Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Іванова Галина Ігорівна

Іванова Галина Ігорівна
аспірантка першого року навчання

Освіта:  Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізькия національний університет", спеціальність – Математика (додаткова спеціальність: інформатика), кваліфікація магістра математики, викладача математики, вчителя інформатики.

Тема дослідження: Формування культури розумової праці студентів у  процесі навчання математичних дисциплін.

Спеціальність: 011 - Науки про освіту.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Лаврентьєва Олена Олександрівна.

Наукові праці:

1. Крамаренко Т. Г.  Використання інформаційної системи для моніторингу навчання теорії ймовірностей / Т. Г. Крамаренко, Г. І. Іванова, Т. В. Олексійченко // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2013. – Випуск ХІ. – С. 107-110.

2. Іванова Г. І. Апроксимація функцій ,  локальними сплайнами / Г. І. Іванова // Актуальні аспекти математичної підготовки: погляд студентів сучасних ВНЗ: Матеріали 77-ої міжнародної студентської наукової конференції (Харків, 23‑27 березня 2015 р.): секція вищої математики. – Харків: ХНАДУ, 2015. – С. 221-224.

3. Іванова Г. І. Розробка практичних завдань до лабораторних робіт з дисципліни «Методи обчислень» /Г. І. Іванова, В. В. Корольський // Вісник міжнародного дослідного центру : «Людина: мова, культура, пізнання»: наук. журн.: [гол. Ред. О. М. Холод]. – Кривий Ріг: МДЦ «ЛМКП», 2015. – Том 38 (1). – С. 108‑114.

4. Іванова Г. І. Формування культури розумової праці студентів у процесі організації самостійної роботи / Г. І. Іванова // Матеріали IV міжнародної науково-практичної інтернет конференції: «Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи» (Переяслав-Хмельницький, 20 липня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 106-109

 

Селищева Ірина Анатоліївна

Селищева Ірина Анатоліївна
аспірантка першого року навчання

Освіта:  Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність – Педагогіка і методика середньої освіти. Історія, кваліфікація "вчитель історії".

Тема дослідження: Розвиток історичної освіти у контексті соціально-політичного рохвитку Укпаїни (1991-2014 рр.).

Спеціальність: 13.00.01-"загальна педагогіка та історія педагогіки".

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, професорка Т.О. Дороніна.

Наукові праці: 

1. Селищева І. А. Інноваційне навчання історії в умовах інформатизації суспільства / І.А. Селищева // Педагогічне Кривороріжжя : педагогічний альманах / за заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. – Вип. 1. – С. 22–23.

     2. Селищева І. А. Досвід навчання історії у європейських країнах / І.А. Селищева  // Матеріли міжнародної науково-технічної конференції [“Сталий розвиток промисловості та суспільства”], (Кривий Ріг, 2015 р.). – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – С.

    3. Селищева І. А. Історична освіта у загальноосвітніх школах Німеччини / І. А. Селищева // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / гол. ред.  проф. З. П. Бакум. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – Вип. 45. – С. 261– 265.

   4. Селищева І. А.  Багатоперспективний підхід у історичній освіті європейських країн / І. А. Селищева // Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах : зб. наук.-метод. праць / редкол. : Т. О. Дороніна [та ін.]. – Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс». – 2016. – Вип. 2. – С. 10–12.

     5. Селищева І. А. Критичне мислення в історичній освіті / І. А. Селищева  // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : ІІ Міжнародна науково-практиктична конференція, Київ, 25–26 лютого 2016 р. : матеріли. – Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України», 2016. – С. 202–203.

    6. Селищева І. А. Знання історії у процесі соціалізації особистості / І. А. Селищева // Актуальні дослідження в соціальній сфері : Восьма Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 17 листопада 2016 р. : матеріали. – Одеса : Одеський національний політехнічний університет, 2016. – С. 175–178.

 

Соломенко Артем Олексадровна

Соломенко Артем Олександрович
аспірант першого року навчання

Освіта: ДВНЗ «Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут, спеціальність: фізика, викладач фізики та інформатики (магістр).

Тема дослідження: Дидактичні засади розвитку критично-конструктивного мислення студентів педагогічних університетів при вивченні теоретичної фізики.

Спеціальність: 13.00.09-"теорія навчання".

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, професор О.А. Коновал.

Наукові праці: 

  1. Соломенко А.О. Методи організації творчої самостійної роботи студентів при вивченні спеціальної теорії відносності / А.О. Соломенко // Фізика. Нові технології навчання – Збірник наукових праць студентів і молодих науковців – Випуск 11. – Кіровоград : Есклюзив -Систем, 2013. – С. 146-150.

  2. Соломенко А.О. Дидактические игры как средство активизации самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся при изучении физики / А.О. Соломенко, О.А. Коновал // Пошук молодих. Випуск 12 : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон 18-19 квітня 2013р) / Укладачі: В.Д. Шарко, І.В. Коробова – Херсон : ПП В.С. Вишемирський. – 2013. – С. 70-75.

  3. Соломенко А.О. Організація самостійної роботи студентів при розгляді умови нейтральності провідника з постійним струмом / А.О. Соломенко // Фізика. Нові технології навчання. – Збірник наукових параць студентів і молодих науковців. – Випуск 12. – Кіровоград : Есклюзив-Систем, 2014. – С. 53-58.

  4. Соломенко А.О. Дидактичні засоби формування критичного стилю мислення студентів-фізиків при самостійному аналізі умови нейтральності провідника з постійним струмом / А.О. Соломенко, О.А. Коновал // Пошук молодих. Випуск 13 : матеріали Всеукраїнської студентської наково-практичної конференції [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон 24-25 квітня 2014р.) / Укладачі: В.Д. Шарко – Херсон : ПП В.С. Вишемирський. – 2014. – С. 60-64.

  5. Коновал О.А. Методи самостійної роботи студентів щодо спростування парадоксів спеціальної теорії відносності / О.А. Коновал, Т.І. Туркот, О.В. Лепська, А.О.Соломенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон 26-28 червня 2014 р.) / Укладач : В.Д. Шарко. – Херсон : ПП В.С. Вишемирський. – 2014. – С. 35-36.

 

Маслов Дмитро Володимирович

Масалов Дмитро Володимирович
здобувач першого року навчання

Освіта: ДВНЗ "Криворізький національний університет" Криворізький педагогічний інститут, спеціальність - образотворче мистецтво, викладач образотворчого мистецтва (магістр).

Тема дослідження: Формування індивідуальних стратегій самостійної творчої діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін художно-естктичного циклу.

Спеціальність: 13.00.09-"теорія навчання".

Науковий керівник: кандидатка педагогічних наук, доцентка О.С. Білоус.

Наукові праці:

1. Масалов Д.В. Педагогічна спадщина А.Макаренка в контексті сьогодення / Масалов Д.В.// Постать А Макаренка в сучасному педагогічному дискурсі (до 125 – річчя з дня народження педагога  /за заг. ред. О.С. Білоус . – Кривий Ріг ДВНЗ «КНУ»-2013-  С. 37-38.

    2. Масалов Д.В. Проблема формування професійності майбутнього вчителя у сучасних вищих навчальних закладах / Масалов Д.В // Впровадження сучасних технологій у навчально – виховний процес загальноосвітньої та вищої школи /за заг. ред. О.С. Білоус . – Кривий Ріг ДВНЗ «КНУ» -2013- С. 157

     3. Масалов Д.В. Педагогічна спадщина В.Сухомлинського в контексті сьогодення / Масалов Д.В // Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки: проблеми і перспективи /за заг. ред. О.С. Білоус . – Кривий Ріг ДВНЗ «КНУ»– 2015 – С. 127-128.

 

Цвіркун Людмила Олександрівна

Цвіркун Людмила Олександрівна
аспірантка другого року навчання

Освіта: Криворізький технічний університет, спеціальність: "Професійне навчання", кваліфікація інженер-педагог з комп’ютерних технологій.

Тема дослідження: Дидактичні умови формування проектно-конструкторської компетентності майбутніх інженерів у процесі графічної підготовки.

Спеціальність: 13.00.09-"теорія навчання".

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, професорка З.П. Бакум.

Наукові праці: 

1. Цвіркун Л.О. Розвиток проектно-конструкторської компетентності студентів у процесі графічної підготовки / Л. О. Цвіркун// Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Вип. 39. – Кривий Ріг : КДПУ, 2013. – С. 111-115.

2. Цвіркун Л.О. Компетентності майбутнього інженера у процесі графічної підготовки / Л. О. Цвіркун // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Вип. 40. – Кривий Ріг : КДПУ, 2014. – С. 114-118.

3. Цвіркун Л.О. Проектно-конструкторська компетентність як складник професійної готовності майбутнього інженера /Л. О. Цвіркун // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Вип. 41. – Кривий Ріг : КДПУ, 2014. – С. 133-137.

4. Цвіркун Л.О. Інформаційно-комунікаційні технології як чинник мотивації у навчанні графічних дисциплін / Л. О. Цвіркун //Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Вип. 42. – Кривий Ріг : КДПУ, 2014. – С. 292-297.

5. Цвіркун Л.О. Етапи застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі графічної підготовки / Л. О. Цвіркун // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 51 : зб. наук. пр. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – С. 297-301.

6. Моркун В. С. Проблеми формування проектно-конструкторської компетентності гірничого інженера в процесі графічної підготовки / В. С Моркун, З. П. Бакум., Л. О. Цвіркун // Society for cultural and scientific progress in Central and Eastern Europe.Science and professional conference «Modern problems of education and science». – Budapest. Vol. II (8). January. – 2014.– P. 105-109.

7. Zinaida Bakum. Activation of cognitive activity of future engineers during graphical training / Zinaida Bakum, Ludmila Tsvirkun // Metallurgical and Mining Industry. – Engineer pedagogiks.– 2014. – №5.– P. 36-39.

 

 

Василюк Тамара ГригорівнаВасилюк Тамара Григорівна
аспірантка третього року навчання

Освіта:  Криворізький державний педагогічний інститут(2004р.).

Тема дослідження: Дидактичні засади формування соціальної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі навчання гуманітарних дисциплін.

Спеціальність: 13.00.09-теорія навчання.

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, професор О.В. Малихін.

Наукові праці: 

1. Качалова Т. Г. Формування активної соціальної позиції студентів як психолого-педагогічна проблема / Т. Г. Качалова // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2011. – № 33. – С. 102 – 107.

     2. Качалова Т. Г. Концептуальні основи проблеми формування соціальної активності студентів (дидактичний аспект) / Т. Г. Качалова // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2012. – № 34. – С. 55 – 62.

     3. Качалова Т. Г. Історико-дидактичний аналіз становлення проблеми формування соціальної компетентності студентів педагогічних університетів / Т. Г. Качалова // Наукові записки кафедри педагогіки. – Харків, 2013. – Вип. 31. – С. 97 – 104.

  4. Качалова Т. Г. Педагогічні умови формування соціальної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі навчання гуманітарних дисциплін / Т. Г. Качалова // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип.. 234. Т. 246. Педагогіка – Миколаїв : вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2014. – с. 26 – 30.

   5. Качалова Т. Г. Структурно-функціональні компоненти дидактичної моделі формування соціальної компетентності студентів / Т. Г. Качалова // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 34 – С. 186 – 189. 

     6. Качалова Т Г. Змістове наповнення компонентів соціальної компетентності студентів вищої школи / Т. Г. Качалова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені  Григорія Сковороди» - Додаток 1 до вип.. 5. Том V (56) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2014. – С. 188 – 196.

    7. Качалова Т. Г. Использование интерактивных технологий обучения при формировании социальной компетентности студентов / Т. Г. Качалова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – Москва. - № 02 (73) февраль 2015. Часть ІІ. – С. 101 – 104.

Участь у конференціях:

   1. Качалова Т. Г. Загальнотеоретична модель соціальної компетентності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Т. Г. Качалова // Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток промисловості та суспільства»: матеріали конференції. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ». – 2013. – С. 45.

     2. Качалова Т. Г. Формування соціальної компетентності студентів педагогічних університетів / Т. Г. Качалова // Ольвійський форум – 2014: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 149 – 150.

    3. Василюк Т. Г.        Роль гуманітарних дисциплін у формуванні соціально компетентного випускника ВНЗ / Т.Г. Василюк // Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки : проблеми і перспективи : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 22-23 жовтня 2015 р.)] / [ред. О.О. Лаврентьєвої,  Т.М. Мішеніної]. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – С. 32 – 33.  

Публікації в інших виданнях:

    1. Качалова Т. Г. Гендерна компетентність майбутнього педагога: дидактичний аспект / Т. Г. Качалова // «Гендерна освіта в сучасному університеті: досвід, проблеми та перспективи» : Матеріали міждисциплінарної всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених – Кривий Ріг, 22 – 23 жовтня 2014 року.  – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – С. 23 – 24.

       2. Качалова Т. Г. Теоретичні засади гендерного підходу у навчанні школярів / Т. Г. Качалова // Педагогічний альманах : матеріали обласного навчально-методичного семінару «Гендерне виховання в сучасній школі». – Кривий Ріг – 2014. – С. 22 – 23.

    3. Качалова Т. Г. Процес соціалізації як шлях до попередження емоційного вигоряння майбутнього вчителя / Т. Г. Качалова // Педагогічне Криворіжжя: Педагогічний альманах / За ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг: ВЦ КПІ ДВНЗ «КНУ» - 2015. – Вип. 1 – С. 62 – 64.ДВНЗ «КНУ», 2015. – С. 32 – 33. 

 

 

Кучерган Єлизавета ВалеріївнаКучерган Єлизавета Валеріївна
аспірантка третього року навчання

Освіта:  повна вища, Криворізький національний університет, природничий факультет, спеціальність "Біологія", кваліфікація викладач біології, вчитель екології та практичний психолог у навчальних закладах (2013 р.).

Тема дослідження: Формування валеологічної складової у змісті підготовки майбутніх учителів (друга половина XX- початок XXI століття).

Спеціальність: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, професорка Т.О.Дороніна.

Наукові праці: 

1. Кучерган Є.В. Валеологічна компетентність студентів як педагогічна проблема / Є.В.  Кучерган // Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції («Впровадження сучасних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітньої та вищої школи», 12-13 листопада 2013 р., м. Кривий Ріг). - Кривий Ріг: Копіювальний центр КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. –  С. 82-84.

2. Кучерган Є.В. Валеологічне виховання школярів в аспекті стратегій сталого розвитку / Є.В.  Кучерган // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції («Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку», 5-6 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: Віддруковано в ТОВ «Роял Принт», 2014. – С. 45-47.

3. Кучерган Є.В. Гендерний чинник валеологічної культури / Є.В.  Кучерган // Педагогічне Криворіжжя : матеріали обласного навчально-методичного семінару («Гендерне виховання в сучасній школі», 28 березня 2014 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг: Друкарня С.Г. Щербенка, 2014. – С. 68-69.

4. Кучерган Е.В. Сакральное содержание репродуктивного здоровья мужчины и женщины / Е.В. Кучерган // Сборник материалов Международной научно-практической конференции («Актуальные проблемы современной гендерологии», 24 апреля 2014 г., г. Москва - Ставрополь). – Москва – Ставрополь: Отпечатано в типографии ООО «Бюро новостей», 2014. – С. 134-135.

5. Кучерган Є.В. Валеологічна культура, як складник професійної компетентності вчителя / Є.В.  Кучерган // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції («Сталий розвиток промисловості і суспільства», 2014 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг: Копіювальний центр КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – С. 40.

6. Кучерган Е.В. Профілактика тютюнопаління серед студентської молоді / Е.В. Кучерган // Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції  («Присвяченої 210-річчю з дня заснування Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди», 7 квітня 2014 р., м. Харків). – Харків: Надруковано з готового оригінал-макета у друкарні ФОП Петров В.В., 2014. – С. 344-346.

7. Кучерган Є.В. Гендерна ідентифікація як умова здоров’я особистості  / Є.В.  Кучерган // Матеріали міждисциплінарної всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених («Гендерна освіта в сучасному університеті: досвід, проблеми та перспективи», 22-23 жовтня 2014 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг: Копіювальний центр КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – С. 28-29.

8. Кучерган Є.В. Стресогенні тенденції в професійному становленні вчителів/ Є.В. Кучерган // Альманах Педагогічне Криворіжжя: Зб. матеріалів обласного навчально-методичного семінару («Інноваційна педагогічна діяльність як фактор попередження емоційного вигоряння вчителя»). – Кривий Ріг: Типографія «Айс Принт», 2015. – С. 71-72.

9. Кучерган Є.В. Врахування гендерного чиннику в роботі класного керівника: здоров’язбережувальний аспект / Є.В. Кучерган // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції («Гендер. Екологія. Здоров’я», 2015 р., м. Харків). – Харків: Редакційно-видавничий відділ ХНМУ, 2015. – С. 72-74.

 

Польгун Катерина Вячеславівна

Польгун Катерина Вячеславівна
аспірантка третього року навчання

Освіта:  Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (2011 р.).

Тема дослідження: Організація інклюзивного навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмкженими фізичними можливостями у вищих технічних навчальних закладах. 

Спеціальн​ість: 13.00.09 - теорія навчання.

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, професорка З.П. Бакум.

Наукові праці: 

1. Польгун К. Проблеми якісної освіти студентів з обмеженими можливостями : нормативно-правовий аспект / К. Польгун // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 41. – С. 268-274.

2. Польгун К. В. Тенденції розвитку вищої освіти осіб з обмеженими фізичними можливостями / К. В. Польгун // Вісник Черкаського університету, серія педагогічні науки. – 2014. – № 26 (319). – С.85-90.

3. Польгун К. В. Методи інклюзивного навчання математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями / К. В. Польгун // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / За ред. О. М. Пєхоти. – 2015. – № 1 (48). – С. 250-254.

4. Польгун К. В. Інтеграція та інклюзія: різні підходи до розв’язання однієї проблеми / К. В. Польгун // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. – 2014. – № 10. – С. 258-263.

5. Польгун К. В. Проблеми інклюзивного навчання у вищій школі // К. В. Польгун / Сталий розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнародної науково-технічної конференції (м. Кривий Ріг, жовтень 2014 року). – Кривий Ріг : Копіювальний центр Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014. – С. 56.

6. Польгун К.В. Проблема взаємодії студентів з обмеженими фізичними можливостями та викладачами /К.В. Польгун // Молодий науковець XXI: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників (Кривий Ріг, 19 листопада 2014 року). – Том 2. – Кривий Ріг : вид-во ТОВ "Палітра". 

7. Польгун К. В.  Психологічні чинники в організації інклюзивного навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями / К. В. Польгун // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів : тези доповідей ХІV міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19-20 листопада 2014 р.). – К. : Університет «Україна», 2014. – С. 160-161.

8. Польгун К. Організація інклюзивного начання студентів з обмеженими фізичними можливостями на засадах компетентнісного підходу / К. Польгун // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19 березня 2015 р.) / За заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2015. – С. 73-74

9.  Polgun K. Information and communication technologies in inclusive teaching of mathematical disciplines students with disabilities  // Proceedings of the 6th European Conference on Education and Applied Psychology. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2015. P. 61-65.

10. Польгун Е. Смешанное обучение в системе инклюзивного образования студентов с ограниченными физическими возможностями// Problems and professional education development the 21century material of the V internationalscientific conference on April 10-11, 2015. –Prague :Vědecko vydavatelské centrum-CZ. –P. 166-168.

11. Польгун К.В. Підготовка педагогів вищого навчального закладу до роботи в умовах інклюзивного навчання / К. В. Польгун // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 21-22 квітня 2015 р.) / [ред. Колегія : Є. М. Потапчук (голов. ред.), Т. Л. Левицька, Л. О. Подкоритова, В.  К. Гаврилькевич, О. В. Варгата, Л. Г. Параскевич] / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т, каф. практ. психол. та педагог. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 116-118.

12. Польгун К.В. Особистісно зорієнтований підхід до організації інклюзивного навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями / К.В. Польгун // Педагогічне Криворіжжя: педагогічний альманах/ За заг. ред. Дороныноъ Т.О. - М. Кривий Ріг : ВЦ КДПІ "КНУ".-2015.-Вип.1.-С. 21-22.

13. Польгун К. В. Принципи інклюзивного навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями / К. В. Польгун // Проблеми математичної освіти (ПМО - 2015) : матеріали міжнародної науково-методичної конференції (м. Черкаси, 4-5 червня 2015 р.). – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – С. 137-138.

14. Польгун К. В. Про дидактичні умови організації інклюзивного навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями / К. В. Польгун // Актуальні питання освіти і науки : збірник наукових статей, матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10-11 листопада 2015 р.). – Харків : ХОГОКЗ, 2015. – С. 175.

15. Польгун К. В. Особливості навчально-методичних комплексів з математичних дисциплін для студентів з обмеженими фізичними можливостями / К. В. Польгун // Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал[Електронний журнал]. Тематичний випуск : «Сучасна вища освіта : реалії, проблеми, перспективи». – Кременчук : КрНУ, 2015. – Вип. 3 (11). – С. 138-140. – Режим доступу :http://eetecs.kdu.edu.ua.

 

Ейвас Лариса Феліксівна

Ейвас Лариса Феліксівна
здобувачка третього року навчання

Освіта:  Криворізький державний педагогічний інститут, 1984 р. Повна вища освіта за спеціальністю "Креслення, малювання і праця". Кваліфікація: вчитель малювання, креслення і трудового навчання.

Тема дослідження: Розвиток системи підготовки вчителів декоративно-прикладного мистецтва в контексті гуманізації освіти (друга половина XX - початок XXI століття).

Спеціальність: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, доцент В.А. Гаманюк.

Наукові праці: 

1.Ейвас Л.Ф. Вибійка в змісті українського народного прикладного мистецтва /Л.Ф. Ейвас // Матеріали регіональної науково-практичної конференції [“Народне мистецтво в умовах сучасного міста: стан розвитку, проблеми, перспективи”], (Дніпропетровськ, 23 травня 2013 р.) / Дніпропетровська міська рада, Управління культури та мистецтв, Дніпропетровський Будинок мистецтв. - Дніпропетровськ, 2013. – С. 118 – 12.

2.Ейвас Л.Ф. Традиції української мистецької педагогіки: Лаврські майстерні у Києві (ХVІІ – ХVІІІ ст.): Вісник Черкаського університету. Серія:  Педагогічні науки. – Черкаси, 2014.– № 6 (299). – C.10–14.

3. Eйвас Л.Ф. Деякі аспекти ідентичності особистості вчителя мистецьких дисциплін:Identity  of   a personality and   a  group:  psycho-pedagogiical   and sociocultural aspects:  materials  of  the  international scientific conference on  January 27–28, 2014.–– Prague Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». (ISSN 2078-7081) – C. 110-114.

4. Ейвас Л.Ф. Специфіка і особливості сучасної системи професійної підготовки майбутнього вчителя ДПМ в Україні / Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. – Київ – Кіровоград, 2014. – № 3(54)’ (додаток 2). – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т. 1. – С. 297–300.

5. Ейвас Л. Ф. Розвиток художньої експресії в майбутніх учителів на заняттях з декоративно-прикладного мистецтва // Педагогічна майстерність як система професійних та мистецьких компетентностей: зб. матер. ХІ Педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької. – Чернівці, 2013. – С. 137–139.

6. Ейвас Л. Ф. Міжпредметна координація змісту фахових дисциплін професійної підготовки майбутнього вчителя декоративно-прикладного мистецтва // Технології інтеграції змісту освіти. – Полтава, 2014. – Т. 6. – С. 110–114.

7. Ейвас Л.Ф. Інтер’єр як інтеграційна структура дизайну /Л.Ф. Ейвас // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції [“Сталий розвиток промисловості та суспільства”], (Кривий Ріг, 22-25 жовтня, 2014 р.) / МОНУ, ДВНЗ “Криворізький національний університет”. – Кривий Ріг, 2014. – С. 258–259.

 

Квітка Тетяна Володимирівна

Квітка Тетяна Володимирівна
здобувачка третього року навчання

Освіта:  Криворізький державний педагогічний інститут, спеціальність – фізика та математика, магістр за спеціальністю "Фізика".

Тема дослідження: Дидактичні умови формування самоосвітньої діяльності студентів інженерних спеціальностей у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін.

Спеціальність: 13.00.09 - теорія навчання.

Науковий керівник: д-р педагогічних наук, професор О.А. Коновал.

Наукові праці: 

1. Квітка Т.В. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Математика для економістів: теорія ймовірностей і математична статистика», частина 1: Теорія ймовірностей для студентів 2 курсу економічних спеціальностей. / Т.В.Квітка – Кр.Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2013. – 44 с.

2. Квітка Т.В. Методичні вказівки до теми «Невизначений інтеграл»  для технічних спеціальностей з різнорівневими завданнями. / Т.В.Квітка – Кр.Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2013. – 24 с.

3. Квітка Т.В. Методичні рекомендації для самостійної підготовки до практичних занять з розділу «Елементи математичної статистики» для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». / Т.В.Квітка – Кр.Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2014.-34с.

4. Квітка Т.В. Методичні рекомендації та типові розрахунки для самостійної і самоосвітньої діяльності при підготовці до практичних занять з розділу «Елементи теорії поля» для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». / Т.В.Квітка – Кр.Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2014.-36с.

5. Квитка Т.В. Особенности самообразовательной деятельности студентов высших технических учебных заведений при изучении математических дисциплин. / Т.В.Квитка, А.А.Коновал // Сборник научных трудов. – Барнаул: АлтГПА, 2014. – с.153-163.

6. Квитка Т.В. Формирование умений самообразовательной деятельности студентов с использованием «метода карт понятий». / Т.В.Квитка // Психодидактика высшего и среднего образования. [ материалы десятой юбилейной международной научно-практической конференции] – Барнаул: АлтГПА, 2014. – часть 2.-364 с., с.147-149.

7. Квітка Т.В. Комбінація традиційного і інноваційного навчання вищої математики на прикладі вивчення деяких тем векторної алгебри. / Т.В.Квітка // Міжнародна науково-практична конференція: Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі. – Херсон: 2014 - с .114-115.

8. Квітка Т.В. Метод кейсів, як засіб формування самоактуалізації особистості студентів інженерних спеціальностей, під час контролю результатів самоосвітньої діяльності. / Т.В.Квітка // Актуальні питання сучасної науки. Збірка наукових праць за матеріалами міжнародної наукової конференції «Актуальні питання сучасної науки» - Київ: НПО «Компанія «Поліном», 2015 – с.51- 56.

 

Павлікова Оксана Олександрівна

Павлікова Оксана Олександрівна
здобувачка третього року навчання

Освіта:  Словянський державний педагогічний інститут, 1993. повна вища освіта за спеціальністю "Логопед шкільних і дошкільних закладів". Кваліфікація: вчитель-дефектолог, логопед.

Тема дослідження: Педагогічні умови формування мовленнєвої готовності дітей дошкільного віку до навчання в школі.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Л.В. Григоренко.

Наукові праці: 

1. Павликова О. О. Здоров'язабезпечення у сучасній школі: інформаційно-освітній аспект / А. П.Афонін, О. О.Любар, О. О.Павликова // Інформоенергетика III-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: зб. наукових праць II Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ – Кривий Ріг: ЗАТ "ЗТНВФ" КОЛО", 2003. – С. 137–138.

2. Павликова О. О. В. О. Сухомлинський про дидактогенію молодших школярів та шляхи її усунення / О. О. Павликова // Проблеми оновлення змісту початкової освіти на сучасному етапі реформування школи: зб. наукових та науково-методичних праць кафедри педагогіки і психології Криворізького державного педагогічного університету / За заг. ред. доктора педагогічних наук, професора В. К. Буряка. – Кривий Ріг: КДПУ, 2003. – Вип. 2. – С. 38–44.

3. Павликова О. О. Формування звукової системи мовлення у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / О. О. Павликова // Теорія і практика формування мовної особистості в умовах сучасних технологій навчання і виховання в загальноосвітніх закладах та вищій школі: зб. наукових праць / ред. рада: В. В. Пруняк, Л. Р. Шпачук та ін., Криворізький державний педагогічний університет. – Вип. 2. – Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – С.105–112.

4. Павликова О. О. Здоров'я дітей та підлітків в Україні та здоров'язберігаючі технології в освіті / О. О. Павликова // Здоров'я дітей, підлітків, молоді та здоров'язберігаючі технології в освіті: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ "КНУ", 2012. – С. 192–195.

5. Павликова О. О. Гра як засіб формування ціннісних орієнтацій дошкільнят / О. О. Павликова // Актуальні проблеми наступності навчання та виховання дітей дошкільного віку та учнів початкових класів на засадах ціннісних орієнтацій і змісту сталого віку: Матеріали науково-практичної конференції. – Кривий Ріг, 2014.

6. Павликова О.О. Нетрадиційні методи та прийоми роботи вчителя-логопеда з розвитку мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / О.О. Павликова // Педагогічне криворіжжя: педагогічний альманах / За заг. ред. Дороніної Т.О. - Кривий Ріг: ВЦ КПІ ДВНЗ "КНУ".-2015.-Вип.1.-С.17-21.

 

Устименко Валерія Валентинівна

Устименко Валерія Валентинівна
здобувачка третього року навчання

Освіта:  Криворізький національний університет, спеціальність "Мова  і література (англійська)", 2012 р.

Тема дослідження: Теорія і практика мовної підготовки у системі освіти Канади в умовах багатомовності.

Спеціальність: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий керівник: д-р педагогічних наук В.А. Гаманюк.

Наукові праці: 

1. Устименко В. В. Уплив соціально-політичних чинників на формування багатомовності в Канаді / В. В. Устименко // Педагогіка вищої та середньої школи: [зб. наук. праць]. – Вип. 40. Кривий Ріг, 2014. – 343с. – С. 292 – 296.

2. Устименко В. В. Особливості професійної підготовки вчителів англійської мови як другої у сучасній Канаді / В. В. Устименко // Збірник доповідей та тез доповідей V міжнародної конференції «Теорія та методика професійної освіти:наукові читання ім. проф. В. Сидоренка. – Київ, 2014. – 242 с. – С. 214 – 215.

3. Устименко В. В. До проблеми мовної ситуації у сучасній Канаді / В. В. Устименко //Continuity between the primary general and main general education: contents, management, monitoring: materials of the international scientific conference on April 18-19, 2014. – Prague. – 272 p. – P. 134 – 139.

4. Устименко В. В Імерсійна освіта в Канаді як ефективний засіб вивчення другої мови / В. В. Устименко // Педагогіка вищої та середньої школи: [зб. наук. праць]. – Вип. 42. Кривий Ріг, 2014. – 302с. – С. 213 – 217.Устименко В. В.  До питання мовної освіти корінного населення Канади / В. В. Устименко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Вип. 35. Ужгород, 2015. – 200с. – С. 192 – 194.

5. Устименко В. В.  До питання мовної освіти корінного населення Канади / В. В. Устименко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Вип. 35. Ужгород, 2015. – 200с. – С. 192 – 194.

 

 

1247
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша