Кафедра соціології та економіки
Криворізький державний педагогічний університет
 1. Соціально-політичні науки як навчальні дисципліни у вищих навчальних закладах України. Загальна характеристика.
 2.  Соціологія навчальна дисципліна у вищих навчальних закладах України. Загальна характеристика.
 3. Політологія навчальна дисципліна у вищих навчальних закладах України. Загальна характеристика.
 4. Галузеві соціологічні дисципліни як навчальні дисципліни у вищих навчальних закладах України. Загальна характеристика.
 5. Галузеві політологічні дисципліни як навчальні дисципліни у вищих навчальних закладах України. Загальна характеристика.
 6. Регламентація та організація навчального процесу з викладання соціально-політичних дисциплін у вищих навчальних закладах України.
 7. Засади виникнення, особливості становлення та розвитку соціологічної науки. Значення у суспільному житті.
 8. Засади виникнення, особливості становлення та розвитку політології як науки. Значення у суспільному житті.
 9. Теорія як система знань. Різні підходи до тлумачення терміну «теорія». Побудова теорії. Етапи розвитку теорії. Роль теорії у вивченні соціально-політичних дисциплін.
 10. Теорія як система знань. Якості теорії. Види теорій. Ідея та її роль у формуванні соціологічної та політичної теорії.
 11. Принципи у науці. Роль принципів при формуванні наукової теорії. Принципи як основа соціально-політичного мислення.
 12. Знання як форма існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. Знання у широкому та вузькому розумінні. Наукові знання. Соціологічні та політичні знання.
 13. Соціально-політичні знання. Рівні та види соціально-політичних знання. Теоретичні   соціально-політичні знання. Емпіричні соціально-політичні знання.
 14. Методологія як спеціальний предмет пізнання. Роль методології у  формуванні соціально-політичних теорій.
 15. Змістовна й формальна методологія та її структура при формуванні соціологічних та політичних теорій.
 16. Діалектична методологія та її основні принципи. Роль діалектики у формуванні структури соціологічного та політичного знання.
 17. Структура, методи та функції соціологічної науки. Структура соціологічного знання.
 18. Структура, методи та функції політичної науки.  Структура політичного знання.
 19. Теорія навчання як розділ педагогічної психології. Зміст теорії навчання. Роль теорії навчання у викладанні соціально-політичних дисциплін.
 20. Теорія розвиваючого навчання «Ельконіна-Давидова» та її роль у формуванні соціологічного та політичного мислення студентів. Зміст, метод і продукт у теорії розвиваючого навчання «Ельконіна-Давидова».
 21.  Методика навчання суспільно-політичних дисциплін та її зміст. Цілі та об’єкт викладання суспільно-політичних дисциплін у вищому навчальному закладі.
 22. Цілі, об’єкт та завдання викладання суспільно-політичних дисциплін у вищому навчальному закладі.
 23. Категорії та поняття методики викладання соціально-політичних дисциплін, їх загальна характеристика.
 24. Закономірності та принципи навчання  соціально-політичних дисциплін. Їх загальна характеристика.
 25. Викладання та вивчення (учіння) соціально-політичних дисциплін у вищому навчальному закладі. Методи навчання, їх характеристика.
 26. Методи навчання, їх характеристика. Програмовані методи навчання та їх особливості при викладанні соціально-політичних дисциплін у вищому навчальному закладі.
 27. Методи навчання, їх характеристика. Методи проблемного навчання та їх особливості при викладанні соціально-політичних дисциплін у вищому навчальному закладі.
 28. Методи навчання, їх характеристика. Інтерактивні методи навчання та їх особливості при викладанні соціально-політичних дисциплін у вищому навчальному закладі.
 29. Форми організації навчання соціально-політичних дисциплін у вищому навчальному закладі. Лекція: вимоги до неї  і особливості її проведення.
 30. Форми організації навчання соціально-політичних дисциплін у вищому навчальному закладі. Семінарське заняття та особливості його проведення.
 31. Форми організації навчання соціально-політичних дисциплін у вищому навчальному закладі. Практичне заняття: вимоги до нього  і особливості його проведення.
 32. Форми організації учіння соціально-політичних дисциплін у вищому навчальному закладі. Самостійна робота: вимоги до неї  і особливості її проведення.
 33. Форми організації учіння соціально-політичних дисциплін у вищому навчальному закладі. Індивідуальна робота: вимоги до неї  і особливості її проведення.
 34. Організація контролю знань студентів із соціально-політичних дисциплін у вищому навчальному закладі. Форми його проведення.
 35.  Педагогічні дії по засвоєнню студентом соціологічних та політичних знань. Активні методи навчання соціології, їх психологічні особливості.
 36. Предметні, логічні і психологічні завдання, задачі у процесі викладання соціально-політичних дисциплін у вищому навчальному закладі.
 37. Наукові засади викладання соціально-політичних дисциплін у вищому навчальному закладі. Методологічна, науково-педагогічна, логічна, психолого-педагогічна засади.
 38. Поняття як форма мислення та його роль у науці. Наукове поняття. Особливості понять у соціально-політичних дисциплінах.
 39. Наукові поняття у соціології та політології.  Структурно-логічні схеми для аналізу зв'язків між поняттями соціології та політології.
 40. Понятійний та категоріальний апарат соціологічних дисциплін та його загальна характеристика.
 41. Понятійний та категоріальний апарат політичних дисциплін та його загальна характеристика.
 42. Робота з понятійним апаратом соціально-політичних дисциплін у вищому навчальному закладі. Основні підходи та методи.
 43. Методичні особливості викладання соціології як науки теоретичної. Підходи до розуміння предмета соціології. Специфіка структури соціологічного знання.
 44. Методичні особливості викладання соціології як науки теоретичної у вищому навчальному закладі. Логіка викладання історії соціології.
 45. Методичні особливості викладання соціології як науки теоретичної у вищому навчальному закладі.  Програма та структура викладання загальної соціології. Структура лекційного забезпечення модулю «суспільство як соціальна система».
 46. Методичні особливості викладання спеціальних соціологічних теорій (теорій середнього рівня) у вищому навчальному закладі.  Логіка і структура викладання ССТ.
 47. Методичні особливості викладання модулю «Організація і проведення емпіричного соціологічного дослідження» у вищому навчальному закладі. Мета, завдання, логіка і особливості проведення емпіричних соціологічних досліджень.
 48.  Навчальний процес у вищому навчальному закладі та його структура. Семестр та його роль у навчальному процесі. Сесія як період контролю знань.
 49. Рейтингова система оцінювання знань та її переваги перед традиційною системою оцінювання. Особливості рейтингової оцінки соціально-політичних знань.
 50. Загальна характеристика соціологічних та політичних джерел інформації. Навчальна і методична література. Соціологічні та політологічні першоджерела і довідники. Науково-монографічна і науково-періодична література.
 51. Загальна характеристика соціологічних та політичних джерел інформації. Загальні періодичні засоби та Інтернет. Їх  роль у вивченні соціально-політичних дисциплін.
 52. Науково-дослідницька робота у суспільстві. Дослідження соціальних та політичних проблем. Роль соціологічних досліджень у викладанні соціально-політичних дисциплін та вдосконаленні суспільного життя.
 53. Методичні особливості викладання політології як науки теоретичної. Підходи до розуміння предмета політології. Специфіка структури політологічного знання.
 54. Методичні особливості викладання політології як науки теоретичної. Мета, завдання, методи навчання, методи оцінювання, зв'язок політології з іншими навчальними дисциплінами.
 55. Методичні особливості викладання політології як науки теоретичної. Особливості викладання змістовного модулю «Теоретико-методологічні та історичні основи політичної науки».
 56. Методичні особливості викладання політології як науки теоретичної. Особливості викладання змістовного модулю «Інституціональні та не інституціональні засади політики».
 57. Методичні особливості проведення семінарських занять з політології. Проблемні, інтерактивні методи проведення практичних занять.
 58. Методичні особливості самостійної роботи з політології. Опрацювання першоджерел, інформації засобів масової інформації, наукової і монографічної літератури.
 59. Методичні особливості проведення індивідуальної роботи з політології. особливості проведення індивідуально-дослідної роботи і політичних проблем.
 60. Методичні особливості дослідження політичних процесів в Україні з метою удосконалення викладання політології у вищому навчальному закладі. методи збирання інформації про політичні процеси.

 

 

Практичні завдання до іспиту із дисципліни

«Теорія і методика викладання соціально-політичних дисциплін»

 1. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Протосоціологічні знання у античний період»
 2. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Протосоціологічні знання у епоху Середньовіччя»
 3. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Протосоціологічні погляди доби Відродження»
 4. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Протосоціологічні знання епохи Просвітництва»
 5. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Класичний період розвитку соціологічної думки»
 6. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Протосоціологічні знання у античний період»
 7. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Соціологічна думка в Росії та Україні»
 8. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Розвиток соціології в СРСР»
 9. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Основні школи та концептуальні напрями сучасної західної соціології»
 10. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Суспільство: еволюція, росзвток і особливості функціонування»
 11. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Соціальні інститути та соціальні організації»
 12. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Особистість у системи соціальних зв’язків і відносин»
 13. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Соціальні відносини, процеси, зміни і соціальний контроль»
 14. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Спеціальні соціологічні теорії»
 15. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Галузеві соціології»
 16. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Соціологічні теорії вузького значення»
 17. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Організація і проведення соціологічного дослідження»
 18. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Соціологічне дослідження в системі освіти»
 19. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Політична думка Стародавнього Сходу та Античності»
 20. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Політична думка Нового часу»
 21. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Становлення і розвиток політичної думки в Україні та Росії IX –XX ст.»
 22. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Світові політично-ідеологічні доктрини»
 23. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Політика як суспільне явище»
 24. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Влада як соціальний феномен»
 25. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Політична система суспільства. Типи політичних систем»
 26. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Держава у політичній системі »
 27. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Політичне лідерство і політичні конфлікти»
 28. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Політична свідомість і політична культура»
 29. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Міжнародні політичні процеси»
 30. Визначте мету, завдання і складіть програму із 5 тем для спецкурсу «Виборчі процеси і електоральна поведінка»
413
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша