Кафедра соціології та економіки
Криворізький державний педагогічний університет

1.   Політологія як наука і навчальна дисципліна. Предмет, об’єкт політології. Місце політології в системі соціально-гуманітарних дисциплін.

2.   Структура, методи, функції та категорії політології.

3.   Поняття, функції і види політичного маркетингу.

4.   Політичний менеджмент: сутність, функції.

5.   Політична думка Стародавнього Сходу (Єгипет, Індія, Китай, Персія, Вавилон).

6.   Політична думка Стародавньої Греції (Солон, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Полібій та ін.).

7.   Політична думка Стародавнього Риму (періодизація, Цицерон, зведення законів Юстиніана, Лукрецій Кар, римські юристи (Гай, Ульпіан та ін.)).

8.   Середньовічна схоластика та християнська есхатологія і їх вплив на розвиток політичної думки (А.Августин, Ф.Аквінський, М.Падуанський та ін.).

9.   Проблеми теорії політики в епоху Відродження (Л.Бруні, Н.Макіавеллі, Т.Мор, Т.Кампанелла та ін.).

10. Формування науки про політику в епоху Реформації (М.Лютер, Е.Роттердамський, Ж.Кальвін, Ж.Боден та ін.)

11. Англійські філософи Нового часу про виникнення і природу держави (Т.Гоббс, Дж.Локк та ін.).

12. Концепції суспільного договору та формування революційної свідомості у працях французьких мислителів (Ж-Ж.Руссо, Ш.Монтеск’є та ін.).

13. Ліберально-демократичні ідеї американських просвітників (Дж.Медісон, Т.Пейн, Т.Джефферсон та ін.).

14. Німецькі мислителі та їх внесок у розвиток теорії правової держави (І.Кант, Г.Гегель, К.Маркс, Ф.Енгельс).

15. Становлення та розвиток буржуазної ідеології у Європі у ХІХ ст. (Б.Констан, А.де Токвіль, Дж.Мілль, Ш.Фур’є, Р.Оуен та ін.).

16. Державотворчі концепції та еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави.

17. Політична думка українських вчених ХІХ ст. Зародження українського лібералізму (Я.Козельський, П.Лодій та ін.).

18. Політична думка українських вчених ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське братство, демократичне народництво (В.Антонович, М.Драгоманов та ін.).

19. Політична думка українських вчених ХІХ ст. Соціалізм та націонал-демократія (І.Франко, С.Подолинський, С.Петлюра та ін.).

20. Політичні ідеї української еміграції (Дм.Донцов, В.Липинський, В.Винниченко та ін.).

21. Державотворчі пошуки у вітчизняній політичній думці ХХ ст.

22. Сучасна політична думка й політична наука в Україні.

23. Поняття, структура, класифікація, функції політичних ідеологій.

24. Лібералізм і неолібералізм: базові цінності та політичні пріоритети.

25. Консерватизм і неоконсерватизм: сутність світогляду, представники, приклади партій.

26. Соціалістичні політичні ідеології: соціалізм, комунізм, соціал-демократія.

27. Демократія: сутність, доктрини, різновиди. Сучасні концепції демократії.

28. Фашизм і неофашизм: сутність, базові цінності, політичні пріоритети.

29. Політика як об’єкт дослідження політології: сутність, різноманітність визначень, структура.

30. Роль політики в суспільному розвитку. Функції політики. Політика та інші сфери суспільного життя.

31. Суб’єкти політики. Характеристика основних засобів і методів політики.

32. Влада як суспільне і політичне явище: сутність, історичні форми, сучасні концепції влади.

33. Структура влади. Ресурси влади. Різновиди та функції влади. Легітимність влади.

34. Сутність, структура і функції політичної системи.

35. Типи політичних систем. Політичні системи сучасності.

36. Політична стабільність суспільства: сутність та особливості.

37. Політична система України: проблема становлення та сучасний стан.

38. Держава як головний інструмент політичної влади: походження, сутність, функції, історичні типи.

39. Устрій сучасної держави, його форми. Форми державного правління.

40. Політичний режим та його типи.

41. Громадянське суспільство: поняття, історія становлення, культура громадянства у сучасному світі.

42. Місцеве самоврядування: поняття, завдання, принципи організації.

43. Місце і роль груп інтересів у політичному процесі, форми їх впливу на владу.

44. Політичні партії: сутність, історія виникнення, етапи розвитку, функції.

45. Сутність і різновиди партійних систем.

46. Громадські об’єднання і рухи: сутність, функції, класифікація.

47. Політичні еліти: сутність, причини утворення, класичні теорії, функції.

48. Типологія політичних еліт та механізм їх формування.

49. Політичне лідерство: сутність, типологія, основні теорії. Функції лідера. Культ особистості як антипод політичного лідерства.

50. Політична свідомість: сутність, структура, функції.

51. Політична поведінка, її типи. Політичне маніпулювання.

52. Політична культура: сутність, структура, функції, типи. Концепції політичної культури. Політична субкультура.

53. Політична соціалізація особистості: етапи, типи, механізми. Учасники процесу політичної соціалізації.

54. Виборчий процес: сутність, основні складові. Виборчі системи, їх характеристика.

55. Поняття виборів і їх місце в демократичній державі. Стратегія і тактика виборчої кампанії.

56. Соціально-етнічні спільності: народ, етнос, нація. Еволюція нації як людської спільноти.

57. Основні категорії етнонаціональної політики. Національне питання, його структура. Національна політика.

58. Етнонаціональні відносини і світовий досвід самовизначення народів. Особливості етнонаціональних відносин у сучасній Україні.

59. Конфлікт як соціальне явище, теорії конфлікту. Сутність, функції і типологія політичних конфліктів.

60. Технологія управління політичними конфліктами. Компроміс і консенсус в політиці.

61. Політична криза як специфічний період існування політичної системи. Типологія політичних криз.

62. Соціально-політичні конфлікти в Україні, їх природа та сутність.

63. Формування і розвиток політичної думки з проблем міжнародної політики.

64. Сутність і основні тенденції міжнародної політики. Міжнародні політичні інститути. Зовнішня політика держави.

65. Політична модернізація: сутність, види, історичний досвід, теорії.

625
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша