Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Іванова Галина Ігорівна

Іванова Галина Ігорівна
аспірантка другого року навчання

Освіта:  Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізькия національний університет", спеціальність – Математика (додаткова спеціальність: інформатика), кваліфікація магістра математики, викладача математики, вчителя інформатики.

Тема дослідження: Формування культури розумової праці студентів у  процесі навчання математичних дисциплін.

Спеціальність: 011 - Науки про освіту.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Лаврентьєва Олена Олександрівна.

Наукові праці:

1. Крамаренко Т. Г.  Використання інформаційної системи для моніторингу навчання теорії ймовірностей / Т. Г. Крамаренко, Г. І. Іванова, Т. В. Олексійченко // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2013. – Випуск ХІ. – С. 107-110.

2. Іванова Г. І. Апроксимація функцій ,  локальними сплайнами / Г. І. Іванова // Актуальні аспекти математичної підготовки: погляд студентів сучасних ВНЗ: Матеріали 77-ої міжнародної студентської наукової конференції (Харків, 23‑27 березня 2015 р.): секція вищої математики. – Харків: ХНАДУ, 2015. – С. 221-224.

3. Іванова Г. І. Розробка практичних завдань до лабораторних робіт з дисципліни «Методи обчислень» /Г. І. Іванова, В. В. Корольський // Вісник міжнародного дослідного центру : «Людина: мова, культура, пізнання»: наук. журн.: [гол. Ред. О. М. Холод]. – Кривий Ріг: МДЦ «ЛМКП», 2015. – Том 38 (1). – С. 108‑114.

4. Іванова Г. І. Формування культури розумової праці студентів у процесі організації самостійної роботи / Г. І. Іванова // Матеріали IV міжнародної науково-практичної інтернет конференції: «Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи» (Переяслав-Хмельницький, 20 липня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 106-109

 

Селищева Ірина Анатоліївна

Селищева Ірина Анатоліївна
аспірантка третього року навчання

Освіта:  Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність – Педагогіка і методика середньої освіти. Історія, кваліфікація "вчитель історії".

Тема дослідження: Розвиток історичної освіти у контексті соціально-політичного рохвитку Укпаїни (1991-2014 рр.).

Спеціальність: 13.00.01-"загальна педагогіка та історія педагогіки".

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, професорка Т.О. Дороніна.

Наукові праці: 

1. Селищева І. А. Інноваційне навчання історії в умовах інформатизації суспільства / І.А. Селищева // Педагогічне Кривороріжжя : педагогічний альманах / за заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. – Вип. 1. – С. 22–23.

     2. Селищева І. А. Досвід навчання історії у європейських країнах / І.А. Селищева  // Матеріли міжнародної науково-технічної конференції [“Сталий розвиток промисловості та суспільства”], (Кривий Ріг, 2015 р.). – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – С.

    3. Селищева І. А. Історична освіта у загальноосвітніх школах Німеччини / І. А. Селищева // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / гол. ред.  проф. З. П. Бакум. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – Вип. 45. – С. 261– 265.

   4. Селищева І. А.  Багатоперспективний підхід у історичній освіті європейських країн / І. А. Селищева // Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах : зб. наук.-метод. праць / редкол. : Т. О. Дороніна [та ін.]. – Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс». – 2016. – Вип. 2. – С. 10–12.

     5. Селищева І. А. Критичне мислення в історичній освіті / І. А. Селищева  // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : ІІ Міжнародна науково-практиктична конференція, Київ, 25–26 лютого 2016 р. : матеріли. – Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України», 2016. – С. 202–203.

    6. Селищева І. А. Знання історії у процесі соціалізації особистості / І. А. Селищева // Актуальні дослідження в соціальній сфері : Восьма Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 17 листопада 2016 р. : матеріали. – Одеса : Одеський національний політехнічний університет, 2016. – С. 175–178.

 

Соломенко Артем Олексадровна

Соломенко Артем Олександрович
аспірант третього року навчання

Освіта: ДВНЗ «Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут, спеціальність: фізика, викладач фізики та інформатики (магістр).

Тема дослідження: Дидактичні засади розвитку критично-конструктивного мислення студентів педагогічних університетів при вивченні теоретичної фізики.

Спеціальність: 13.00.09-"теорія навчання".

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, професор О.А. Коновал.

Наукові праці: 

  1. Соломенко А.О. Методи організації творчої самостійної роботи студентів при вивченні спеціальної теорії відносності / А.О. Соломенко // Фізика. Нові технології навчання – Збірник наукових праць студентів і молодих науковців – Випуск 11. – Кіровоград : Есклюзив -Систем, 2013. – С. 146-150.

  2. Соломенко А.О. Дидактические игры как средство активизации самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся при изучении физики / А.О. Соломенко, О.А. Коновал // Пошук молодих. Випуск 12 : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон 18-19 квітня 2013р) / Укладачі: В.Д. Шарко, І.В. Коробова – Херсон : ПП В.С. Вишемирський. – 2013. – С. 70-75.

  3. Соломенко А.О. Організація самостійної роботи студентів при розгляді умови нейтральності провідника з постійним струмом / А.О. Соломенко // Фізика. Нові технології навчання. – Збірник наукових параць студентів і молодих науковців. – Випуск 12. – Кіровоград : Есклюзив-Систем, 2014. – С. 53-58.

  4. Соломенко А.О. Дидактичні засоби формування критичного стилю мислення студентів-фізиків при самостійному аналізі умови нейтральності провідника з постійним струмом / А.О. Соломенко, О.А. Коновал // Пошук молодих. Випуск 13 : матеріали Всеукраїнської студентської наково-практичної конференції [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон 24-25 квітня 2014р.) / Укладачі: В.Д. Шарко – Херсон : ПП В.С. Вишемирський. – 2014. – С. 60-64.

  5. Коновал О.А. Методи самостійної роботи студентів щодо спростування парадоксів спеціальної теорії відносності / О.А. Коновал, Т.І. Туркот, О.В. Лепська, А.О.Соломенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон 26-28 червня 2014 р.) / Укладач : В.Д. Шарко. – Херсон : ПП В.С. Вишемирський. – 2014. – С. 35-36.

 

Маслов Дмитро Володимирович

Масалов Дмитро Володимирович
здобувач третього року навчання

Освіта: ДВНЗ "Криворізький національний університет" Криворізький педагогічний інститут, спеціальність - образотворче мистецтво, викладач образотворчого мистецтва (магістр).

Тема дослідження: Формування індивідуальних стратегій самостійної творчої діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін художно-естктичного циклу.

Спеціальність: 13.00.09-"теорія навчання".

Науковий керівник: кандидатка педагогічних наук, доцентка О.С. Білоус.

Наукові праці:

1. Масалов Д.В. Педагогічна спадщина А.Макаренка в контексті сьогодення / Масалов Д.В.// Постать А Макаренка в сучасному педагогічному дискурсі (до 125 – річчя з дня народження педагога  /за заг. ред. О.С. Білоус . – Кривий Ріг ДВНЗ «КНУ»-2013-  С. 37-38.

    2. Масалов Д.В. Проблема формування професійності майбутнього вчителя у сучасних вищих навчальних закладах / Масалов Д.В // Впровадження сучасних технологій у навчально – виховний процес загальноосвітньої та вищої школи /за заг. ред. О.С. Білоус . – Кривий Ріг ДВНЗ «КНУ» -2013- С. 157

     3. Масалов Д.В. Педагогічна спадщина В.Сухомлинського в контексті сьогодення / Масалов Д.В // Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки: проблеми і перспективи /за заг. ред. О.С. Білоус . – Кривий Ріг ДВНЗ «КНУ»– 2015 – С. 127-128.

 

Устименко Валерія Валентинівна

Устименко Валерія Валентинівна
здобувачка третього року навчання

Освіта:  Криворізький національний університет, спеціальність "Мова  і література (англійська)", 2012 р.

Тема дослідження: Теорія і практика мовної підготовки у системі освіти Канади в умовах багатомовності.

Спеціальність: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий керівник: д-р педагогічних наук В.А. Гаманюк.

Наукові праці: 

1. Устименко В. В. Уплив соціально-політичних чинників на формування багатомовності в Канаді / В. В. Устименко // Педагогіка вищої та середньої школи: [зб. наук. праць]. – Вип. 40. Кривий Ріг, 2014. – 343с. – С. 292 – 296.

2. Устименко В. В. Особливості професійної підготовки вчителів англійської мови як другої у сучасній Канаді / В. В. Устименко // Збірник доповідей та тез доповідей V міжнародної конференції «Теорія та методика професійної освіти:наукові читання ім. проф. В. Сидоренка. – Київ, 2014. – 242 с. – С. 214 – 215.

3. Устименко В. В. До проблеми мовної ситуації у сучасній Канаді / В. В. Устименко //Continuity between the primary general and main general education: contents, management, monitoring: materials of the international scientific conference on April 18-19, 2014. – Prague. – 272 p. – P. 134 – 139.

4. Устименко В. В Імерсійна освіта в Канаді як ефективний засіб вивчення другої мови / В. В. Устименко // Педагогіка вищої та середньої школи: [зб. наук. праць]. – Вип. 42. Кривий Ріг, 2014. – 302с. – С. 213 – 217.Устименко В. В.  До питання мовної освіти корінного населення Канади / В. В. Устименко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Вип. 35. Ужгород, 2015. – 200с. – С. 192 – 194.

5. Устименко В. В.  До питання мовної освіти корінного населення Канади / В. В. Устименко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Вип. 35. Ужгород, 2015. – 200с. – С. 192 – 194.

1247
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша