Музикознавства
Програма фахового випробування ("спеціаліст" та "магістр") - "Музичне мистецтво" Надрукувати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова приймальної комісії університету
_________ М.І. Ступнік
«___»__________2013 р.


П Р О Г Р А М А
фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
за спеціальністю 7.02020401 Музичне мистецтво
8.02020401 Музичне мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кривий Ріг
2013
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.020204 Музичне мистецтво

Програму склали:
1. К. філос. н., доц. О.І. Шрамко /_________________/

2. К.мистецт., доц. В.В. Бєлікова /_________________/

3. К. пед. н., доц. Л.М. Ракітянська /_________________/

4. Ст. викл О.М. Ярошенко /_________________/

5. Викл І.С. Лященко /_________________/

 


Узгоджено на засіданні кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки
Протокол № 7 від 29.12.2012 р.
Завідувач кафедри, к.філос.н., доц. О.І. Шрамко /_________________/


Узгоджено на засіданні кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування
Протокол № 6 від 24.01.2013 р.
Завідувач кафедри, к.пед. н., доц. Р.О. Любар /________________/


Узгоджено на засіданні вченої ради Криворізького педагогічного інституту
Протокол № 8 від 14.03.2013 р.

Голова вченої ради Криворізького педагогічного інституту, доктор філос. наук, професор Я.В. Шрамко /________________/

ЗМІСТ

Вступ
1. Програма фахового випробування.
2. Порядок проведення фахового випробування.
3. Критерії оцінювання.
4. Зразки відповідей фахового випробування.
5. Список рекомендованої літератури для підготовки до фахового випробування.

ВСТУП

Фахове випробування для абітурієнтів, що вступають до Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» для здобуття ОКР «магістр», «спеціаліст» за спеціальністю «Музичне мистецтво», проводиться у формі комплексного тестового екзамену, метою якого є визначення якісного рівня фахової підготовки випускників ОКР «бакалавр», сформованості спеціальних знань, умінь та навичок, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр».
Зміст програми фахового випробування охоплює програмний матеріал профільних дисциплін навчального плану підготовки бакалавра і складається з трьох змістових модулів - музично-теоретичні дисципліни (сольфеджіо, гармонія, аналіз музичних творів, поліфонія), музично-історичні дисципліни (історія української музики, історія зарубіжної музики), методика музичного виховання.
Матеріал фахового випробування відповідає змісту програми і складається з комплекту тестових завдань (40 тестів), що містить три блоки: 15 тестів з музично-теоретичних дисциплін; 10 тестів з музично-історичних дисциплін; 15 тестів з методики музичного виховання.
Завдання з музично-теоретичних дисциплін орієнтовані на виявлення якісного рівня сформованості слухових ладо-гармонічних уявлень та практичних навичок гармонічного аналізу, засвоєння закономірностей ладової організації музики, функціональної взаємозалежності тонів, принципів гармонічних побудов; рівня теоретичних знань щодо структурних характеристик музичних творів та практичних навичок аналізу музичних творів; ступеню оволодіння поліфонічним мисленням та набуття практичних навичок аналізу поліфонічних побудов.
Завдання з музично-історичних дисциплін дозволяють виявити міру оволодіння історією української та зарубіжної музичної культури - знаннями щодо її становлення і розвитку, творчого шляху провідних композиторів, вміннями характеризувати та аналізувати стильові особливості музичних творів.
Завдання з методики музичного виховання мають на меті оцінку рівня засвоєння випускниками ОКР «бакалавр» теоретико-методологічних засад викладання музики в ЗОШ, історії розвитку та становлення методики музичного виховання як галузі педагогіки, методичних основ музичного виховання учнів різного шкільного віку.

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Музично-теоретичні дисципліни
Ладова організація музики. Діатоніка. Кварто-квінтове коло тональностей і закономірності його утворення. Тяжіння і розв'язання ступенів в ладу. Різновиди мажору та мінору. Лади народної музики в інтонаційних, мелодичних зворотах: іонійський, лідійський, міксолідійський, фрігійський, дорійський. Паралельний та однойменний мажоро-мінор. Стійкі та нестійкі інтервали на ступенях натурального мажору та гармонічного мінору, їх розв'язання. Прості інтервали в тональності і від звуку, тритони в тональності та від звуку з визначенням тональності. Характерні інтервали гармонічних ладів. Діатонічна секвенція. Мажоро-мінорні та міноро-мажорні системи.
Хроматика. Різновиди хроматизмів у мелодичному і гармонічному русі: хроматизм плавний, допоміжний, прохідний, стрибковий, опосередкований. Рух по звуках хроматичної системи. Хроматична гама мажору і мінору у висхідному і низхідному русі. Відхилення в мелодичному та гармонічному русі як одна з форм зміни ладо-тонального устою. Модуляції (поступові, раптові, діатонічні, хроматичні), ступені спорідненості тональностей. Мелодичні ознаки модуляцій і відхилень та засоби їх втілення. Складні типи модуляцій. Енгармонічна модуляція, енгармонічна заміна звуків. Шляхи розширення ладової системи: транспозиція і транспонуюча секвенція, хроматична секвенція, альтерація в мажорі і мінорі, альтерація акордів субдомінантової і домінантової групи, принципи хроматизації мелодичного руху.
Тризвуки та їх обернення. Мажорні та мінорні тризвуки, секстакорди та квартсекстакорди. Найбільш поширені гармонічні звороти з використанням тризвуків та секстакордів. Тризвучні гармонії (зменшені та збільшені тризвуки) в гармонічних ладах. Альтеровані акорди групи S і D та специфіка їх розв'язання.
Чотириголосні акорди. Головні тризвуки та обернення у чотириголоссі. Загальна характеристика септакордів. Дисонуюча домінанта - домінантовий септакорд та його обернення з розв'язанням і визначенням тональності. Мелодичне положення та розташування тонів тризвуків, септакордів, їх обернень. Септакорди VII та II ступенів, їх обернення в тональності та від звуків з розв'язанням і визначенням тональності. Чотириголосся в гармонічних послідовностях: головні і побічні тризвуки в мажорних та мінорних ладах, каденції, кадансовий кварсекстакорд, перервана каденція. Септакорди I, III, IV, VI ступенів мажору та мінору, V і VII ступенів натурального мінору. Хроматично видозмінені акорди. Енгармонізм малого мажорного септакорду та двічізменшеного септакорду.
Гармонічний склад як одна з форм організації багатоголосної музичної тканини. Поняття гармонії, основні елементи гармонії (інтервал, акорд), музичний склад (монодичний, поліфонічний, гармонічний) і фактура. Основні види акордів, їх обернення, чотириголосне викладення тризвуків головних ступенів ладу, неакордові звуки. Типи акордів та їх структура. Функціональна система головних тризвуків. Розташування акордів, переміщення. Літерна система позначення акордів. Функція акорду. Співвідношення акордів. Способи сполучення акордів. Стрибки терцієвих, основних, квінтових тонів в мелодії, тенорі та басу.
Гармонія кадансів: загальна характеристика, домінанта і субдомінанта в кадансі. Кадансовий квартсексаккорд. Тризвук VI ступеня в перерваній каденції. Фрігійський зворот в каденції. Поліакордика, поліфункціональність, політональність, поліладовість.
Стиль, жанр та форма музичного твору. Поняття стилю (історичний, індивідуальний), жанру (прикладні, художні) співвідношення їх із формою. Зміст музичної форми. Аналіз-інтерпретація змісту музичного твору. Музичні форми в контексті стилю. Функції частин музичної форми.
Засоби музичної виразності. Музична мова, її елементи (мелодія, метро-ритм, гармонія, фактура тощо).
Тема та її функції в музичному тексті. Принципи розвитку тематизму.
Період. Визначення форми. Структура та класифікація періоду. Період в музиці побутових жанрів - пісні, танцю, марші. Одночастинна музична форма. Форма періоду у піснях шкільного репертуару.
Прості музичні форми. Історія виникнення, класифікація простих форм. Особливості структури, сфери використання.
Складні музичні форми. Різновиди, галузі використання у музичній практиці. Проміжні форми.
Рондо, варіації, сонатна форма. Рондо та рондоподібні форми. Типологія варіацій. Історичний огляд умов виникнення та розвитку сонатної форми. Характеристика основних розділів та принципів розвитку в сонаті.
Циклічні форми. Сюїта. Сонатно-симфонічний цикл. Цикли інструментальних та вокальних мініатюр.
Вокальні та вокально-інструментальні форми. Взаємодія музичних форм. Специфіка вокальних та вокально-інструментальних форм. Особливості музичного формоутворення в поєднанні зі словом. Пісенні форми - куплетна та строфічна. Камерно-вокальні жанри та форми авторської музики. Особливості аналізу вокальних творів професійної музики.
Форми вокально-хорової музики. Жанри та форми вокально-хорової музики в опері. Арія, її типи та різновиди. Ансамблі, їх будова і функція. Хори та хорові сцени. Опера як ціле, її драматургія і композиція. Класичні інструментальні форми у вокальній та хоровій музиці.
Види поліфонії. Основні поняття поліфонії (поліфонія, музичний склад, фактура, одноголосся, монодичний склад, багатоголосся, види поліфонії).
Підголоскова поліфонія. Українська народна музична творчість: витоки підголосковості, деякі закономірності ладової будови пісні, особливості метро-ритмічної організації. Застосування особливостей народної підголоскової поліфонії в професійній музиці. Особливості підголоскового поліфонічного мислення в творах шкільного репертуару.
Контрастна поліфонія. Мелодика строгого письма. Історичний огляд етапів виникнення і розвитку контрастного багатоголосся. Види застосованої нотації. Роль «Нідерландської школи» у процесі розвитку поліфонічної техніки. Основні закономірності музичної організації мелодики строго стилю. Контрапункт.
Імітаційна поліфонія. Фуга як найскладніша поліфонічна форма. Імітація в строгому та вільному стилях поліфонії. Визначні риси імітації в двоголоссі. Поліфонічне багатоголосся вільного стилю. Фуга: структурні особливості, жанрові різновиди.

Музично-історичні дисципліни

Світова цінність українського музичного мистецтва у полікультурному просторі. Українське музикознавство як наукова дисципліна. Основні періоди формування українського музикознавства. Фольклорні джерела української класичної музики, національна система музичного виховання.
Основні етапи формування української музичної культури. Історичні умови розвитку ранніх форм музичної творчості. Основні напрямки розвитку українського музичного мистецтва. Роль та значення української музичної культури в європейському культурному просторі.
Основні види та жанри української народнопісенної творчості. Інтонаційна лексика календарних пісень (зимових, весняних, літніх, осінніх). Використання першоджерел обрядових і календарних пісень в творчості композиторів-професіоналів.
Українські народні музичні інструменти. Основні групи українського музичного інструментарію. Особливості будови українських народних інструментів.
Музична культура України епохи Середньовіччя. Основні жанри духовної музики. Тематична спрямованість хорової духовної музики.
Формування музичної культури другої половини XVII ст. (ренесансно-гуманістичні тенденції). Світська та культова музика. Формування основних жанрів хорової, інструментальної, вокальної музики. Музична освіта.
Головні тенденції та напрямки розвитку музичного мистецтва та музичної освіти періоду ХVІІ - першої половини ХVІІІ ст. Музика в шкільному театрі. Функції музики в шкільному театрі. М. Ділецький та його трактат «Грамматика пения мусикийского». Духовні та світські канти. Напрямки розвитку музичної освіти епохи Бароко. Основні осередки музичної освіти.
Ідеали доби Просвітництва в творчості українських композиторів. Народження української композиторської школи. Історичні обставини виникнення національної композиторської школи. Розвиток основних музичних жанрів у другій половині ХVІІІ ст.
Видатні постаті української музичної культури другої половини ХVІІІ ст.: М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель. Жанрова спрямованість музичної спадщини Березовського, Бортнянського, Веделя. Розвиток хорової та інструментальної музики у другій половині ХVІІІ ст. Характеристика жанру хорового концерту.
Романтизм як художньо-стилістичний напрямок в українській музичній культурі. Головні тенденції романтизму в українській музиці. Формування основних музичних жанрів вокальної та інструментальної музики.
Взаємодія класичних та романтичних тенденцій у творчості композиторів Західної України. Характеристика музичної спадщини М. Вербицького, І. Воробкевича.
Музично-театральне мистецтво. Зародження оперного жанру в українському музичному мистецтві. Поєднання класичних та романтичних традицій в творчості С. Гулака-Артемовського («Запорожець за Дунаєм»). Творчість М. Аркаса («Катерина»).
Музична спадщина М. Лисенка. Оперна музика М. Лисенка («Тарас Бульба»), дитячі опери, хорова творчість, інструментальна музика. М. Лисенко - інтерпретатор поезії Т. Шевченко. Фольклористична діяльність М. Лисенка.
Творчість С. Людкевича. Кантата-симфонія «Кавказ». Твори С. Людкевича для фортепіано.
Історично-культурний контекст розвитку української музичної культури періоду кінця ХІХ століття. Музичне життя та освіта України періоду другої половини ХІХ століття.
Розвиток симфонічного жанру в українському музичному мистецтві. Фольклорні джерела мелодики симфонічних жанрів українських композиторів (М.Калачевського, В.Сокальського та ін.).
Хорова музика М.Леонтовича, К.Стеценка, Я.Степового: тематична спрямованість хорових творів; специфічні особливості музичної мови обробок українських народних пісень («Щедрик», «Дударик», «Козака несуть», «Гра в зайчика» тощо) та оперного мислення на прикладі твору «На русалчин Великдень».
Творчість Л. Ревуцького. Творчий шлях Л. Ревуцького; симфонічний жанр у творчості композитора. Друга симфонія. Кантата-поема «Хустина».
Творчість Б. Лятошинського. Загальна характеристика творчої діяльності Б. Лятошинського. Слов'янська тематика в музичній творчості композитора. Характеристика симфонічної творчості. Третя симфонія. Музично-громадська діяльність.
Українська музична культура другої полови ХХ ст. Особливості формування музичної мови, проведення фольклорної лінії у творчості провідних українських композиторів (Л. Дичко - «Чотири пори року», «Червона калина», М. Скорик - «Карпатський концерт», В. Сасько, Є. Станкович - «Цвіт папороті», В. Губаренко, Б. Фільц та ін.). Оперна спадщина (В. Кирейко - «Лісова пісня», К. Данькевич - «Богдан Хмельницький», В. Губарено - «Листи кохання»). Духовна музика в творчості Л. Дичко, Б. Фільц. Музика для дітей та юнацтва у творчості сучасних українських композиторів.
Історія зарубіжної музики. Музична культура епохи Відродження. Розвиток багатоголосся. Значення діяльності митців Нідерландської поліфонічної школи. Жанри мотету, мадригалу. Творчі постаті Дж.Палестрини та О.Лассо. Історичне значення творчості нідерландських поліфоністів.
Оперне мистецтво XVII століття. Історія створення жанру опери. Італійська опера. Діяльність флорентійської «Камерати». Опера-серіа та опера-буффа. Творчі надбання А.Скарлятті.
Інструментальна музика XVII - XVIII ст. Органна музика: характеристика особливостей звуковидобування, тембрального забарвлення. Жанри, форми, засоби музичної виразності органного мистецтва. Формування фуги. Клавірна музика. Італійська школа: - творчі експерименти Д.Скарлятті в жанрі сонати. Французькі клавесиністи: Ф.Куперен, Ж.Ф.Рамо. Жанр програмної мініатюри. Творчість А.Кореллі, А.Вівальді.
Творчість Г.Ф. Генделя. Основні дати життєвого та творчого шляху митця. Періодизація творчості. Жанрова палітра творчості. Значення опери в творчості Генделя. Ораторіальна творчість. Особливості клавірної творчості на прикладі сюїт та партит.
Творчість Й.С. Баха. Періодизація творчості. Риси стилю митця - особливості поліфонічного мислення, мелодики, гармонії. Історичне значення творчості геніального композитора XVII ст. Кантатно-ораторіальна творчість. Меса сі-мінор та «Страсті за Матфеєм». Інструментальна творчість: жанри, основні твори, засоби музичної виразності. Застосування нових можливостей темперованого строю на прикладі «Добре темперованого клавіру»; жанр концерту на прикладі «Італійського концерту». Інструментальна сюїта. Оркестрові твори: характерні риси оркестрового стилю на прикладі «Бранденбурзьких концертів».
Реформа опери К.В.Глюка та В.А.Моцарта. Розгляд реформаторських рис творчості Глюка на прикладі «Орфея та Евридіки». Розгляд характерних особливостей оперного стилю Моцарта на прикладі творів: «Весілля Фігаро», «Дон Жуан» та «Чарівна флейта».
Інструментальна музика XVIII століття. Симфонічна творчість Й.Гайдна та В.А.Моцарта. Становлення сонатно-симфонічного циклу. Віденська класична школа. Класична симфонія (соната). Характеристика творчої Гайдна. Періодизація творчості, жанрова палітра, основні твори. Характерні риси симфонічного мислення Гайдна. Періодизація творчості, основні твори в клавірній, вокальній творчості Моцарта. Новий жанровий різновид симфонії на прикладі Симфонії № 40 g-moll - лірико-психологічний жанр.
Особистість та творча спадщина Л.Бетховена. Періодизація творчості, риси стилю, жанрове коло, основні твори. Характерні особливості симфонічного мислення митця, періодизація симфонічної спадщини, будова симфонії, склад бетховенського оркестру. Клавірна творчість - фортепіанні сонати, концерти для фортепіано з оркестром. Опера «Фіделіо» - яскравий зразок «опери спасіння».
Романтизм як провідний стильовий напрямок XIX ст. Коло музичних жанрів романтичної епохи. Значення програмної музики. Творчість Ф.Шуберта, Ф.Мендельсона: риси стилю, жанрова палітра, характеристика провідних жанрів - пісня та симфонія (Ф.Шуберт), симфонічні твори та фортепіанна мініатюра (Ф.Мендельсон). Вокальні цикли («Прекрасна млинарка», «Зимовий шлях»).
Творчі постаті Р.Шумана та Г.Берліоза: особливості творчого шляху, риси стилю, жанрове коло, основні твори. Р.Шуман: фортепіанна творчість, значення мініатюри та циклу мініатюр програмного змісту, аналіз циклів «Карнавал», «Фантастичні п'єси», вокальна спадщина («Кохання поета», «Кохання та життя жінки»). Г.Берліоз: створення класичного зразку програмного симфонізму. «Фантастична симфонія» - програма, особливості композиції, введення лейтмотиву, особливості оркестровки.
Німецька опера XIX століття. Творчість Р.Вагнера: оперна реформа. «Лоенгрін». Загальний огляд тетралогії «Перстень Нібелунга»: сюжетна основа, особливості композиції, характеристики основних діючих осіб, роль лейтмотивної системи композитора. «Трістан та Ізольда». Історичне значення оперної реформи Р.Вагнера.
Італійська опера XIX ст. Творчість Дж. Верді та Дж. Пучині. Основні положення новаторського стилю Верді. Періодизація творчості митця. Аналіз опер «Ріголєтто», «Травіата» і «Аїда»: вибір сюжетів, драматургічні акценти, особливості композиції, характеристики діючих осіб, музична мова, функції оркестру Пізні твори Верді - «Отелло» і «Фальстаф». Творчість Дж. Пучині. Розгляд традиційних та новаторських рис стилю композитора на прикладі опер «Тоска», «Богема» та «Чіо-Чіо-Сан».
Французька опера XIX століття. Творчість Ш.Гуно, Ж.Бізе. Опери «Фауст» та «Ромео і Джульєтта» Ш.Гуно: характерні ознаки ліричної опери. Опери «Шукачі перлів» та «Кармен» Ж.Бізе.
Угорська та польська композиторські школи. Творчість Ф.Ліста та Ф.Шопена. Періодизація творчості, основні жанри і твори, риси стилю Ф.Ліста. Фортепіанна творчість як провідна галузь творчої спадщини митця. Характеристика творчості Ф.Шопена. Фортепіанна спадщина: танцювальні жанри (мазурки, полонези, вальси), прелюдії, етюди, скерцо, ноктюрни. Жанр сонати в творчості Шопена (Соната сі-бемоль мінор).
Чеська музична культура. Творчі постаті Б.Сметани та А.Дворжака. Б.Сметана як основоположник чеської композиторської школи: періодизація творчості, риси стилю митця у двох провідних жанрах творчої спадщини композитора - опері та програмній симфонічній поемі. Жанрова палітра творчості А.Дворжака.: опери («Русалка»), симфонії, інструментальні концерти, камерні ансамблі, вокальні твори. Симфонія «З Нового Світу». «Слов'янські танці» для симфонічного оркестру.
Норвезька музична культури XIX ст. Жанрове розмаїття творчої спадщини Е.Гріга: пісні, фортепіанні п'єси, камерні ансамблі, симфонічні сюїти тощо. Риси стилю. Характеристика музики до драми Г.Ібсена «Пер Гюнт».
Французька музична культура. Імпресіонізм. Творчість К.Дебюссі та М.Равеля. К.Дебюссі як основоположник музичного імпресіонізму. Періодизація творчості митця, особливості стилю. Симфонічні твори - «Післяполуденний відпочинок фавна», «Ноктюрни», «Море»: особливості оркестровки. Фортепіанна творчість. Дебюссі: програмна мініатюра («Естампи», «Образи», «Дитячий куточок», «Прелюдії»). Характеристика оперного стилю Дебюссі: «Пелеас та Мелізанда». Характерні риси творчості М.Равеля.
Австро-німецька музична культура кінця XIX - початку XX ст. Творчість Р.Штрауса: періодизація творчості, жанрове коло, основні твори. Втілення експресіоністичних рис в операх «Саломея» та «Електра». Симфонічна та пісенна творчість Г.Малера. Симфонія-кантата «Пісня про землю». «Нова віденська школа». Творчість А.Шенберга, А.Берга та А.Веберна. Теорія додекафонної техніки А.Шенберга. Вокальний цикл «Місячний П'єро». Характеристика творчості А.Берга: опера «Воццек». Творчий портрет А.Веберна.
Зарубіжна музика ХХ століття. Німецька композиторська школа. Творчість П.Хіндеміта та К.Орфа. Періодизація творчості П.Хіндеміта. «Камерна музика». Фортепіанний цикл «Ludus tonalis». Творчий портрет К.Орфа. на прикладі циклу сценічних кантат «Тріумфи» (зокрема, І ч. - «Карміна Бурана»). Педагогічна система К.Орфа.
Американська композиторська школа. Творчий портрет Дж.Гершвіна. «Рапсодія у блюзових тонах», сюїта «Американець у Парижі». Опера «Поргі та Бесс».
Іспанська музична культура. Творчий портрет Ісаака Альбеніса та Мануеля де Фалья.
Угорська музична культура. Характеристика творчості Б.Бартока: неофольклоризм. Періодизація творчості. Фортепіанний цикл «Мікрокосмос», «Музика для струнних, ударних і челести». Опера «Замок герцога Синя Борода», балети «Дерев'яний принц» та «Чудесний мандарин».
Англійська музична культура. Творчість Б.Бріттена. Періодизація творчості. «Воєнний реквієм» - монументальний твір антивоєнного змісту.
Польська музична культура. Творчий портрет К.Пендерецького: поєднання традиційних жанрів і форм церковного музикування - «Страсті за Лукою», ораторія «Магніфікат», «Польський реквієм».
Музична культура Росії першої половини XIX ст. Творчий геній М.І. Глинки. Історичне значення творчості митця. Основні етапи творчості. Оркестрові твори Глинки: особливості тематизму, форми, оркестровки. Значення «Камаринської» для розвитку російської симфонічної музики Романси Глинки. Оперна драматургія М.І. Глинки. «Життя за Царя».
Музична культура Росії другої половини XIX ст. «Могучая кучка» та її історичне значення в історії російської музики. Творчі пошуки О.П. Бородіна, М.А. Римського-Корсакова, М.П. Мусоргського. «Борис Годунов»: особливості драматургії опери. Лейтмотивна система. Оперна творчість М. Римського-Корсакова. Опери «Снігуронька», «Садко», «Царева наречена.
Творчість П.І. Чайковського. Періодизація творчості. Симфонізм мислення як провідний принцип творчості митця. Увертюра-фантазія «Ромео і Джульєтта». Симфонії. Фортепіанні твори Чайковського («Дитячий альбом», «Пори року», «Думка»). Фортепіанні концерти. Оперна творчість П.І. Чайковського. Еволюція стилю, теми, образи, традиції та новаторство. «Євгеній Онєгін»: історія створення, особливості інтерпретації твору О.С. Пушкіна, композиційно-драматургічні особливості.
Творчість О. М. Скрябіна. Релігійно-естетична філософія Скрябіна, світорозуміння людини в її космічній сутності. Огляд творчої еволюції. Фортепіанна творчість (Прелюдії ор.11, Етюди). «Поема екстазу». Симфонія № 3 («Божественна поема»).
Творчість С.В. Рахманінова. Жанрові сфери, вершинні художні досягнення. Характеристика стилю композитора,. Композиторська та концертна діяльність. Фортепіанна музика - провідна сфера творчих інтересів митця (Прелюдії, Етюди-картини, Музичні моменти, Фортепіанні концерти). Камерна опера «Алеко». Симфонічні та хорові твори Рахманінова - теми, образи, особливості музичної мови.

Методика музичного виховання

Місце і роль музики в системі шкільних дисциплін художньо-естетичного циклу. Дисципліни художньо-естетичного циклу в ЗОШ, їх спрямованість (дидактична, розвиваюча, виховна). Монопредметні та інтегровані дисципліни художньо-естетичного циклу. Музика як вид мистецтва, його специфіка і зміст.
Базові категорії теорії та практики музичного виховання. Зміст понять «музична освіта», «музичне навчання», «музичне виховання», «музичний розвиток». Спільні та відмінні ознаки.
Методика музичного виховання як часткова дидактика. Методика як елемент системи загальної педагогіки. Методика музичного виховання як методичний варіант цілісної дидактичної системи, що об'єднує: мету, зміст, принципи, форми, методи, результат.
Сутність методики в контексті методології музичного виховання. Взаємозв'язок методики з філософією, психологією, музикознавством, естетикою, історією музики, фольклором, музичною соціологією та іншими науками, з музично-педагогічною практикою.
Функції музики та їх реалізація у навчально-виховному процесі ЗОШ (естетична, пізнавальна, виховна, комунікативна, гедоністична, сугестивна). Вплив музики на психіку дитини (інтелектуальну, емоційно-почуттєву, вольову сфери).
Музичне виховання як складова мистецької освіти.
Теоретичні уявлення про мету, завдання і принципи, зміст, форми музичного виховання. Мета масового музичного виховання учнів ЗОШ (за О.Я. Ростовським «Шкільна програма «Музика»; Л.М. Масол «Концепція художньо-естетичного виховання учнів ЗОШ»).
Зміст та завдання музичної освіти учнів ЗОШ. Особливості та багатокомпонентність змісту музичної освіти в ЗОШ. Система ключових та часткових знань про музику; система практичних вмінь та навичок в різних видах музичної діяльності; музично-творчий розвиток учнів; виховання особистісно-ціннісного ставлення до музики; виховання універсальних якостей особистості. Завдання музичної освіти (виховні, розвиваючі, дидактичні). Їх пріоритетність.
Державні нормативні документи, що регламентують зміст шкільної музичної освіти. Закон України «Про загальну середню освіту»; державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття); державний освітній стандарт; концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах; навчальна програма шкільного предмету «Музика»; підручник з шкільного предмету «Музика»; навчальний план ЗОШ; календарно-тематичний план вчителя.
Сучасні вимоги до вчителя-музиканта, його психолого-педагогічної та музично-методичної підготовки.
Творчість як провідна риса вчителя-музиканта сучасної ЗОШ. Методична творчість вчителя. Сутність та ознаки методичної творчості вчителя-музиканта як складової його професіоналізму.
Музична культура в структурі професійних якостей вчителя-музиканта.
Урок музики як основна форма музичного виховання у школі.
Особливості уроку музики як уроку мистецтва та вимоги до його організації. Урок музики в історичній ретроспективі: урок співів - урок музики - урок музичного мистецтва; трансформація назви, мети та змісту уроку музики. Особливості уроку музики як уроку мистецтва, методичні вимоги до його організації. Цілісність уроку та узгодженість всіх його компонентів. Принципова відмінність уроку музичного мистецтва від уроків (дисциплін) природничого циклу.
Типи уроків музики відповідно до тематичної побудови шкільної програми «Музика». Типізація уроків музики за шкільною програмою «Музика» О. Ростовського: урок введення в тему, урок поглиблення теми, урок узагальнення теми.
Структура шкільного уроку музики. Традиційна структура уроку: організаційний момент, актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності, сприйняття нової теми, осмислення та систематизація знань, підсумок уроку. Зміст етапів уроку. Нетрадиційна форма уроку.
Триєдина мета уроку (завдання). Мета уроку як передбачувальний результат. Триєдина мета (завдань) уроку: дидактична, розвиваюча, виховна. Взаємозв'язок теми, змісту і триєдиної мети уроку.
Види музичної діяльності на уроках музики. Характеристика видів музичної діяльності на уроках музики, їх зміст та завдання. Види музичної діяльності на уроці: хоровий спів, слухання музики, вивчення музичної грамоти, музично-ритмічні рухи, музикування на дитячих музичних інструментах. Характеристика, зміст та завдання видів музичної діяльності. Відносна та абсолютна система розвитку музичного слуху. Поняття «провідний вид музичної діяльності».
Музичне сприймання - основа всіх видів музичної діяльності. Музичне сприймання - провідний вид музичної діяльності за концепцією Д. Кабалевського.
Характеристика програм з музики для ЗОШ.
Навчальна програма з дисципліни - провідний документ в роботі вчителя музики. Зміст, структура та принципи побудови навчальної програми з предмета «Музика». Багатоваріантність навчальних програм - характерна ознака сучасного програмно-методичного забезпечення шкільних дисциплін.
Сучасні музично-освітні програми з музики для учнів початкової та основної школи ЗОШ. Концептуальні підходи, зміст, структура та принципи побудови музично-освітніх програм для ЗОШ: А. Авдієвського, О. Ростовського, О. Лобової, Л. Єлагіної, Л. Масол, Б. Фільц, Р. Любар, С. Науменко.
Навчальні програми з музики О. Ростовського, О. Лобової. Навчальна програма О. Ростовського - адаптований варіант до української музичної культури шкільної програми з музики Д. Кабалевського. Провідний принцип побудови - тематизм. Навчально-методичний комплект «Планета Барвистої Музики» О. Лобової. Підручники з музики для початкової школи О. Лобової.
Методика музичного виховання учнів різного шкільного віку.
Особливості методики музичного виховання учнів молодшого шкільного віку.
Психофізіологічна та музична характеристика учнів молодших класів. Вікова характеристика; особливості мислення, сприймання, пам'яті, уваги. Провідний та пріоритетний вид діяльності на уроках музики.
Методи музичного навчання молодших школярів. Метод як спосіб упорядкованої, взаємопов'язаної діяльності учителя й учнів. Узгодженість методів з віковими особливостями молодших школярів. Методичні вимоги до проведення уроків музики в молодших класах. Державний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Мистецтво».
Музичний фольклор в естетичному вихованні учнів молодших класів. Музичний фольклор - основа шкільної програми «Музика» О. Ростовського. Поняття «дитячий фольклор», його зміст та складові.
Особливості шкільної програми «Музика» для початкових класів.
Тематизм уроків музики у 1-4 класах (за програмами О. Ростовського, О. Лобової). Порівняльний аналіз тематизму та змісту програм з музики О. Ростовського та О. Лобової.
Зміст ключових знань та провідних умінь в сфері музичного мистецтва учнів початкової школи. Зміст ключових понять: «настрій в музиці», «засоби музичної виразності», «жанр музики», «виражальність та зображальність в музиці» тощо. Практична реалізація мети та змісту уроку шляхом використання комплексу методів.
Особливості методики музичного виховання учнів середнього шкільного віку.
Психофізіологічна та музична характеристика учнів середніх класів. Вікова характеристика учнів-підлітків (особливості мислення, пам'яті, уваги, сприймання). Провідний та пріоритетний види музичної діяльності.
Особливості шкільних програм з «Музики» для середніх класів (О. Ростовського, О. Лобової, Б. Фільц). Порівняльний аналіз тематизму та змісту шкільних програм з музики О. Ростовського, О. Лобової, Б. Фільц. Програма Б. Фільц «Музичне мистецтво». Значення зміни в назві уроку. Монотематичний урок як нова форма проведення уроку музичного мистецтва в середніх класах.
Методи музичного навчання учнів підліткового віку. Загальнодидактичні та специфічні методи музичного навчання учнів. Аналіз-інтерпретація музичного твору як метод «пошуку у мистецтві особистісно значущих смислів». Державний стандарт загальної середньої освіти.
Тематизм уроків музики в 5-8 класах.
Міжпредметні зв'язки музики з літературою та образотворчим мистецтвом. Методичні основи використання взаємозв'язку видів мистецтв. Духовна музика в школі. Тематизм уроків музики в 6 класі.
Осягнення учнями єдності змісту і форми музичного твору. Тематизм уроків музики в 7 класі.
Сучасна музика в школі. Тематизм уроків музики у 8 класі.
Організація художньо-педагогічного спілкування на уроках музики - інтегрований метод в роботі з учнями середніх класів.
Музика як засіб спілкування. Комунікативна функція музики.
Особливості художньо-педагогічного аналізу музичних творів.
Художньо-педагогічне спілкування як інтегрований метод в роботі з учнями середніх класів.
Історія музичного виховання.
Музичне виховання в стародавні часи.
Музичне виховання в Україні ХV-XVIІІ ст. Початкові школи при церквах. ХVІ-ХVІІ ст. - створення міських братських шкіл, навчальних закладів (Острозький культурно-освітній центр; Львівська та Київська братські школи; Київська колегія; Києво-Могилянська академія). ХVІ-ХVІІІ ст. - поява козацької педагогіки; музична підготовка дітей в січових, козацьких, монастирських, полкових школах.. Наступність музично-освітніх традицій між братськими школами та Києво-Могилянською академією. Кінець ХVІІ-ХVІІІ ст. - поява національних музично-освітніх традицій.
Мусикійська граматика М. Ділецького та її роль в розвитку вітчизняного музичного виховання. М. Ділецький - теоретик і реформатор у професійній музиці та музичній педагогіці. Музично-теоретична робота «Грамматика пения мусикийского» (1675 р.).
Педагогічна, культурно-освітня діяльність українських композиторів, культурних діячів кінця XIX початку XX ст.
Науково-педагогічні погляди Б. Яворського. Б. Яворський (1877-1942 рр.) - відомий музикант-теоретик, педагог.
Педагогічна спадщина українських композиторів М. Леонтовича, К. Стеценка, Я. Степового. Видатні українські композитори, що стояли у витоків музично-педагогічної школи в Україні: М. Леонтович (1877-1921 рр.); К. Стеценко (1882-1922 рр.) - відомий український композитор, прихильник гуманістичних підходів у загальному музичному вихованні дітей; Я. Степовий (1883-1921 рр.) - український композитор, автор хорової збірки для дітей «Проліски» та 137 творів для дітей різного шкільного віку.
Позакласна та позашкільна музично-виховна робота з учнями.
Система художньо-естетичної освіти та виховання в Україні. Форми позакласної роботи.
Планування та облік роботи з музичного виховання.
Планування як творчість вчителя. Види планування навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках музики (календарно-тематичне, поурочне планування).
Оцінювання освітніх результатів. 12-бальна шкала навчальних досягнень учнів з предмету "Музика". Багатофункціональність оцінювання досягнень учнів у мистецькій галузі «Музика». Функції перевірки, види оцінювання навчальних досягнень.
Музичне виховання у країнах зарубіжжя. Музично-педагогічна спадщина зарубіжних діячів.
Педагогічні ідеї Е. Жака-Далькроза, К. Орфа, З. Кодая, Б. Тричкова. Е. Жак-Далькроз - швейцарський педагог-музикант (1865-1950 рр.). Автор системи музично-ритмічного виховання. Евритмія - зв'язок музики і рухів. К. Орф - німецький композитор і педагог (1895-1982 рр.). Запровадження дитячого музичного інструментарію. Провідний вид діяльності - музикування на дитячих музичних інструментах. З. Кодай - угорський композитор, фольклорист, педагог (1882-1967 рр.). Основа музичного виховання - хоровий спів в поєднанні з музичною грамотою. Застосування відносної (релятивної) системи розвитку музичного слуху. Б. Тричков - болгарський педагог (1881-1944 рр.). Установлення координації між слухом і голосом.
Музично-педагогічна діяльність російських педагогів-музикантів.
Досвід у галузі музичного виховання Б. Асаф'єва, М. Румер, В. Щацької, Н. Гродзенської, Н. Ветлугіної. Б. Асаф'єв (1884-1949 рр.), музикант-теоретик, академік. Теорія про інтонацію як основу музики - провідна ідея шкільної програми з музики Д. Кабалевського. М. Румер (1890-1951 рр.). Музично-просвітницька діяльність В. Шацької (1882-1978 рр.). Н. Гродзенська (1892-1974 рр.). Залучення дітей до світової музичної культури, формування художнього смаку дітей на основі використання змістовного репертуару. Н. Вєтлугіна (1901-1979 рр.). Питаннями музичного розвитку дітей дошкільного віку.
Сучасні концепції музичної освіти. Виховний потенціал мистецтва - джерело освітніх інновацій.
Мистецтво і педагогічні технології. Інновація в навчально-виховному процесі. Складові та структура педагогічної технології. Використання педагогічних технологій на уроках музики.
Головні напрямки розвитку музичної освіти ХХІ століття. Пріоритетні риси сучасної музичної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах. Основна парадигма сучасної освіти - орієнтованість на особистість. Пріоритетні риси сучасної музичної освіти.
Музично-педагогічна практика у ЗОШ та закладах позашкільної освіти. Особистісно зорієнтований підхід у галузі музичної освіти. Реалізація технології особистісно-зорієнтованого навчання в процесі музичного навчання. Сутність особистісно-зорієнтованого навчання, вимоги до його організації на уроках музики.
Психолого-педагогічна діагностика музичних здібностей учнів ЗОШ. Характеристика музичних здібностей в роботі Б. Теплова "Психологія музичних здібностей". Музичні здібності, задатки, слух.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Кожна особа, яка проходить тестування, отримує 1 варіант тестових завдань (40 завдань). Кожне завдання передбачає одну правильну відповідь.

Оцінювання тестових завдань:

Музично-теоретичні дисципліни
Кожна правильна відповідь тестових завдань № 1 - 7 оцінюється у 2 бали
Кожна правильна відповідь тестових завдань № 8 - 12 оцінюються у 3 бали
Кожна правильна відповідь тестових завдань № 13 - 15 оцінюються у 2 бали

Музично-історичні дисципліни
Кожна правильна відповідь тестових завдань № 1-10 оцінюються у 2 бали

Методика музичного виховання
Кожна правильна відповідь тестових завдань № 1-15 оцінюються у 3 бали

Максимальна сума балів - 100.


ТРИВАЛІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Екзамен триває протягом 2 астрономічних годин.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Кількість балів вступного випробування Оцінка за національною шкалою
від 1 до 30 2(два)
31
32-33
34-35
36-37
38-39
40-41
42-43
44-45
46-47
48-49
50-51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 3,0 (три)
3,05
3,10
3,15
3,20
3,25
3,30
3,35
3,40
3,45
3,50
3,55
3,60
3,65
3,70
3,75
3,80
3,85
3,90
3,95
61-62
63-64
65-66
67-68
69-70
71-72
73-74
75-76
77-78
79-80
81-82
83-84
85-86
87-88
89-90
91-92
93-94
95-96
97-98
99 4,0 (чотири)
4,05
4,10
4,15
4,20
4,25
4,30
4,35
4,40
4,45
4,50
4,55
4,60
4,65
4,70
4,75
4,80
4,85
4,90
4,95
100 5 (п'ять)


ЗРАЗКИ ТЕСТІВ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

1. Вибрати варіант, у якому вказані всі ступені, на яких зустрічається в натуральному мінорі м.6?
А) II, III, V;
Б) I, II, V;
В) I, III, V;
Г) II, V, VI.

2. Вказати вірне розв'язання акорду:
А) ; Б) ;
В) ; Г) .

3. В повних септакордах за умов чотириголосного викладення акорду подвоюється:
А) септімовий тон;
Б) терцієвий тон;
В) квінтовий тон
Г) не подвоюється жоден з тонів.

4.Знайти вірну відповідь будови II43 від звука «e» в змішаному розташуванні в мелодичному положенні основного тону:

А) Б) В) Г)

5. Визначте музичну форму за наведеною схемою:
a + b + a 1
А) період Б) проста двочастинна В) проста тричастинна Г) складна тричастинна
6. До якого типу поліфонії відноситься жанр канону?
А) підголоскової Б) різнотемної В) контрастної Г) імітаційної

7. Скільки частин містить кантата-поема Л.М. Ревуцького «Хустина»?
А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4

8. Визначте угорського композитора XX століття:
А) Б. Бріттен Б) П. Хіндеміт В) Б. Барток Г) Дж. Гершвін

9. Ліза, Герман, Графиня, Томський є діючими особами опери П.І. Чайковського:
А) «Євгеній Онєгін» Б) «Черевички» В) «Орлеанська діва» Г) «Пікова дама»

10. З наведеного переліку типів уроку оберіть той, що характерний лише для уроків музики:
А) комбінований;
Б) введення в тему;
В) інтегрований.

11. На уроці музики його структурні складові підпорядковані:
А) змісту уроку;
Б) видам музичної діяльності;
В) темі уроку;
Г) формам роботи.

12. За концепцією З. Кодая провідним видом музичної діяльності на уроках музики є:
А) хоровий спів;
Б) вивчення музичної грамоти;
В) музично-ритмічні рухи;
Г) музикування на дитячих музичних інструментах;
Д) слухання музики.


Відповіді
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Б Г Г Б В Г А В Г Б В А


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Музично-теоретичні дисципліни
1. Мілка Є.Г., Шевченко М.К. Гармонічне сольфеджіо. - К.: Муз. Україна, 1978.
2. Островский А.Л., Соловьев С.Н., Шокин В.П. Сольфеджио. - М.: Сов. композитор, 1973.
3. Серебрянный М. Сольфеджио на ритмо-интонационной основе современной эстрадной музыки: В 2 ч. - Ч.1. - К.: Муз. Украина, 1987. - Ч.2. - К.: Муз. Украина, 1991.
4. Сольфеджио / Сост. Б.Калмыков, Г.Фридкин: В 2 ч. - Ч.1. - Одноголосие. - Ч. 2. - Двухголосие. - К.: Муз. Украина, 1984.
5. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие / Сост. И.Способин. - М.: Музыка, 1982.
6. Алексеев Б. Задачи по гармонии. - М., 1975.
7. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. - М., Музыка, 1986.
8. Дубінін І. Гармонія. Ч.1,2. - К., 1982.
9. Дубовский И.И., Евсеев С.В., Способин И.В., Соколов В.В. Учебник гармонии. - М., 1965.
10. Курс теорії музики / під заг.ред Островського А.Л. - К.: Музика, 1978.
11. Побережна Г.І., Щериця Т.В. Загальна теорія музики. - К.: Вища школа, 2004.
12. Тюлин Ю. Краткий теоретический курс гармонии. - М., 1978.
13. Шульженко А.М. Практичний посібник до вивчення основ гармонії. - К.: Либідь, 2001.
14. Ярошенко О.М. Курс теорії музики з елементами гармонії в стислому викладенні. - Київ, 1997.
15. Анализ вокальных произведений: Учебное пособие / Под ред. О.П. Коловского. - Л.: Музыка, 1988.
16. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. - Л.: Музыка, 1971.
17. Горюхіна Н.О. Еволюція періоду. - К.: Музична Україна, 1975.
18. Горюхина Н.А. Эволюция сонатной формы. - К.: Музична Україна, 1974.
19. Лаврентьева И.В. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. - М., 1978.
20. Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений. - М.: Музыка, 1986.
21. Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. - М.: Музыка, 1967.
22. Мазель Л.А. О природе и средствах музыки. - М.: Музыка, 1991.
23. Михайлов М.К. Стиль в музыке. - Л.: Музыка, 1981.
24. Музыкальная форма: Учебник / Под ред. Ю.Н. Тюлина. - М., 1974.
25. Музыкальная энциклопедия, тт. 1-6. - М., 1973 - 1982
26. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. - М., 1982.
27. Попова Т.В. О музыкальных жанрах. - М., 1981.
28. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. - М.: ВЛАДОС, 2001.
29. Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма: Учебник по анализу. - СПб.: Композитор, 1998.
30. Способин И.В. Музыкальная форма: Учебник. - М.: Музыка, 1980.
31. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. - СПб.: Лань, 2001.
32. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных призведений: Общие принципы развития и формообразования. Простые формы. - М.: Музыка, 1980.
33. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных призведений: Сложные формы: Учебник. - М., 1984.
34. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных призведений: Рондо в его историческом развитии: В 2 ч: Учебник. Ч.1. - М., 1988. - Ч.2. - М., 1990.
35. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных призведений: Вариационная форма: Учебник. - М., 1987.
36. Шульженко А.М. Аналіз музичних творів: Курс лекцій для муз.-пед. факультетів. - К., 1994.
37. Шульженко А.М. Аналіз музичних творів: Навчальний посібник. - К., 1995.
38. Якубяк Я.В. Аналіз музичних творів: Підручник. - Ч.1. - Тернопіль: АСТОН, 1999.
39. Бершадская Т. Основные композиционные закономерности народного многоголосия русской народной песни. - Л., 1961.
40. Григорьев С., Мюллер Т. Учебник полифонии. - М.: Музыка, 1977.
41. Демчишин М.С. Підручник з поліфонії: Для студентів заочних відділень музично-педагогічних факультетів. - К., 1996.
42. Дубравская Т.Н. Полифония. - М.: Альма Матер, 2008.
43. Евдокимова Ю.К. Полифония средних веков и эпохи Возрождения. - М., 1985.
44. Литинский Г. Задачи по полифонии. - М.: Музыка, - часть 1. - 1965, часть 2. - 1966.
45. Периш Карл, Оул Джон Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до И.С. Баха. - М.: Музыка, 1975.
46. Протопопов В. История полифонии: В 2 т. - М., 1962. - Т. 1; М., 1965. - Т. 2.
47. Ройтерштейн М.И. Практическая полифония. Учебник пособие для музыкально-педагогических факультетов. - М.: Просвещение,1988.
48. Скребков С.С. Учебник полифонии. - М.: Музыка,1982.
49. Танеев С. Подвижной контрапункт строгого письма. - М., 1959.
50. Тюлин Ю. Искусство контрапункта. - Л.: Музыка, 1958.
51. Цицалюк Г.Н. Поліфонія в прикладах. - Київ: Музична Україна, 1989.
52. Шульженко А.М. Практичний підручник з поліфонії. - Кривий Ріг, 1993.
Музично-історичні дисципліни
1. Архімович Л., Каришева Т., Шеффер Т., Шреєр-Ткаченко О. Нариси з історії української музики, в 2-х томах. - К., 1964.
2. Бєлікова В. В. Історія української музики: Творча діяльність видатних музикантів України кінця ХІХ - другої половини ХХ століть: Навчальний посібник для студентів музично-педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, студентів середніх спеціальних навчальних закладів, учителів гуманітарних гімназій тощо. - Вид. 2-е, перероб. і доп. - К.: МОНУ, ІСДОУ; Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. - 232 с.
3. Бєлікова В. В. Музика для дітей у творчості українських композиторів: Вип. 1.: Музичні чарівності М. Степаненка в навчальному процесі. - Кіровоград: Видавничий центр КіРоЛ «Україна», 2009. - 20 с.
4. Бєлікова В. В. Музика для дітей у творчості українських композиторів: Вип. 2.: Особливості музичної мови маленької сюїти «Про звірів» М. Степаненка. - Кривий Ріг: КДПУ, 2009. - 22 с.
5. Бєлікова В. В. Музика для дітей у творчості українських композиторів: Вип. 3.: Інтерпретація музичної мови інструментальних циклів Б. М. Фільц. - Кіровоград: Видавничий центр КіРоЛ «Україна», 2009. - 24 с.
6. Бєлікова В. В. Оптимізм високого мистецтва. - Кривий Ріг: КДПУ, І.В.І., 2002. - 140с.
7. Бодак Я.А., Соловей Л.М. Українська та зарубіжна музичні літератури: Методичний посібник-конспект. - Вінниця: Нова книга, 2011. - 304 с.
8. Вишневский Д. Киевская Академия в первой половине XVII ст. // Труды Киевской академии. - 1992. - № 9. - С. 49-100.
9. Герасимова-Персидская Н. Партесный концерт на Украине // Советская музыка. - 1973. - № 3. - С. 67.
10. Гордійчук М. Микола Леонтович. - Київ: Музична Україна, 1972.
11. Кауфман Л. С.С. Гулак-Артемовський. - К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1962. - 192 с.
12. Кияновська Л. Українська музична культура: Навчальний посібник. - Тернопіль: СМП «Астон», 2000. - 184 с., нот.
13. Корній Л. Історія української музики. Ч.І. (від найдавніших часів до середини XVIIІ ст.) - Видавництво М.П. Коць: Київ-Харків-Нью-Йорк, 1996. - 314с.
14. Корній Л. Українська шкільна драма і духовна музика XVII - першої половини XVIII ст. - К., 1993.
15. Лісецький С. Українська музична література для 7 класу ДМШ. - К.: Музична Україна, 1993.
16. Майбурова К. Віталій Кирейко. - К.: Музична Україна, 1979.
17. Муха А. Композитори України та української діаспори. - К., 2004.
18. Пархоменко Л.О. Кирило Григорович Стеценко. - К.: Музична Україна, 1973. - 265с.
19. Поставна А.К. Становлення творчого методу Л. Ревуцького. - К.: Музична Україна, 1978. - 111 с.
20. Українська музична література: навчальний посібник для учнів ДМШ / Автор-упорядник Казак І.І. в 3 ч. - Рівне, 2007.
21. Хрестоматія української дожовтневої музики / Упоряд. та коментарі О. Я. Шреєр-Ткаченко. - Ч.І. - К.: Музична Україна, 1974. - 270с.
22. Хрестоматія української дожовтневої музики / Упоряд. та коментарі О. Я. Шреєр-Ткаченко. - Ч. ІІ. (Друга половина XVIIІ ст.) - Видавництво М.П.Коць: Київ-Харків-Нью-Йорк, 1998. - 387с.
23. Хрестоматія української дожовтневої музики / Упоряд. та коментарі О. Я. Шреєр-Ткаченко. - Ч.ІІІ. (ХІХ ст). - Видавництво М.П.Коць: Київ-Нью-Йорк.
24. Шеффер Т. Лев Ревуцький. - Київ: Музична Україна, 1973.
25. Алексеев А.Д. История фортепианного искусства. Ч.1. - М., 1962.
26. Асафьев Б.В. О музыке XX века. - Л., 1982.
27. Гаккель А.Е. Фортепианная музыка XX века. Очерки. - Л.-М., 1976.
28. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. В.1. - М.,1978.
29. Гивенталь И.А., Гингольд Л.Д. Музыкальная литература. Учебное пособие. Вып.1. - М., 1986. - 444 с.
30. Гордеева Е. Могучая кучка. - М.: «Музыка», 1966.
31. Грубер Р.И. Всеобщая история музыки. Ч.1. - М., 1965.
32. Друскин М.С. История зарубежной музыки второй половины XIX века. Вып.4. - М., 1983.
33. Зарубежная музыка XX века. Материалы и документы / Ред., сост. и комментарии И.В. Нестьева. - М., 1975.
34. История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник / Отв. ред. Т.Н.Левая. - СПб., 2005. - 556 с.
35. Іванова І.Л., Куколь Г.В., Черкашина М.Р. Історія опери: Західна Європа, XVII - XVIII століття. Навчальний посібник. - К., 1998.
36. Ковнацкая Л.Г. Английская музыка XX века (истоки и этапы развития): Очерки. - М., 1986. - 216 с.
37. Конен В. Этюды о зарубежной музыке. - М.: Музыка, 1975. - 480 с.
38. Конен В.Д. История зарубежной музыки. Вып. III. Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века. - М., 1984. - 534 с.
39. Коннов В. Нидерландские композиторы XV - XVI веков: Популярная монография. - Л., 1984.
40. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник. В 2х кн. Кн.1. - М., 1983. - 696 с.
41. Левашева О.Е., Келдыш Ю.В., Кандинский А.И. История русской музыки. Том 1. От древнейших времен до середины XIX века. - М.: «Музыка», 1973. - 596 с.
42. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи: Исследование. - М.: «Музыка», 1991. - 166 с.
43. Левик Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 2, 4. - М.,1979, 1981.
44. Мартынов И.И. Очерки о зарубежной музыке I пол. XX в. - М., 1970.
45. Музыка XX века. Очерки. Ч.1. 1800-1917. Кн.1/ Ред. Д.В.Житомирский. - М., 1976.
46. Музыкальная энциклопедия, тт. 1-6. - М., 1973 - 1982.
47. Оперные либретто. Краткое изложение содержания опер. Т.1. - М.: «Музыка», 1970.
48. Оперы Дж. Верди. Путеводитель / ред. И. Валихова. - М., 1970.
49. Орлова Е. М. Очерки о русских композиторах XIX - начала XX века: Учебное пособие. - М.: «Музыка», 1982.
50. Орлова Е. М. Лекции по истории русской музыки: Учебное пособие. - М.: «Музыка», 1979. - 383 с.
51. Русская музыкальная литература. Вып. 1 - 4 / Общ. ред. Э.Л. Фрид. - М.: «Музыка», 1970.
52. Скребков С.С. Русская хоровая музыка XVII - нач. XVIII века: Очерки /под ред. Ю.Келдыша. - М.: «Музыка», 1969.
53. Творческие портреты композиторов: Популярный справочник. - М.: «Музыка», 1990.
54. Хохловкина А.А. Западноевропейская опера: Очерки. - М., 1962.
55. Штейнпресс Б.С. Популярный очерк истории музыки до XIX в. - М., 1963.
56. Энтелис Л.А. Силуэты композиторов XX века. - М., 1975.

Методика музичного виховання
1. Абдуллин Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе: [пособие для учителя] / Эдуарди Борисович Абдуллин. - М.: Просвещение, 1983. - 112 с.
2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: [учеб. пособие]/ Ольга Александровна Апраксина. - М.: Просвещение, 1983. - 224с.
3. Безбородова Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях /Л. Безбородова, Ю. Алиев. - М.: Издат. центр «Академия», 2002. - 416 с.
4. Бороздин А. О. Новые информационные технологии в общем музыкальном образовании / А. О. Бороздин // Музыка в школе. - 2006. - № 5. - С.69 - 72.
5. Вендрова Т. Е. Художественно-педагогический анализ на уроке музыки / Т. Е. Вендрова // Музыка в школе. - 1989. - № 3. - С. 10-16.
6. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка/ Наталья Алексеевна Ветлугина. - М.: Просвещение, 1978. - 256с.
7. Горбунко С.С. Українська дитяча хорова література / С.С.Горбенко. - К.: НПУ, 2001. - 207 с.
8. Гринчук І. Інноваційний підхід до організації слухання музики // Мистецтво та освіта. - 2004. - № 4. - С. 13-17.
9. Гумінська О.О. Уроки музики в загальноосвітній школі: [метод. посібник]/ Оксана Олексіївна Гумінська. - Тернопіль: Навч. книга - Богдан, 2007. - 104с.
10. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. - 2000. - № 1. - С. 28-54.
11. Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе: [учеб. для учащихся]/ Л.Г Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. - М.: Просвещение, 1989. - 207с.
12. Из истории музыкального воспитания: [Хрестоматия] / Сост. О.А.Апраксина. - М.: Просвещение, 1990. - 207 с.
13. Кабалевський Д. Б. Як розповідати дітям про музику? / Дмитро Борисович Кабалевський. - К.: Муз. Україна, 1982. - 320с.
14. Концепція позашкільної освіти та виховання //Виховна робота в закладах України. - Випуск II - К., 1998. - 22с.
15. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах [розр. Масол Л. М., Ганусенко Н. І. та ін]. - Директор школи. - 2005. - № 4. - С. 3 - 17.
16. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Освіта. - 2000. - № 8. - 15 листопада.
17. Леонтьева О.Т Карл Орф/ Оксана Тимофеевна Леонтьева. - М.: Музыка, 1984. - 334с.
18. Лобова О. В. Програма та тематичне планування уроків музики в початковій школі /Ольга Володимирівна Лобова. - К.: Освіта, 1998. - 62 с.
19. Масол Л. М. Вивчення музики в 1 - 4 класах: [навч.-метод. посібник] /Масол Л. М., Очаковська Ю. О., Беземчук Л. В. - Х.: Скорпіон, 2003. - 144 с.
20. Масол Л. М. Вивчення музики в 5 - 8 класах: [навч.-метод. посібник для вчителів] /Масол Л. М., Беземчук Л. В., Очаковська Ю. О. - Х.: Скорпіон, 2003. - 128 с.
21. Масол Л. М. Школа культури виховує людину, яка мислить і прагне творити / Л. М. Масол // Початкова школа. - 2001. - № 4. - С. 42-44.
22. Музика. Програми та поурочні методи розробки для середніх загальноосвітніх шкіл [розр. О. Я. Ростовський, Р. О. Марченко]. - К.: Перун, 1996, - 102с.
23. Музыкальная психология: [хрестоматия / сост. М. С. Старчеус]. - М., 1992. - 368с.
24. Музыкальное образование в школе: [учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений/Л.В.Школяр и др.]. - М.: Академия, 2001.
25. Науменко С.І. Музично-естетичний розвиток молодших школярів/ Світлана Іванівна Науменко. - К.: Магістр, 1999. - 74с.
26. Орлов В. Ф. Мистецтво і педагогічні технології /В. Ф. Орлов //Мистецтво і освіта. - 2001. - № 1. - С. 8 - 11.
27. Основи викладання мистецьких дисциплін: [за ред. О. П. Рудницької]. - К., 1998. - 183 с.
28. Остроменский В. Д. Восприятие музыки как педагогическая проблема /Владимир Дмитриевич Остроменский. - К.: Муз. Украина, 1975. - 193 с.
29. Падалка Г.М. Учитель, музика, діти/ Галина Микитівна Падалка. - К.: Муз. Україна, 1982. - 144с.
30. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах: [навч. посібник] /Елла Пилипівна Печерська. - Київ: Либідь, 2001. - 272 с.
31. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: [учеб. пособие /Д. К. Кирнарская, Н. И. Киященко и др.]. - М.: Издат. центр «Академия», 2003. - 368 с.
32. Пустовіт Г. Теоретичні засади позашкільної освіти і виховання : ідеї та пошуки / Г. Пустовіт // Рідна школа. - 2009. - №2. - С. 9 - 14.
33. Рагозіна В. Особистісно-зорієнтований підхід до діагностики розвитку учнів у процесі художньо-естетичного виховання / В.Рагозіна // Рідна школа. - 2001. - 1.
34. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі/ Олександр Якович Ростовський. - К.: ІЗМН, 1997. - 216с.
35. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі: [навч.-метод. посібник] /Олександр Якович Ростовський. - Тернопіль: Навч. книга - Богдан, 2000. - 272 с.
36. Ростовський О.Я. Музична освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи / О.Я.Ростовський // Мистецтво та освіта. - 2001. - № 4. - С. 9-12.
37. Ростовський О. Я. Педагогіка музичного сприймання /Олександр Якович Ростовський. - К.: ІЗМН, 1997. - 248 с.
38. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: [навч. посібник] / Оксана Петрівна Рудницька. - К., 2002. - 270с.
39. Теплов Б.М. Избранные труды: в 2т./ Б.М.Теплов. - М.: Педагогика, 1985. - Т.1. -225с.

 

 

 

 

Останнє оновлення ( 29.Nov.2015 )
 
Програма фахового випробування ("бакалавр") на базі рівня "молодший спеціаліст" - "Музика" Надрукувати

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Державний вищий навчальний заклад
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

 


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова приймальної комісії університету

_________________ Ступнік М.І.
«____» ____________________ 2013 р.

 

 

ПРОГРАМА
фахового випробування для прийому на навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

за напрямом підготовки 6.020204 Музичне мистецтво

 

 

 

 

 

 


Кривий Ріг
2013

Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійною програмою за спеціальністю 5.02020401 «Музичне мистецтво».

 


Програму склали:
1. К.філос.н., доц. О.І. Шрамко /_________________/

2. К.мистецтвозн., доц. О.В. Чеботаренко /_________________/

3. К.пед. н., доц. Н.А. Овчаренко /_________________/

 

Узгоджено на засіданні кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки
Протокол № 7 від 29.12.2012 р.
Завідувач кафедри, к.філос.н., доц. О.І. Шрамко /_________________/


Узгоджено на засіданні кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування
Протокол № 6 від 24.01.2013 р.
Завідувач кафедри, к.пед. н., доц. Р.О. Любар /________________/


Узгоджено на засіданні вченої ради Криворізького педагогічного інституту.
Протокол № 8 від 14.03.2013 р.


Голова вченої ради Криворізького педагогічного інституту, доктор філос. наук, професор Я.В. Шрамко /_________/


ЗМІСТ

Вступ
1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування
2. Орієнтовні варіанти програм сольних виступів.
3. Критерії оцінювання сольних виступів.
4. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування.ВСТУП

Фахове випробування для абітурієнтів, що вступають до Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», проводиться у формі творчого конкурсу, метою якого є визначення якісного рівня сформованості спеціальних знань, інструментально-виконавських і співацьких умінь та навичок абітурієнта, їх відповідності вимогам навчально-виховного процесу у вищій школі.
Програма розроблена на основі провідних дисциплін циклу професійної підготовки «молодших спеціалістів», передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки ¬¬¬«Музичне мистецтво». Зміст програми вступного випробування включає в себе знання, отримані абітурієнтами - випускниками спеціалізованих навчальних закладів (музичних, педагогічних училищ з музичною спеціалізацією) у межах курсів профільних дисциплін напряму підготовки «Музичне мистецтво», предметом яких є розвиток інструментально-виконавських та співацьких здібностей дитини (учня, студента).
Інструментально-виконавські та співацькі знання, уміння і навички є профілюючими у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва і визначають основні напрями підготовки вчителя музики всебічно розвинутого, озброєного новітніми методами навчання та виховання, здатного формувати художньо-естетичні смаки та ідеали підростаючого покоління засобами музичного мистецтва.
Вчитель музичного мистецтва сучасної школи повинен максимально розвивати музичні задатки дітей, їх потреби, інтереси та здібності, бути спроможним закласти основи практичних музичних навичок та теоретичних знань з метою виховання активних та професійно грамотних слухачів та любителів музики, учасників художньої самодіяльності. Для цього йому треба досконало володіти музичним інструментом та мати професійну вокальну підготовку.
Сьогодні вчитель музики - це музикант-професіонал широкого профілю, котрий повинний:
• на високому професійному рівні вести уроки музики з використанням музичного інструменту та співацького голосу у початковій, загальноосвітній та спеціалізованій школі, гімназії, ліцеї;
• вільно володіти музичним інструментом та співацьким голосом - вміти виконувати сольні твори (уривки творів) зарубіжних та вітчизняних композиторів, що рекомендовані шкільною програмою; акомпанувати, брати участь в ансамблях; вести різні види позакласної роботи, пов'язаної з естетичним вихованням школярів;
• знати методику викладання гри на інструменті та методику .постановки голосу з врахуванням специфіки роботи в початковій, загальноосвітній, спеціалізованій школі, гімназії, ліцеї (позакласні види роботи), музичній школі та педагогічному училищі (з музичною спеціалізацією);
• застосовувати на практиці відповідно до сучасних вимог досягнення передової інструментально-виконавської та вокально-виконавської педагогіки та методики;
• бути натхненником та організатором усіх видів музичної творчості учнів.

Вступне випробування за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» (творчий конкурс) проводиться у формі концертного сольного виступу і складається з двох творчих завдань - гри на музичному інструменті та сольного співу.

Оцінка виставляється загальна.

Для прослуховування одного абітурієнта відводиться 0,33 години.

Кількість членів предметної комісії на групу абітурієнтів - 3 особи.

 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування та вимоги до програми сольного виступу

На вступне випробування виносяться наступні дисципліни:

Гра на музичному інструменті: абітурієнт повинен виконати на музичному інструменті два різнохарактерних твори: поліфонію, твір крупної форми (частину сонати або концерту, варіації, рондо), п'єсу або етюд (за вибором).

Сольний спів: абітурієнт повинен проспівати два різнохарактерних вокальних твори в академічній, народній або естрадній манері (за вибором).


2. Орієнтовні варіанти програм сольних виступів

Орієнтовні програми з гри на музичному інструменті

Фортепіано
Поліфонічні твори
І.С.Бах. Прелюдії та фуги (ДТК, І, ІІ т.). Партити. Англійські сюїти.
І.С.Бах-Ф.Бузоні. Хоральні органні прелюдії.
І.С.Бах-С.Фейнберг. Хоральні органні прелюдії.
В.Бібік. Прелюдії та фуги.
Д.Букстехуде. Органна прелюдія та фуга ре мінор (транскр. С.Прокоф'єва).
М.Скорик. Прелюдії та фуги.
С.Павлюченко. Прелюдія та фуга ре мінор.
П.Хіндеміт. Інтерлюдії та фуги.
Д.Шостакович. Прелюдії та фуги.
І.С.Бах. Триголосні інвенції. Французькі сюїти. Фуги.
І.С.Бах-Д.Кабалевський. Маленькі органні прелюдії та фуги.
Г.Гендель. Сюїти.
О.Лядов. Фуги.

Твори крупної форми
Л.Бетховен. Сонати. Варіації. Концерти для фортепіано з оркестром.
В.Моцарт. Сонати. Варіації. Концерти для фортепіано з оркестром.
Й.Гайдн. Сонати. Анданте з варіаціями фа мінор.
А.Караманов. Варіації.
М.Метнер. Сонати.
М.Клементі. Сонати.
Ф.Мендельсон. Блискуче капричіо.
М.Глинка. Варіації на тему Моцарта.
Д.Скарлатті. Сонати.

П'єси
Л.Бетховен. Багателі.
К.Дебюссі. Бергамазька сюїта. Прелюдії. Арабески.
В.Задерацький. Мікроби лірики.
В.Кірейко. Акварелі.
О.Лядов. Прелюдії ор.27, ор.36, ор.42.
Ф.Надененко. Танцювальна сюїта.
С.Прокофьєв. Швидкоплинності.
С.Рахманінов. Музичні моменти. Прелюдії. Етюди-картини.
П.Чайковський. Роздум. Романс Фа мажор.
І.Шамо. Картини російських живописців. Веснянка.
Ф.Шопен. Полонези. Ноктюрни. Етюди.
Ф.Шуберт. Експромти ор.90. Музичні моменти ор.94.
Р.Шуман. Фантастичні п'єси. Новелети.
А.Баланчівадзе. Ноктюрн фа-дієз мінор.
Е.Гріг. Ноктюрн. Серце поета. Карнавал.

Баян - акордеон
Д.Букстехуде. Органна прелюдія та фуга Сі-бемоль мажор.
В.Семенов. Болгарська сюїта.
В.Зубицький. В стилі А.П'яццоли.
Н.Паганіні-Ф.Ліст. Етюд Мі-бемоль мажор.
К. Мясков. Етюд до-мінор.
В.Золотарьов. Ферапонтів монастир.
М.Чайкін. Прелюдія та фуга ля мінор.
Г.Ханмамедов. Хазар.
В.Булавко. Концертна п'єса на тему укр.нар.п. «Ґандзя».
А. Репніков. Концерт-поема
М.Россі. Токата.
Ф.Дандріє. Дудочники.
М.Мошковський. Болеро.
П.Чайковський. Романс Фа-мінор.
В.Моцарт. Рондо.
А. П'яццола. Забуття.

Гітара
І.С.Бах. Прелюдія, алегро і фуга Ре-мажор.
М.Висоцький. Варіації на тему рос.нар.п. «Чем тебя я огорчила».
Ф.Таррега. Арагонська хота.
Е.Віла Лобос. Етюд №1.
Д.Прат. Етюд Мі-мажор.
С.Вейс. Жига з лютневої сюїти.
Ф.Морено-Таррега. Фандангільо.
Г.Лорка. Легенда.
Й.Йовичич. Македонська фантазія.
М. Кошкін. Ашер-вальс.
Н.Ронкаллі. Пасакалія соль-мінор.
Е.Віла-Лобос. Прелюдія №1.
М.Джуліані. Тарантела.
Д.Агуадо. Етюд Ре-мажор.
Ф.Каруллі. Етюд Соль-мажор.
І.С.Бах. Гавот з сюїти №5.
А.Лара. Гранада.
М. Кошкін. Сюїта в 4-х частинах.


Балалайка
І.С.Бах. Буре з сюїти №1.
П.Нечипоренко. Варіації на тему Н.Паганіні.
Є.Тростянський. Роздум і гротеск. Ноктюрн.
В.Андрєєв. Вальс-каприс.
Рос.нар.п. в обр. О.Шалова «По небу, по синему».
В.Городовська. Концертні варіації на тему рос.нар.п. «Калинка».
К.Мясков. Концерт №2, ІІ ч.
Й.Гайдн. Соната До-мажор.
Ю.Гонцов. Варіації на російську тему.
М.Рожков. Романс «Я встретил вас».
Д.Скарлатті. Соната Мі-мажор.
Б.Стус. Как у дяди, у Петра.
В.Доброхотов. Уральська плясова.
В.Моцарт. Рондо.
М.Будашкін. Концертні варіації «Вот мчится тройка почтовая».
В.Аксентьєв. Гумореска. Алегро.
М.Різоль. Російські наспіви.
Л.Гранозіо. Іспанська гітара.
Б.Стус. Роздум.
Рос.нар.п. в обр. О.Шалова «Волга-реченька глубокая».

Домра
А.Вівальді. Концерт ля-мінор.
П.Чайковський. Мелодія.
О.Циганков. Варіації на тему рос.нар.п. «Перевоз Дуня держала».
А.Гайденко. Романс.
Ц.Кюї. Апасіонато.
О.В'єтан. Мрії.
І.Фролов. Іспанська фантазія.
Б.Міхєєв. Протяжна та весела.
О.Гуревич -Р.Гарєєв. Старе банджо.
О. Циганков. Тустеп.
М.Будашкін. Концерт І ч.
Г.Венявський. Мазурка.
Л.Обер. Тамбурин. Жига.
Н.Лапінський. Концерт Ре-мажор, фінал.
Ф.Крейслер. Вальс «Муки кохання».
В.Івко. Варіації на лемківську тему.
Б.Міхєєв. Серенада.
М.Комаровський. Танок.
І.Марченко. Елегія.
Л.Матвійчук. Ескізи.


Бандура
М.Сейбер. Прелюдія і фуга ля мінор.
С.Баштан. Концертні варіації на тему укр.нар.п. «Йшли корови із діброви».
К.Мясков. Елегія. Фантазія на українські теми з фортепіано.
О.Герасименко. Відлуння. Концертні варіації для бандури та фортепіано. Прелюд.
В.Кухта. Концертний етюд. Скерцо.
В. Маціяка. Арабеска.
Г.Гендель. Алегро і сарабанда.
Н.Заремба. Фантазія на тему укр.нар.п. «Чи я в лузі не калина була».
Е.Максвел. Відлив.
В.Павліковський. Ранок в Карпатах.
В.Сокальський. Жарти (переклад С.Баштана).
О. Герасименко. Варіації на тему укр.нар.п. «Ой вербо, вербо».
Б. Шейко. Варіації на тему укр.нар.п. «Женчичок-бренчичок».

Скрипка
І.С.Бах. Партита №2. Сарабанда і жига.
Е.Лало. Іспанська симфонія, І ч.
П.Сарасате. Андалузький романс.
Л.В'єтан. Концерти.
І.Фролов. Романс.
Д.Шостакович. Романс.
І.Венявський. Концерт №2.
К.Сен-Санс. Концерт №3.
В.Моцарт. Концерти.
Г.Телеман. Фантазія і ларго.
С.Мач. Концертино Ля-мажор.
М.Скорик. Мелодія.
В.Корчмарьов. Іспанський танок.
А.Вівальді. Соната Соль-мажор. Концерт ля-мінор.
Ш.Беріо. Фантазія на тему «Душечка девица».
К.Мострас. Східний танець.
М.Глинка. Ноктюрн «Розлука». Мазурка.

Дерев'яні духові
Й.С. Бах. Сициліана та алегро. Соната для органа.
Дж. Пешетті. Престо.
Д.Бортнянський. Соната.
К.Вебер. Концерт фа-мінор.
П. Крестон. Соната.
М. Готліб. Концерт.
Л. Чугунов. Концертино.
П. Дезмонд. Сюїта (3 ч.).
В. Монті. Чардаш.
К. Вайль. Кажи пошепки.
Д.Скарлатті. Соната ре-мінор.
А.Луков. Скерцо.
Г.Телеман. Соната (ІІІ, ІV частини).
К. Хало. Фокстрот.
О. Негруца. Ноктюрн.
Р. Лятте. Прогулянка.
А. Косма. Опавшие листья.
Р. Шуман. П'єса з альбому для юнацтва.
Л.Бетховен. Алегрето з сонати для фортепіано. Сонатини.
Н. Обер. Престо.
В. Гомес. Романс.
В. Моцарт. Менует з «Маленької нічної серенади».
Г.Ф.Гендель. Адажіо. Гавот з варіаціями.

Мідні духові
В. Моцарт. Сонатина.
Дж. Гершвін. Рапсодія в стилі блюз.
Б.Крог-Спінолі. Конкурсне соло.
Б. Дваріонас. Тема з варіаціями.
С. Рахманінов. Елегія.
Є. Боцца. В стилі Баха.
Б. Леонов. Концертний етюд.
Й.С. Бах. Allegro spiritoso.
В. Блажевич. Концерт № 5.
Ф. Варнаке. Концертна п'єса.
Л. Бетховен. Екосез.
Р. Глієр. Ескіз.
М. Рацхвергер. Жарт.
Р. Паке. Концерт № 1.
Й.С. Бах. Аріозо. Арія.
Й. Гайдн. Andante cantabile.
В. Моцарт. Сільські танці. Менует.

Орієнтовні програми з сольного співу

Академічна манера співу
Гендель Г.Ф. Dignare.
Бетховен Л. Сл. Й.Гете. Сурок.
Варламов О. Сл. Н.Циганкова. Красный сарафан.
Шишкін О. Сл. М.Лермонтова. Нет, не тебя так пылко я люблю.
Шишкін О. Обр. М.Сахарова. Слушайте, если хотите.
Музика і сл. О.Обухова. Калитка.
Харито Н. Сл. В.Шумського. Отцвели хризантемы.
Хайт Ю. Сл. П.Германа. Не надо встреч.
Вечер ко мне девица. Російська народна пісня. Обр. А.Косопова.
Заспіваймо пісню веселеньку. Українська народна пісня.
Джордані Т. Caro mio ben.
Мартіні Ж.-П. Восторг любви.
Крем'є О. Сл. С.В'євегера. Когда умирает любовь.
Керн Дж. Сл. О.Харбаха. Дым.
Santa Lucia. Неаполітанська народна пісня. Пер. А.Горчакової.
Аляб'єв О. Сл. невідомого автора. Я вижу образ твой.
Балакірєв А. Сл. О.Кольцова. Обойми, поцелуй.
Варламов О. Сл. невідомого автора. Мне жаль тебя.
Над полями да над чистыми. Російська народна пісня. Обр. Л.Шохіна. Дивлюсь я на небо. Українська народна пісня. Обр. В.Заремби.
Бах-Гуно. Ave Maria.
Шуберт Ф. Сл. Л.Рельштаба. Серенада.
Варламов О. Сл. невідомого автора. Что мне жить и тужить.
Римський-Корсаков М. Сл. О.Майкова. О чем в тиши ночей.
Римський-Корсаков М. Сл. О.Пушкіна. Редеет облаков летучая гряда.
Свиридов Г. Сл. Дюмануа Ф. Маритана.
Кос-Анатольський А. Зоряна ніч.
Не будите меня молоду. Російська народна пісня. Обр. М.Красєва.
Там, де Ятрань круто в'ється. Українська народна пісня. Обр. В.Йориша.
Гандзя. Українська народна пісня. Обр. П.Бойченка.

Народна манера співу
Грицю, Грицю, до роботи. Українська народна пісня.
І шумить, і гуде. Українська народна пісня.
Ой, джигуне, джигуне. Українська народна пісня.
Несе Галя воду. Українська народна пісня.
Вийди, вийди, Іванку. Українська народна пісня.
Лугом іду, коня веду. Українська народна пісня.
Женчичок-бренчичок. Українська народна пісня.
Щедрик-щедрик, щедрівочка. Українська народна пісня.
За городом качки пливуть. Українська народна пісня.
Во поле берёза стояла. Російська народна пісня.
Марічко. Українська народна пісня.
Ой, єсть в лісі калина. Українська народна пісня.
Десь тут була подоляночка. Українська народна пісня.
Галя по садочку ходила. Українська народна пісня.
По дорозі жук, жук. Українська народна пісня.
Чом ти не прийшов. Українська народна пісня.
Тиха вода. Українська народна пісня.
Тихо над річкою. Українська народна пісня.
Коло мої хати зацвіли блавати. Українська народна пісня.
В саду гуляла. Українська народна пісня.
В кінці греблі ростуть верби. Українська народна пісня.
Ніч яка місячна. Українська народна пісня.
Місяць на небі. Українська народна пісня.
Ой, за гаєм, гаєм. Українська народна пісня.
Бодай ся когут знудив. Українська народна пісня.
Цвіте терен. Українська народна пісня.
Ой, під вишнею, під черешнею. Українська народна пісня.
Ой, дівчино, шумить гай. Українська народна пісня.
Ой, з-за гори кам'яної. Українська народна пісня.
Ой, на горі два дубки. Українська народна пісня.
Меладзе К. Сл. Д.Гольде. Квітка-душа.
Шамо І. Сл. Ю.Рибчинського. Три поради.
Зуєв О. Сл. Зінченка. П'є журавка воду.
Поклад І. Сл. Ю.Рибчинського. Чарівна скрипка.
Верменич В. Сл. М.Сингаївського. Чорнобривці.
Пашкевич А. Сл. М.Негоди. Степом, степом.
Шашкевич А. Сл. Д.Луценка. Мамина вишня.
Поклад І. Сл. Б.Олійника. Пісня про матір («Посіяла матір»).
Ой, роде наш красний, роде наш прекрасний. Українська народна пісня.
Закувала зозуленька на стодолі на розі. Українська народна пісня.
Зеленеє жито, зелене. Українська народна пісня.
Ой, казала мені мати. Українська народна пісня.
Ой, не ходи Грицю та й на вечорниці. Українська народна пісня.
Ой, на Івана, та й на Купала. Українська народна пісня.
Ой устану ранесенько. Українська народна пісня.

Естрадна манера співу
Шаферан І. Сл. Я.Петера. Листья желтые.
Муз. і сл. А.Лорак. Тара-ріра.
Муз. і сл. Н.Могілевської. Місяць.
Муз. і сл. Д.Гаденка. Зорепад.
Муз. і сл. І. Білик. Снег.
Михайлюк В. Сл. М.Юрейчук. Черемшина.
Брейтбург О. Сл. Е.Муравйова. Новый год.
Муз. і сл. А.Байдо. Заколдованный круг.
Муз. і сл. А.Потапенка. Почему.
Муз. і сл. І.Чекова. Для тебя.
Муз. і сл. С.Пархоменка. Мне с тобой хорошо.
Балан І. Сл. Ю.Латуненка. Город зеленого цвета.
Муз. і сл. С.Карпова. Любовь - это яд.
Муз. Е. Ханка, сл. Ю. Рибчинського. Верба.
Сл. і муз. А. Шевченко. Вчера.
Муз. О. Осадчого, сл. І. Кошежевої. Вспоминай меня всегда.
Муз. Р. Паулса, сл. Р. Рождественського. Любовь настала.
Муз. А. Пашкевича, сл. Д. Луценка. Малина вишня.
Муз. Р. Паулса, сл. И. Рєзника. Старинные часы.
Муз. І. Шамо, сл. Ю. Рибчинського. Три поради.
Сл. А. Малишка, муз. П. Майбороди. Київський вальс.
Муз. А. Бабаджаняна, сл. Р. Рождественського. Ноктюрн.
Сл. А. Малишка, муз. П. Майбороди. Рідна мати моя.
Муз. Н. Рибнікова, сл. А. Вознесенського. "Я тебя никогда не забуду" з рок-опери "Юнона и Авось".
Сл. і муз. К. Меладзе. Кажуть, все мине.
Сл. і муз. К. Меладзе. Опять метель.
Сл. С. Ротару, муз. В. Матецького. Белая зима.
Сл. і муз. М. Науменко. Бум-бум.
Сл. і муз. Олени Мельник. Моїй Україні.
Муз. Р. Квінти, сл. В. Кіровського. Чекай.
Elvis Presley. Blue Suede Shoes.
"Мама" з реп. Світлани Лазарєвої.
Сл. і муз. О. Білаша. Україні.
"Dream a little dream of me" з мюзиклу "Chicago"
Муз. Л. Дутковського, сл. М. Ткача Якщо любиш, кохай.
Муз. М. Минкова, сл. В. Тушнової. Не отрекаются любя.
Муз. М. Тарівєрдієва, сл. Р. Рождественського "Мгновения" з телефільму "Семнадцать мгновений весны".
Муз. Є. Мартинова, сл. М. Круганцева. Заклятье.
Муз. Н. Рибнікова, сл. А. Вознесенського "Аллилуйя" з рок-опери "Юнона и Авось".
Муз. А.Хаславського, сл. Б.Пастернака. Свеча горела.
"Cabaret" з мюзиклу "Cabaret"
Сл. и муз. І. Парцхвалі. Новый год.
Сл. і муз. М.Мозгового. Минає день, минає ніч.


3. Критерії оцінювання сольних виступів

Критерії оцінювання гри на музичному інструменті
При оцінюванні гри на музичному інструменті враховуються наступні критерії:
 стилістична грамотність;
 яскравість розкриття художнього образу музичного твору;
 володіння засобами музично-образної виразності - звуковидобуванням та інтонуванням, темпо-ритмічними та динамічними характеристиками музичного виконавства;
 технічна досконалість виконання;
 володіння мистецтвом педалізації.

Оцінка виставляється за 12-бальною системою нарахування балів і відповідає наступним показникам:

Початковий рівень (1 - 3 бали): абітурієнт не виконує екзаменаційних вимог щодо програми (грає один твір, виконує музичний текст з помилками та на слабкому технічному рівні або виконує не до кінця вивчений твір тощо), невпевнено володіє музичним інструментом, має низький рівень володіння технічними засобами гри на інструменті та засобами музично-образної виразності, допускає серйозні помилки при виконанні музичних творів, не володіє педалізацією.
Середній рівень (4 - 6 балів): абітурієнт недостатньо володіє технічними прийомами гри на інструменті та засобами музично-образної виразності, допускає помітні стилістичні та технічні помилки при виконанні музичних творів, недостатньою мірою відтворює художній образ музичного твору, володіє слабкими навичкам педалізації.
Достатній рівень (7 - 9 балів): абітурієнт достатньо вільно володіє виконавсько-технічними прийомами гри на музичному інструменті, відносно грамотно інтерпретує текст музичного твору (стильові особливості, виразність інтонування, метро-ритм, штрихи, динаміка, мелізми), володіє засобами педалізації, відносно адекватно відтворює музичну форму та художній образ, допускає незначні стилістичні та технічні помилки при виконанні музичних творів.
Високий рівень (10 - 12 балів): абітурієнт вільно володіє стильовими, технічними і художньо-виконавськими прийомами гри на музичному інструменті, грамотно інтерпретує текст музичного твору, адекватно відтворює музичну форму та художній образ, демонструє індивідуальний виконавський стиль, яскравий артистизм та сценічність.

Критерії оцінювання сольного співу
При оцінюванні сольного співу враховуються наступні критерії:
 культура звукоутворення;
 рівність звуковедення;
 співацьке дихання;
 чистота інтонування;
 дикція і артикуляція;
 стилістична грамотність;
 художній рівень виконання, артистизм.

Оцінка виставляється за 12-бальною системою нарахування балів і відповідає наступним показникам:

Початковий рівень (1 - 3 бали): абітурієнт не виконує екзаменаційні вимоги щодо програми (співає один твір, виконує музичний текст з помилками та на слабкому технічному рівні або виконує не до кінця вивчений твір тощо), має невірні уявлення про культуру звукоутворення; несформовані вміння звуковедення, навички співацького дихання, інтонування; допускає серйозні помилки при дотриманні стильових особливостей виконання музичних творів; має низький рівень володіння технічними засобами співу та засобами музично-образної виразності.
Середній рівень (4 - 6 балів): абітурієнт недостатньо володіє співацькими виконавсько-технічними вміннями і навичками, а саме: культурою звукоутворення, вмінням звуковедення, навичками співацького дихання, чистоти інтонування; допускає помітні помилки при дотриманні стильових особливостей виконання музичних творів; має задовільний рівень володіння технічними засобами співу та засобами музично-образної виразності.
Достатній рівень (7 - 9 балів): абітурієнт володіє співацькими виконавсько-технічними вміннями і навичками, такими як: культура звукоутворення, рівність звуковедення, співацьке дихання і опора звуку, чистота інтонування; показує вміння грамотного прочитання стильових особливостей вокальних творів; має достатній рівень володіння технічними засобами співу та засобами музично-образної виразності; допускає технічні та стильові помилки несуттєвого характеру.
Високий рівень (10 - 12 балів): абітурієнт під час виконання демонструє вокальну компетентність і має високий рівень культури звукоутворення, рівне звуковедення, нижньореберно-діафрагматичне співацьке дихання і відчуття опори звуку, чисте інтонування; дотримується стильових особливостей при виконанні вокальних творів; творчо підходить до передачі характеру, настрою, емоційного змісту твору; демонструє індивідуальний виконавський стиль, яскравий артистизм та сценічність.


4. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. - Ч. 1 - 3. - М., 1962 - 1988.
2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. - М., 1971.
3. Апатский В.Н. Теория и практика игры на духовых инструментах. - К.: «Музична Україна», 1989. - 136 с.
4. Баренбойм Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство. - Л., 1974.
5. Браудо И. Об органной и клавирной музыке. - Л., 1976.
6. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. - М., 1953.
7. Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве. - Л., 1985.
8. Зимин П. История фортепиано и его предшественников. - М., 1968.
9. Клин В. Л. Українська радянська фортепіанна музика (1917 - 1977). - К., 1980.
10. Курковський Г. Питання фортепіанного виконавства. - К., 1983.
11. Малинковская А. Фортепианно-исполнительское интонирование. - М., 1990.
12. Михайлов М. Стиль в музыке. - Л., 1981.
13. Модр А. Музыкальные инструменты. - М., 1959.
14. Москаленко В. Творческий аспект музыкальной интерпретации. К проблеме анализа: Исследование. - К., 1994.
15. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. - М., 1982.
16. Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма. - М., 1980.
17. Тимакин Е. М. Воспитание пианиста. - М., 1984.
18. Фейнберг С. Е. Мастерство пианиста. - М., 1978.
19. Царева Е. М. Жанр музыкальный // Музыкальная энциклопедия. - Т. 2. - М., 1974. - С. 383 - 388.
20. Цераши Х. Виолончель, контрабас и другие музыкальные инструменты: Пер. с нем. - М.: Музыка, 1979. - 72 с.
21. Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано. - М., 1984.
22. Яремко Б. І. Етноінструментознавство: Навч. посібник. - Рівне, 2003.
23. Газарян С. С. В мире музыкальных инструментов. - М., 1985.
24. Гольденвейзер А. О музыкальном искусстве. - М., 1975.
25. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. - М., 1961.
26. Музыкальные жанры. - М., 1968.
27. Отюгова Т., Галембо А., Гурков И. Рождение музыкальных инструментов. - Л. - М., 1986.
28. Пекарский М. Ударные инструменты // Музыка и ты: Альманах для школьников. - Вып. 7. - М., 1988. - С. 39 - 44.
29. Перельман Н. В классе рояля. - Л., 1970.
30. Вокальні твори на вірші Лесі Українки. - К.: Музична Україна, 1997. - 46 с.
31. Гнидь Б.П. Історія вокального мистецтва / Б.П.Гнидь. - К.: НМАУ, 1997. - 242 с.
32. Ємельянов В.В. Фонопедичний метод розвитку голосової функції і співацького голосу / В.В. Ємельянов. - Самара, 1981. - 48 с.
33. Лисенко І. Словник співаків України / І.Лисенко. - К., 1997. - 354 с.
34. Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса / Д.Люш. - К.: Музична країна, 1988. - 139 с.
35. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению: [учеб.пособ. для студ. пед. ин-тов] / А.Г.Менабени. - М.: Просвещение, 1987. - С. 4-70.
36. Овчаренко Н.А. Основи вокальної методики: [наук.-методич. посіб.] / Н.А. Овчаренко. - Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. - 116 с.
37. Огороднов Д. Основные принципы вокального воспитания / Д.Огороднов. - К.: Музична Україна, 1989. - 142 с.
38. Юцевич Ю.С. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу: [навч.-метод. посіб.] / Ю.С. Юцевич. - К., 1998. - С. 12-150.

Словники
1. Крунтяева Т., Молокова Н., Ступель А. Словарь иностранных музыкальных терминов. - Л., 1985.
2. Энциклопедический музыкальный словарь / Отв. ред. Г. В. Келдыш. - М., 1959.
3. Юцевич Ю. Є. Музика. Словник-довідник. - Тернопіль, 2003.

Електронні ресурси
Інтернет-сайти:
classic. chubrik. ru
classic-music. ru
music. edu. ru

 

Останнє оновлення ( 29.Nov.2015 )
 
Програма творчого конкурсу ("бакалавр") за напрямом підготовки "Хореографія" Надрукувати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова приймальної комісії університету

_________________ Ступнік М.І.
«____» ____________________ 2013 р.

 

 


ПРОГРАМА
творчого конкурсу для прийому на навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
за напрямом підготовки 6.020202 Хореографія

 

 

 

 

 


Кривий Ріг
2013

Програма складена на основі програм шкільного курсу «Хореографія», програм спеціалізованих позашкільних та середніх навчальних закладів з профільних дисциплін напряму підготовки «Хореографія».


Програму склали:
1. К.філос.н., доц. О.І. Шрамко /_________________/

2. Доц. Т.Б. Брисіна /_________________/

3. Викл. Т.М. Костенко /_________________/

4. Викл. В.О.Чумак /_________________/

 

Узгоджено на засіданні кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки
Протокол № 7 від 29.12.2012 р.
Завідувач кафедри, к.філос.н., доц. О.І. Шрамко /_________________/

 


Узгоджено на засіданні вченої ради Криворізького педагогічного інституту.
Протокол № 8 від 14.03.2013 р.


Голова вченої ради Криворізького педагогічного інституту, доктор філос. наук, професор Я.В. Шрамко /_________________/

 

 

 

 

 

 


ЗМІСТ

Вступ
1. Перелік дисциплін, що виносяться на вступне творче випробування, та вимоги до програми виконання групового практичного показу екзерсису класичного танцю та танцювального етюду.
2. Орієнтовна програма екзерсису класичного танцю.
3. Критерії оцінювання.
4. Список рекомендованої літератури для підготовки до вступного випробування.

 


ВСТУП

Вступне випробування для абітурієнтів, що вступають до Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» за напрямом підготовки 6.020202 «Хореографія», проводиться у формі творчого конкурсу, метою якого є визначення наявності хореографічних здібностей, якісного рівня сформованості спеціальних знань, танцювально-виконавських і артистичних умінь та навичок абітурієнта, їх відповідності вимогам навчально-виховного процесу у вищій школі.
Зміст програми вступного випробування включає в себе знання, отримані абітурієнтами - випускниками загальноосвітніх шкіл, спеціалізованих позашкільних навчальних закладів (шкіл мистецтв, хореографічних гуртків при будинках культури та ЦДЮТ), спеціалізованих середніх навчальних закладів (культурно-просвітніх училищ, хореографічних коледжів) у межах програм шкільного курсу «Хореографія», програм спеціалізованих позашкільних та середніх навчальних закладів з профільних дисциплін напряму підготовки «Хореографія», предметом яких є розвиток танцювально-виконавських та артистичних здібностей дитини (учня, студента).
Основою танцювально-виконавських знань, умінь та навичок є класичний танець. Він являється профілюючим у фаховій підготовці майбутнього керівника хореографічного колективу та вчителя хореографічних дисциплін. Рівень опанування класичним танцем розглядається як одна з необхідних умов для забезпечення якості навчання, що не лише розвиває тіло танцюриста, але й формує культуру спілкування, художній смак, тобто збагачує вихованців як фізично, так і духовно. Класичний танець виховує культуру рухів, що надає можливість наповнити танець внутрішнім змістом. Фундаментальні знання з цієї профілюючої дисципліни дають можливість набути необхідної основи для подальшої творчої діяльності майбутнього керівника хореографічного колективу та вчителя хореографічних дисциплін, визначають основні напрями підготовки фахівця як всебічно розвинутого, озброєного новітніми методами навчання та виховання, здатного формувати художньо-естетичні смаки та ідеали підростаючого покоління засобами хореографічного мистецтва.
Керівник хореографічного колективу, вчитель хореографії повинен максимально розвивати танцювальні та музикальні задатки дітей, їх потреби, інтереси та здібності, бути спроможним закласти основи практичних хореографічних навичок та теоретичних знань з метою виховання активних та професійно грамотних любителів хореографічного мистецтва, музики, учасників художньої самодіяльності. Для цього йому треба професійно володіти технікою, стилем та манерою виконання класичного танцю, засобами музично-образного розкриття характеру.
Сьогодні керівник хореографічного колективу, вчитель хореографії - це професіонал широкого профілю, котрий повинний:
• на основі глибокого розуміння суті та соціальної значимості своєї професії як особливої сфери діяльності, що забезпечує трансляцію знань та культури від покоління до покоління, на високому професійному рівні вести уроки хореографії, використовуючи системний підхід у початковій, загальноосвітній та спеціалізованій школі, гімназії, ліцеї;
• керуючись законами народної танцювальної творчості, першооснови хореографічного мистецтва, маючи поняття про формування системи класичного танцю, вільно володіти школою класичного танцю як основою, що не лише розвиває тіло танцюриста, але й формує культуру спілкування, художній смак, тобто збагачує вихованців як фізично, так і духовно;
• використовуючи теоретичні знання і практичний досвід, визначаючи закони драматичної побудови хореографічного «тексту», створювати хореографічні твори, визначаючи при цьому шлях образної мови і будуючи лексику хореографічного твору на сценічній правдивості хореографічного образу;
• вирішувати навчально-виховні задачі в процесі оволодіння учнями хореографічним мистецтвом: пробуджувати естетичні почуття, формувати естетичний смак, здійснювати національне і патріотичне виховання, виховувати самостійність і творчу ініціативу;
• володіти сучасними технологіями виховання і розвитку особистості, організовувати та проводити масові форми позакласної та позашкільної роботи (загальношкільні свята, лекції-концерти, фестивалі, огляди-конкурси тощо).

Вступне випробування за напрямом підготовки 6.020202 «Хореографія» (творчий конкурс) проводиться у формі групового практичного показу екзерсису класичного танцю біля станка та на середині залу та виконання танцювального етюду за власним вибором (домашнє завдання).

Оцінка виставляється загальна.

Для складання творчого конкурсу одним абітурієнтом відводиться 0,33 години.

Кількість членів предметної комісії на групу абітурієнтів - 3 особи.


1. Перелік дисциплін, що виносяться на вступне творче випробування, та вимоги до програми виконання групового практичного показу екзерсису класичного танцю та танцювального етюду

На вступне випробування виносяться наступні дисципліни:

Екзерсис класичного танцю (показ вправ): разом з групою абітурієнт повинен показати вправи класичного танцю біля станка та на середині залу. Абітурієнт повинен бути технічно та фізично підготовлений до танцювальних вправ різного характеру, чітко, ясно і зрозуміло виконувати всі поставлені задачі викладача-хореографа.
Показ вправ передбачає знання основних понять класичного танцю та технічне володіння рухами групи battments, рухами групи ronds, temps lie, стрибками, видами зворотів та обертань.

Виконання танцювального етюду (домашнє завдання): абітурієнт повинен виконати самостійно підготовлений танцювальний етюд (1,5-2 хв.) за власним вибором у будь-якому стилі та жанрі (класичному, народно-сценічному, бальному, сучасному):
 класичний танець;
 народно-сценічний танець;
 бальний танець;
 модерн-танець;
 джаз-танець;
 contemporarу dance;
 естрадний танець;
 індивідуальні пластичні рішення тощо.

2. Орієнтовна програма екзерсису класичного танцю

Вправи класичного танцю біля станка
1. ОСНОВНІ ПОЗИЦІЇ НІГ ( І, ІІ, ІІІ, ІV, V)
2. ОСНОВНІ ПОЗИЦІЇ РУК ( І, ІІ, ІІІ, підготовче положення)
3. PLIE: DEMI PLIE та GRAND PLIE ( по всім позиціям)
4. BATTEMENT TENDU ( з І та V позиції у всі напрямки)
5. BATTEMENT TENDU JETE ( з І та V позиції у всі напрямки)
6. ROND DE JAMBE PAR TERRE ( у напрямках en dehors та en dedans)
7. BATTEMENT FONDU ( у всіх напрямках на 45°)
8. BATTEMENT FRAPPE та DOUBLE BATTEMENT FRAPPE ( у всіх напрямках носком на 30°)
9. PETIT BATTEMENT SUR LE COU-DE-PIED ( на всій стопі)
10. BATTEMENT RELEVE LENT ( з І та V позицій на 45° та 90° у всі напрямки)
11. BATTEMENTS DEVELOPPE ( у всіх напрямках на 90° та вище)
12. GRAND BATTEMENT JETE ( з І та V позицій у всі напрямки)

Вправи класичного танцю на середині залу
1. Маленьке ADAGIO
2. BATTEMENT TENDU ( з V позиції у всі напрямки в позах croise та efface)
3. BATTEMENT TENDU JETE ( з V позиції у всі напрямки в позах croise та efface)
4. BATTEMENT FONDU ( у всі напрямки на 45° в позах croise та efface)
5. GRAND BATTEMENT JETE ( з V позиції у всі напрямки в позах croise та efface)
6. TEMPS LIE PAR TERRE
7. PORT DE BRAS (І, ІІ, ІІІ форми)

Allegro (стрибки)
1. TEMPS SAUTE ( стрибки з двох ніг на дві по І, ІІ, V позиції)
2. CHANGEMENT DE PIED (стрибки з двох ніг з V позиції у V позицію)
3. PAS ECHAPPE ( стрибки з двох ніг в ІІ та IV позицію)
4. PAS ASSAMBLE ( стрибки з однієї ноги на дві у всі напрямки та з просуванням)
5. PAS JETE ( стрибки з однієї ноги на іншу)

Звороти та обертання
1. Півзворот та зворот на двох ногах у V позиції зі зміною ніг EN DEHORS ET EN DEDANS
2. PIROUETTES EN DEHORS та EN DEDANS ( з V позиції)
3. TOUR CHAINES ( обертання по підлозі з просуванням)

3. Критерії оцінювання

При оцінюванні вступного творчого конкурсу з хореографічного мистецтва враховуються наступні критерії:
 розвинутість танцювальних здібностей (природні данні, музикальність, почуття ритму, здоровий суглобово-м'язовий апарат);
 орієнтація в основних поняттях класичного танцю (позиції ніг, позиції рук, plie, releve, port de bras, малі та великі пози croise, efface, ecarte) та рухах групи battments;
 володіння технікою та манерою виконання рухів екзерсису класичного танцю біля станка та на середині залу;
 володіння засобами музично-образного розкриття характеру виконання хореографічних pas;
 виразність розкриття музично-хореографічного образу;
 культура виконавської майстерності;
 художній рівень виконання, артистизм.

Оцінка виставляється за 200-бальною системою нарахування балів і відповідає наступним показникам:

Екзерсис класичного танцю (показ вправ)

• Початковий рівень (100 - 139 балів): абітурієнт не виконує екзаменаційних вимог щодо програми вступного творчого конкурсу (не орієнтується в основних поняттях класичного танцю, рухах групи battments, не володіє технікою та манерою виконання рухів екзерсису класичного танцю біля станка та на середині залу, не володіє засобами музично-образного розкриття характеру виконання хореографічних pas). Абітурієнт має слаборозвинуті танцювальні здібності та початкові танцювально-технічні навички (недостатньо розвинутий суглобово-м'язовий апарат, невідповідні фізичні данні, відсутність почуття ритму та культури руху, відсутність танцювальних здібностей, низький рівень виконавської майстерності).
• Середній рівень (140 - 159 балів): абітурієнт недостатньо володіє технічними прийомами та манерою виконання рухів екзерсису класичного танцю біля станка та на середині залу; допускає помітні помилки при виконанні хореографічних pas, володіє слабкими технічними вміннями та навичкам виконавської майстерності, має несуттєві недоліки анатомічної системи суглобово-м'язового апарату та фізіологічної системи.
• Достатній рівень (160 - 179 балів): абітурієнт достатньо вільно володіє технікою та манерою виконання рухів екзерсису класичного танцю біля станка та на середині залу, володіє засобами музично-образного розкриття характеру та манери виконання хореографічних pas, відносно грамотно виконує елементи екзерсису класичного танцю (рухи групи battments, рухи групи ronds, temps lie, стрибки, види зворотів та обертань). Абітурієнт має достатньо вироблені танцювально-технічні навички та достатньо розвинуті фізичні данні, демонструє чітку, чисту, правильну виконавську майстерність та сценічну культуру.
• Високий рівень (180-200 балів): абітурієнт вільно володіє рухами екзерсису класичного танцю біля станка та на середині залу, виконує хореографічні pas підвищеної складності (танцювальні комбінації з використанням ускладнень зворотів, обертань, турів, піруетів, тощо), демонструє бездоганну, віртуозну техніку рухів і точність форм; стиль і манера виконання правильні, глибокі та виразні. Абітурієнт володіє бездоганним почуттям ритму, демонструє індивідуальні виконавські здібності, яскравий артистизм та сценічність.


Виконання танцювального етюду (домашнього завдання)

• Початковий рівень (100 - 139 балів): абітурієнт має слабку техніку та виконавську майстерність, невдало підібраний репертуар, низький рівень акторської майстерності, недостатньо виразний музично-хореографічний образ, невдале поєднання музичного матеріалу та лексики танцю.
• Середній рівень (140 - 159 балів): абітурієнт володіє навичками й уміннями виконавської майстерності задовільного рівня, має невдало лексично та музично підібраний матеріал і недостатньо виразний та змістовний танець в цілому, допускає суттєві помилки стилістичного та технічного характеру.
• Достатній рівень (160 - 179 балів): абітурієнт має достатньо вироблені виконавські навички, вміло поєднує фізичні, технічні та художні якості, вірно відчуває і виразно передає музично-хореографічний образ та характер музики, має акторські здібності, має розуміння композиції та динаміки танцю, просторового розташування у танцювальному залі, але допускає незначні помилки стилістичного та технічного характеру.
• Високий рівень (180-200 балів): абітурієнт виконує танцювальну композицію підвищеної складності бездоганно, віртуозно, технічно, динамічно, має тонку музикальність і почуття ритму, гармонійно і органічно поєднує лексику танцю та художній образ, вміло демонструє індивідуальну виконавську майстерність, яскравий артистизм та сценічність.


4. Список рекомендованої літератури для підготовки до вступного випробування

1. Балет: Энциклопедия. / Под ред. Ю.Н.Григоровича - М.: Советская энциклопедия, 1981. - 559 с.
2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца / Н.Базарова, В.Мей. -М.-Л., 1983. - 207 с.
3. Березова Г.О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах/ Г.Березова. -2-ге. - К.: Муз. Україна, 1990. -256 с.
4. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность / Л.Блок. - М.: Искусство, 1987. - 556 с., ил (28) л.
5. Богданов Г. Урок русского народного танца. - М.: Искусство, 1995. - 65 с.
6. Бондаренко А.А. Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях. - К.: Музична Украина, 1974. - 64 с.
7. Борзов А.А. Народный танец на самодеятельной сцене: Учебно-методическое пособие. - М.: Искусство, 1986. - 186 с.
8. Боттомер П. Танец современный и классический. Большая иллюстрированная энциклопедия / Перевод с англ. К. Молькова. - М.: Изд-во «Эксмо», 2006. - 416 с.
9. Буц Л.А. Подвижные игры под музыку. - К.: Музична Украина, 1987. - 60 с.
10. Ваганова А.Я. Основы классического танца / А.Я.Ваганова. - Л.: Искусство, 1980. - 190 с.
11. Васильева Т. Балетная осанка. Метод. пособие. - М.: Высшая школа изящных искусств, ЛТД, 1993.
12. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю. - 3-тє вид. - К.: Мистецтво, 1996. - 286 с.
13. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. - К.: Музична Україна, 1990.- 400 с.
14. Волинський А.Л. Книга ликований. Азбука классического танца. - СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство Планета музыки», 2008. - 325 с.: (+вклейка, 16 с.). - (Мир культуры, истории и философии).
15. Годовський В.М., Арабська В.І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Метод. рекомендації, лекції, навчальна програма. - Рівне: РДГУ, 2008. - 76 с.
16. Годовський В.М., Гордєєв В.А. Танці для дітей: Репертуар. зб. та метод. поради для студ. вищих навч. закладів та керівників хореогр. колективів.
17. Головкина С. Уроки классического танца в старших классах / С.Головкина. - М.: Искусство, 1989. - 159 с.
18. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. - К: Мистецтво, 1975. - 256 с.
19. Захаров Р. Слово о танце. - М.: Молодая гвардия, 1966. - 154 с.
20. Захаров Р. Сочинение танца: страницы педагогического опыта. - М.: Искусство, 1989. - 235 с.
21. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца / В.Костровицкая, А.Писарев. - Л.: Искусство, 1968. - 272 с.
22. Костровицкая В. 100 уроков классического танца / В.Костровицкая. - Л.: Искусство, 1972. - 239 с.
23. Красовская В. История русского балета / В.Красовская. - Л.: Искусство, 1978.
24. Кокуленко Б.Г. Степова Терпсихора. - Кіровоград: Степ, 1999. - 212 с.
25. Колногузенко Б.М. Методика роботи з хореографічним колективом. Хореографічна робота з дітьми: Навч. посібник / Харк. держ. акад. культури. - Х.: ХДАК, 2005. - 135 с.
26. Константиновский В.С. Учить прекрасному. - М.: Молодая гвардия, 1973. - 198 с.
27. Лиепа М.Вчера и сегодня в балете / М.Лиепа. -М.: Молодая гвардия, 1982. - 190 с.
28. Мессерер А. Уроки классического танца / Асаф Мессерер. - М.: Искусство, 1967. - 400 с.
29. Мячин Ю. Сон и явь балета / Юрий Мячин. - СПб., 2003. - 160 с.
30. Новер Жан Жорж Письма о танце / Пер. с франц. под ред. А.А.Гвоздева. 2-е изд., - СПб.: Издательство „Лань"; „Издательсво Планета музыки", 2007. - 384 с.: ил. - (Мир культуры, истории и философии).
31. Пасютинская В. Волшебный мир танца / В.Пасютинская. - М.: Просвещение, 1985. -223 с.
32. Петровский А.В. Личность, деятельность, коллектив. - М.: Искусство, 1982. - 128 с.
33. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера. - М.: Просвещение, 1966. - 190 с.
34. Собинов Б.М. Танцующая гимнастика. - Москва: Сов. Россия, 1972. - 173 с.
35. Сафронова Л.Н. Уроки классического танца / Людмила Софронова. - СПб.: Академия русского балета им. А.Я.Вагановой, 2003. - 192 с.
36. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Н.Тарасов. - М.: Искусство, 1981. - 479 с.: ил.
37. Ткаченко Т. Народные танцы. - М.: Искусство, 1975. - 770 с.
38. Ткаченко Т. Народный танец. - М.: Искусство, 1967. - 775 с.
39. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного тацю / Л.Ю.Цвєткова. -3-е вид. - К.: Альтерпресс, 2007. - 324 с.: іл.
40. Український народний танець. - К.: Академія наук України, 1962.- 356 с.
41. Фокин М. Против течения / М.Фокин. - Л.: Искусство, 1981. - 635 с.
42. Ярмолович Л. Принципы музыкального оформления урока классического танца /Л.Ярмолович. - М.: Искусство, 1968.
43. Ярмолович Л. Элементы классического танца и их связь с музыкой / Л.Ярмолович. - М. - Л.: Музизд, 1952. - 137 с.

Інформаційні ресурси
ananiashvili. com / NinaBio. htm
http: // www. russianballet. ru/
http: // www. abt. org/
http: // bejart. ch/
http: // www. vasiliev.com./
http: // www. bolshoi. ru/
http: // www. moiseyev. org/ his. Html
www. covent-garden. co. uk
http: // www. theatre. ru/
http: // www. new-ballet. ru/
http: // www. geocities. com / kievopera/
http: // www. opera-ballet. tm. Odessa. ua/
www. vaganova. ru/
www. webcom. com/ shownet/ kirov/ vaganova.html

Останнє оновлення ( 29.Nov.2015 )
 
Програма творчого конкурсу ("бакалавр") за напрямом підготовки "Музичне мистецтво" Надрукувати

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Державний вищий навчальний заклад
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

 


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова приймальної комісії університету

_________________ Ступнік М.І.
«____» ____________________ 2013 р.

 

 

 

ПРОГРАМА
творчого конкурсу для прийому на навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
за напрямом підготовки 6.020204 Музичне мистецтво

 

 

 

 

 


Кривий Ріг
2013

Програма складена на підставі програм шкільного курсу «Музичне мистецтво», програм спеціалізованих позашкільних та середніх навчальних закладів з профільних дисциплін напряму підготовки «Музичне мистецтво».


Програму склали:
1. К.філос.н., доц. О.І. Шрамко /_________________/

2. К.мистецтвозн., доц. О.В. Чеботаренко /_________________/

3. К.пед. н., доц. Н.А. Овчаренко /_________________/

 

Узгоджено на засіданні кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки
Протокол № 7 від 29.12.2012 р.
Завідувач кафедри, к.філос.н., доц. О.І. Шрамко /_________________/


Узгоджено на засіданні кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування
Протокол № 6 від 24.01.2013 р.
Завідувач кафедри, к.пед. н., доц. Р.О. Любар /________________/


Узгоджено на засіданні вченої ради Криворізького педагогічного інституту.
Протокол № 8 від 14.03.2013 р.


Голова вченої ради Криворізького педагогічного інституту, доктор філос. наук, професор Я.В. Шрамко /_________/

ЗМІСТ

Вступ
1. Перелік дисциплін, що виносяться на вступне випробування та вимоги до програми сольного виступу.
2. Орієнтовні варіанти програм сольних виступів.
3. Критерії оцінювання сольних виступів.
4. Рекомендована література для підготовки до вступного випробування.ВСТУП

Вступне випробування для абітурієнтів, що вступають до Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», проводиться у формі творчого конкурсу, метою якого є визначення наявності музичних здібностей, якісного рівня сформованості спеціальних знань, інструментально-виконавських і співацьких умінь та навичок абітурієнта, їх відповідності вимогам навчально-виховного процесу у вищій школі.
Зміст програми вступного випробування включає в себе знання, отримані абітурієнтами - випускниками загальноосвітніх шкіл, спеціалізованих позашкільних навчальних закладів (музичних шкіл, шкіл мистецтв, музичних студій, гуртків тощо), спеціалізованих середніх навчальних закладів (музичних, педагогічних училищ з музичною спеціалізацією) у межах програм шкільного курсу «Музичне мистецтво», програм спеціалізованих позашкільних та середніх навчальних закладів з профільних дисциплін напряму підготовки «Музичне мистецтво», предметом яких є розвиток інструментально-виконавських та співацьких здібностей дитини (учня, студента).
Інструментально-виконавські та співацькі знання, уміння і навички є профілюючими у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва і визначають основні напрями підготовки вчителя музики всебічно розвинутого, озброєного новітніми методами навчання та виховання, здатного формувати художньо-естетичні смаки та ідеали підростаючого покоління засобами музичного мистецтва.
Вчитель музичного мистецтва сучасної школи повинен максимально розвивати музичні задатки дітей, їх потреби, інтереси та здібності, бути спроможним закласти основи практичних музичних навичок та теоретичних знань з метою виховання активних та професійно грамотних слухачів та любителів музики, учасників художньої самодіяльності. Для цього йому треба досконало володіти музичним інструментом та мати професійну вокальну підготовку.
Сьогодні вчитель музики - це музикант-професіонал широкого профілю, котрий повинний:
• на високому професійному рівні вести уроки музики з використанням музичного інструменту та співацького голосу у початковій, загальноосвітній та спеціалізованій школі, гімназії, ліцеї;
• вільно володіти музичним інструментом та співацьким голосом - вміти виконувати сольні твори (уривки творів) зарубіжних та вітчизняних композиторів, що рекомендовані шкільною програмою; акомпанувати, брати участь в ансамблях; вести різні види позакласної роботи, пов'язаної з естетичним вихованням школярів;
• знати методику викладання гри на інструменті та методику .постановки голосу з врахуванням специфіки роботи в початковій, загальноосвітній, спеціалізованій школі, гімназії, ліцеї (позакласні види роботи), музичній школі та педагогічному училищі (з музичною спеціалізацією);
• застосовувати на практиці відповідно до сучасних вимог досягнення передової інструментально-виконавської та вокально-виконавської педагогіки та методики;
• бути натхненником та організатором усіх видів музичної творчості учнів.

Вступне випробування за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» (творчий конкурс) проводиться у формі концертного сольного виступу і складається з двох творчих завдань - гри на музичному інструменті та сольного співу.

Оцінка виставляється загальна.

Для прослуховування одного абітурієнта відводиться 0,33 години.

Кількість членів предметної комісії на групу абітурієнтів - 3 особи.

 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на вступне випробування та вимоги до програми сольного виступу

На вступне випробування виносяться наступні дисципліни:

Гра на музичному інструменті: абітурієнт повинен виконати на музичному інструменті два різнохарактерних твори: поліфонію, твір крупної форми (частину сонати або концерту, варіації, рондо), п'єсу або етюд (за вибором).

Сольний спів: абітурієнт повинен проспівати два різнохарактерних вокальних твори в академічній, народній або естрадній манері (за вибором).


2. Орієнтовні варіанти програм сольних виступів

Орієнтовні програми з гри на музичному інструменті

Фортепіано
Поліфонічні твори
І.С.Бах. Прелюдії та фуги (ДТК, І, ІІ т.). Партити. Англійські сюїти.
І.С.Бах-Ф.Бузоні. Хоральні органні прелюдії.
І.С.Бах-С.Фейнберг. Хоральні органні прелюдії.
В.Бібік. Прелюдії та фуги.
Д.Букстехуде. Органна прелюдія та фуга ре мінор (транскр. С.Прокоф'єва).
С.Павлюченко. Прелюдія та фуга ре мінор.
П.Хіндеміт. Інтерлюдії та фуги.
Д.Шостакович. Прелюдії та фуги.
І.С.Бах. Триголосні інвенції. Французькі сюїти. Фуги.
І.С.Бах-Д.Кабалевський. Маленькі органні прелюдії та фуги.
Г.Гендель. Сюїти.
О.Лядов. Фуги.
Л.Колодуб. Фуга.
С.Павлюченко. Прелюдія та фуга Соль мажор.
М.Римський-Корсаков. Фуга ре мінор.
Г.Фрід. Інвенція.
І.С.Бах. Двоголосні інвенції. Нотний зошит Анни Магдалени Бах.
І.Х.Бах. Маленькі прелюдії.
І.Беркович. Поліфонічні п'єси для фортепіано.
О.Гольденвейзер. Фугета.
І.Крігер. Сарабанда.
В. Моцарт. Арії.
Г.Гендель. Сарабанда з варіаціями. Поліфонічні п'єси для фортепіано.
М.Глинка. Фуга ля мінор.

Твори крупної форми
Л.Бетховен. Сонати. Варіації. Концерти для фортепіано з оркестром.
В.Моцарт. Сонати. Варіації. Концерти для фортепіано з оркестром.
Й.Гайдн. Сонати. Анданте з варіаціями фа мінор.
А.Караманов. Варіації.
М.Метнер. Сонати.
М.Клементі. Сонати.
Ф.Мендельсон. Блискуче капричіо.
М.Глинка. Варіації на тему Моцарта.
Д.Скарлатті. Сонати.
Д.Бортнянський. Сонати.
А. Костін. Сонатина з пригодами.
А.Хачатурян. Сонатина До мажор.
І.Беркович. Концерт Соль мажор.
Л.Бетховен. Сонатини.
І.Дюссек. Сонатина Соль мажор.
М.Клементі. Сонатини.
Ф.Кулау. Сонатини.
С.Майкапар. Варіації на російську тему, ор.8.
Д. Чимароза. Соната Сі-бемоль мажор.

П'єси
Л.Бетховен. Багателі.
К.Дебюссі. Бергамазька сюїта. Прелюдії.
В.Задерацький. Мікроби лірики.
В.Кірейко. Акварелі.
О.Лядов. Прелюдії ор.27, ор.36, ор.42.
Ф.Надененко. Танцювальна сюїта.
С.Прокофьєв. Швидкоплинності. Гавот соль мінор.
С.Рахманінов. Музичні моменти. Прелюдії.
П.Чайковський. Роздум. Романс Фа мажор.
І.Шамо. Картини російських живописців. Веснянка.
Ф.Шопен. Полонези. Ноктюрни. Етюди.
Ф.Шуберт. Експромти ор.90. Музичні моменти ор.94.
Р.Шуман. Фантастичні п'єси.
О.Аренський. Елегія соль мінор.
А.Баланчівадзе. Ноктюрн фа-дієз мінор.
Л.Бетховен. Рондо До мажор ор.51.
Е.Гріг. Ноктюрн. Менует. Серце поета.
Д.Кабалевський. Прелюдії.
Ф.Мендельсон. Пісні без слів.
Б.Барток. Вечір у секейрів.
І.Беркович. Десять ліричних п'єс.
О.Гнєсіна. Марш.
Е.Гріг. Ліричні п'єси.
В.Косенко. 24 дитячих п'єси ор.15.
С.Прокоф'єв. Прогулянка, Тарантела.
Я.Степовий. Колискова, Танок.
П.Чайковський. Дитячий альбом.
Р.Шуман. Альбом для юнацтва.
О. Білаш. Тетянчин альбом.

Баян - акордеон
Д.Букстехуде. Органна прелюдія та фуга Сі-бемоль мажор.
В.Семенов. Болгарська сюїта.
В.Зубицький. В стилі А.П'яццоли.
Н.Паганіні-Ф.Ліст. Етюд Мі-бемоль мажор.
К. Мясков. Етюд до-мінор.
В.Золотарьов. Ферапонтів монастир.
М.Чайкін. Прелюдія та фуга ля мінор.
Г.Ханмамедов. Хазар.
В.Булавко. Концертна п'єса на тему укр.нар.п. «Ґандзя».
А. Репніков. Концерт-поема
М.Россі. Токата.
Ф.Кулау. Сонатина До мажор.
В.Золотарьов. Дитяча сюїта №3.
А.Лемуан. Етюд ре-мінор.
К.Черні. Етюд соль-мінор.
Ф.Дандріє. Дудочники.
М.Мошковський. Болеро.
П.Чайковський. Романс Фа-мінор.
В.Моцарт. Рондо.
А. П'яццола. Забуття.
І.С.Бах. Сарабанда.
О.Даргомижський. Меланхолійний вальс.
М.Корецький. Увиванець.
С.Тітов. Етюд До-мажор.
А.Шусор. Етюд ля-мінор.
А.Аверкін. Кадриль.
А.Лядов. Прелюдія.
Ф.Кулау. Сонатина До-мажор.
Д.Шостакович. Вальс-шарманка.
Ю.Гонцов. В російському стилі.

Гітара
І.С.Бах. Прелюдія, алегро і фуга Ре-мажор.
М.Висоцький. Варіації на тему рос.нар.п. «Чем тебя я огорчила».
Ф.Таррега. Арагонська хота.
Е.Віла Лобос. Етюд №1.
Д.Прат. Етюд Мі-мажор.
С.Вейс. Жига з лютневої сюїти.
Ф.Морено-Таррега. Фандангільо.
Г.Лорка. Легенда.
Й.Йовичич. Македонська фантазія.
М. Кошкін. Ашер-вальс.
Н.Ронкаллі. Пасакалія соль-мінор.
Е.Віла-Лобос. Прелюдія №1.
М.Джуліані. Тарантела.
Д.Агуадо. Етюд Ре-мажор.
Ф.Каруллі. Етюд Соль-мажор.
І.С.Бах. Гавот з сюїти №5.
П.Полухін. Фантазія на тему укр.нар.п. «Щедрик».
А.Іванов-Крамськой. Танок з тамбурином.
А.Лара. Гранада.
М. Кошкін. Сюїта в 4-х частинах.
М.Каркассі. Андантино.
Ф.Сор. Менует.
М.Михайленко. Танок.
М.Джуліані. Етюд ля-мінор.
Ф.Сор. Етюд Ля-мажор.
М.Понсе. Мексиканське скерцино.
Д.Брубек. Караван.
Д.Чимароза. Сонатина Ля мажор.
Б.Дваріонас. Вальс.
А.Шевченко. Українська пісня.

Балалайка
І.С.Бах. Буре з сюїти №1.
П.Нечипоренко. Варіації на тему Н.Паганіні.
Є.Тростянський. Роздум і гротеск. Ноктюрн.
В.Андрєєв. Вальс-каприс.
Рос.нар.п. в обр. О.Шалова «По небу, по синему».
В.Городовська. Концертні варіації на тему рос.нар.п. «Калинка».
К.Мясков. Концерт №2, ІІ ч.
Й.Гайдн. Соната До-мажор.
Ю.Гонцов. Варіації на російську тему.
М.Рожков. Романс «Я встретил вас».
Д.Скарлатті. Соната Мі-мажор.
Б.Стус. Как у дяди, у Петра.
В.Доброхотов. Уральська плясова.
В.Моцарт. Рондо.
М.Будашкін. Концертні варіації «Вот мчится тройка почтовая».
Є.Биков. Пара голубів.
В.Аксентьєв. Гумореска. Алегро.
М.Різоль. Російські наспіви.
Л.Гранозіо. Іспанська гітара.
О.Ілюхін. Перепляс.
Б.Стус. Роздум.
Рос.нар.п. в обр. О.Шалова «Волга-реченька глубокая».
В.Андрєєв. Метелик.
В.Білецький - Н.Розанова. Марш-гротеск.
І.Тамарін. Охотний ряд.
К.Вебер. Вальс.
Л. Бетховен. Менует.
Г.Камалдінов. Полька-піцикато.


Домра
А.Вівальді. Концерт ля-мінор.
П.Чайковський. Мелодія.
О.Циганков. Варіації на тему рос.нар.п. «Перевоз Дуня держала».
А.Гайденко. Романс.
Ц.Кюї. Апасіонато.
О.В'єтан. Мрії.
І.Фролов. Іспанська фантазія.
Б.Міхєєв. Протяжна та весела.
О.Гуревич -Р.Гарєєв. Старе банджо.
О. Циганков. Тустеп.
Г.Гендель. Ларго.
М.Будашкін. Концерт І ч.
Г.Венявський. Мазурка.
Л.Обер. Тамбурин. Жига.
С.Рахманінов. Італійська полька.
Н.Лапінський. Концерт Ре-мажор, фінал.
Ф.Крейслер. Вальс «Муки кохання».
В.Івко. Варіації на лемківську тему.
Б.Міхєєв. Серенада.
М.Комаровський. Танок.
І.Марченко. Елегія.
Л.Матвійчук. Ескізи.
Л.Бетховен. Менует.
М.Лисенко. Романс.
Н.Паганіні. Кантабіле.

Укр.нар.п. в обр. Л.Матвійчук. На вулиці скрипка грає.
Й.Рафф. Каватина.
В.Моцарт. Рондо з сонати Ля-мажор.
І. Марченко. Танок.

 

 

Бандура
М.Сейбер. Прелюдія і фуга ля мінор.
С.Баштан. Концертні варіації на тему укр.нар.п. «Йшли корови із діброви».
К.Мясков. Елегія. Фантазія на українські теми з фортепіано.
О.Герасименко. Відлуння. Концертні варіації для бандури та фортепіано. Прелюд. 
В.Кухта. Концертний етюд. Скерцо.
В. Маціяка. Арабеска.
Г.Гендель. Алегро і сарабанда.
Н.Заремба. Фантазія на тему укр.нар.п. «Чи я в лузі не калина була».
Е.Максвел. Відлив.
В.Павліковський. Ранок в Карпатах.
Н.Поклад. Народна пісня.
В.Сокальський. Жарти (переклад С.Баштана).
О. Герасименко. Варіації на тему укр.нар.п. «Ой вербо, вербо».
А. Омельченко. Український народний танець «Горлиця».
О. Варламов, переклад Р. Корчевського. Красный сарафан.
Б. Шейко. Варіації на тему укр.нар.п. «Женчичок-бренчичок».
Й.С.Бах. Менует.
В.Полевой. Таночок.
Л.Бетховен. Менует.
Д.Чимароза. Соната Ля-мажор.
М.Дремлюга. Прелюдія та фуга.
А. Корелі. Прелюдія.
Р. Шуман. Маленький романс.
Й. Гайдн. Менует.
К. Нефе. Менует.

 

 

Скрипка
І.С.Бах. Партита №2. Сарабанда і жига.
Е.Лало. Іспанська симфонія, І ч.
П.Сарасате. Андалузький романс.
Л.В'єтан. Концерти.
І.Фролов. Романс.
Д.Шостакович. Романс.
І.Венявський. Концерт №2.
К.Сен-Санс. Концерт №3.
В.Моцарт. Концерти.
Г.Телеман. Фантазія і ларго.
С.Мач. Концертино Ля-мажор.
М.Скорик. Мелодія.
В.Корчмарьов. Іспанський танок.
Ш.Данкля. Варіації на тему Пучіні.
А.Вівальді. Соната Соль-мажор. Концерт ля-мінор.
Ш.Беріо. Фантазія на тему «Душечка девица».
К.Мострас. Східний танець.
М.Глинка. Ноктюрн «Розлука». Мазурка. 
І.С.Бах. Інвенція сі-мінор.
Ш.Данкля. Вступ. Тема з варіаціями.
Р.Шуман. Майская песня.
Ф.Спендіаров. Колискова.
А.Хачатурян. Андантино.
М.Поплавський. Полонез.
Д.Люллі. Гавот.
А.Вівальді. Концерт Соль-мажор.

 

 


Дерев'яні духові
Й.С. Бах. Сициліана та алегро. Соната для органа.
Дж. Пешетті. Престо.
Д.Бортнянський. Соната.
К.Вебер. Концерт фа-мінор.
П. Крестон. Соната.
М. Готліб. Концерт.
Л. Чугунов. Концертино.
П. Дезмонд. Сюїта (3 ч.).
В. Монті. Чардаш.
К. Вайль. Кажи пошепки.
Д.Скарлатті. Соната ре-мінор.
А.Луков. Скерцо.
Г.Телеман. Соната (ІІІ, ІV частини).
К. Хало. Фокстрот.
О. Негруца. Ноктюрн.
Р. Лятте. Прогулянка.
Ж. Люллі. Гавот.
А. Косма. Опавшие листья.
Р. Шуман. П'єса з альбому для юнацтва.
Л.Бетховен. Алегрето з сонати для фортепіано. Сонатини.
Н. Обер. Престо.
В. Гомес. Романс. 
В. Моцарт. Менует з «Маленької нічної серенади». 
Г.Ф.Гендель. Адажіо. Гавот з варіаціями.
К.Глюк. Мелодія з опери «Орфей».
П.Чайковський. Солодка мрія.
В. Моцарт. Менует. Сільський танець.
Й.С. Бах. Арія.
С. Франк. Прелюдія.
Ж.Ф. Рамо. Менует.

 

 

Мідні духові
В. Моцарт. Сонатина.
Дж. Гершвін. Рапсодія в стилі блюз.
Б.Крог-Спінолі. Конкурсне соло.
Б. Дваріонас. Тема з варіаціями.
С. Рахманінов. Елегія.
Є. Боцца. В стилі Баха.
Б. Леонов. Концертний етюд.
Й.С. Бах. Allegro spiritoso.
В. Блажевич. Концерт № 5.
Ф. Варнаке. Концертна п'єса.
Л. Бетховен. Екосез.
А. Варламов. Красный сарафан.
Р. Глієр. Ескіз.
М. Рацхвергер. Жарт.
Р. Паке. Концерт № 1.
Й.С. Бах. Аріозо. Арія.
Й. Гайдн. Andante cantabile.
П. Чайковський. Колискова.
В. Моцарт. Сільські танці. Менует.
Г. Свиридов. Старовинний танець.
Е. Мотелі. Сарабанда.
Д. Шостакович. Танок.
Д. Новаковський. Концертино, ІІ частина.
Н. Раков. Пісня.
Р. Корсаков. Вітер по морю гуляє.
Г.Ф. Телеман. Арія.
Т. Салютринська. Розповідь.

 

Орієнтовні програми з сольного співу

 

Академічна манера співу
Гендель Г.Ф. Dignare.
Бетховен Л. Сл. Й.Гете. Сурок.
Варламов О. Сл. Н.Циганкова. Красный сарафан.
Шишкін О. Сл. М.Лермонтова. Нет, не тебя так пылко я люблю.
Шишкін О. Обр. М.Сахарова. Слушайте, если хотите.
Музика і сл. О.Обухова. Калитка.
Харито Н. Сл. В.Шумського. Отцвели хризантемы.
Хайт Ю. Сл. П.Германа. Не надо встреч.
Вечер ко мне девица. Російська народна пісня. Обр. А.Косопова.
Заспіваймо пісню веселеньку. Українська народна пісня.
Джордані Т. Caro mio ben.
Мартіні Ж.-П. Восторг любви.
Крем'є О. Сл. С.В'євегера. Когда умирает любовь.
Керн Дж. Сл. О.Харбаха. Дым.
Santa Lucia. Неаполітанська народна пісня. Пер. А.Горчакової. 
Аляб'єв О. Сл. невідомого автора. Я вижу образ твой.
Балакірєв А. Сл. О.Кольцова. Обойми, поцелуй.
Варламов О. Сл. невідомого автора. Мне жаль тебя.
Над полями да над чистыми. Російська народна пісня. Обр. Л.Шохіна. Дивлюсь я на небо. Українська народна пісня. Обр. В.Заремби.
Бах-Гуно. Ave Maria.
Шуберт Ф. Сл. Л.Рельштаба. Серенада.
Варламов О. Сл. невідомого автора. Что мне жить и тужить.
Римський-Корсаков М. Сл. О.Майкова. О чем в тиши ночей.
Римський-Корсаков М. Сл. О.Пушкіна. Редеет облаков летучая гряда.
Свиридов Г. Сл. Дюмануа Ф. Маритана.
Кос-Анатольський А. Зоряна ніч.
Не будите меня молоду. Російська народна пісня. Обр. М.Красєва.
Там, де Ятрань круто в'ється. Українська народна пісня. Обр. В.Йориша. 
Гандзя. Українська народна пісня. Обр. П.Бойченка.

 

 

Народна манера співу
Грицю, Грицю, до роботи. Українська народна пісня.
І шумить, і гуде. Українська народна пісня.
Ой, джигуне, джигуне. Українська народна пісня.
Несе Галя воду. Українська народна пісня.
Вийди, вийди, Іванку. Українська народна пісня.
Лугом іду, коня веду. Українська народна пісня.
Женчичок-бренчичок. Українська народна пісня.
Щедрик-щедрик, щедрівочка. Українська народна пісня.
За городом качки пливуть. Українська народна пісня.
Во поле берёза стояла. Російська народна пісня.
Марічко. Українська народна пісня.
Ой, єсть в лісі калина. Українська народна пісня.
Десь тут була подоляночка. Українська народна пісня.
Галя по садочку ходила. Українська народна пісня.
По дорозі жук, жук. Українська народна пісня.
Чом ти не прийшов. Українська народна пісня.
Тиха вода. Українська народна пісня.
Тихо над річкою. Українська народна пісня.
Коло мої хати зацвіли блавати. Українська народна пісня.
В саду гуляла. Українська народна пісня.
В кінці греблі ростуть верби. Українська народна пісня.
Ніч яка місячна. Українська народна пісня.
Місяць на небі. Українська народна пісня.
Ой, за гаєм, гаєм. Українська народна пісня.
Бодай ся когут знудив. Українська народна пісня.
Цвіте терен. Українська народна пісня.
Ой, під вишнею, під черешнею. Українська народна пісня.
Ой, дівчино, шумить гай. Українська народна пісня.
Ой, з-за гори кам'яної. Українська народна пісня.
Ой, на горі два дубки. Українська народна пісня.
Меладзе К. Сл. Д.Гольде. Квітка-душа.
Шамо І. Сл. Ю.Рибчинського. Три поради.
Зуєв О. Сл. Зінченка. П'є журавка воду.
Поклад І. Сл. Ю.Рибчинського. Чарівна скрипка.
Верменич В. Сл. М.Сингаївського. Чорнобривці.
Пашкевич А. Сл. М.Негоди. Степом, степом.
Шашкевич А. Сл. Д.Луценка. Мамина вишня.
Поклад І. Сл. Б.Олійника. Пісня про матір («Посіяла матір»).
Ой, роде наш красний, роде наш прекрасний. Українська народна пісня.
Закувала зозуленька на стодолі на розі. Українська народна пісня.
Зеленеє жито, зелене. Українська народна пісня.
Ой, казала мені мати. Українська народна пісня.
Ой, не ходи Грицю та й на вечорниці. Українська народна пісня.
Ой, на Івана, та й на Купала. Українська народна пісня.
Ой устану ранесенько. Українська народна пісня.

 

 

Естрадна манера співу
Шаферан І. Сл. Я.Петера. Листья желтые. 
Муз. і сл. А.Лорак. Тара-ріра. 
Муз. і сл. Н.Могілевської. Місяць. 
Муз. і сл. Д.Гаденка. Зорепад. 
Муз. і сл. І. Білик. Снег. 
Михайлюк В. Сл. М.Юрейчук. Черемшина.
Брейтбург О. Сл. Е.Муравйова. Новый год. 
Муз. і сл. А.Байдо. Заколдованный круг. 
Муз. і сл. А.Потапенка. Почему. 
Муз. і сл. І.Чекова. Для тебя. 
Муз. і сл. С.Пархоменка. Мне с тобой хорошо.
Балан І. Сл. Ю.Латуненка. Город зеленого цвета. 
Муз. і сл. С.Карпова. Любовь - это яд. 
Муз. Е. Ханка, сл. Ю. Рибчинського. Верба.
Сл. і муз. А. Шевченко. Вчера. 
Муз. О. Осадчого, сл. І. Кошежевої. Вспоминай меня всегда. 
Муз. Р. Паулса, сл. Р. Рождественського. Любовь настала. 
Муз. А. Пашкевича, сл. Д. Луценка. Малина вишня. 
Муз. Р. Паулса, сл. И. Рєзника. Старинные часы. 
Муз. І. Шамо, сл. Ю. Рибчинського. Три поради. 
Сл. А. Малишка, муз. П. Майбороди. Київський вальс. 
Муз. А. Бабаджаняна, сл. Р. Рождественського. Ноктюрн. 
Сл. А. Малишка, муз. П. Майбороди. Рідна мати моя. 
Муз. Н. Рибнікова, сл. А. Вознесенського. "Я тебя никогда не забуду" з рок-опери "Юнона и Авось".
Сл. і муз. К. Меладзе. Кажуть, все мине. 
Сл. і муз. К. Меладзе. Опять метель. 
Сл. С. Ротару, муз. В. Матецького. Белая зима. 
Сл. і муз. М. Науменко. Бум-бум. 
Сл. і муз. Олени Мельник. Моїй Україні. 
Муз. Р. Квінти, сл. В. Кіровського. Чекай. 
Elvis Presley. Blue Suede Shoes. 
"Мама" з реп. Світлани Лазарєвої.
Сл. і муз. О. Білаша. Україні. 
"Dream a little dream of me" з мюзиклу "Chicago"
Муз. Л. Дутковського, сл. М. Ткача Якщо любиш, кохай. 
Муз. М. Минкова, сл. В. Тушнової. Не отрекаются любя. 
Муз. М. Тарівєрдієва, сл. Р. Рождественського "Мгновения" з телефільму "Семнадцать мгновений весны".
Муз. Є. Мартинова, сл. М. Круганцева. Заклятье. 
Муз. Н. Рибнікова, сл. А. Вознесенського "Аллилуйя" з рок-опери "Юнона и Авось".
Муз. А.Хаславського, сл. Б.Пастернака. Свеча горела.
"Cabaret" з мюзиклу "Cabaret"
Сл. и муз. І. Парцхвалі. Новый год.
Сл. і муз. М.Мозгового. Минає день, минає ніч.

 

 


3. Критерії оцінювання сольних виступів

 

 

Критерії оцінювання гри на музичному інструменті
При оцінюванні гри на музичному інструменті враховуються наступні критерії: 
 стилістична грамотність;
 яскравість розкриття художнього образу музичного твору;
 володіння засобами музично-образної виразності - звуковидобуванням та інтонуванням, темпо-ритмічними та динамічними характеристиками музичного виконавства;
 технічна досконалість виконання;
 володіння мистецтвом педалізації.

 

Оцінка виставляється за 200-бальною системою нарахування балів і відповідає наступним показникам:

 

Початковий рівень (100 - 139 балів): абітурієнт не виконує екзаменаційних вимог щодо програми (грає один твір, виконує музичний текст з помилками та на слабкому технічному рівні або виконує не до кінця вивчений твір тощо), невпевнено володіє музичним інструментом, має низький рівень володіння технічними засобами гри на інструменті та засобами музично-образної виразності, допускає серйозні помилки при виконанні музичних творів, не володіє педалізацією.
Середній рівень (140 - 159 балів): абітурієнт недостатньо володіє технічними прийомами гри на інструменті та засобами музично-образної виразності, допускає помітні стилістичні та технічні помилки при виконанні музичних творів, недостатньою мірою відтворює художній образ музичного твору, володіє слабкими навичкам педалізації.
Достатній рівень (160 - 179 балів): абітурієнт достатньо вільно володіє виконавсько-технічними прийомами гри на музичному інструменті, відносно грамотно інтерпретує текст музичного твору (стильові особливості, виразність інтонування, метро-ритм, штрихи, динаміка, мелізми), володіє засобами педалізації, відносно адекватно відтворює музичну форму та художній образ, допускає незначні стилістичні та технічні помилки при виконанні музичних творів.
Високий рівень (180-200 балів): абітурієнт вільно володіє стильовими, технічними і художньо-виконавськими прийомами гри на музичному інструменті, грамотно інтерпретує текст музичного твору, адекватно відтворює музичну форму та художній образ, демонструє індивідуальний виконавський стиль, яскравий артистизм та сценічність.

 

 

Критерії оцінювання сольного співу
При оцінюванні сольного співу враховуються наступні критерії: 
 культура звукоутворення;
 рівність звуковедення;
 співацьке дихання;
 чистота інтонування;
 дикція і артикуляція;
 стилістична грамотність;
 художній рівень виконання, артистизм.

 

Оцінка виставляється за 200-бальною системою нарахування балів і відповідає наступним показникам:

 

Початковий рівень (100 - 139 балів): абітурієнт не виконує екзаменаційні вимоги щодо програми (співає один твір, виконує музичний текст з помилками та на слабкому технічному рівні або виконує не до кінця вивчений твір тощо), має невірні уявлення про культуру звукоутворення; несформовані вміння звуковедення, навички співацького дихання, інтонування; допускає серйозні помилки при дотриманні стильових особливостей виконання музичних творів; має низький рівень володіння технічними засобами співу та засобами музично-образної виразності.
Середній рівень (140 - 159 балів): абітурієнт недостатньо володіє співацькими виконавсько-технічними вміннями і навичками, а саме: культурою звукоутворення, вмінням звуковедення, навичками співацького дихання, чистоти інтонування; допускає помітні помилки при дотриманні стильових особливостей виконання музичних творів; має задовільний рівень володіння технічними засобами співу та засобами музично-образної виразності.
Достатній рівень (160 - 179 балів): абітурієнт володіє співацькими виконавсько-технічними вміннями і навичками, такими як: культура звукоутворення, рівність звуковедення, співацьке дихання і опора звуку, чистота інтонування; показує вміння грамотного прочитання стильових особливостей вокальних творів; має достатній рівень володіння технічними засобами співу та засобами музично-образної виразності; допускає технічні та стильові помилки несуттєвого характеру.
Високий рівень (180-200 балів): абітурієнт під час виконання демонструє вокальну компетентність і має високий рівень культури звукоутворення, рівне звуковедення, нижньореберно-діафрагматичне співацьке дихання і відчуття опори звуку, чисте інтонування; дотримується стильових особливостей при виконанні вокальних творів; творчо підходить до передачі характеру, настрою, емоційного змісту твору; демонструє індивідуальний виконавський стиль, яскравий артистизм та сценічність.

 

 


4. Рекомендована література для підготовки до вступного випробування

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. - Ч. 1 - 3. - М., 1962 - 1988.
2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. - М., 1971.
3. Апатский В.Н. Теория и практика игры на духовых инструментах. - К.: «Музична Україна», 1989. - 136 с. 
4. Баренбойм Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство. - Л., 1974.
5. Беркман Т.Л. Методика обучения игре на фортепиано: Пособие для студентов-заочников музыкально-педагогических факультетов.-М., 1977. 
6. Браудо И. Об органной и клавирной музыке. - Л., 1976.
7. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. - М., 1953.
8. Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве. - Л., 1985.
9. Зимин П. История фортепиано и его предшественников. - М., 1968.
10. Клин В. Л. Українська радянська фортепіанна музика (1917 - 1977). - К., 1980.
11. Курковський Г. Питання фортепіанного виконавства. - К., 1983.
12. Малинковская А. Фортепианно-исполнительское интонирование. - М., 1990.
13. Михайлов М. Стиль в музыке. - Л., 1981. 
14. Модр А. Музыкальные инструменты. - М., 1959.
15. Москаленко В. Творческий аспект музыкальной интерпретации. К проблеме анализа: Исследование. - К., 1994. 
16. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. - М., 1982.
17. Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма. - М., 1980.
18. Тимакин Е. М. Воспитание пианиста. - М., 1984.
19. Фейнберг С. Е. Мастерство пианиста. - М., 1978.
20. Царева Е. М. Жанр музыкальный // Музыкальная энциклопедия. - Т. 2. - М., 1974. - С. 383 - 388.
21. Цераши Х. Виолончель, контрабас и другие музыкальные инструменты: Пер. с нем. - М.: Музыка, 1979. - 72 с. 
22. Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано. - М., 1984. 
23. Яремко Б. І. Етноінструментознавство: Навч. посібник. - Рівне, 2003.
24. Газарян С. С. В мире музыкальных инструментов. - М., 1985.
25. Горская Е. «Детский альбом» П. И. Чайковского // Музыка и ты: Альманах для школьников. - Вып. 7. - М., 1988. - С. 74 - 77.
26. Гольденвейзер А. О музыкальном искусстве. - М., 1975.
27. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. - М., 1961.
28. Музыкальные жанры. - М., 1968. 
29. Отюгова Т., Галембо А., Гурков И. Рождение музыкальных инструментов. - Л. - М., 1986.
30. Пекарский М. Ударные инструменты // Музыка и ты: Альманах для школьников. - Вып. 7. - М., 1988. - С. 39 - 44.
31. Перельман Н. В классе рояля. - Л., 1970.
32. Юдина Е. И. Мой первый учебник по музыке и творчеству: Азбука музыкально-творческого саморазвития. - М., 1997.
33. Вокальні твори на вірші Лесі Українки. - К.: Музична Україна, 1997. - 46 с.
34. Вчімося співати: [збірник пісень для 1-3 кл.] / упоряд. М.К. Яскулко. - Харків: Ранок, 2000. - 128 с.
35. Гнидь Б.П. Історія вокального мистецтва / Б.П.Гнидь. - К.: НМАУ, 1997. - 242 с.
36. Ємельянов В.В. Фонопедичний метод розвитку голосової функції і співацького голосу / В.В. Ємельянов. - Самара, 1981. - 48 с.
37. Зелененька Г.О. Співають діти / Г.О.Зелененька. - К., 2000. - 89 с.
38. Лисенко І. Словник співаків України / І.Лисенко. - К., 1997. - 354 с.
39. Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса / Д.Люш. - К.: Музична країна, 1988. - 139 с.
40. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению: [учеб.пособ. для студ. пед. ин-тов] / А.Г.Менабени. - М.: Просвещение, 1987. - С. 4-70.
41. Начальное обучение пению / под ред. М.А. Румер, Н.Д. Орловой. - М.: АПН РСФСР, 1960. - С. 8-29.
42. Овчаренко Н.А. Основи вокальної методики: [наук.-методич. посіб.] / Н.А. Овчаренко. - Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. - 116 с.
43. Огороднов Д. Основные принципы вокального воспитания / Д.Огороднов. - К.: Музична Україна, 1989. - 142 с.
44. Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе / Д.Е. Огороднов. - К.: Музична Україна, 1989. - 156 с.
45. Юцевич Ю.С. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу: [навч.-метод. посіб.] / Ю.С. Юцевич. - К., 1998. - С. 12-150.

 

 

Словники
1. Крунтяева Т., Молокова Н., Ступель А. Словарь иностранных музыкальных терминов. - Л., 1985.
2. Энциклопедический музыкальный словарь / Отв. ред. Г. В. Келдыш. - М., 1959.
3. Энциклопедический словарь юного музыканта / Сост. В. В. Медушевский, О. О. Очаковская. - М., 1985.
4. Юцевич Ю. Є. Музика. Словник-довідник. - Тернопіль, 2003.

 

 

Електронні ресурси
Інтернет-сайти:
classic. chubrik. ru
classic-music. ru
music. edu. ru

 

 

Останнє оновлення ( 29.Nov.2015 )
 
 

 


Технічна підтримка

Заповнити форму

Авторизація


Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація

gazeta.png

 

 

pridnprovie.png

 

Міністерство освіти і науки України

ban.jpg

  brand.png

Номер телефону урядової «гарячої лінії»: 0-800-507-309
  Урядова «гаряча лінія» працює крім святкових днів та неділі за наступним графіком: понеділок – п’ятниця з 8:00 до 21:00 години, субота – з 8:00 до 19:00 години.
  Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні, дзвінки з мобільних телефонів оплачуються абонентами відповідно до тарифів оператора мобільного зв’язку.