Кафедра соціології та економіки
Криворізький державний педагогічний університет
 1. Політологія як наука, її предмет і структура.
 2. Методологія політології, її функції.
 3. Політологія в системі суспільних наук
 4. Основні школи і напрями розвитку сучасної політичної науки.
 5. Політичні ідеї Стародавнього Сходу.
 6. Політична думка Стародавньої Греції: періодизація та загальна характеристика етапів.
 7. Політичне вчення Платона.
 8. Вчення Аристотеля про державу і політику.
 9. Політичні вчення в Стародавньому Римі.
 10. Теологічні концепції політики.
 11. Проблеми теорії політики в епоху Відродження.
 12. Політичні вчення епохи Реформації.
 13. Політичні ідеї європейського соціалізму XVI-XVIII ст.
 14. Просвітництво. Політичні ідеї англійських просвітників.
 15. Раціоналістичне трактування політики у працях французьких просвітників.
 16. Американські просвітники про громадянські права і політичні свободи.
 17. Політико-правові вчення у Німеччині у XVII-XIX ст.
 18. Критично-утопічний соціалізм XIX ст.
 19. Марксистське вчення про політику.
 20. Ленінська концепція політики.
 21. Зародження і становлення політичної думки в Україні (Київська доба).
 22. Генезис політичної думки в Україні в XVI-ХVIІ ст.
 23. Основні напрямки розвитку політичної думки в Україні у XVIII ст.
 24. Політичні вчення просвітителів України про особу, суспільство і державу.
 25. Основні напрямки розвитку політичної думки в Україні у XIX ст.
 26. Новонародницький напрямок в українській політичній думці першої половини XX ст.
 27. Консервативний напрямок в українській політичній думці першої половини XX ст.
 28. Національно-державний напрямок в українській політичній думці першої половини XX ст.
 29. Український інтегральний націоналізм.
 30. Соціалістичні концепції розвитку української державності.
 31. Соціально-політична думка Росії (XVI-ХІХ ст.).
 32. Політична думка ХХ ст.
 33. Консерватизм і неоконсерватизм.
 34. Лібералізм і неолібералізм.
 35. Соціалізм і сучасна соціал-демократія.
 36. Фашизм і неофашизм.
 37. Політика як соціальне явище, її структура і функції.
 38. Взаємозв’язок політики з іншими сферами суспільного життя.
 39. Суб’єкти політики.
 40. Влада як суспільний феномен. Основні концепції влади.
 41. Структура влади, її різновиди.
 42. Політична влада: її сутність, функції, форми і методи здійснення.
 43. Поняття і типи легітимності влади. Політичне панування і підлеглість.
 44. Концепція розподілу влади, сутність механізму стримувань і противаг.
 45. Політична система суспільства: сутність, структура, функції, механізм функціонування.
 46. Типологія політичних систем.
 47. Держава в політичній системі суспільства: поняття, ознаки, структура, функції, теорії походження.
 48. Характеристика форм державного правління.
 49. Характеристика форм державного устрою.
 50. Поняття і типологія політичних режимів.
 51. Поняття та ознаки громадянського суспільства і правової держави.
 52. Соціальна держава: її сутність, принципи та функції.
 53. Британська модель державного правління.
 54. Політична система США.
 55. Політична система сучасної Франції.
 56. Політична система ФРН.
 57. Демократія: сутність, доктрини, різновиди.
 58. Новітні концепції демократії.
 59. Місцеве самоврядування: поняття, структура і функції.
 60. Тоталітаризм: сутність, умови виникнення, різновиди тоталітарних держав.
 61. Авторитаризм: його сутність, ознаки, різновиди.
 62. Модель суспільно-політичного устрою в сучасній Україні.
 63. Виборчі системи і виборчий процес. Виборчі технології.
 64. Закони України «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України».
 65. Політична культура як соціальний феномен: поняття, структура, функції, типологія.
 66. Політична свідомість: її сутність, структура, функції, види.
 67. Політична соціалізація особистості: сутність, фактори, механізми.
 68. Походження та функції політичної ідеології.
 69. Політичне лідерство: сутність, теорії, класифікація.
 70. Політичні еліти: поняття та еволюція теорії. Концепція «національної аристократії» В. Липинського.
 71. Сучасні концепції еліт. Типи еліт.
 72. Політичні партії: походження, сутність, функції, типологія.
 73. Сутність і різновиди партійних систем.
 74. Становлення багатопартійної системи в Україні.
 75. Групи інтересів: поняття, функції, типологія.
 76. Конфлікти у суспільстві. Основні положення сучасної теорії конфлікту.
 77. Політичний конфлікт: сутність, ознаки, причини виникнення, функції
 78. Типологія політичних конфліктів і криз.
 79. Політичні передумови, генезис і сутність міжнаціональних конфліктів.
 80. Способи врегулювання політичних конфліктів.
 81. Миротворча діяльність ООН по врегулюванню і усуненню міжнародних конфліктів.
 82. Сутність і особливості етнополітики. Етнонаціональна політика в Україні.
 83. Політика і націоналізм. Різновиди доктрин націоналізму.
 84. Сутність соціальної політики. Проблеми соціальної політики в Україні.
 85. Свобода особи і держави. «Загальна декларація прав людини».
 86. Права, свободи і обов’язки громадян України.
 87. Формування і розвиток політичної думки з проблем міжнародних відносин.
 88. Сутність і основні концепції зовнішньої політики.
 89. Міжнародні відносини і міжнародна політика. Основні принципи міжнародної політики.
 90. Виникнення і сутність геополітики. Її предмет, структура і функції.
 91. Основні геополітичні регіони сучасного світу.
 92. Україна в сучасному геополітичному просторі.
 93. Міжнародні політичні інститути.
 94. Глобальні проблеми  сучасної цівілізації та шляхи їх вирішення.
 95. Виникнення і розвиток теорії модернізації.
 96. Зміст і основні характеристики політичної модернізації. Модернізаційний процес в Україні.
 97. Політичні технології: суть і особливості реалізації.
 98. Поняття, функції і види політичного маркетингу. Виборча інженерія.
 99. Поняття і функції політичного менеджменту.
 100. Поняття, функції і особливості політичного впливу ЗМІ. Політичне маніпулювання.
627
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша