Єдина Країна! Единая Страна!

Слайди

Регіональний центр

pridnprovie.png

 

Природа Криворіжжя

 

Університетські новини

gazeta.png

 

Урядова «гаряча лінія»

Номер телефону
урядової «гарячої лінії»:
0-800-507-309

 

Урядова «гаряча лінія» працює крім святкових днів та неділі за наступним графіком:

 • понеділок – п’ятниця з 8:00 до 21:00 години
 • субота – з 8:00 до 19:00 години

Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні, дзвінки з мобільних телефонів оплачуються абонентами відповідно до тарифів оператора мобільного зв’язку.

Банери

Міністерство освіти і науки України

ban.jpg

  brand.png

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: методичні вказівки до самостійної роботи і підготовки до семінарських Надрукувати
Рейтинг: / 8
ГіршаКраща 
Написав Андрій Тарасов   
03.Nov.2010
 

МІНІСТЕРСТВО   ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

Криворізький державний педагогічний університет

Кафедра історії України

 

 

   

«Затверджую»

Проректор з навчальної роботи

«____»________________2010 р.

 

 

 

 

 

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ  ПРАВО УКРАЇНИ

 

методичні вказівки до самостійної роботи і підготовки до семінарських занять

 

- курс,    - семестр

 

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривий Ріг

2010

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до Програми навчальної дисципліни з використанням нормативних матеріалів Міжнародної освітньої програми .

 Посібник рекомендовано використовувати при підготовці до семінарських занять та для самостійного вивчення дисципліни "Конституційне право України" .

Навчально-методичний посібник містить тематичний план дисципліни, навчальну програму, вказівки до вивчення тем, плани семінарських занять та завдання для них, питання для самостійного опанування  матеріалу та теми для виконання рефератів, словник основних термінів, джерела нормативно-правової інформації, екзаменаційні питання та критерії оцінки.

 

 

 

 

Укладач:

Кандидат юридичних наук,

Доцент кафедри історії України

Ніколайченко Галина Михайлівна

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні кафедри історії України

23 лютого 2009 р., протокол № 12

 

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS

Національних-1

Змістових модулів - 2

Загальна кількість годин 54

Навчальний проект: ІНДЗ, реферат, есе, тощо

Тижневих годин 2

Шифр та назва напряму

Шифр та назва спеціальності

6.0101.00-педагогіка і методика середньої освіти

Освітньо-кваліфікаційний рівень  (бакалавр)

Характеристика навчальної дисципліни

Варіативна частина

циклу дисципліни

Термін підготовки: 4-семестр

Лекції(теоретична підготовка):16годин

Семінари-16 годин

Самостійна робота:-22 години

Вид контролю:4семестр

Залік

Характеристика навчального курсу

 

Варіативна частина циклу

Рік підготовки: 2

Семестр: 2

Лекції (теоретична підготовка) -     16 год.

Семінарські заняття - 16 год.

Самостійна робота - 22 год.

Вид контролю: - залік

СТРУКТУРА  ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ

 

Тема

Кількість годин, відведених на:

лекції

Семінарські та практичні заняття

Самостійну роботу

Консультативну роботу

Змістовий модуль І.Загальна частина сімейного     права

Тема 1\1\Поняття і принципи сімейного права

2

2

2

Тема 2\2\Сімейні правовідносини

2

2

2

       

 Змістовий модуль -2 Особлива частина "Сімейного права України"

Тема 3\1\Шлюб.Умови та порядок його укладення. Недійсність шлюбу.

2

2

2

Тема № 4\2\ Припинення шлюбу

2

2

2

Тема №5 \3\Майнові права і обов'язки подружжя.

    2

2

2

 Тема № 6\4\

Підстави виникнення прав та обов'язків батьків і дітей.

   2

        2

2

Тема 7/5/ Аліментні права та обов'язки батьків та дітей

Тема8\6\Застосування сімейного кодексу України до іноземців та осіб без громадянства. Застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів в Україні.

2

2

2

2

4

6

Всього годин

16

16

22

Методи  навчання: лекції, семінарські заняття,

самостійна робота.

Методи контролю знань: поточне тестування;

модульний контроль; консультації.

     

КОНТРОЛЬ УСПІШНОСТІ  СТУДЕНТІВ

 

За національною

  шкалою(залік)

За національною

  шкалою(екзамен)

За шкалою ECTS

Кількість балів

ЗАРАХОВАНО

 

     ВІДМІННО

     

 

A

 

90-100

 

          ДОБРЕ

 

 

B

 

80-89

 

C

 

70-79

 

  ЗАДОВІЛЬНО

 

   

 

D

 

60-69

 

E

 

50-59

НЕЗАРАХОВАНО

 

НЕЗАДОВІЛЬНО

 

FX

 

25-49

 

F

 

1-24

 

Під час виставлення підсумкової оцінки за навчальну дисципліну заліковий кредит (100% = 100 балів) розподіляється для оцінювання в балах рівня, якості та обсягу знань, умінь та навичок студента таким чином:

 

 • 1. Відвідування лекцій та практичних занять - 5 балів.
 • 2. Участь у семінарському занятті -

        максимальна оцінка за виступ - 3 бали; максимум за роботу на         семінарських заняттях - 30 балів.

 • 3. Індивідуальна робота -

        - самостійна робота - 10 балів;

        - індивідуальна робота (реферат, есе, доповідь, презентація)  - 10 балів;

        - науково-дослідна робота (участь в конференції. наукова стаття, конкурсна робота. участь в олімпіадах) - 10 балів

       Всього - до 30 балів

4.   Поточний контроль -

Модульні контролі, зокрема тестування, виконання   творчих          завдань. Всього - 5 балів

  5.   Підсумковий  контроль -  30 балів.

 

Якщо підсумковий контроль - залік, 30 балів підсумкового контролю розподіляється між пунктами 2 і 3 (за участь в семінарському занятті - до 45 балів, індивідуальна робота - до 45 балів)

 

                                                        ПЕРЕДМОВА

Конституційне право України - одна з профілюючих галузей права та єдина в правовій системі України фундаментальна галузь. Це проявляється в тому, що конституційні приписи повинні регулювати та охороняти важливі суспільні відносини, встановлювати при цьому належність публічної влади, її організацію та гарантії основних прав і свобод людини і громадянина.

Сучасна українська наука конституційного права знаходиться на етапі становлення, що пов'язано із намаганням подолати стереотипи радянської науки державного права,   догми якої по суті зводились до "наукового" обґрунтування конституційності існуючих в часи тоталітаризму державного ладу, партійної диктатури, порушень та обмежень прав людини.

Вітчизняна наука конституційного права прагне на основі світових досягнень обґрунтувати конституційно-правові інститути та категорії конституційного права, роль Конституції України у суспільному житті, напрямки організації конституційного ладу, побудови правової держави та формування громадянського суспільства.

З прийняттям Конституції України у 1996 році увага науки конституційного права концентрується на проблемах реалізації її положень, взаємодії держави та  інститутів    суспільства, ролі громадських об'єднань та політичних партій у поглибленні демократичних процесів в українському суспільстві.

Конституційне право України як навчальна дисципліна являє собою систему знань, одержаних наукою конституційного права і практикою його створення та реалізації.

 

Навчальна дисципліна "Конституційне право України" передбачає насамперед одержання студентами знань про поняття конституційного права, його предмет, метод, систему, функції, джерела. В курсі конституційного права України висвітлюються найважливіші положення вчення про конституцію (конституціоналізму), основні етапи історії Конституції України, її юридичні властивості, основні принципи, структура, функції чинної Конституції України, порядок її реалізації, тлумачення, порядок внесення змін та її охорона (гарантування) тощо.

Відповідно до програми, в рамках дисципліни "Конституційне право України" вивчаються основні положення науки конституційного права, а саме:

 • - зміст предмету галузі конституційного права;
 • - основні положення вчення про конституцію, засади конституційного ладу України та його складових, конституційно-правове закріплення суверенітету українського народу, форми держави;
 • - питання прав і свобод людини і громадянина, відповідність конституційно-правового регулювання основ правового статусу людини і громадянина міжнародно-правовим стандартам з прав людини;
 • - форми здійснення народовладдя, предмет та види референдумів в Україні, виборче право та виборча система України;
 • - конституційна система та принципи поділу влади, організації і функціонування органів державної влади, правовий статус Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, а також принципи організації органів правосуддя в Україні та діяльності Конституційного Суду України;
 • - конституційні принципи територіального устрою України,
 • - конституційно-правові засади організації та функціонування місцевого самоврядування в Україні;
 • - питання конституційної реформи в Україні тощо.

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними поняттями, якими оперує наука конституційного права, розкриття положень вчень про конституцію та розгляд особливостей конституційного процесу в Україні, проведення аналізу конституційно-правових інститутів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни "Конституційне право України" студенти повинні оволодіти:

Знаннями: стану основних проблем науки конституційного правового регулювання суспільних відносин; структури, функцій та юридичних властивостей Конституції України, її ролі та місця в правовій системі держави; загальних положень конституційного ладу; конституційно-правового статусу особистості, гарантій реалізації основних прав, свобод та обов'язків громадян України; виборчої системи України;    нормативно-правового регулювання проведення референдумів; конституційно-правового статусу законодавчої, виконавчої та судової влади; механізмів захисту Конституції України; державних символів України, нормативного регулювання їх використання та захисту тощо.

Уміннями: використовувати дані науки конституційного права України при вирішенні професійних завдань;    орієнтуватись в системі законодавства та правової практики; робити інтерпретацію діючого конституційного законодавству; правильно застосовувати норми Конституції України та інших нормативно-правових актів.

Навичками: збору та використання спеціальної літератури, обробки, систематизації, зберігання та використання конституційно-нормативної інформації, проведення її порівняльно-правового аналізу та її використання на практиці.

Глибоке засвоєння студентами положень науки конституційного права та конституційного законодавства України є обов'язковою передумовою для подальшого вивчення інших галузей права та чинного законодавства, сприяє оволодінню іншими навчальними дисциплінами. Вивчення курсу конституційного права України також допомагає професійному формуванню у студентів правосвідомості, демократичного світогляду,  формуванню національної ідеології, поваги до Конституції України та законів, до держави, державних символів та інших інститутів держави, а також для усвідомлення студентами тих загальнолюдських цінностей, на яких базується Конституція України.

 

МОДУЛЬ 1"КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА"

Тема 1  (1) Конституційне ПРАВО - ГАЛУЗЬ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ЮРИДИЧНА НАУКА

Методичні вказівки до вивчення теми

При вивченні теми необхідно звернути увагу на визначення предмета конституційного права як галузі права, науки та навчальної дисципліни. Тому вивчення цієї теми слід почати з поняття терміна "конституційне право", його відміни від "державного права". Потрібно визначити предмет галузі, структуру предмета галузі, а також визначити провідне місце галузі конституційного права серед інших галузей права.

Необхідно розкрити поняття науки конституційного права, метод науки та навести класифікацію функцій науки конституційного права.

Крім того, визначаючи політико-правові цінності в науці конституційного права, необхідно приділити увагу основним методам науки конституційного права.

Для чіткого уявлення про вітчизняну науку конституційного права слід розглянути основні джерела науки конституційного права, до яких відносяться праці вітчизняних і зарубіжних вчених, що безпосередньо або опосередковано стосуються проблем, пов'язаних з предметом науки конституційного права, а також правові акти як чинні, так і ті, що втратили чинність, що містять конституційно-правові норми.

 

План семінарського заняття з вивчення теми

1. Предмет конституційного права як галузі права, законодавства, науки та навчальної дисципліни. Місце конституційного права в системі права.

2. Роль (функції) конституційного права в правовій системі, теорії та практиці державно-правової реформи.

3. Загальнолюдські політико-правові цінності в науці конституційного права. Критичний аналіз формально-юридичного (аналітичного), "легалістського", соціологічного, інституційного напрямків, теорії та практики "політичної юриспруденції" в теорії конституційного (публічного) права.

4. Джерела науки конституційного права.

Термінологічний словник

Конституційне право України - це провідна галузь національного права України, що являє собою сукупність правових норм, які регулюють основні відносини владарювання у суспільстві (відносини народовладдя), встановлюючи при цьому належність публічної влади (державної влади та місцевого самоврядування), її організацію та гарантії основних прав і свобод людини і громадянина.

Конституційне право України як навчальна дисципліна-система знань, отриманих наукою конституційного права та практикою його створення і реалізації.

Наука конституційного права - це галузева юридична наука, яка становить собою цілісну систему знань, висновків та ідей щодо основ повновладдя народу, правового статусу людини і громадянина, організації та діяльності органів державної влади, засад місцевого самоврядування тощо.

Предмет галузі конституційного права України - особливе коло суспільних відносин, які виникають у різних сферах життєдіяльності суспільства у зв'язку з організацією та здійсненням публічної влади.

Самостійна робота для вивчення  теми:

Питання для опанування та обговорення

 • 1. Предмет конституційного права як галузі законодавства, науки та навчальної дисципліни.
 • 2. Методи правового регулювання в конституційному праві.
 • 3. Функції науки конституційного права України.
 • 4. Місце конституційного права України в системі національного права.
 • 5. Класифікація і коротка характеристика функцій конституційного права.
 • 6. Що собою становлять загальнолюдські,політико-правові цінності в науці конституційного права?
 • 7. Види джерел науки конституційного права.
 • 8. Які праці вітчизняних або зарубіжних вчених безпосередньо чи опосередковано стосуються проблем, пов'язаних з предметом науки конституційного права?
 • 9. Назвати політичні документи з поставленням завдань (програм) по конституційному будівництву в Україні.
 • 10. В чому полягає універсальність методу конституційного регулювання?

Тести

1. Конституційне право - це:

      а) принцип права;

      б) галузь права;

      в) теорія права.

2. Наука конституційного права вивчає:

      а) конституційно-правові норми та практику їх реалізації;

      б) матеріальний стан громадянина;

      в) лише практику реалізації конституційно-правових норм. 

Завдання

 • 1. Навести приклади законодавчих актів України, що регламентують конституційні відносини.
 • 2. Визначити відомі чинні правові акти, прийняті за останні два роки в Україні, які містять конституційно-правові норми.

Теми рефератів

 • 1. Загальнолюдські політико-правові цінності в науці конституційного права.
 • 2. Основні напрямки в теорії конституційного права (критичний аналіз).
 • 3. Джерела науки конституційного права України.

Перелік основних джерел інформації для використання:

1, 2, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 31, 38, 40.

Тема 2(2)

 КОНСТИТУЦІЙНІ НОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

( 2 год.)

Методичні вказівки до вивчення теми

При вивченні вказаної теми необхідно мати на увазі, що при визначенні конституційних норм необхідно зазначити їх особливості та відміну від інших норм права. Потрібно розкрити структуру норми конституційного права.

Говорячи про конституційно-правові норми, треба дати визначення конституційним інститутам, приділити увагу закономірностям їх формування та розвитку в умовах правової реформи та державних перетворень в країні.

Крім того, характеризуючи норми конституційного права, необхідно розкрити питання, пов'язані з роллю джерел конституційного права, їх поняття, класифікувати за видами.

При вивченні конституційних норм потрібно визначити систему та систематизацію конституційного права.

 

План семінарського заняття з вивчення теми

1. Поняття та особливості конституційних норм. Структура норми конституційного права.

2. Конституційні інститути: поняття, закономірності формування та розвитку в умовах державно-правової реформи в країні.

3. Поняття та види джерел конституційного права.

4. Система та систематизація конституційного права.

 

Термінологічний словник

Інститут конституційного права - сукупність норм конституційного права, які регулюють певне коло однорідних, однопорядкових суспільних  відносин і утворюють однорідну групу та відзначаються певною автономією, об'єднуються на основі певних принципів і методів, відзначаються відносною самостійністю правового регулювання.

Закон - це, як правило, нормативно-правовий акт, що приймається органом законодавчої влади (Верховною Радою України) або безпосередньо народом України (на всеукраїнському референдумі)  з дотриманням вимог законодавчої процедури, який має вищу (по відношенню до всіх інших   нормативно-правових актів) юридичну силу та регулює найбільш важливі суспільні відносини переважно загального характеру.

Конституційно-правові норми - встановлені чи санкціоновані державою правила, які відзначають поведінку учасників конституційно-правових відносин.

 

Самостійна робота для вивчення  теми:

Питання для опанування та обговорення

 • 1. Поняття та особливості конституційної норми.
 • 2. Класифікація норм конституційного права.
 • 3. Структура конституційної норми.
 • 4. Система конституційного права України.
 • 5. Інститут конституційного права: поняття, види.
 • 6. Поняття та види джерел конституційного права.
 • 7. Зміст джерела конституційного права.
 • 8. Юридична природа джерел конституційного права.
 • 9. Створення та прийняття конституційно-правових актів.
 • 10. Система конституційного права.
 • 11. Систематизація конституційного права.

Тести

 • 1. Джерелом конституційного права України не можуть бути:

      а) нормативні акти Президента України;

      б) правила внутрішнього трудового розпорядку підприємств;

      в) Регламент Верховної Ради України.

 • 2. Конституційно-правова норма - це:

      а) загальнообов'язкове правило поведінки;

      б) особливий вид юридичної відповідальності;

      в) провідна галузь національного права.

Завдання

 • 1. Назвати офіційні друковані видання нормативно-правових актів: законів України, актів Президента України, постанов Уряду України, актів Конституційного Суду України, рішень місцевих рад.
 • 2. Навести приклади конституційних інститутів в Україні.

Теми рефератів

 • 1. Закон як джерело конституційного права.
 • 2. Проблема конституційних законів.
 • 3. Нормативно-правові акти виконавчої влади як джерела конституційного права.
 • 4. Акти Конституційного Суду України як джерела конституційного права.
 • 5. Нормативно-правові укази Президента України як джерела конституційного права.
 • 6. Акти всеукраїнського референдуму як джерела конституційного права.

 

Перелік основних джерел інформації для використання:

1, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 35, 38, 40.

 

Тема 3(3)

КОНСТИТУЦІЯ - ОСНОВНИЙ ЗАКОН ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА

                 (2 год.)

Методичні вказівки до вивчення теми

При вивченні цієї теми потрібно зазначити, що Конституція України як правовий акт має найвищу юридичну силу в державі.

Необхідно розглянути основні етапи розвитку світового та вітчизняного конституціоналізму. При цьому потрібно визначити послідовність розвитку конституційного процесу в Україні.

При вивченні особливості механізму дії конституції потрібно зауважити на тому, що він полягає саме в перетворенні, втіленні конституційних норм у фактичній діяльності організацій, органів, посадових осіб і громадян.

Розкриваючи склад Конституції України, перш за все необхідно приділити увагу основним структурним частинам конституції

Для чіткого уявлення про конституційну реформу в Україні слід приділити увагу становленню Конституції України, визначити основні етапи новітнього конституційного процесу в Україні.

 

План семінарського заняття з вивчення теми

 • 1. Основні етапи розвитку вітчизняного конституціоналізму. Конституційні акти Росії дореволюційного періоду (до жовтня 1917 року) та Конституція Української Народної Республіки 1918 року.
 • 2. Конституція Союзу РСР 1977 року та Конституція Української РСР 1978 року.
 • 3. Юридичні властивості Конституції України.
 • 4. Механізм дії Конституції України.
 • 5. Конституція України 1996 року: структура та загальна характеристика.
 • 6. Конституційна реформа в Україні.

 

Термінологічний словник

Преамбула Конституції України - типова декларація з притаманними їй цілями та завданнями, що розкриває  історичні шляхи становлення і розвитку Конституції, проголошення конституційних ідеалів. Преамбула - правовий акт безпосередньої дії, який не є типовою правовою нормою.

 

Самостійна робота для вивчення  теми:

Питання для опанування та обговорення

 • 1. Історичний розвиток конституційних ідей та інститутів.
 • 2. Конституційні традиції та акти Росії і України дореволюційного періоду (до жовтня 1917 року).
 • 3. Універсали Української Центральної Ради та Конституції УНР (1918 року).
 • 4. Конституція СРСР 1977 року та Конституція Української РСР 1978 року: основні риси і особливості.
 • 5. Основні етапи новітнього конституційного процесу в Україні.
 • 6. Юридичні властивості діючої Конституції України.
 • 7. Функції Конституції України.
 • 8. Принципи Конституції України.
 • 9. Структура та загальна характеристика Конституції України.
 • 10. Механізм дії Конституції України.
 • 11. Форми реалізації Конституції України.
 • 12. Порядок внесення змін до Конституції України.
 • 13. Перехідні положення Конституції України.
 • 14. Преамбула Конституції України як носій дескриптивної (описової) інформації.
 • 15. Значення конституційної реформи в Україні.
 • 16. Скільки Конституцій було прийнято в Україні за радянської доби?
 • 17. В чому полягає проблема конституційного закону ?

Тести

 • 1. Декларацію про державний суверенітет України прийнято:

      а) 16 липня 1990 року;

      б) 24 серпня 1991 року;

      в) 22 січня 1918 року.

 • 2. Основними функціями Конституції України є:

      а) юридична, ідеологічна;

      б) юридична, ідеологічна, політична;

      в) політична, естетична.

Завдання

 • 1. Навести приклади процесуальних норм в Конституції України.
 • 2. Навести статті Конституції України, в яких закріплено її політична функція.

Теми рефератів

 • 1. Конституція Російської РФСР 1918 року та Конституція Української РСР 1919 року: коротка характеристика.
 • 2. Перша Конституція СРСР: проблема конституційного наступництва та особливості структури.
 • 3. Конституція СРСР 1936 року: загально-правова характеристика, структура, механізм дії, ефективність.
 • 4. Концепція нової Конституції України (1991 року), проекти Конституцій України 1993 і 1996 років.
 • 5. Конституційний договір між Верховною Радою України і Президентом України (1995 року): правова природа та конституційне значення.
 • 6. Конституція України (1996 року): загальна характеристика і структура.
 • 7. Основні етапи розвитку вітчизняного конституційного будівництва.
 • 8. Поділ державної влади в Україні за Конституцією України.
 • 9. Сучасний етап конституційної реформи в Україні.

 

Перелік основних джерел інформації для використання:

1, 2, 3, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 35, 37, 40.

МОДУЛЬ 11 „Державний лад України"

Тема1(4)

 КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА

( 2 год.)

Методичні вказівки до вивчення теми

Вивчаючи дану тему, особливу увагу студентам слід приділити поняттю конституційний лад України, визначити при цьому його зміст.

Необхідно розкрити поняття громадянське суспільство і правова держава з погляду конституційної науки, розглянути структуру та інститути громадянського суспільства.

Варто звернути увагу на роль, місце та основні функції держави в системі конституційного ладу. Зазначити ознаки демократичної правової держави та її співвідношення з громадянським суспільством.

Для чіткого уявлення про сучасний стан конституційного ладу слід приділити увагу сучасному етапу формування громадянського суспільства та правової держави в Україні.

 

План семінарського заняття з вивчення теми

1. Поняття та зміст конституційного ладу.

2. Структура та принципи самоорганізації громадянського суспільства. Основні інститути громадянського суспільства та конституційні засоби забезпечення його функціонування.

3. Держава в системі конституційного ладу: роль та основні функції. Ознаки демократичної правової держави. Проблема співвідношення громадянського суспільства та правової держави.

4. Сучасний етап формування громадянського суспільства та правової держави в Україні.

 

Термінологічний словник

Громадянське суспільство - соціальна система       (суспільство), елементи якої (фізичні та юридичні особи) пов'язані між собою наявністю спільного інтересу, функціонують на основах рівності та автономності та не мають над собою ніякого іншого авторитету, крім власної волі.

Конституційний лад - такий стан (або порядок) суспільних відносин, врегульованих конституційно-правовими нормами, що характеризує державу як конституційну, забезпечує підпорядкованість держави праву, сприяє закріпленню в суспільній практиці і правосвідомості справедливих, гуманних і правових взаємозв'язків між людиною, громадянським суспільством і державою.

Правова держава - демократична держава, де забезпечується верховенство закону, послідовно проводиться принцип розподілу влад та визнаються і гарантуються права і свободи кожної людини.

Самостійна робота для вивчення  теми:

Питання для опанування та обговорення

 • 1. Поняття конституційного ладу.
 • 2. Зміст конституційного ладу.
 • 3. На чому ґрунтується конституційний лад в Україні?
 • 4. Поняття і сутність суспільного ладу як складової конституційного ладу України.
 • 5. Основні принципи суспільного ладу.
 • 6. Поняття громадянського суспільства.
 • 7. Структура та принципи самоорганізації громадянського суспільства.
 • 8. Основні інститути громадянського суспільства та засоби забезпечення функціонування громадянського суспільства.
 • 9. Поняття та ознаки правової демократичної держави.
 • 10. Роль та основні функції держави в системі конституційного ладу.
 • 11. Проблема співвідношення громадянського суспільства та правової держави.
 • 12. Політичні партії: порядок створення, роль у житті громадянського суспільства.
 • 13. Громадські організації: поняття та види.
 • 14. Роль трудових колективів в процесі формування та функціонування громадянського суспільства.
 • 15. Перед ким повинна відповідати правова держава за свою діяльність?

Тести

 • 1. Що визнається в Україні найвищою соціальною цінністю:

      а)  людина, її життя та здоров'я;

      б) відсутність цензури;

      в) матеріальна стабільність населення?

 • 2. Визначити суб'єктів громадянського суспільства:

      а) держава, недержавні організації та установи, громадяни;

      б) силові структурні формування;

      в) іноземці, дипломатичні представництва іноземних держав.

Завдання

 • 1. Визначити ознаки, які властиві демократичній правовій державі.
 • 2. Навести приклади діяльності Української держави на сучасному етапі, з формування громадянського суспільства в Україні.

Теми рефератів

 • 1. Система суспільного ладу України.
 • 2. Сучасний етап формування громадянського суспільства та правової держави в Україні.

Перелік основних джерел інформації для використання:

5, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 57, 58, 61.

 

Теми 2 (5)

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА. ГРОМАДЯНСЬКІ СТАНИ ОСОБИСТОСТІ

( 2год.)

Методичні вказівки до вивчення теми

Розглядаючи питання запропонованих тем, перш за все потрібно розкрити поняття людини, особистості та громадянина у сучасному конституціоналізмі, визначити понятійні засоби, які визначають конституційний статус особистості в Україні.

Необхідно зрозуміти принципи правового статусу та охарактеризувати види громадянських станів особистості в Україні, при цьому приділити увагу законодавчій регламентації громадянства за діючим вітчизняним законодавством.

При вивченні правового статусу іноземних громадян слід мати на увазі, що в Україні чинним законодавством достатньо врегульовано положення іноземних громадян, їх права та обов'язки, порядок набуття громадянства, а також варто визначити статус осіб без громадянства, умови та порядок надання статусу біженця в Україні за діючим законодавством.

Велику увагу в Конституції України приділено правам людини і громадянина, тому вивчаючи ці питання необхідно дати поняття, розкрити юридичну природу та класифікувати конституційні права, свободи, законні інтереси та обов'язки громадян в Україні. При цьому приділити увагу співвідношенню особистих  та індивідуальних прав громадян.

Важливим елементом питання, що стосується прав людини і громадянина, є гарантії здійснення та забезпечення їх дотримання в Українській державі.

Крім того, слід розкрити питання співвідношення міжнародно-правових стандартів з правового статусу людини і громадянина та національного конституційного права,  їх імплементації в норми вітчизняного права.

 

План семінарського заняття з вивчення теми

 • 1. Людина, особистість, громадянин у сучасному конституціоналізмі. Понятійні засоби, що визначають конституційний статус особистості.
 • 2. Принципи правового статусу та види громадянських станів особистості. Правова регламентація громадянства за діючим законодавством.
 • 3. Правовий статус іноземців. Проблема полігромадянства.
 • 4. Поняття, юридична природа та класифікація конституційних прав, свобод, законних інтересів та обов'язків громадян. Співвідношення індивідуальних та колективних прав громадян.
 • 5. Гарантії здійснення прав, свобод та обов'язків громадян. Завдання державних органів та об'єднань громадян, правоохоронних органів в забезпеченні правового захисту людини.
 • 6. Міжнародно-правові стандарти та конституційне законодавство про правовий статус людини та громадянина.

 

Термінологічний словник

Громадянство України - правовий зв'язок між фізичною особою і Україною,  що  знаходить  свій  вияв  у  їх  взаємних  правах  та обов'язках.

Громадянин України - особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України.

Іноземець - особа,  яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.

Особа без громадянства - особа,  яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.

Самостійна робота для вивчення  теми:

Питання для опанування та обговорення

 • 1. Правовий статус особистості: поняття, принципи та види.
 • 2. Поняття та принципи правового статусу людини і громадянина.
 • 3. Правова регламентація громадянських станів особи. Види громадянських станів.
 • 4. Громадянство: поняття та конституційна природа.
 • 5. Принципи громадянства України.
 • 6. Правовий статус та режими проживання іноземців.
 • 7. Особи без громадянства: поняття та особливості правового положення. Проблема полігромадянства.
 • 8. Особливості правового статусу біженців. Права та обов'язки біженців. Проблема вимушених переселенців.
 • 9. Повноваження органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України.
 • 10. Умови прийняття громадянства.
 • 11. Припинення громадянства України.
 • 12. Які основні види прав і свобод людини і громадянина, визначені Конституцією України?
 • 13. Поняття, юридична природа та класифікація конституційних прав, свобод та обов'язків громадян. Співвідношення індивідуальних та колективних прав громадян.
 • 14. Громадянські права і свободи людини: загальна характеристика.
 • 15. Політичні права і свободи громадян України.
 • 16. Економічні права й свободи людини і громадянина.
 • 17. Соціальні та культурні (духовні) права й свободи людини і громадянина.
 • 18. Конституційні обов'язки людини і громадянина.
 • 19. Завдання органів виконавчої та судової влади, контрольно - наглядових, правоохоронних органів, об'єднань громадян в забезпеченні правового захисту людини.
 • 20. Гарантії здійснення прав, свобод та обов'язків громадян.
 • 21. Система правових засобів (механізм) реалізації прав та свобод людини і громадянина.
 • 22. Завдання органів виконавчої та судової влади, контрольно - наглядових, правоохоронних органів, об'єднань громадян в забезпеченні правового захисту людини.
 • 23. Чи гарантує Україна комплекс загальнолюдських прав та свобод особам, що не мають громадянства України, але перебувають на її території?

Тести

 • 1. Згідно Конституції України громадяни України:

      а) мають рівні конституційні права та свободи;

      б) рівні перед законом;

      в) відповіді а) та б) разом.

      Громадянин України може бути державою примусово позбавлений громадянства:

      а) за здійснення державної зради;

      б) за скоєння тяжкого злочину;

      в) не може бути примусово позбавлений громадянства.

 • 2. Хто здійснює парламентський контроль за дотриманням прав і свобод людей і громадян в Україні :

      а) Голова Верховної Ради України або його заступники;

      б) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

      в) відповіді а) та б) разом?

Завдання

 • 1. Визначити підстави визнання особи без громадянства.
 • 2. Навести приклади підстав набуття громадянства України.
 • 3. В яких випадках дитина визнається громадянином України?
 • 4. В яких випадках не дозволяється вихід з громадянства України?

Теми рефератів

 • 1. Людина, особа, громадянин в сучасному конституціоналізмі.
 • 2. Міжнародно-правові стандарти та конституційне законодавство про правовий статус людини та громадянина.

Перелік основних джерел інформації для використання

1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 55, 56, 57, 58, 59, 61.

 

Тема 3(6)

ДЕРЖАВНИЙ ЛАД УКРАЇНИ

(2 год.)

Методичні вказівки до вивчення теми

Вивчаючи цю тему, слід виходити з того, що державний лад як складова конституційного ладу тісно пов'язаний з формою держави. Необхідно розкрити поняття державного ладу та форми держави, їх зміст.

До того, при вивченні цієї теми слід приділити увагу змісту народовладдя в Україні, інститутам представницької і прямої демократії, розкрити форми реалізації безпосереднього народовладдя.

При вивченні даної теми варто розкрити поняття та форми здійснення суверенітету держави, визначити поняття форми правління та державного режиму в Україні.

Важливим питанням при вивченні теми "Державний лад України" є  розкриття змісту та практичної реалізації конституційного принципу поділу влади в Україні, що ґрунтується  на підставі конституційного законодавства та аналізу понять «форма держави», правління та державний режим.

 

План семінарського заняття з вивчення теми

 • 1. Державний лад та форма держави.
 • 2. Зміст народовладдя в Україні.
 • 3. Суверенітет держави та форми його здійснення. Народний, національний, державний суверенітет.
 • 4. Форма правління та державний режим в Україні.
 • 5. Зміст та практична реалізація принципу поділу влади в Україні.

Термінологічний словник

Державний лад - це система основних політико-правових, економічних, соціальних відносин, які закріплюються державно-правовими (конституційно-правовими) нормами. Державний лад може бути конституційним, якщо мова йде про конституційну державу, тобто державу, яка впливає на суспільний лад правовим шляхом (встановлюючи або санкціонуючи правові норми, забезпечуючи їх реалізацію на основі Конституції та інших легітимних джерел права), виконує певні обов'язки перед людиною і суспільством, і неконституційним - державний лад тоталітарної держави.

Представницька демократія - це здійснення влади через вільно обрані народом представницькі органи.

Референдум - це спосіб прийняття  громадянами  України  шляхом  голосування законів України, інших рішень з важливих  питань  загальнодержавного  і місцевого значення.

Форма правління - певний спосіб організації верховної влади в державі, який характеризується структурою, порядком формування, компетенцією вищих органів державної влади, встановленим порядком взаємовідносин між ними, ступенем участі населення в їх формуванні. Форма правління є найважливішим елементом форми держави.

 

Самостійна робота для вивчення  теми:

Питання для опанування та обговорення

 • 1. Державний лад та форма держави.
 • 2. З чого складається форма держави?
 • 3. Принципи державного ладу України: загальна характеристика.
 • 4. Форма правління в Україні.
 • 5. Державний режим в Україні.
 • 6. Парламентська та президентська республіки: особливості організації і функціонування державної влади, управління та місцевого самоврядування.
 • 7. Зміст народовладдя в Україні.
 • 8. Організаційно-правові форми прямого народовладдя.
 • 9. Суверенітет держави. Народний, національний, державний суверенітет.
 • 10. Народ - носій суверенітету та джерело державної влади.
 • 11. Об'єднання громадян: поняття, види, принципи та порядок створення і діяльності, права та відповідальність.
 • 12. Символи держави та правовий порядок їх використання.
 • 13. Зміст та практична реалізація принципу поділу влади в Україні.
 • 14. В чому полягає різниця інституту представницької демократії від інституту безпосередньої демократії?

Тести

 • 1. Брати участь у голосуванні на виборах та референдумах в Україні мають право:

      а) громадяни України, що досягли на день голосування 16 років і одержали паспорт громадянина України;

      б) громадяни України, що досягли на день голосування 18 років;

      в) будь-які особи, в тому числі іноземці, що досягли на день голосування 18 років і перебувають в цей день на території України.

 • 2. Хто автор музики Державного Гімну України:

      а) П. Чубинський;

      б) М. Лисенко;

      в) М. Вербицький?

Завдання

1. Де зображується Державний Герб України ?

2. Скільки повинно бути зібрано підписів громадян України для проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою?

Теми рефератів

1. Поняття і види та принципи референдумів як форми прямого народовладдя.

2. Порядок проведення референдумів та             відповідальність за порушення порядку проведення референдуму.

 

Перелік основних джерел інформації для використання:

5, 6, 13, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 57, 58, 61.

 

Тема 4(7)

  ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ КРАЇНИ. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

(2год.)

Методичні вказівки до вивчення теми

В процесі вивчення цієї теми варто розкрити поняття державного устрою України та його принципів, приділити увагу державним політико-правовим засобам удосконалення та гармонізації міжнаціональних відносин в Україні.

Як важливий взаємозв'язок з державним устроєм необхідно визначити та охарактеризувати конституційні ознаки унітарної держави. Розглядаючи Україну як складну унітарну державу,потрібно розкрити конституційний статус Автономної Республіки Крим, повноваження державних органів АРК.

Визначаючи поняття територіального устрою, варто приділити увагу порядку вирішення питань територіального поділу в Україні, назвати види адміністративно-територіальних одиниць, що існують в системі адміністративно-територіального устрою Української держави.

Крім того, для чіткого уявлення про державний устрій слід приділити увагу поняттю та складу державної території, а також вивченню поняття державного кордону та його видів, порядку встановлення і режимів, органів та засобів захисту державного кордону.

Вивчаючи дану тему, також варто приділити увагу поняттю та сутності національної безпеки, основним напрямкам державної політики у сфері національної безпеки України.

План семінарського заняття з вивчення теми

 • 1. Поняття та принципи державного устрою. Політико-правові засоби удосконалення та гармонізації міжнаціональних відносин в країні.
 • 2. Конституційні ознаки унітарної держави.
 • 3. Автономна Республіка Крим: конституційний статус.
 • 4. Територіальний устрій України та порядок вирішення питань територіального поділу.
 • 5. Державна територія: поняття та склад. Державний кордон: поняття, види, порядок встановлення, режими. Державні органи та засоби захисту державного кордону в умовах миру, війни, територіальної оборони.
 • 6. Поняття та сутність національної безпеки України.

Термінологічний словник

Адміністративно-територіальна одиниця - це компактна частина єдиної території України, що є просторовою основою для організації і діяльності  органів  державної  влади  та  органів місцевого самоврядування. Адміністративно-територіальна одиниця  -   область,   район, місто,  район  у місті, селище, село.

Державний устрій - це політико-територіальна організація держави, яка характеризується статусом її                 територіальних одиниць, формою їх правових відносин між собою та з державою в цілому. Форми державного устрою: унітарна, федеративна, регіоналістська (обласна) держава.

Національна безпека України - це стан країни, за якого система державно-правових і суспільних гарантій забезпечує реалізацію суверенітету, конституційного ладу та територіальної цілісності держави, всебічний розвиток і захист інтересів всього населення країни, джерел його духовного й матеріального добробуту без будь-якої дискримінації від можливих внутрішніх і зовнішніх загроз шляхом досягнення національних потреб та інтересів і погодження їх із загальнолюдськими потребами й інтересами у межах основних принципів та загальновизнаних норм міжнародного права.

 

Самостійна робота для вивчення  теми:

Питання для опанування та обговорення

 • 1. Поняття державного устрою.
 • 2. Принципи державного устрою.
 • 3. Конституційні (юридичні) ознаки унітарної держави.
 • 4. Адміністративно-територіальний устрій України та порядок вирішення питань територіального поділу. Види адміністративно-територіальних одиниць в системі адміністративно-територіального устрою.
 • 5. Поняття та склад державної території.
 • 6. Поняття державного кордону України.
 • 7. Який порядок встановлення державного кордону?
 • 8. Визначити особливості територіальної організації вільних (спеціальних) економічних зон.
 • 9. Автономна Республіка Крим у складі України.
 • 10. Проблема територіальної автономії та національно-територіальних утворень в місцях компактного проживання національних груп.
 • 11. Політико-правові засоби удосконалення та гармонізації міжнаціональних відносин в країні.
 • 12. Основні напрями державної політики в сфері національної безпеки України.

Тести

 • 1. Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами:

      а) які мають особливий статус в судовій системі України;

      б) незалежними від судової системи України;

      в) що належать до єдиної системи судів України?

 • 2. Питання зміни території України вирішується виключно:

      а) Президентом України;

      б) Верховною Радою України;

      в) всеукраїнським референдумом.

 • 3. Хто формує особовий склад Ради національної безпеки України :

      а) Верховна Рада України;

      б) Президент України;

      в) Кабінет Міністрів України?

Завдання

1. Який орган уповноважений вирішувати питання, пов'язані зі створенням нової області або скасовування області в Україні?

2. Визначити види адміністративно-територіаль­них одиниць в системі адміністративно-територіального устрою.

Теми рефератів

 • 1. Державний кордон: поняття, види, порядок встановлення, режими.
 • 2. Державні органи та засоби захисту державного кордону в умовах миру, війни, територіальної оборони.
 • 3. Міста зі спеціальним статусом в Україні.
 • 4. Статус Ради національної безпеки і оборони України.
 • 5. Гарантування прав, свобод і обов'язків громадян України при забезпеченні національної безпеки.
 • 6. Поняття системи забезпечення національної безпеки та її елементи.
 • 7. Поняття, об'єкти, суб'єкти та принципи національної безпеки України.

Перелік основних джерел інформації для використання:

5, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 57, 58, 61.

 

МОДУЛЬ111 „СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ України"

Тема 1(8)

КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ОРГАНІВ

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

(2год.)

Методичні вказівки до вивчення теми

При вивченні цієї теми потрібно дати визначення поняттю органу держави, його конституційні ознаки та статус, розкрити структуру діючого законодавства про державні органи України.

Крім того, варто розглянути структуру та види органів держави, принципи самоорганізації та діяльності апарату органів держави в Україні.

Розкрити поняття та види представницьких органів держави, конституційний статус Президента України та Кабінету Міністрів України, центральної та місцевої державних адміністрацій.

Потрібно визначити конституційний статус контрольно-наглядових та правоохоронних органів держави, їх види та місце в забезпечені державної влади в Україні, їх функції,   повноваження тощо.

План семінарського заняття з вивчення теми

 • 1. Поняття органу держави, його ознаки та конституційний статус. Структура діючого законодавства про державні органи України.
 • 2. Система та види органів держави. Принципи самоорганізації та діяльності державного апарату.
 • 3. Представницькі органи держави.
 • 4. Правовий статус депутата та конституційні гарантії його діяльності. Природа депутатського мандата.
 • 5. Конституційний статус Президента та Кабінету Міністрів України.
 • 6. Центральна та місцева державні адміністраціі.
 • 7. Контрольно-наглядові та правоохоронні органи.

Термінологічний словник

Місцеві державні адміністрації - це державні органи виконавчої влади в областях, районах, в районах Автономної Республіки Крим, які наділені правом представляти інтереси держави і приймати від її імені розпорядження, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Орган державної влади - це організаційно відокремлена і відносно автономна складова частина єдиного державного апарату України, що становить собою колектив громадян України (одну особу) - державних службовців, - заснований у встановленому законом порядку для виконання завдань та функцій держави, наділений з цією метою відповідними державно-владними повноваженнями, які реалізуються у визначених законом правових та організаційних формах.

Президент - обраний народом або парламентом або представницькою колегією глава держави, який отримує владу на визначений термін у порядку делегації. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент  України  є  гарантом   державного    суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Президент України обирається народом України на 5- ти річний термін.

Парламент - родова назва вищого колегіального      загальнонаціонального представницького і законодавчого органу в демократичних державах, який відображає суверенну волю народу і працює на постійній основі. В Україні парламентом є Верховна Рада України - єдиний орган  законодавчої  влади  в  Україні.

Уряд - колегіальний орган загальної компетенції, який здійснює керівництво виконавчою і розпорядчою діяльністю в державі. Уряд України - Кабінет Міністрів  України, який є  вищим  органом  у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України  відповідальний  перед  Президентом України  та підконтрольний і підзвітний Верховній  Раді  України у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України.

Самостійна робота для вивчення  теми:

Питання для опанування та обговорення

 • 1. Конституційна організація державної влади в Україні.
 • 2. Поняття органу держави, його ознаки та конституційний статус.
 • 3. Система та види органів держави. Конституційні принципи організації та діяльності органів державної влади. Державний апарат.
 • 4. Демократизація організації та діяльності державного апарату.
 • 5. В чому полягають принципи організації та діяльності державного апарату
 • 6. Конституційний склад і структура Верховної Ради України.
 • 7. Основні функції і повноваження Верховної Ради України.
 • 8. Основні форми діяльності Верховної Ради України.
 • 9. Законодавча процедура (процес): основні види та стадії.
 • 10. Конституційний статус народного депутата України.
 • 11. Правові гарантії діяльності народного депутата України.
 • 12. Правова природа депутатського мандата.
 • 13. Секретаріат Президента України: структура, характеристика.
 • 14. Яке призначення Секретаріату Президента України?
 • 15. Президент України: правовий статус та роль в системі державних органів.
 • 16. Кабінет Міністрів України: структура, компетенція.
 • 17. Орган центральної державної виконавчої влади: поняття, структура.
 • 18. Акти органів виконавчої влади.
 • 19. Система судів загальної юрисдикції в Україні.
 • 20. Місцева державна адміністрація: поняття, структура, компетенція.
 • 21. Контрольно-наглядові та правоохоронні органи в системі органів держави.

Тести

 • 1. Найвищим судовим органом в системі судів загальної юрисдикції в Україні є:

      а) Верховний Суд України;

      б) Конституційний Суд України;

      в) Вищий господарський суд України.

 • 2. Президент за Конституцією України виступає від імені:

      а) держави;

      б) Верховної Ради України;

      в) українського народу.

Завдання

 • 1. Визначити конституційне найменування глави держави, глави уряду, глави парламенту, керівника центрального органу виконавчої влади.
 • 2. Визначити місце та найменування посади керівника місцевої державної адміністрації в системі виконавчої влади.

Теми рефератів

 • 1. Структура діючого законодавства про державні органи України.
 • 2. Основні засади судочинства в Україні.

•3.      Прокуратура та форми прокурорського нагляду. Акти прокурорського реагування на порушення конституційної законності.

•4. Конституційно-правове положення адвокатури України: загальна характеристика.

•5. Вища Рада юстиції України: порядок формування, склад, повноваження.

Перелік основних джерел інформації для використання:

1, 7, 20, 21, 28, 29, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 57, 58, 61.

Тема 2(9)

 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

(2 год.)

Методичні вказівки до вивчення теми

В процесі вивчення цієї теми потрібно насамперед розкрити поняття та структуру місцевого самоврядування в Україні, приділити увагу законодавчому визначенню ролі органів місцевого самоврядування в Україні, їх компетенції.

Крім того, потрібно визначити конституційне положення територіальної громади, яку складають жителі, що постійно проживають у межах одного села, селища, міста, - самостійної адміністративно-територіальноїодиницямі.

Особливістю вивчення питання щодо організації діяльності органів місцевого самоврядування в Україні є їх взаємодія з місцевими державними адміністраціями, при цьому варто приділити увагу проблемі двох рівнів публічної влади.

План семінарського заняття з вивчення теми

 • 1. Поняття та структура місцевого самоврядування.
 • 2. Конституювання територіальної громади, її складових частин (елементів) та організація територіального самоврядування.
 • 3. Компетенція органів місцевого самоврядування. Проблема трансформації суверенних прав Республіки в самоврядні повноваження територіальних громад.
 • 4. Взаємодія органів місцевого самоврядування з місцевою державною адміністрацією. Проблема двох рівнів публічної влади.

Термінологічний словник

Виконавчі органи рад - органи,  які відповідно до Конституції України   та   закону про виконавчі органи створюються  сільськими,  селищними, міськими,  районними в містах (у разі  їх  створення)  радами  для здійснення    виконавчих    функцій    і   повноважень   місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право  та  реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у  сільську  громаду  жителів  кількох сіл,  селища,  міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових  осіб  місцевого  самоврядування  вирішувати  питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Органи самоорганізації населення - представницькі органи,  що створюються жителями,  які на  законних  підставах  проживають  на території  села,  селища,  міста  або  їх  частин,  для  вирішення завдань, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення".

Представницький орган  місцевого  самоврядування  -  виборний орган (рада),  який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади  і приймати від її імені рішення.

Право комунальної власності - право територіальної  громади володіти,  доцільно,   економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах  майном, що належить їй, як безпосередньо, так  і  через органи місцевого самоврядування.

Районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Територіальна громада - жителі,    об'єднані    постійним проживанням  у  межах  села,  селища,  міста,  що  є  самостійними адміністративно-територіальними   одиницями,    або    добровільне об'єднання  жителів кількох сіл,  що мають єдиний адміністративний центр.

 

Самостійна робота для вивчення  теми:

Питання для опанування та обговорення

 • 1. Поняття та структура місцевого самоврядування.
 • 2. Правовий статус територіальної громади.
 • 3. Конституційна організація місцевого самоврядування в Україні.
 • 4. Компетенція органів місцевого самоврядування.
 • 5. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування.
 • 6. Порядок формування місцевого бюджету. Доходи та витрати місцевого бюджету.
 • 7. Гарантії місцевого самоврядування.
 • 8. Конституційний статус депутата місцевої ради та правові гарантії діяльності депутата місцевої ради.
 • 9. Роль територіальних громад в процесі формування та функціонування громадянського суспільства.
 • 10. Які повноваження має голова міської ради ?

Тести

 • 1. Питання організації управління районами в містах належить до компетенції:

      а) міських рад;

      б) обласних рад;

      в) Верховної Ради України.

 • 2. Що є матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування :

      а) кошти, що направляються з Державного бюджету;

      б) кошти, що направляються установами, організаціями та окремими громадянами відповідної території;

      в) рухоме та нерухоме майно, кошти, земля, все, що є у власності відповідних територіальних громад?

Завдання

 • 1. Визначити види відповідальності органа місцевого самоврядування.
 • 2. Навести приклади підстав дострокового припинення повноважень органу місцевого самоврядування.

Теми рефератів

 • 1. Роль територіальних громад та трудових колективів в процесі формування та функціонування громадянського суспільства.
 • 2. Проблема трансформації суверенних прав України у самоврядні повноваження територіальних громад.
 • 3. Відносини та взаємодія органів місцевого самоврядування з місцевими та центральними органами державної адміністрації. Проблема двох рівнів публічної влади.

 

Перелік основних джерел інформації для використання:

5, 7, 22, 23, 24, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 57, 58, 61.

Тема 3(10)

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Методичні вказівки до вивчення теми

При вивченні даної теми варто приділити увагу порядку формування та конституційно-правовим засадам організації державних органів і органів місцевого самоврядування в Україні, про статус яких мова йшла при вивченні попередніх тем.

Дана тема передбачає детальне вивчення виборчої системи і виборчого права в Україні, правового регулювання, організації підготовки та проведення виборів Президента України, депутатів Верховної Ради України, Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.

Для чіткого уявлення про конституційні гарантії народних обранців в Україні слід приділити увагу нормативному регулюванню статусу депутатів, обраних як до Верховної Ради України, так і до місцевих рад різних рівнів.

 

План семінарського заняття з вивчення теми

 • 1. Конституційно-правові засади організації державних органів, органів місцевого самоврядування та формування цих органів.
 • 2. Виборче право та виборча система.
 • 3. Правове регулювання, організація порядку підготовки та проведення виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради АРК та місцевих рад, сільського, селищного, міського голів.

Термінологічний словник

Вибори в Україні - передбачена Конституцією та законами України форма прямого народовладдя, яка є волевиявленням народу шляхом таємного голосування, щодо формування конституційного якісного і кількісного складу представницьких органів державної влади й органів місцевого самоврядування в Україні та обрання Президента України.

 

Самостійна робота для вивчення  теми:

Питання для опанування та обговорення

 • 1. Поняття виборчого права та виборчої системи в Україні.
 • 2. Правове регулювання та порядок формування представницьких органів держави та органів місцевого самоврядування.
 • 3. Способи формування державних органів та органів місцевого самоврядування.
 • 4. Порядок обрання Президента України.
 • 5. Організація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування та формування їх кадрового складу.
 • 6. Виборчий процес: поняття, стадії, принципи.
 • 7. Стадії виборчого процесу: загальна характеристика.
 • 8. Призначення виборів як перша стадія виборчого процесу.
 • 9. Система виборчих органів в Україні: порядок утворення, повноваження.
 • 10. Утворення виборчих округів та виборчих дільниць.
 • 11. Складання списків виборців.
 • 12. Висування і реєстрація кандидатів.
 • 13. Передвиборна агітація: поняття, основні принципи.
 • 14. Порядок проведення голосування, підрахунку голосів та оприлюднення результатів голосування.
 • 15. Які виборчі системи розрізняють в Україні за порядком визначення результатів ?

Тести

 • 1. На який строк обирається Президент України:

      а) 5 років;

      б) 4 роки;

      в) 7 років.

 • 2. Коли припиняється передвиборна агітація :

      а) о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів;

      б) за 12 годин до часу відкриття виборчих дільниць;

      в) з моменту відкриття виборчих дільниць в день голосування.

Завдання

 • 1. Визначити мінімальний та максимально дозволений розміри виборчих фондів кандидатів на посаду Президента України за чинним законодавством.
 • 2. Навести приклади підстав дострокового припинення повноважень депутатів Верховної Ради України.

Теми рефератів

 • 1. Відповідальність за порушення виборчого законодавства України.
 • 2. Виборча система в Україні.

Перелік основних джерел інформації для використання

5, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 57, 58, 61.

Тема 4 (11)

  СУЧАСНИЙ ЕТАП КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

(2 год.)

Методичні вказівки до вивчення теми

 

В процесі вивчення останньої теми дисципліни "Конституційне право України" студент повинен приділити увагу визначенню основних етапів конституційної реформи в Україні.

При цьому потрібно зрозуміти послідовність етапів конституційної реформи в Україні, звернути увагу на важливі правові акти, що становлять конституційно-правову основу конституційної реформи або є важливими чинниками на етапах конституційної реформи.

Для чіткого уявлення про конституційну реформу варто приділити увагу як розгляду процесів, що передували   прийняттю Конституції України, так і подальших тенденцій розвитку конституційної реформи в країні.

Крім того, вивчаючи цю тему, слід визначити конституційні новели, що прийняті за останні п'ять років в Україні, охарактеризувати останні парламентські події навколо конституційної реформи, дати власний аналіз сучасним тенденціям конституційної реформи та свої бачення щодо подальшого розвитку конституційної реформи в Україні.

План семінарського заняття з вивчення теми

 • 1. Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 року) та Закон Української РСР "Про економічну самостійність Української РСР" (3 серпня 1990 року) - нормативно-правова основа конституційної реформи.
 • 2. Зміни, доповнення до Конституції УРСР 1978 року. Концепції нової Конституції України (1991 року) та Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) як етапи конституційної реформи в Україні.
 • 3. Конституційно-проектні роботи 1992-1996 років. Роль Конституційного Договору між Верховною Радою України та Президентом України ( 1995 року).
 • 4. Прийняття нової Конституції України (28 червня 1996 року) та подальші тенденції розвитку конституційної реформи в країні.

 

Самостійна робота для вивчення  теми:

Питання для опанування та обговорення

 • 1. Основні етапи конституційної реформи в Україні.
 • 2. Конституційна реформа - органічна частина та основа політичного і правового реформування в Україні.
 • 3. Декларація про державний суверенітет України (1990 року) та Акт проголошення незалежності України (1991 року) як етапи конституційної реформи в Україні.
 • 4. Діюча Конституція України (1996 року): соціально-правова характеристика та структура.
 • 5. Тенденції розвитку конституційної реформи в Україні після прийняття Конституції України.
 • 6. Яка кількість народних депутатів має право подати законопроект про внесення змін до Конституції України?
 • 7.

Тести

 • 1. Коли була прийнята Конституція України :

      а) 28 червня 1996 року;

      б) 10 червня 1995 року;

      в) 01 грудня 1991 року.

 • 2. Через який час може знову розглядатись законопроект про внесення змін до Конституції України (крім розділів І, ІІІ, ХІІІ), якщо він не був прийнятий Верховною Радою України:

      а) через один рік;

      б) через два роки;

      в) не розглядається взагалі.

 • 3. Ким одноособово може бути подано на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Конституції України :

      а) Президентом України;

      б) народним депутатом України;

      в) правильні всі вищевикладені варіанти.

Завдання

 • 1. Які події в Україні за останні 2 роки були пов'язані із внесенням змін до організації конституційно-правових інститутів ?
 • 2. На підставі аналізу останніх подій у Верховні Раді України навколо внесення змін до Конституції України необхідно спрогнозувати: до яких нормативно-правових актів будуть внесені відповідні зміни та доповнення.

Теми рефератів

 • 1. Закон Української РСР "Про економічну самостійність Української РСР" (3 серпня 1990 року) - нормативно-правова основа конституційної реформи.
 • 2. Зміни, доповнення до Конституції УРСР 1978 року (1989-1993 роки) та конституційно-проектні роботи 1992-1996 років.
 • 3. Демократична правова держава: принципи формування та функціонування.
 • 4. Сучасні ідеї про правову державу, їх відбиток в конституційному законодавстві та реалізація у практиці державного будівництва.

 

Перелік основних джерел інформації для використання:

3, 4, 5, 6, 9, 30, 31, 36, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 58, 60.

 

Перелік основних джерел інформації

та рекомендована література

для використання при вивченні тем Особливої частини

дисципліни "Конституційне право України"

•1.      Всезагальна декларація прав людини. - 1948 року.

•2.      Пакт про громадянські та політичні права. - 1966 року.

•3.      Декларація про державний суверенітет України, прийнята 16.07.1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. -  № 31. - С. 429.

•4.      Акт проголошення незалежності України. Постанова Верховної Ради УРСР від 24.08.1991 року - // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38.

•5.      Конституція України Прийнята на п'ятій сесії ВР України 28.06.1996 року. - К.: Вид. Інституту законодавства Верховної Ради України, 1996.

•6.      Конституція України. Офіційний текст. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина. - К.:  Парламентське видавництво, 1999.

•7.      Конституція Автономної Республіки Крим   Прийнята на другій сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21.10.1998 року/ Місцеве самоврядування в Україні /За ред.: П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, М.В. Підмогильний - К..: "Атіка", 2000.-С. 116.

•8.      Закон УРСР "Про економічну самостійність Української РСР" від 3 серпня 1990 року // Відомості ВР УРСР.-1990.-№ 34.-С. 499.

•9.      Закон України "Про громадянство України" від 18.01.2001 року / Відомості ВР України. -  2001. - №13. - С.65.

•10.  Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"  від 04.02.1994 року (зі змінами) // Відомості ВР України. - 1994. - № 23. -Сс.61.

•11.  Закон України "Про біженців" від 21.06.2001 року (зі змінами) / Відомості ВР України. - 2001. - № 47. - С.250.

•12.  Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23.12.1997 року // Відомості ВР України. - 1998. - № 20. - С.99.

•13.  Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" від 03.07.1991 року (із змінами і доповненнями).

•14.  Закон України "Про державний кордон України" від 04.11.1991 року (із змінами) // Відомості ВР України. - 1992. - № 2. - С.5.

•15.  Закон України "Про основи національної безпеки України" від 19.06.2003 року.

•16.  Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України" від 05.03.1998 року // Відомості ВР України. - 1998. -  № 35. - С.237.

•17.  Закон України "Про оборону України" від 06.12.1991 року (із змінами) // Відомості ВР України. - 1992. - № 9. - С.106.

•18.  Закон України "Про Збройні Сили України" від 06.12.1991 року (із змінами) // Відомості ВР України. - 1992. - № 9. - С.108.

•19.  Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" від 15.01.1999 року.

•20.  Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 року (із змінами) // Відомості ВР України. - 1999. - № 20-21. - С.190.

•21.  Закон України "Про статус народних депутатів України" від 17.11.1992 року // Відомості ВР України. - 1993. - № 3. - С.17.

•22.  Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року (із змінами) // Відомості ВР України. - 1997. - № 24. - С.170.

•23.  Закон України "Про органи самоорганізації населення" від 11.07.2001 // Відомості ВР України. - 2001. - № 48. - С.254.

•24.  Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" від 11.07.2002 року // Відомості ВР України. - 2002. - № 40. - С.290.

•25.  Закон України "Про вибори народних депутатів України" від 25.03.2004 року № 1665-ІV // Офіційний вісник України.-2004.-№ 14.-С.115.

•26.  Закон України "Про вибори Президента України" від 18.03.2004 року № 1630-ІV // Офіційний вісник України.-2004.-№ 14.-С.28.

•27.  Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради   Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 06.04.2004 року № 1667-ІV // Офіційний вісник України.-2004.-№ 14.-С.191.

•28.  Указ Президента України "Про Адміністрацію Президента України" від 14.12.1996 року № 1220/96.

•29.  Регламент Верховної Ради України від 27.07.1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 35.

•30.  Договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України// Відомості ВР України.-1995.-№ 18.-С.133.

•31.  Конституційне законодавство України. Законодавчі акти. Коментар. Офіційне тлумачення  /Укл. С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. - К.: "Атіка", 2000.

•32.  Введение в теорию государственно-правовой организации социальных систем /Е.Б. Кубко. - К.: "Юринком", 1997.

•33.  Виборче право України: Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Погорілка, М.І. Ставнічук. - К.: Парламентське видавництво, 2003.

•34.  Геєць В. Державність України на шляху до громадянського суспільства  // Віче. - 1995. - № 5. - С.3-16.

•35.  Касынюк Л.А. Основы конституционного права Украины. - Харьков: "Одиссей", 2003.

•36.  Конституція незалежної України: у 3 кн. / С.П. Головатий, Л.П. Юзьков. - К.: Українська Правнича Фундація,1995.

•37.  Конституційне право України: Навчальний посібник / В.В. Кравченко. - К.: "Атіка", 2002.

•38.  Конституційне право України /За ред. В.Ф. Погорілка. - К.: "Наукова думка", 2000.

•39.  Конституційне право України / Годованець В.Ф. - К., 2001.

•40.  Конституційне право України / За ред..В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики - К., 1999.

3. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

з дисципліни "КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

 • 1. Конституційне право-профілююча та фундаментальна галузь права. Особливості методу конституційного регулювання.
 • 2. Предмет конституційного права як галузі законодавства.
 • 3. Предмет науки і навчальної дисципліни конституційного права
 • 4. Функції конституційного права.
 • 5. Поняття і особливості конституційних норм. Структура норми конституційного права.
 • 6. Класифікація конституційних норм.
 • 7. Конституційні інститути: поняття, закономірності формування і розвитку.
 • 8. Поняття і склад джерел конституційного права. Прикладне значення системності складу джерел конституційного права в умовах формування правової держави.
 • 9. Види джерел конституційного права.
 • 10. Конституція України (1996 року): загальна характеристика і струк
 • 11. Дія конституційних норм у часі, в просторі та за колом осіб.
 • 12. Історичний розвиток конституційних ідей та інститутів. Конституційні традиції та акти Росії і України дореволюційного періоду (до жовтня 1917 року).
 • 13. Соціально-юридичні властивості конституції. Конституція як центр сучасної правової системи.
 • 14. Роль (функції) конституції.
 • 15. Класифікація конституцій.
 • 16. Основні етапи новітнього конституційного процесу в Україні.
 • 17. Сучасний етап конституційної реформи в Україні.
 • 18. Конституційний контроль та нагляд. Історичний досвід та сучасна організація правової охорони Конституції України.
 • 19. Правова природа Конституційного Суду України.
 • 20. Повноваження та акти Конституційного Суду України.
 • 21. Порядок формування та склад Конституційного Суду України.
 • 22. Порядок внесення змін до Конституції України.
 • 23. Перехідні положення Конституції України.
 • 24. Поділ державної влади в Україні.
 • 25. Преамбула Конституції України як носій дескриптивної (описової) інформації.

26няття і сутність суспільного ладу України.

27сновні принципи суспільного ладу.

28истема суспільного ладу України.

29Суверенітетержави. Народний, національний, державний суверенітет.

30арод - носій суверенітету та джерело державної влади.

31міст та практична реалізація принципу розподілу влади в Україні.

32арламентська та президентська республіка: особливості організації і функціонування державної влади, управління та місцевого самоврядування.

60.Конституційні (юридичні) ознаки унітарної держави.

61.Конституційна організація державної влади та місцевого самоврядування в Україні.

62.Поняття органу держави, його ознаки та конституційний статус.

63Конституційний склад і структура Верховної Ради України

64.Основні функції і повноваження Верховної Ради України.

65.Основні форми діяльності Верховної Ради України.

66.Законодавча процедура (процес): основні види та стадії.

67.Правові гарантії діяльності народного депутата України.

68.Конституційний статус народного депутата України.

69. Адміністрація Президента України: структура, характеристика.

70.Президент України: правовий статус та роль в системі державних органів.

71.Порядок обрання Президента України.

72.Система судів загальної юрисдикції в Україні.

74.Конституційно-правове положення адвокатури України: загальна характеристика.

75.Кабінет Міністрів України: структура, компетенція.

76.Орган центральної державної влади: поняття, структура.

77.Виборчий процес: поняття, стадії, принципи.

78.Стадії виборчого процесу: загальна характеристика.

79.Відповідальність за порушення виборчого законодавства України.

80.Поняття і види референдумів

81.Компетенція органів місцевого самоврядування.

82.Способи формування державних органів та органів самоврядування.

83.Поняття, юридична природа та класифікація конституційних прав, свобод та обов'язків громадян. Співвідношення індивідуальних та колективних прав громадян.

84.Громадянські права і свободи людини: загальна характеристика.

85.Політичні права і свободи громадян України.

86.Економічні права й свободи людини і громадянина.

87.Соціальні та культурні (духовні) права й свободи людини і громадянина.

 

 

Останнє оновлення ( 01.Feb.2013 )
 
< Попередня   Наступна >
 

Авторизація


Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація

Хто на сайті?

Зараз на сайті: 2 гостей

Приблизна погода

Find more about Weather in Kryvyi Rih, UR

Популярне на сайті