Кафедра російської філології і зарубіжної літератури
Факультет іноземних мов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

_______________ Я. В. Шрамко

«_____»_____________________ 2017 р.

ПРОГРАМА

вступного іспиту з російської мови для прийому на навчання

за ступенем «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література російська)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривий Ріг

2017

Програму складено на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (російська мова), затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ № 1121 від 01.10.2014; лист від 20.10.2015 р. № 1/11-15239).

Програму склали:

кандидат філологічних наук, доцент          Дудніков М.О.__________

кандидат педагогічних наук, доцент Каневська О.Б.__________

кандидат педагогічних наук, доцент Гамалі О.І._______

Узгоджено на засіданні кафедри

Протокол №7 від 23 лютого 2017 р.

Завідувач кафедри                                                                     /М.О. Дудніков/

Узгоджено на засіданні Вченої ради Криворізького державного педагогічного університету

Протокол № 8 від «09» березня 2017 р.

Голова Вченої ради

Криворізького державного

педагогічного університету                        /__________________/ Я.В. Шрамко 

 

 


ЗМІСТ

 

 

стор.

Вступ

4

1. Вимоги до вступного іспиту

4

2. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на вступний іспит

5

3. Критерії оцінювання знань абітурієнтів

6

4. Рекомендована література для підготовки до вступного іспиту

6

5. Зразок білета вступного іспиту

7


ВСТУП

 

Структура вступного іспиту: вступний іспит із російської мови для прийому на навчання за ступенем «бакалавр» за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література російська) – це виконання тестових завдань із російської мови. Екзаменаційна робота складається з трьох тестових блоків різного ступеня складності.

Мета вступного іспит – визначити якісний рівень підготовки абітурієнта до навчання в педагогічному університеті за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література російська).

Організація вступного іспиту

- на виконання вступної екзаменаційної роботи відводиться 3 години (180 хвилин);

- кількість членів предметної комісії на групу абітурієнтів – 2 особи.

1. Вимоги до вступного ІСПИТУ

 

Загальні вимоги. Абітурієнти, що вступають до Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література російська), повинні володіти системними знаннями про одиниці російської мови (на рівнях фонетики, лексикології, граматики, тексту), а також знаннями та вміннями в царині орфоепії, орфографії, пунктуації, стилістики і культури мовлення; володіти навичками виразного, вдумливого і правильного читання, уміннями мислити самостійно.

Вступники повинні володіти такими навичками та вміннями: говорити російською мовою з дотриманням правил літературної вимови; грамотно й охайно писати; мати достатній словниковий запас; оцінювати використання слів і словоформ із точки зору нормативності, відповідності ситуації та сфері спілкування.

Вимоги до мовних та мовленнєвих знань, умінь і навичок абітурієнтів

Абітурієнти повинні знати: основні поняття мовної системи фонетичного, лексичного, словотвірного, морфологічного, синтаксичного рівнів; фонетичні одиниці мови; букви та звуки; орфоепічні норми російської літературної вимови; лексичне значення, багатозначність; синоніми, антоніми, омоніми; склад російської лексики за походженням та за стилістичним використанням; російську фразеологію; значущі частини слова (префікс, корінь, суфікс, закінчення); способи словотворення; частини мови, їх загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль; загальні відомості про типи і будову словосполучення і речення; будову простого двоскладного речення та види односкладних речень; особливості будови складного речення, типи складних речень, засоби зв’язку між простими реченнями в складному; орфографічні та пунктуаційні правила.

Абітурієнти повинні вміти: застосовувати теоретичні знання до конкретного мовного матеріалу; ставити наголос відповідно до норм російської літературної мови; пояснювати значення відомих слів; добирати до слів синоніми й антоніми та використовувати їх у мовленні; пояснювати значення фразеологізмів і правильно використовувати їх у мовленні, визначати їх синтаксичну роль; визначати значущі частини слова, розпізнавати самостійні і службові частини слова, правильно утворювати форми слова; розпізнавати частини мови, визначати їх граматичні ознаки; розрізняти речення різних видів; знаходити складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові речення й визначати їх структуру; робити всі види мовного розбору: фонетичний, морфемний та словотвірний, морфологічний, синтаксичний; правильно використовувати в мовленні частини мови та їх форми; знаходити орфограми та пояснювати їх за допомогою орфографічного правила; правильно писати слова; знаходити та виправляти орфографічні та пунктуаційні помилки; правильно ставити й пояснювати розділові знаки; використовувати в мовленні однорідні і неоднорідні члени речення, речення з відокремленими й уточнюючими членами речення, пряму мову і цитати в тексті; визначати стиль і жанр тексту; розрізняти види текстів (опис, розповідь, роздум); створювати й редагувати власний писемний текст.

2. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН,

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНИЙ ІСПИТ

Питання з російської мови

Фонетика і графіка. Орфоепія. Орфографія. Звуки мови. Голосні й приголосні звуки. Наголошені й ненаголошені голосні. Дзвінкі й глухі приголосні. Звуки і букви. Російський алфавіт. Графіка і орфографія. Фонетична транскрипція. Вживання великої літери. Склад. Наголос. Вимова твердих і м’яких приголосних звуків. Вживання твердого знака. Вживання м’якого знака. Чергування звуків. Спрощення приголосних. Подвоєння приголосних. Правила переносу слів з рядка на рядок. Правопис слів іншомовного походження.

Правопис голосних, правопис приголосних; правопис префіксів (раз-/рас/ роз-/рос-, из-/ис-, воз-/вос-, низ-/нис-; пре-/при- та ін.), голосні и-ы після префіксів; правопис іменників, прикметників, дієслів, дієприкметників, прислівників, прийменників, сполучників; правопис часток, правопис часток не та ни.

Лексика і фразеологія. Лексика. Багатозначність слова. Переносне значення слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Склад російської лексики за походженням та за стилістичним використанням. Фразеологія російської мови.

Будова слова і словотвір. Будова слова. Словотвір. Написання складних і складноскорочених слів.

Морфологія. Морфологія. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник. Прислівник. Службові частини мови (прийменник, сполучник, частка). Вигук.

Синтаксис і пунктуація. Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Члени речення. Однорідні й неоднорідні члени речення. Узагальнюючі слова при однорідних членах. Звертання. Вставні і вставлені слова та речення. Відокремлені і невідокремлені члени речення. Складне речення. Складносурядні речення. Складнопідрядні речення. Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Безсполучникові складні речення. Складне речення з різними видами зв’язку. Пряма й непряма мова.

Стилістика російської мови. Культура мови і стилістика. Поняття про стилістику як науку про стилі літературної мови. Стилі мови, їх основні ознаки. Стилі мовлення і мовні засоби.

3. Критерії оцінювання знань абітурієнтів

Вступне випробування з російської мови – це тестові завдання, які охоплюють питання, передбачені шкільною програмою.

Вступний екзаменаційний тест поділено на три блоки різного ступеня складності:

1 блок – це тестові завдання, які оцінюються по два бали за кожну правильну відповідь. Максимальна кількість отриманих балів – 20.

2 блок – це тестові завдання, які оцінюються по три бали за кожну правильну відповідь. Максимальна кількість отриманих балів – 30.

3 блок – це тестові завдання, які оцінюються по п’ять балів за кожну правильну відповідь. Максимальна кількість отриманих балів – 50.

Отримані бали за виконання завдань підсумовуються.

Загальна максимальна кількість балів – 100 – максимальна оцінка.

Загальна мінімальна кількість балів – 40 – мінімальна позитивна оцінка.

 

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ

1. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы: учеб. пособие для учащихся / М.Т. Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова; под ред. Н.М. Шанского. – К.: Рад. школа, 1988. – 287 с.

2. Введенская Л.А. Теория и практика русской речи. Трудные темы / Л.А. Введенская, П.П.Червинский. – [2-е изд.]. – СПб.: Питер, 2005. – 368 с.; ил.

3. Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи: учеб. / Н.А. Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Саввова / под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 440 с.

4. Кайдалова А.И. Современная русская орфография: учеб. пособие / А.И.Кайдалова, И.К. Калинина. – М.: Высшая школа, 1983. – 287 с.

5. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В.В. Лопатина. – М.: Эксмо, 2007. – 480 с.

6. Розенталь Д.Э. Русский язык. Справочник-практикум: Орфография. Пунктуация. Орфографический словарь. Прописная или строчная? / Д.Э. Розенталь. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО Изд-во «Мир и образование», 2007. – 1008 с.

7. Тельпуховская Ю.Н. Русский язык в определениях, таблицах и схемах: Справочное пособие для учащихся 5-11 классов / Ю.Н. Тельпуховская. – Х.: Изд. “Ранок”, 2004.

8. Шапиро А.Б. Современный русский язык: Пунктуация / А.Б. Шапиро. – [2-е изд.]. – М.: Просвещение, 1974. – 287 с.

 

5. ЗРАЗОК БІЛЕТА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

 

Питання з російської мови

I блок (задания 1-10 оцениваются по два балла за каждый правильный ответ)

1. В каком слове букв больше, чем звуков? Докажите с помощью его транскрипции.

1) язык; 2) маячить; 3) объём; 4) меньше.

2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

1) нАверх; 2) клялАсь; 3) отрОчество; 4) сОзыв.

3. В каком предложении вместо слова ИНФОРМАЦИОННЫЙ нужно употребить ИНФОРМАТИВНЫЙ?

1) Последние десятилетия характеризуются широким распространением разнообразных средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных ИНФОРМАЦИОННЫХ носителях.

2) Дмитрия Олеговича назначили руководителем новой ИНФОРМАЦИОННОЙ телепрограммы.

3) Опубликованная в журнале статья показалась мне весьма ИНФОРМАЦИОННОЙ и поэтому очень полезной.

4) Современные ИНФОРМАЦИОННЫЕ технологии помогают успешно и быстро решать многие проблемы.

4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. Исправьте его.

1) пара туфель;                                         3) опытные доктора;

2) несколько полотенец;                                    4) указать об ошибках.

5. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.

Получив начальное домашнее образование в Москве,

1) Радищева зачислили в петербургский Пажеский корпус.

2) двенадцатилетний Радищев поступил в Пажеский корпус в Петербурге.

3) этого было достаточно для поступления в Пажеский корпус в Петербурге.

4) дальнейшее обучение Радищева проходило в Петербурге и за границей.

6. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы), исправьте его.

1) Иван Шмелёв – писатель начала XX века, детально описавший быт русского народа.

2) Мутной прибойной волной покатилась молва.

3) Благодаря искусства Микеланджело современные художники и скульпторы умеют выражать в масштабных формах свои мысли и чувства.

4) Д.С. Лихачёв в книге «Письма о добром и прекрасном» предстаёт человеком, горячо любящим родную культуру.

7. Найдите слово, в котором имеется два суффикса:

1) авторство; 2) виртуозность; 3) талантливый; 4) бесстрастный.

8. Укажите, какое слово образовано способом сложения:

1) современник; 2) неповторимый; 3) книжно-письменный; 4) вуз.

9. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?

1) напом…нание, небесп…лезно, хар...ктеризовать;

2) экз…меновать, асф...льтированный, похв...ла;

3) разр...слась, орб...тальный, пол...мист;

4) конс...рвировать, гориз...нтальный, к...рьерист.

10. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?

1) пре...почтение, о...бросить, на...строчный;

2) бе...болезненно, бе...фокусный, в...бодрить;

3) пр...сечь, непр...хотливо, пр...суждение;

4) дез...нтеграция, мед...нститут, по...скать.

 

II блок (задания 11-20 оцениваются по три балла за каждый правильный ответ)

Прочитайте текст и выполните задания 11–16

(1)… (2)Вся другая информация – как звуки, так и изображения – для обработки на компьютере должна быть преобразована в числовую форму. (3)Аналогичным образом на компьютере обрабатывается и текстовая информация: при вводе в компьютер каждая буква кодируется определённым числом, а при переводе на внешние устройства по этим числам строятся соответствующие изображения букв. (4)Это соответствие между набором букв и числами называется кодировкой символов. (5)Все числа в компьютере представляются с помощью нулей и единиц, а не десяти цифр, как это привычно для людей. (6)…

11. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте?

1) Персональные компьютеры – это универсальные устройства для обработки информации.

2) Компьютер может обрабатывать только информацию, представленную в числовой форме.

3) Вся информация, предназначенная для долговременного пользования, хранится в файлах.

4) Информация в компьютере хранится в памяти или на различных носителях, например на гибких и жёстких дисках.

12. Какое из приведённых ниже предложений должно быть шестым в этом тексте?

1) Прежде всего, компьютеры обычно работают в двоичной системе счисления.

2) Однако компьютеры обычно работают в двоичной системе счисления.

3) Кроме того, компьютеры обычно работают в двоичной системе счисления.

4) Иными словами, компьютеры обычно работают в двоичной системе счисления.

13. Какие слова являются грамматической основой во втором (2) предложении текста?

1) информация – звуки, изображения;              3) информация должна быть преобразована;

2) информация должна;                                     4) информация преобразована.

14. Укажите верную характеристику второго (2) предложения текста.

1) простое;                                                3) сложное бессоюзное;

2) сложносочинённое;                                        4) сложноподчинённое.

15. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ПРЕОБРАЗОВАНА из второго (2) предложения текста.

1) действительное причастие;                           3) прилагательное;

2) страдательное причастие;                              4) деепричастие.

16. Укажите значение слова КОДИРУЕТСЯ в предложении 3.

1) воспроизводится в определённой последовательности;

2) постоянно повторяется;

3) записывается в виде текста;

4) преобразуется с помощью определённых условных обозначений.

17. Значение какого слова определено неверно?

1) менталитет – словарный запас нации;

2) дискредитировать – подрывать доверие к кому-чему-нибудь, умалять чей-то авторитет;

3) конторка – высокий стол с наклонной доской, за которым работали стоя;

4) скаредный – очень скупой.

18. Укажите строку, в которой все существительные женского рода:

1) полынь, леди, ООН, страна;                          3) атташе, мадам, ГЭС, салями;

2) семя, окно, мисс, медведь;                            4) дядя, земля, обезьяна, степь.

19. Отметьте неправильную форму числительного в приведённых словосочетаниях:

1) встретился с восемью друзьями;                  3) не хватает полтораста гривен;

2) на обоих берегах реки;                        4) около двухсот метров

20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?

Искусно выполне(1)ые кова(2)ые балко(3)ые решётки Петербурга – одно из украшений города.

1) 1, 2; 2) 2; 3) 2, 3; 4) 1, 3.

 

III блок (задания 21-30 оцениваются по пять баллов за каждый правильный ответ)

21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется И?

Чем нравом кто дурней, тем более кричит и ропщет на людей: н(1) видит добрых он, куда н(2) обернётся, а первый сам н(3) с кем н(4) уживётся.

1) 1, 2; 2) 2; 3) 2, 3; 4) 3, 4.

22. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?

1) (По)этому пути давно не ездили, (от)того дорога поросла густой травой.

2) Мой друг, так(же) как и я, долго выбирал, что(бы) ему почитать.

3) Пришлось отказаться (от)того, что было задумано, так как деньги (на)счЁт не поступили.

4) Что(бы) изучить поведение этих животных, биологам пришлось долго наблюдать за ними, за(то) результаты наблюдений оказались весьма интересными.

23. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении:

Леонардо да Винчи в «Споре живописца с поэтом» обосновал преимущество живописи перед поэзией ( ) и многие современники разделяли его точку зрения.

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.

2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая.

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.

24. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые?

Эпоха (1) начавшаяся (2) после открытий Галилео Галилея (3) и завершившаяся работами Исаака Ньютона (4) обозначила новый этап в развитии науки и техники.

1) 1; 2) 2, 4; 3) 1, 3; 4) 1, 4.

25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые?

В XIV столетии (1) по данным историков (2) Великий Новгород рос и богател. Это было обусловлено тем, что (3) во-первых (4) он вывозил в другие страны на продажу воск, сало, меха, а во-вторых (5) продавал искусные изделия новгородских ремесленников.

1) 1, 2, 3, 4, 5; 2) 1, 2; 3) 1, 3, 4, 5; 4) 1, 3.

26. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.)

1) ХХ век называют ядерным и космическим и компьютерным.

2) Весь лес состоял из каких-нибудь двухсот или трёхсот огромных дубов и ясеней.

3) В правильно организованном тексте тематические предложения обычно связаны между собой по смыслу и лексико-грамматически и являются его логическим стержнем.

4) Хорошее оформление текста требует наличия как необходимых композиционных частей так и продуманной последовательности изложения.

27. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить причастным оборотом?

1) Хор птичьих голосов, который доносился из лесу, поразил мой слух.

2) Я прожил жизнь, которая была насыщена интересными встречами.

3) Но ведь есть же на белом свете те далёкие края, к которым так стремятся перелётные птицы!

4) Горький запах полыни, который смешивался с нежным ароматом цветов, был разлит в утреннем воздухе.

28. Найдите предложение, в котором есть слово, не соответствующее описываемой в тексте эпохи. Подберите слово, отвечающее содержанию высказывания.

1) Владимир уговорил Марью Гавриловну тайно расписаться.

2) Тарас Бульба, как пламенный патриот, глубоко преданный казачеству, и в руках врагов прежде всего беспокоился о судьбе своих товарищей.

3) Я, ваш старинный сват и кум, пришел мириться к вам.

4) Я люблю свою страну, как простой поселянин, – люблю ее леса, ее небо, дым ее деревень…

29. Слово ПОЛЮБИЛ в предложении (см. задание 30) имеет следующие грамматические признаки (укажите правильный ответ):

1) глагол, начальная форма – полюбил, несовершенный вид, невозвратный, непереходный; изъявительное наклонение, прошедшее время, единственное число;

2) глагол, начальная форма – полюбить, совершенный вид, невозвратный, переходный; изъявительное наклонение, прошедшее время, единственное число;

3) глагол, начальная форма – полюбить, совершенный вид, невозвратный, переходный; условное наклонение, прошедшее время, единственное число;

4) глагол, начальная форма – полюбить, совершенный вид, невозвратный, непереходный; изъявительное наклонение, прошедшее время, 3 лицо, единственное число.

30. Какая схема соответствует следующему предложению:

Медведь так полюбил Николку, что, когда он уходил куда-нибудь, зверь тревожно нюхал воздух.

1) [   ], что, [   ], (когда   ).                        3) [   ], (что, когда   ).

2) [   ], (что, (когда   ),   ).                         4) [   ], (что   ), (когда   ).

1605
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31