Кафедра образотворчого мистецтва
Факультет мистецтв

БрижатаяИГ

Брижата Ірина Григорівна

старший викладач

Закінчила Криворізький державний педагогічний інститут (художньо-графічне відділення) у 1989 році за спеціальністю «Образотворче мистецтво, креслення і праця». На кафедрі працює з 1990 року. Викладає дисципліни:  «Рисунок», «Живопис», «Композиція». Керує педагогічною практикою студентів денного відділення, а також кваліфікаційними та курсовими роботами. Є автором навчальних програм з рисунку та живопису на 5-му курсі, а також програм виробничої педагогічної практики в школі для 4-5-х курсів. Учасниця міських, звітних виставок  художньо-графічного відділення. Особливе місце у творчій роботі займає пейзаж, сюжетом якого виступають пленерні враження.

Основні наукові праці:

1. Брижата І. Г. Можливості фахової підготовки у формуванні предметних компетентностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва / І. Г. Брижата // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія, педагогіка: зб. наук. праць. – Київ: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2014. – №21. – С. 26-30

2. Брижата І. Г. Формування предметних компетентностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва засобами педагогічної практики / І. Г. Брижата // Сучасні проблеми науки та освіти: зб. наук. праць. – Будапешт, 2014. – №16.– С. 50-53.

3. Брижата І. Г. Дидактичні умови формування предметних компетентностей сучасних студентів факультету мистецтв (напрям художньої підготовки) / І. Г. Брижата // Вища школа України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: зб. наук. праць. – ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди,2014. – Т.5.– С. 94-102

 БульбаТЮ

Бульба Тарас Юрійович

викладач

Закінчив у 2009 році Криворізький державний педагогічний університет (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво»), здобув кваліфікацію вчителя образотворчого мистецтва, етики, естетики. З 2011 р. по 2014 р. навчався в аспірантурі Криворізького національного університету на кафедрі педагогіки за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. Тема дисертаційного дослідження: "Формування індивідуально-творчих стратегій самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін мистецького циклу". На кафедрі працює з 2009 року. Викладає дисципліни:  «Рисунок», «Живопис», «Композиція». Керує курсовими роботами.

Основні наукові праці:

1. Бульба Т. Ю. Самостійна навчальна діяльність студентів як основа розвитку їх індивідуально-творчого мислення у процесі вивчення дисциплін мистецького циклу / Т. Ю. Бульба // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка,  – 2012. – Вип. 100. – С. 57–59

2. Бульба Т. Ю. Формування індивідуально-творчих стратегій самостійної навчальної діяльності студентів у контексті реалізації положень компетентнісного підходу / Т. Ю. Бульба // Гуманітарний вісник - Додаток 1 до Вип. 27, Том II (35) : Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – К.: Гнозис, 2012. – С. 45-51

3. Бульба Т. Ю. Дидактичні умови формування індивідуально-творчих стратегій самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін мистецького циклу / Т. Ю Бульба // Наукові записки кафедри педагогіки. – Харків: ХНУ ім. Казаріна, – 2013. – Вип. XXXI. – С. 41-48

4. Бульба Т. Ю. Індивідуалізація й диференціація навчання як засоби підвищення результативності процесу самостійної навчальної діяльності студентів / Т. Ю. Бульба // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 38 / Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. – С. 204-208

5. Бульба Т. Ю. Зарубіжний і вітчизняний досвід вивчення феномену "навчальні стратегії" / Т. Ю. Бульба // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. – 2014. – №22. – С. 46-49

 

ГоловатыйСС

Головатий Степан Степанович

доцент

У 1955 році закінчив Луганське державне художнє училище за спеціальністю «Учитель малювання і креслення в середній школі». Два роки працював за направленням за вказаною спеціальністю в середній школі № 2 м. Свердловськ Луганської області.  З 1957-го по 1963-й роки навчався у Харківському державному художньому інституті по кафедрі станкової графіки. Одержав диплом художника-графіка. З 1964-го по 1979-й рік працював у Чуваському державному педагогічному інституті ім. І. Я. Яковлєва на посаді викладача рисунку, живопису, композиції та графіки. З 1979 року працює у Криворізькому державному педагогічному університеті. Викладає дисципліни:  «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Станкова графіка». Член Спілки художників СРСР і Національної Спілки художників України. Відмінник освіти України. Нагороджений медаллю «За доблестный труд» і медаллю ім. А. Макаренка. Учасник всесоюзних (Москва, Ленінград), а також республіканських та зональних художніх виставок у Києві, Нижньому Новгороді, Чебоксарах, Казані, Ульяновську, Волгограді, Дніпропетровську, Кривому Розі. 

Основний художньо-творчий доробок: «О Молодежи» (серія), «Волжская военная флотилия» (серія), «Будни колхозные», «Люди Криворожья» (портрети), «Песни военных лет».

 

КрасюкИА

Красюк Ірина Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Криворізький державний педагогічний інститут у 1985 році за спеціальністю «Малювання, креслення і праця», кваліфікація - вчителя малювання, креслення і трудового навчання. Працює на кафедрі образотворчого мистецтва з 1985 року. Член спілки дизайнерів України, член спілки художників України. Викладає дисципліни: «Методика викладання образотворчого мистецтва», «Методи викладання образотворчого мистецтва у вищий школі», «Історія методів образотворчого мистецтва в Україні», «Педагогічний малюнок», «Рисунок», «Живопис», «Композиція». Керує курсовими, кваліфікаційними та магістерськими роботами, а також студентським науковим гуртком «Виразні засоби образотворчого мислення у вирішенні художнього твору". Кожен рік приймає активну участь у виставковій діяльності.

Основні наукові праці:

1. Красюк І. О. Тенденції та особливості розвитку жіночої художньо промислової освіти в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття / І. Красюк // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: ЧНУ, 2013. – Вип. 274. – С. 64 – 68.

2. Красюк І. О.  Питання якості навчання малюванню в школах, гімназіях, училищах і університетах Російської імперії на початку ХХ століття /І. Красюк // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору - Додаток 1 до Вип. 31, Том ІХ (51). – Київ, 2013.- С. 529 – 536.

3. Красюк І. О. З досвіду викладання історії методів малювання в Україні на художньо-графічних факультетах / І. Красюк //Вища освіта України. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології . – Київ - Кіровоград , 2014. – Том ІІІ. – C. 43 - 49.

 4. Красюк І. О. Художня освіта як предмет вивчення й дослідження та її основні змістові лінії / І. Красюк // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору - Додаток 1 до Вип. 35, Том VIII(59). – Київ, 2015. – С. 469 – 476.

 5. Красюк І. О. Провідні підходи до методики викладання образотворчого мистецтва: історико-педагогічний контекст / І. Красюк // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць.– Київ – Полтава , 2015. – Вип. 9. – С. 120-130.

 

ЧирваЕЧ

Чирва Олена Челюскінівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Криворізький державний педагогічний інститут (спеціальність за дипломом – вчитель образотворчого мистецтва, креслення  та трудового навчання). На кафедрі образотворчого мистецтва працює з 1989 року. У 2001 році захистила дисертацію за темою «Дидактичні умови ефективного використання рисунка у формуванні пізнавальної активності молодших школярів» за спеціальністю – теорія навчання. Викладає дисципліни: «Історія мистецтва», «Теорія та методика дизайну», «Рисунок», «Живопис». Керує кваліфікаційними та магістерськими роботами. Є автором навчальних програм з курсів «Теорія та методика дизайну», «Образна та морфологічна трансформація в дизайні», «Методи наукових досліджень», прийняла участь у розробці програм з навчальних курсів «Живопис», «Історія зарубіжного мистецтва». Має більше 45 наукових та науково-методичних публікацій, навчальний посібник «Сакральні символи православного мистецтва». Приймає участь у міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях.

Основні наукові праці:

1. Чирва О. Ч. Візуальні коди в дизайн-освіті / Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр. /за ред.. Даниленка В.Я. – Х.: ХДАДМ, 2009. - 176 с. (Мистецтвознавство. Архітектура: №6)., С.-144-150.

2. Чирва О. Ч. Моніторинг творчого розвитку особистості в мистецькій освіті. / Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць - Вип. 26: Мистецька освіта в Україні (теорія, методи, технологія) / гол. ред. проф. В.К. Буряк - Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – 427 с., С. -378 – 384 .

3. Чирва О. Ч. Етноскладова дизайн-освіти. / Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід. Кн. 1: зб. Наук. Праць /редкол.: гдл. Ред.. М.І.Степаненко, упоряд. І відп. Ред.. Є.А.Антонович, В.П.Татаренко та ін.. -  Полтава: Полтавський літератор, 2012. 424 с., С. 174-179.

4. Чирва О. Ч. Проблема адресности визуальных текстов научного искусства в педагогическом дизайне. / Научное искусство: Тезисы I Международной научно-практической конференции. МГУ имени М.В.Ломоносова, 04.-05.04.2012. Под ред. В.В.Миронова.-М.: МИЭЭ, 2012.-308с., С. 247-248.

5. Чирва О. Ч. Педагогічний дизайн як стратегія становлення проектної культури дизайнера. / Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр. /за ред.. Даниленка В.Я. / Матеріали VII Міжнародного форуму дизайн-освіти 2013 – Х.: ХДАДМ, 2013.- 170 с., C. 51-54.

 

ЮрченкоАС

Юрченко Олександр Сергійович

старший викладач

Закінчив художньо-графічний факультет КДПІ за спеціальністю "Вчитель малювання, креслення та праці" у 1985 році. Працював вчителем у Шельвівській середній школі Локачинського району на Волині з 1985 по 1988 роки. На кафедрі образотворчого мистецтва працює з 1988 року. Член Національної спілки художників України. Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Композиція». Керує кваліфікаційними роботами, а також студентським науковим гуртком «Експозиція». Автор програм: «Навчально-творча практика "Пленер" в системі підготовки студентів спеціальності "образотворче мистецтво"»; програма навчальної дисципліни "Живопис" за вимогами кредитно-модульної системи; програма навчальної дисципліни "Живопис" для дизайнерів за вимогами кредитно-модульної системи.

Виставки: «Ню. Образ жінки у творах живопису, скульптури та графіки», 2008р., Художній музей, м. Дніпропетровськ; Спільний проект з В. Сандюком «Розфарбуй свою землю». Галерея «Леміш», Львів, 2012р.; персональна виставка у Музеї Гетьманства, Київ, 2012р.; персональна виставка «Пленерування» у Музеї Гетьманства, Київ, 2014р.; персональна виставка «Вандри», Галерея «Арка», Київ, 2014р.; персональна виставка у Банкнотно-монетному дворі національного банку України, Київ, 2015р.; персональна виставка «Подорожі Україною» у Краєзнавчому музеї, Кривий Ріг, 2015р.

1140
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша