Правила (завантажити)

2057

На засіданні Вченої ради Університету затверджено теми дисертацій аспірантів першого року навчання (прийом 2016 р.) на здобуття ступеня доктора філософії (протокол від 08 грудня 2016 року № 5):

з/п

ПІБ

аспіранта

Назва теми

Спеціальність

ПІБ

наукового керівника

1.

ІВАНОВА

Галина

Ігорівна

Формування культури розумової праці студентів у процесі навчання математичних дисциплін

011 Науки про освіту ЛАВРЕНТЬЄВА Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент
2

КОВАЛЕНКО

Вікторія

Костянтинівна

Формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до використання комп’ютерної графіки у професійній діяльності

011 Науки про освіту

САВЧЕНКО Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент

3

ТРУСОВА

Анна

Миколаївна

Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до тьюторського супроводу дітей передшкільного віку

011 Науки про освіту

КОВШАР Олена Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент

4

ХОВРЯКОВА

Тетяна

Ігорівна

Розвиток ідеї підготовки молоді до подружнього життя в українській педагогічній пресі кінця ХХ – початку ХХІ ст. 011 Науки про освіту

ДОРОНІНА Тетяна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор

5

ГРИГОРОВИЧ

Юлія

Миколаївна

Концептуальний простір та функційно-типологійні характеристики сучасної української політичної афористики 035 Філологія

КОЛОЇЗ Жанна Василівна, доктор філологічних наук, професор

6

КИРИЛОВА

Дар’я

Станіславівна

Психологічна готовність до материнства в структурі смисложиттєвих орієнтацій сучасної жінки

053 Психологія ШАПОВАЛ Іванна Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент
7

КУЗНЄЦОВ

Олександр

Анатолійович

Психолого-аксіологічні чинники професійної взаємодії психолога із допризовною молоддю 053 Психологія

ШЕСТОПАЛОВА Олена Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент

8

ЛИСЕЧКО

Маргарита

Валеріївна

Психологічні механізми впливу емоційно-вольових чинників на процес формування рольової компетентності студентів 053 Психологія

МІРОШНИК Зоя Михайлівна, доктор психологічних наук, професор

9

МОХАММАДІ ХАНЕГАХ

Ольга

Юріївна

Психологічні особливості конструювання життєвих смислів особистості. Рольовий підхід

053 Психологія

МІРОШНИК Зоя Михайлівна, доктор психологічних наук, професор

10

ТОМІНА

Зоряна

Анатоліївна

Особистісно-рольовий підхід у психокорекції рольової ідентичності жінки-матері 053 Психологія

МІРОШНИК Зоя Михайлівна, доктор психологічних наук, професор

11

ЛУБЕНЕЦЬ

Анастасія

Геннадіївна

Фізико-хімічні умови утворення областей з різним типом провідності у двовимірних напівпровідниках

104 Фізика та астрономія

БАЛАБАЙ Руслана Михайлівна, доктор фізико-математичних наук, доцент

936

СТРУКТУРА PhD ПРОГРАМ В УНІВЕРСИТЕТІ

ПЕРШИЙ РІК      

УНІВЕРСАЛЬНА СКЛАДОВА:

14 кредитів ЄКТС

Філософія –

6 кредитів ЄКТС

Українська наукова мова –

4 кредити ЄКТС

Іноземна мова –

4 кредити ЄКТС

СПЕЦІАЛЬНА СКЛАДОВА

(за спеціальностями):

011 Науки про освіту –

13 кредитів ЄКТС

035 Філологія

053 Психологія

054 Соціологія –

6 кредитів ЄКТС

104 Фізика та астрономія –

15 кредитів ЄКТС

Програма дослідження

ДРУГИЙ РІК    

УНІВЕРСАЛЬНА СКЛАДОВА:

10 кредитів ЄКТС

Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях –

3 кредити ЄКТС

Науково-проектна діяльність –

3 кредити ЄКТС

Іноземна мова –

4 кредити ЄКТС

СПЕЦІАЛЬНА СКЛАДОВА

(за спеціальностями):

011 Науки про освіту –

8 кредитів ЄКТС

035 Філологія –

15 кредитів ЄКТС

053 Психологія –

12 кредитів ЄКТС

054 Соціологія –

12 кредитів ЄКТС

104 Фізика та астрономія –

6 кредитів ЄКТС

Проведення власного

наукового дослідження

Оприлюднення в

публікаціях результатів

наукового дослідження

Участь у конференціях (інших наукових заходах)

ТРЕТІЙ РІК  

УНІВЕРСАЛЬНА СКЛАДОВА:

5 кредитів ЄКТС

Виробнича практика

(педагогічна у ВНЗ) –

5 кредиів ЄКТС

СПЕЦІАЛЬНА СКЛАДОВА

(за спеціальностями):

011 Науки про освіту

035 Філологія –

6 кредитів ЄКТС

053 Психологія –

9 кредитів ЄКТС

054 Соціологія –

6 кредитів ЄКТС

104 Фізика та астрономія

Проведення власного

наукового дослідження,

його завершення

Оприлюднення в

публікаціях результатів

наукового дослідження

Участь у конференціях (інших наукових заходах)

ЧЕТВЕРТИЙ РІК

Завершення дослідження,

написання тексту дисертації

Оприлюднення в

публікаціях результатів

наукового дослідження

Участь у конференціях (інших наукових заходах)

Публічний захист наукових досягнень у формі дисертації

 

 

ЗМІСТ PhD ПРОГРАМ В УНІВЕРСИТЕТІ

Освітньо-наукова програма аспірантури університету включає чотири складові, що передбачає набуття аспірантом таких компетентностей:

– здобуття глибинних знань зі спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму 21 кредит ЄКТС
– оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору 6 кредитів ЄКТС
– набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації й проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності 15 кредитів ЄКТС
– здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення й обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності 8 кредитів ЄКТС
935

З квітня 2016 р. МОН України започаткувало ліцензування освітньої діяльності на третьому рівні вищої освіти, якщо навчальний заклад претендує на місця державного замовлення.

У 2016 році Університет отримав ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за такими галузями знань і спеціальностями:

Галузь знань

Спеціальність

№ наказу МОН

«Про ліцензування освітньої діяльності»

Ліцензійний обсяг

код назва код назва
01 Освіта 011 Науки про освіту

від 25.11.2016

№ 1499л

15
03 Гуманітарні науки 035 Філологія

від 25.11.2016

№ 1499л

15
05 Соціальні та поведінкові науки 053

Психологія

від 25.11.2016

№ 1499л

10
054

Соціологія

від 01.12.2016

№ 1503л

5
10 Природничі науки 104

Фізика

та астрономія

від 16.12.2016

№ 1511л

5
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ)

Передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

СТУПІНЬ

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

(З ВІДПОВІДНОЇ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ)

ФОРМА НАВЧАННЯ

ДЕННА І ЗАОЧНА

НОРМАТИВНИЙ СТРОК

ПІДГОТОВКИ

4 РОКИ

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ

30-60 КРЕДИТІВ ЄКТС

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ОСІБ,

ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ

СТУПІНЬ МАГІСТРА

(ОКР СПЕЦІАЛІСТА)

 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ УНІВЕРСИТЕТУ

З ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

МЕТА: Розвинути у майбутніх докторів філософії дослідницькі навички, підвищити загальну, професійну та інформаційну культуру, сформувати їхні світоглядні позиції, інструментальні й загальнонаукові компетентності, виробити основні уявлення про особливості організації світової та вітчизняної науки

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 011 НАУКИ ПРО ОСВІТУ

МЕТА:

 
 

ДОРОНІНА Тетяна Олексіївна –

доктор педагогічних наук, професор

Адреса: м.Кривий Ріг, пр.Гагаріна, 54,

кафедра педагогіки

e-mail: k_pedagogy@kdpu.edu.ua

тел. 0564 71 59 52

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 ФІЛОЛОГІЯ

Завантажити освітньо-наукову програму

МЕТА:

Забезпечити підготовку у філологічній (мовознавчій/літературознавчій) царині, сформувати спеціальні (фахові) компетентності

Відповідальний

КОЛОЇЗ Жанна Василівна –

доктор філологічних наук, професор

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79а,

кафедра української мови

e-mail: kafedra_movy@kdpu.edu.ua

тел. 0564 71 42 47

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 ПСИХОЛОГІЯ

Завантажити освітньо-наукову програму

МЕТА:

Теоретико-методологічне узагальнення та глибоке переосмислення наявних знань з психології через наукову діяльність та професійну практику
 

МІРОШНИК Зоя Михайлівна –

доктор психологічних наук, професор

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79а,

кафедра практичної психології

e-mail: k_pedtech@kdpu.edu.ua

тел. 0564 71 49 35

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 054 СОЦІОЛОГІЯ

МЕТА:

 
 

ЛОБАНОВА Алла Степанівна –

доктор соціологічних наук, професор

Адреса: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54,

кафедра соціології та економіки

e-mail: k_sociology@kdpu.edu.ua

тел. 0564 71 79 30

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Завантажити освітньо-наукову програму

МЕТА:

Забезпечити підготовку в області фізики конденсованого стану та підтримувати аспірантів у виконанні ними оригінальних наукових досліджень, що направлені на отримання нових наукових знань, підготовки та захисту дисертації
 

БАЛАБАЙ Руслана Михайлівна –

доктор фізико-математичних наук, доцент

Адреса: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54,

кафедра фізики та методики її навчання

e-mail: k_physics@kdpu.edu.ua

тел. 0564 71 57 21

933
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша