ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА. АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА Надрукувати
Перелік статей
ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА. АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9
Сторінка 10
Сторінка 11

НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
«ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА. АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА»


Напрям підготовки - 6.040203 Фізика*
Галузь знань - 0402 Фізико-математичні науки
Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр
Факультет Фізико-математичний

Укладач КАДЧЕНКО В.М., канд. фіз.-мат. наук, доцент

ВСТУП 

Курс квантової фізики є останнім розділом загального курсу фізики і відіграє важливу роль в формуванні сучасного наукового світогляду майбутнього вчителя фізики. При вивченні квантової фізики мають бути інтегровані знання студентів з механіки, молекулярної фізики, електродинаміки та оптики. Метою курсу є досягнення повноти та цілісності уявлень студентів про будову та властивості речовини і поля, формування уявлень про особливий характер руху в мікросвіті, знайомство з гіпотезами та теоріями про походження та розвиток Всесвіту на основі експериментальних та теоретичних досліджень сучасної фізики.
Програма курсу «Атомна і ядерна фізика» складена на основі типової програми з загальної фізики, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для студентів вищих педагогічних навчальних закладів листом №14/182-224 від 01.02.2005 р. (Загальна фізика. Програма навчальної дисципліни для студентів вищих педагогічних закладів освіти / автори–укладачі: М.І. Шут, І.Т. Горбачук, В.П. Сергієнко – К.: НПУ, 2005. – 48 с. та навчального плану за напрямом підготовки - 6.040203 Фізика*.
В структурі програми відображені зміст курсу «Атомна і ядерна фізика», змістовні модулі навчальної дисципліни, тематика лекцій та практичних занять, перелік лабораторних робіт, які повинні виконати студенти, перелік рекомендованої літератури.
По вивченні курсу атомної і ядерної фізики студенти повинні знати: експериментальні основи квантової механіки; закони фотоефекту; природа рентгенівського випромінювання; теплове випромінювання; закони Стефана – Больцмана, Віна, формули Релея – Джинса, Планка; співвідношення невизначеностей Гейзенберга; рівняння Шредінгера і його застосування; і його застосування; спектральні серії випромінювання атомів водню, дослід Резерфорда; постулати Бора, принцип відповідності; квантова теорія будови атомів і молекул, принцип Паулі, закон Мозлі; квантові статистики, закон кубів Дебая; квантова теорія теплоємності твердих тіл; квантова теорія надпровідності і надплинності; експериментальні методи ядерної фізики; склад ядра; закон радіоактивного розпаду; правила зміщення; α - розпад, β-розпад, γ – випромінювання; теорія ядерних реакцій, реакція термоядерного синтезу; будова ядерного реактора, екологічні проблеми ядерної енергетики; сучасна теорія елементарних частинок; види фундаментальних взаємодій; закони збереження у фізиці елементарних частинок, кваркова модель адронів; внесок українських учених у розвиток квантової фізики; сучасна фізична картина світу.
студенти повинні вміти: самостійно працювати з літературними джерелами, розуміти сучасну природничо-наукову картину світу; виділяти і логічно обґрунтувати в цій картині роль, місце і значення будь-якого природного явища (бачити взаємозв’язки теорій, реалізацію принципу доповнюваності); застосовувати основи квантової теорії у навчальному процесі школи; демонструвати досліди з квантової фізики та робити тематичні узагальнення з них, посилатись на практичні застосування; застосовувати отримані завдання для розв’язування задач з квантової фізики; виконувати розрахунки квантових систем; знати будову фотоелементів, фотопомножувачів, спектрографів, стилометрів, квантових генераторів, лічильника Гейгера-Мюллера, радіометрів, лічильників імпульсів, дозиметрів; проводити дослідження, теплового випромінювання, фотоефекту і фотоелектронних явищ, спектрів випромінювання атомарного водню вимушеного випромінювання, фотоелектричних властивостей напівпровідників, радіоактивності; володіти уявленнями про моделювання квантових процесів.

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс: 3

Підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

 

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 6 кредитів

 

Модулів: 3 залікових

 

Змістових модулів: 8

 

Загальна кількість годин: 216 годин

Тижневих годин:     7 годин

 

Галузь знань:

0402 Фізико-математичні науки

Напрям підготовки:

6.040203  Фізика*

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Нормативна

Рік підготовки:            3

Семестр:                      6

Лекції (теоретична підготовка):   

                                     48 години

Практичні:                  48 годин

Лабораторні:              18 годин

Самостійна робота:   104 годин.

Вид контролю:

Залік, екзамен.Останнє оновлення ( 18.Jul.2010 )
 
< Попередня   Наступна >
 

 


Технічна підтримка

Заповнити форму

Авторизація


Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація

gazeta.png

 

 

pridnprovie.png

 

Номер телефону урядової «гарячої лінії»: 0-800-507-309
  Урядова «гаряча лінія» працює крім святкових днів та неділі за наступним графіком: понеділок – п’ятниця з 8:00 до 21:00 години, субота – з 8:00 до 19:00 години.
  Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні, дзвінки з мобільних телефонів оплачуються абонентами відповідно до тарифів оператора мобільного зв’язку.