Питання для підготовки до екзаменів з психологічних дисциплін Надрукувати

Питання для підготовки до екзаменів з психологічних дисциплін

Загальна психологія 

 • 1. Предмет психології. Задачі загальної психології як науки. Зв`язок психології з іншими науками.
 • 2. Принципи психологічної науки щодо психічних явищ. Залежність принципів від матеріалістичної та ідеалістичної позиції психологів.
 • 3. Рефлекторний характер психічного відображення. Роль умовних і безумовних рефлексів у психічній регуляції поведінки людини.
 • 4. Методи сучасної психології та її характеристика.
 • 5. Розвиток психіки у філогенезі: інстинкти навички інтелектуальні форми поведінки тварин.
 • 6. Теорія психічного відображення. Властивості психічного образу.
 • 7. Істотна різниця психіки тварин та людини. Свідоме і несвідоме у психічній регуляції поведінки людини.
 • 8. Поняття про свідомість. Суспільна природа свідомості.
 • 9. Поняття про структуру свідомості.
 • 10. Фактори що обумовлюють виникнення свідомості в антропогенезі.
 • 11. Мозок і психіка: взаємозв`язок нервово-фізіологічного та психічного.
 • 12. Класифікація психічних явищ. Їх роль в діяльності людин.
 • 13. Схема рефлекторної дуги. Їх роль в розумінні природи відчуттів і моторних реакцій.
 • 14. Поняття про діяльність. Принципи єдності діяльності та свідомості.
 • 15. Структура діяльності: мотиви, цілі, дії, операції, рухи.
 • 16. Поняття про діяльність у психології. Загальна характеристика основних видів діяльності людини.
 • 17. Навички, їх види та умови формування. Уміння, їх загальна характеристика.
 • 18. Розкрити зміст понять: "індивід", "особистість", "індивідуальність", їх взаємовідношення.
 • 19. Джерела активності особистості : критична оцінка різних концепцій активності особистості.
 • 20. Визначення потреб. Види потреб особистості.
 • 21. Характеристика мотиваційної сфери особистості /інтереси та інші мотиви/.
 • 22. Психологічна структура особистості.
 • 23. Самооцінка та рівень домагань особистості їх взаємозв`язок, методи дослідження. Я - концепція особистості.
 • 24. Основні властивості уваги. Неуважність та її причини.
 • 25. Види уваги. Їх відмінні особливості.
 • 26. Загальна характеристика уваги. Фізіологічні основи уваги /концепції А.А.Ухтомського та Т.П.Павлова.
 • 27. Класифікація відчуттів, їх види та роль у житті людини.
 • 28. Взаємодія відчуттів /адаптація, синестезія, сенсибілізація/.
 • 29. Поняття про відчуття. Їх роль в регуляції діяльності людини.
 • 30. Поняття про абсолютну і диференційну чутливість. Пороги чутливості.
 • 31. Сприймання як дія. Рівні перцептивних дій: виявлення, розрізнення, впізнавання, спостереження.
 • 32. Сприймання як психологічний процес та його властивості: предметність, цілісність, вибірковість, константність, осмисленість.
 • 33. Класифікація сприймань. Властивості сприймань: фігура і фон, установка, узагальненість.
 • 34. Види пам`яті. Індивідуальні відмінності пам`яті.
 • 35. Психологічні теорії пам`яті.
 • 36. Процеси пам`яті та їх психологічна сутність.
 • 37. Умови ефективного мимовільного та довільного запам`ятання.
 • 38. Поняття про мислення як пізнавальний процес. Соціальна обумовленість мислительного процесу.
 • 39. Мислення як діяльність : мета, задача, спрямованість мислення, розумові дії.
 • 40. Види мислення, їх психологічна характеристика.
 • 41. Логічні форми мислення: поняття, судження, умовиводи.
 • 42. Операції мислення: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення.
 • 43. Види уяви, їх роль у житті людини.
 • 44. Аналітико-синтетичний характер процесу уяви. Прийоми створення образів уяви.
 • 45. Уява, її суть та функції у житті людини.
 • 46. Поняття про емоції та почуття .Їх основні функції.
 • 47. Теорії емоцій /А.К.Анохін, П.В.Симонов та ін./.
 • 48. Афекти. Настрої. Стреси. Пристрасті.
 • 49. Схожість і відмінність емоцій тварин та людини.
 • 50. Місце почуттів у структурі особистості. Мотиваційна і активаційна функції почуттів.
 • 51. Вид вищих почуттів, їх психологічна характеристика.
 • 52. Поняття про волю та її функції.
 • 53. Структура вольового акту.
 • 54. Вольові якості особистості. Роль діяльності у формуванні вольових якостей особистості.
 • 55. Проблема мінливості темпераменту, роль спадковості та середовища у розвитку темпераменту.
 • 56. Загальна характеристика темпераменту. Історія питання про темперамент.
 • 57. Типологія темпераментів та їх психологічна характеристика.
 • 58. Формування характеру. Зв`язок характеру з іншими властивостями особистості - темпераментом, установками, мотиваційною сферою.
 • 59. Структура характеру, симптомокомплекси його властивостей.
 • 60. Акцентуації характеру. Види акцентуацій.
 • 61. Загальна характеристика характеру. Суспільна обумовленість характеру. Якості характеру: повнота, цілісність, сила, визначеність, врівноваженість, моральна вихованість.
 • 62. Поняття про здібності. Загальні та спеціальні здібності.
 • 63. Структура здібностей. Роль задатків у розвитку здібностей.
 • 64. Формування та розвиток здібностей. Взаємовідносини здібностей і досвіду особистості /знань, умінь і навичок/.

Вікова і педагогічна психологія

 • 1. Предмет і завдання вікової психології.
 • 2. Зв'язок вікової і педагогічної психології з загальною психологією.
 • 3. Характеристика методів дослідження у віковій та педагогічній психології.
 • 4. Характеристика основних чинників психічного розвитку дитин (спадковість, середовище, активність).
 • 5. Протиріччя як рушійна сила психічного розвитку. Основні протиріччя.
 • 6. Характеристика закономірностей психічного розвитку (нерівномірність, сенситивність, кризовість окремих періодів розвитку та інші).
 • 7. Поняття вікової кризи. Основні характеристики вікової кризи.
 • 8. Проблема періодизації психічного розвитку у працях зарубіжних психологів (Е.Еріксон, Ж. Піаже та ін.).
 • 9. Проблема періодизації психічного розвитку у працях вітчизняних психологів (Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін).
 • 10. Поняття соціальної ситуації розвитку. Особливості соціальної ситуації розвитку на різних етапах онтогенезу.
 • 11. Поняття провідної діяльності, її характерні ознаки і розвиваюче значення на різних етапах онтогенезу.
 • 12. Вроджені потреби та інстинктивні форми поведінки немовляти.
 • 13. Характеристика безпосередньо-емоційного спілкування як провідної діяльності немовляти та її розвиваюче значення.
 • 14. Предметно-маніпулятивна діяльність як провідна діяльність раннього дитинства.
 • 15. Головні психічні новоутворення дітей раннього віку.
 • 16. Криза 3-х річного віку та її характеристика.
 • 17. Розвиток мовлення у дітей раннього та дошкільного віку.
 • 18. Сюжетно-рольова гра як провідна діяльність у дошкільному віці.
 • 19. Головні психічні новоутворення в дошкільний період: елементарні моральні почуття, внутрішнє мовлення тощо.
 • 20. Психологічна готовність до шкільного навчання, її основні показники.
 • 21. Характеристика учбової діяльності як провідної діяльності молодшого шкільного віку.
 • 22. Характеристика розумового розвитку молодшого школяра. Проблема сензитивності даного віку до певних форм навчання.
 • 23. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка і її вплив на психіку підлітка.
 • 24. Характеристика соціальної ситуації розвитку у підлітковому віці. Виникнення нових потреб.
 • 25. Проблема "кризи" підліткового віку. Різні теоретичні підходи до її вирішення.
 • 26. Інтимно-особистісне спілкування як провідна діяльність у підлітковому віці.
 • 27. Специфіка та розвиваюча роль учбової діяльності у підлітковому віці.
 • 28. Головні новоутворення у сфері особистості підлітка, характеристика "зрушення" у розвитку самосвідомості підлітка (почуття дорослості та Я-концепція)..
 • 29. Головні новоутворення у сфері пізнавальних процесів у підлітковому віці.
 • 30. Девіантна поведінка у підлітковому віці та можливості її попередження: проблема важко вихованості.
 • 31. Учбово-професійна діяльність та її розвиваюче значення в юнацькому віці.
 • 32. Поняття юнацької субкультури. Причини її виникнення та вплив на розвиток особистості юнака.
 • 33. Головні психічні новоутворення юнацького віку.
 • 34. Характерні особливості розвитку уваги дітей в онтогенезі.
 • 35. Характерні особливості розвитку мислення дітей на різних етапах онтогенезу.
 • 36. Характерні особливості розвитку пам`яті дітей в онтогенезі: якісні зміни запам`ятовування, відтворення інформації тощо.
 • 37. Предмет і завдання педагогічної психології. Структура педагогічної психології.
 • 38. Поняття учбової діяльності. Психологічна структура учбової діяльності.
 • 39. Внутрішні (психологічні) фактори успішної самостійної учбової діяльності.
 • 40. Психологічна характеристика учбової діяльності. Основні цілі , мотиви, способи дій, результати.
 • 41. Шляхи і способи стимуляції мотивів учіння.
 • 42. Психологічні механізми формування особистості і наслідування, ідентифікація, емоційне зараження тощо.
 • 43. Психологічні основи індивідуального підходу у процесі виховання: врахування спрямованості особистості, типу темпераменту, особистості характеру тощо.
 • 44. Психологічні вимоги до форм і методів організації виховної роботи з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини.
 • 45. Проходження учнем 3-х фаз (розуміння-емоційне ставлення-вчинки) як необхідна умова становлення стійких властивостей особистості.
 • 46. Психологічні основи формування мотиваційної сфери особистості (потреб, прагнень, інтересів, переконань, установок та ін.).
 • 47. Фактори формування характеру дитини (діяльність, стосунки в сім`ї та дитячому колективі, самовиховання тощо).
 • 48. Врахування специфіки потреб віку при організації виховної роботи.
 • 49. Використання змісту провідної діяльності для організації виховних впливів.
 • 50. Психологічні особливості самовиховання у підлітковому та юнацькому віці.
 • 51. Учіння Л.С.Виготського про "зону ближчого розвитку", його значення для теорії і практики навчання і виховання.
 • 52. Психологічні особливості роботи з обдарованими учнями.
 • 53. Психологічні особливості роботи із невстигаючими учнями.
 • 54. Психологічна сутність процесу навчання.
 • 55. Психологічні основи індивідуального підходу у навчанні і попередження неуспішності школярів.
 • 56. Проблема розвиваючого навчання у педагогічній психології.
 • 57. Психологічні основи формування наукових понять (на матеріалі сучасних психологічних концепцій Н.М.Менчинської та В.В.Давидова).
 • 58. Сутність теорії поетапного формування розумових дій (вчення П.Я.Гальперіна).
 • 59. Психологічні основи проблемного навчання.
 • 60. Психологічна характеристика програмованого навчання.
 • 61. Створення оптимальних умов для організації уваги, сприймання і запам`ятовування навчальної інформації.
 • 62. Ефективні умови формування навичок та вмінь.
 • 63. Проблема педагогічного спілкування та гуманізації стосунків в системі "вчитель-учень".
 • 64. Структура педагогічних здібностей. Поняття про академічні, перцептивні, комунікативні, експресивні здібності вчителя.
 • 65. Психологічна структура педагогічної діяльності: мета, мотиви, засоби, способи дій (на прикладах викладацької і виховательської праці).
 • 66. Стиль педагогічного керівництва класним колективом і його вплив на виховання.
 • 67. Мотивація в діяльності вчителя.
 • 68. Педагогічні здібності та стилі діяльності вчителя.
 • 69. Психологічні аспекти педагогічного оцінювання навчальних досягнень учнів.
 • 70. Професійно зумовлені характеристики особистості вчителя.

 

Соціальна психологія

 1. Предмет і завдання соціальної психології.
 2. Предмет соціальної психології та її місце в системі  наукових знань.
 3.  Основні напрямки сучасної зарубіжної соціальної  психології.
 4. Методи соціальної психології.
 5. Спілкування і його функції.
 6. Види і форми спілкування.
 7. Умови ефективного обміну інформацією в процесі спілкування.
 8. Зворотній зв`язок  та комунікативні бар`єри  в міжособитісному спілкуванні.
 9. Характеристика інтерактивної функції спілкування.
 10. Психологічні засоби впливу в процесі спілкування.
 11. Спілкування як соціальна перцепція.
 12. Характеристика рівнів  спілкування.
 13. Синтонічна  модель спілкування.
 14. Особливості  педагогічного спілкування.
 15. Поняття про конфлікт та типологія конфліктів.
 16. Структура конфлікту.
 17. Динаміка конфліктної взаємодії.
 18. Культура вирішення конфліктів.
 19. Типи поведінки в конфлікті.
 20. Соціально-психологічна характеристика внутрішньо особистісного конфлікту.
 21. Особливості педагогічних конфліктів та засоби їх  запобігання.
 22. Поняття про груп та їх основні характеристики.
 23. Класифікація груп в соціальній психології.
 24. Типологія груп за рівнем розвитку (А.В.Петровський).
 25. Соціально-психологічна характеристика натовпу.
 26. Динамічні процеси в групах: загальна характеристика.
 27. Соціометрична  структура малої групи.
 28. Структура соціальної влади в малій групі. Види лідерства.
 29. Поняття про конформну поведінку особистості в групі та чинники, що її визначають.
 30. Поняття згуртованості групи та фактори, що її визначають.
 31. Міжособистісні взаємини  в групі.
 32. Груповий тиск - загальна характеристика процеса.
 33. Закономірності прийняття групового рішення.
 34. Адекватність покладання відповідальності в групі та її характеристика.
 35. Соціалізація особистості та формування життєвих сценаріїв особистоті.
 36. Механізми наслідування і змагання у групі класу.
 37. Механізм соціального сприймання та їх роль в процесі формування особистості.
 38. Управління в педагогічному процесі.
 39. Керівництво і лідерство в групі. Стилі управління соціальною групою.
 40. Роль керівника в регулюванні міжособистісних  взаємин в групі.
 41. Стилі  педагогічного управління . Формування авторитета педагога.
 42. Структура педагогічних  впливів (організуюі, оцінюючі, дисциплінуючі).
 43. Характеристики директивної  і кооперативної моделей управління.
 44. Умови ефективності педагогічного керування.
 45. Міжообистісні конфлікти  в педагогічному колективі, роль керівника в їх регулюванні.
 46. Поняття референтної груп та її роль у розвитку особистості і школяра.
 47. Характеристика соціальної та гендерної  ролей в поведінці  особистості.
 48. Механізм соціальної перцепції (ідентифікація, емпатія,  атракція).
 49. Соціальна рефлексія в процесах спілкування.
 50. Каузальна атрибуція як механізм прогнозування поведінки.
 51. Поняття соціального стереатипа  та його роль в педагогічному процесі.
 52. Соціально-психологічний клімат колективу та чинники, що його визначають.
 53. Вплив на особистість масових соціально-психологічних  явищ (суспільна думка, мода, масова комунікація).
 54. Співвіднесеність керівництва і лідерства в малій групі.
 55. Механізм формування першого враження в процесі спілкування.
 56. Вікова динаміка взаємин в дитячих групах.
 57. Конфлікти в дитячих і  підліткових групах.
 58. Особливості спілкування в дитячих  і підліткових групах.
 59. Вплив меншості  на поведінку групи.
 60. Мікро групи в структурі класу. Специфіка роботи вчителя з мікро групами.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ  ПИТАННЯ  З  ПСИХОЛОГІЇ  ВИЩОЇ  ШКОЛИ

 

 1. Предмет досліджень в психології вищої школи. Необхідність вивчення результатів таких досліджень студентами магістратури.
 2. Фундаментальні і прикладні дослідницькі завдання в психології вищої школи.
 3. Найбільш інтенсивні дослідження в психології  вищої школи: причини високої інтенсивності  деяких напрямів і критична оцінка  організації досліджень.
 4. Структура психології вищої школи: основні розділи галузі, їх зміст і  їх зміст і взаємозв'язок .
 5. Міжпредметні  зв'язки психології вищої школи з іншими галузями психології і з педагогікою вищої школи.
 6. Приклади використання деяких  методів дослідження  в психології вищої школи: цілі дослідження, особливості  проведення, висновки.
 7. Зв'язок  методів дослідження  в психології вищої школи з методами інших галузей психології;  критична оцінка використання методів.
 8. Соціальна ситуація розвитку особистості в період ранньої дорослості і її вплив  на формування нових потреб.
 9. Головні потреби і протиріччя психічного розвитку в період ранньої дорослості.
 10. Криза ранньої дорослості, її причини і особливості прояву в умовах вищої школи.
 11. Динаміка психічного розвитку в студентські роки: різниця в темпах розвитку особистісної і інтелектуальної сфери психіки, сензитивність  віку до певних форм навчання.
 12. Психологічне обґрунтування професійно-учбової діяльності як провідної для психічного розвитку студентів.
 13. Доцільність традиційного підходу до опису психологічної структури професійно-учбової діяльності студентів вищої школи.
 14. Характеристика цілепокладання  як структурного компонента  професійно-учбової діяльності студентів вищої школи.
 15. Характеристика мотивів професійно-учбової діяльності студентів вищої школи: специфічно-пізнавальні  мотиви, особливості (сила і слабкість) їх прояву і педагогічна цінність.
 16. Соціальні мотиви професійно-учбової діяльності студентів: їх види, особливості (сила і слабкість) прояву і педагогічна цінність.
 17. Доцільність розведення мотивів професійно-учбової діяльності  на "позитивні" і "негативні" мотиви.
 18. Особливості  властивостей довільної уваги в студентські роки новоутворення в процесах довільної уваги, їх значення для успішної професійно-учбової діяльності.
 19. Особливості перцептивних дій в студентські роки, їх роль в успішності  професійно-учбової діяльності.
 20. Розвиток мнемічних дій в студентські роки, їх роль в успішності професійно-учбової діяльності.
 21. Розвиток розумових дій в студентські роки: тенденції в розвитку розумових дій, в успішності  учіння студентів.
 22. Поняття про структуру професійного досвіду, набутого в вищій школі, види досвіду.
 23. Характеристика природничо-наукового і гуманітарного досвіду, набутого в вузі; цінність цих видів досвіду для  професіоналізації.
 24. Поняття про конкретний і узагальнений професійний досвід, про власний і універсальний досвід як вид теоретичного  професійного досвіду  студентів.
 25. Поняття  про конкретний і узагальнений, власний  і універсальний  досвід  як види практичного професійного досвіду студентів.
 26. Психологічні рекомендації до ефективного керування цілепокладанням в професійно-учбовій діяльності студентів.
 27. Психологічні рекомендації щодо стимуляції специфічно-пізнавальних мотивів професійно-учбової діяльності студентів вищої школи.
 28. Психологічні вимоги щодо стимуляції  соціальних мотивів професійно-учбової діяльності  студентів вищої школи.
 29. Оцінка значущості деяких психологічних  теорій навчання для стимуляції  мотивів учіння студентів вищої школи.
 30. Психологічні основи управління увагою студентів в процесі вузівського навчання.
 31. Психологічні основи управління перцептивними діями студентів в процесі вузівського навчання.
 32. Психологічні основи  управління  мнемічними діями студентів в процесі навчання в вузі.
 33. Психологічні рекомендації до  управління розумовими діями студентів при розв'язанні  завдань щодо практичного використання теоретичних знань.
 34. Психологічні основи управління розумовими діями студентів в процесі осмислення нової наукової інформації.
 35. Психологічні основи управління розумовими діями студентів при розв'язанні завдань дослідницького характеру.
 36. Психологічна оцінка доцільності використання проблемного навчання в умовах вищої школи.
 37. Психологічна оцінка доцільності  використання алгоритмізованого навчання в вищій школі.
 38. Психологічна оцінка доцільності використання елементів програмованого навчання в вищій школі.
 39. Психологічна оцінка діалогічних та імітаційних методів навчання в вищій школі.
 40. Психологічна оцінка доцільності варіювання учбової інформації і завдань у навчанні студентів.
 41. Можливі шляхи індивідуального підходу в процесі навчання студентів.
 42. Можливі шляхи індивідуального підходу в процесі  виховання та навчання студентів.
 43. Участь студентів у діяльності позанавчальних груп як чинник формування особистості фахівця. Використання цього чинника у процесі виховання студентів.
 44. Міжособистісна взаємодія в студентських академічних групах як чинник формування особистості фахівця. Використання цього чинника у процесі виховання.
 45. Психологічні вимоги до педагогічного спілкування викладачів вузу зі студентами.
 46. Характеристика структури педагогічних здібностей викладачів вищої школи.
 47. Характеристика мотивів трудової діяльності викладача вищої школи.
Останнє оновлення ( 18.Sep.2016 )
 
< Попередня   Наступна >
 

 


Технічна підтримка

Заповнити форму

Афіша

facebooklike.jpg 
 • afisha3.jpg

Презентація ВНЗ

Актуальне

Мультимедійна техніка

Авторизація


Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація

Хто на сайті?

Приблизна погода

Find more about Weather in Kryvyi Rih, UR

Останні статті на сайті

gazeta.png

 

 

pridnprovie.png

 

Номер телефону урядової «гарячої лінії»: 1545
  Урядова «гаряча лінія» працює крім святкових днів та неділі за наступним графіком: понеділок – п’ятниця з 8:00 до 21:00 години, субота – з 8:00 до 19:00 години.
  Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні, дзвінки з мобільних телефонів оплачуються абонентами відповідно до тарифів оператора мобільного зв’язку.