила магістратуру в Криворізькому державному педагогічному університеті зі спеціальності 8.01010301 ПМСО. Фізика.

У 2008 року закінчила аспірантуру зі спеціальності астрофізика, радіоастрономія в Таврійському національному університеті ім. В. І. Вернадського на кафедрі астрономії та методики фізики.

18 червня 2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.04 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова захистила дисертаційну роботу «Ве-зорі спектральних класів В0-В3 в молодих розсіяних зоряних скупченнях» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.02 - Астрофізика, радіоастрономія.

На кафедрі фізики Мальченко Світлана Леонідівна працює з лютого 2009 року, бере активну участь у заходах, які проводяться кафедрою фізики та методики її навчання і фізико-математичним факультетом. Викладає такі основні дисципліни: астрофізика та методика викладання астрономії, астрономія, загальна фізика.

Під її керівництвом виконані й успішно захищаються кваліфікаційні роботи. Організувала в грудні 2009 року Астрономічний клуб, кількість членів цього клубу постійно зростає, на даний момент членами клубу є 7 студентів та 5 учнів.

Співпрацює зі школами м. Кривого Рогу. Під керівництвом Мальченко С.Л. щорічно виконуються учнівські наукові роботи з астрономії в МАН. За підготовку переможців міських, обласних, Всеукраїнських конкурсів учнівських НДР і МАН нагороджена грамотами обласного відділу освіти. 

Мальченко С.Л. має більше 30 публікації, бере участь в міжнародних конференціях. Після захисту має 20 статей, в тому числі 15 у співавторстві зі студентами.

У 2015 році присвоєне вчене звання доцента кафедри фізики та методики її навчання.

З 2016 року завідувач навчально-методичного відділу.

Наукові інтереси: дидактика астрономії у вищих педагогічних навчальних закладах та СНЗ; дослідження фізико-хімічних властивостей подвійних систем у молодих розсіяних зоряних скупченнях.

545

001Доцент кафедри фізики та методики її навчання Ржепецький Василь Петрович народився 22 листопаду 1946 року.

В 1970 році закінчив фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного інституту по спеціальності фізика та математика, кваліфікація – вчитель фізики та математики середньої школи.

На кафедрі фізики Криворізького педагогічного інституту працює з листопаду 1973 року на посадах асистента, старшого викладача, завідувача кафедри, доцента.

В 1986 році захистив дисертацію „Электрофизические свойства слоистых систем, сформи-рованных с помощью радиационно-стимулированных процессов” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, в 1987 році одержав вчене звання доцента по кафедрі фізики.

Викладає курси загальної фізики (зокрема курси механіки і молекулярної фізики на фізико-математичному факультеті), методики навчання фізики, практикум «Дослідницькі задачі з фізики», комп’ютерні технології навчання фізики.

З 1993 року викладає фізику в фізико-математичному класі Криворізького обласного ліцею-інтернату для сільської молоді.

В 2000 році нагороджений знаком „Відмінник народної освіти”.

Наукові інтереси: вдосконалення методики викладання фізики в школі та педагогічному навчальному закладі.

Основні напрямки роботи: роль демонстраційного експерименту та впровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес. Загальна кількість публікацій – 52.

За останні 5 років опубліковано 14 робіт, серед яких статті в журналах та методичні посібники для студентів.

Член ліги радіоаматорів України, позивний – uv5efz. Ще одне захоплення – фотографія.

 

452
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31