Кафедра соціології та економіки
Криворізький державний педагогічний університет
 1. Політологія як теорія і прикладні дослідження. Політологія в системі суспільних наук.
 2. Поняття та ознаки громадянського суспільства і правової держави.
 3. Виникнення та розвиток політичних вчень. Політичні ідеї Стародавнього Сходу.
 4. Соціальна держава: її сутність, принципи та функції.
 5. Політична думка Стародавньої Греції: періодизація та загальна характеристика етапів. Політичне вчення Платона.
 6. Британська модель державного правління.
 7. Вчення Аристотеля про державу і політику.
 8. Політична система США.
 9. Політичні вчення в Стародавньому Римі.
 10. Політична система сучасної Франції.
 11. Теологічні концепції політики.
 12. Політична система ФРН.
 13. Проблеми теорії політики в епоху Відродження.
 14. Демократія: сутність, доктрини, різновиди. Новітні концепції демократії.
 15. Політичні вчення епохи Реформації.
 16. Тоталітаризм: сутність, умови виникнення, різновиди тоталітарних держав.
 17. Політичні ідеї європейського соціалізму XVI-XVIII ст. Критично-утопічний
 18. соціалізм XIX ст.
 19. Авторитаризм: його сутність, ознаки, різновиди.
 20. Просвітництво. Політичні ідеї англійських просвітників.
 21. Модель суспільно-політичного устрою в сучасній Україні.
 22. Раціоналістичне трактування політики у працях французьких просвітників.
 23. Виборчі системи і виборчий процес. Виборчі технології.
 24. Американські просвітники про громадянські права і політичні свободи.
 25. Політична культура як соціальний феномен: поняття, структура, функції, типологія.
 26. Політико-правові вчення у Німеччині у XVII-XIX ст.
 27. Політична свідомість: її сутність, структура, функції, види.
 28. Марксистське вчення про політику. Ленінська концепція політики.
 29. Походження та функції політичної ідеології.
 30. Зародження і становлення політичної думки в Україні (Київська доба).
 31. Політичне лідерство: сутність, теорії, класифікація.
 32. Генезис політичної думки в Україні в XVI-ХVIІІ ст.
 33. Політичні еліти: поняття та еволюція теорії. Концепція «національної аристократії»
 34. В. Липинського. Сучасні концепції еліт. Типи еліт.
 35. Основні напрямки розвитку політичної думки в Україні у XIX ст.
 36. Політичні партії: походження, сутність, функції, типологія.
 37. Новонародницький та консервативний напрями в українській політичній думці
 38. першої половини XX ст.
 39. Сутність і різновиди партійних систем. Становлення багатопартійної системи в Україні.
 40. Національно-державний напрямок в українській політичній думці першої половини
 41. XX ст. Український інтегральний націоналізм.
 42. Групи інтересів: поняття, функції, типологія.
 43. Соціально-політична думка Росії (XVI-ХІХ ст.).
 44. Конфлікти у суспільстві. Основні положення сучасної теорії конфлікту.
 45. Політична думка ХХ ст.
 46. Політичний конфлікт як різновид соціального конфлікту. Типи політичних
 47. конфліктів. Способи врегулювання політичних конфліктів. Миротворча діяльність ООН
 48. по врегулюванню і усуненню міжнародних конфліктів.
 49. Традиційні суспільно-політичні течії (Консерватизм і неоконсерватизм. Лібералізм
 50. і неолібералізм. Соціалізм і сучасна соціал-демократія. Фашизм і неофашизм).
 51. Сутність і особливості етнополітики. Етнонаціональна політика в Україні. Політика
 52. і націоналізм. Різновиди доктрин націоналізму.
 53. Політика як соціальне явище, її структура і функції. Взаємозв’язок політики з
 54. іншими сферами суспільного життя.
 55. Сутність соціальної політики. Проблеми соціальної політики в Україні.
 56. Суб'єкти політики.
 57. Свобода особи і держави. «Загальна декларація прав людини». Права, свободи і
 58. обов'язки громадян України.
 59. Влада як суспільний феномен. Основні концепції влади. Структура влади, її різновиди.
 60. Формування і розвиток політичної думки з проблем міжнародних відносин. Сутність
 61. і основні концепції зовнішньої політики.
 62. Політична влада: її сутність, функції, форми і методи здійснення. Поняття і типи легітимності влади. Політичне панування і підлеглість. Концепція розподілу влади,
 63. сутність механізму стримувань і противаг.
 64. Міжнародні відносини і міжнародна політика. Основні принципи міжнародної політики. Україна в сучасному геополітичному просторі.
 65. Політична система суспільства: сутність, структура, функції, механізм функціонування. Типологія політичних систем.
 66. Міжнародні політичні інститути.
 67. Держава в політичній системі суспільства: поняття, ознаки, структура, функції, теорії походження.
 68. Виникнення і розвиток теорії модернізації. Зміст і основні характеристики політичної модернізації. Модернізаційний процес в Україні.
 69. Державне правління і устрій.
 70. Політичні технології: суть і особливості реалізації. Поняття, функції і види політичного маркетингу. Виборча інженерія. Поняття і функції політичного менеджменту.
 71. Поняття і типологія політичних режимів.
 72. Поняття, функції і особливості політичного впливу ЗМІ. Політичне маніпулювання.
626
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша