Кафедра соціології та економіки
Криворізький державний педагогічний університет

1.         Генеральна та вибіркова сукупність. Вибірка соціологічного дослідження: типи і процедури відбору. Обсяг вибірки. Репрезентативність.

2.         Дайте порівняльний аналіз основних теоретичних напрямів західної соціології ХХ ст.: теорія постіндустріального розвитку, теорія соціального обміну, неофункціоналізм, структуралізм, інвайроменталізм, постмодернізм у соціології.

3.         Діяльність та ідеї М.Драгоманова в українській соціології кінця ХІХ – початку ХХ ст.

4.         Інтегральна соціологія П.Сорокіна.

5.         Культура як предмет соціологічного дослідження: сутність, типи, основні елементи, функції культури у суспільстві.

6.         Місто як соціокультурний феномен. Соціальна структура міста та специфіка міського способу життя. Соціально-культурні проблеми урбанізації.

7.         Молодь як соціально-демографічна група: сутність, вікові межі, специфічні ознаки. Місце і роль молоді у сучасному суспільстві. Молодіжна політика в Україні.

8.         Наукова діяльність М.Ковалевського в контексті української, російської та світової соціології.

9.         Освіта як соціальний інститут: головні ознаки, структура, функції. Приватна та державна освіта. Масова та елітна освіта. Соціалізація особистості у системі освіти.

10.       Основні методи збору соціологічної інформації, їх характеристика: опитування (анкетування, інтерв’ю), аналіз документів, експеримент, спостереження.

11.       Особистість у системі соціальних зв’язків: поняття особистості, особистість як суб’єкт й об’єкт соціальних відносин. Соціальна структура особистості, характеристика складових. Соціальний статус і соціальні ролі особистості. Поняття соціальної поведінки.

12.       Передумови виникнення соціології як науки та початковий етап її становлення (А.Сен-Сімон, О.Конт, Г.Спенсер).

13.       Поняття «соціальне» в соціології. Категорії соціології.

14.       Програма соціологічного дослідження: сутність, структура, методологічні й методичні функції, технологічна схема підготовки.

15.       Проект створення наукової соціології Б.Кістяківського: колективна свідомість, її форми; психологізм у структурі соціологічної теорії; норми і цінності як частина соціально-історичного процесу.

16.       Сім’я як соціальний феномен. Соціальні функції сім’ї. Сім’я та шлюб. Класифікація сімейно-шлюбних відносин. Альтернативні форми шлюбу.

17.       Соціалізація особистості: етапи, фази, рівні, стадії. Характеристика основних підходів до визначення стадій соціалізації.

18.       Соціальна взаємодія, соціальні відносини, соціальні норми та соціальний контроль. Суть девіантної поведінки, її причини та види.

19.       Соціальна мобільність: сутність, види (вертикальна, горизонтальна, висхідна, низхідна, одноосібна, групова, класова). Люмпени та маргінали.

20.       Соціальна структура суспільства: сутність та характеристика основних підходів.

21.       Соціальні групи, інститути та організації як складові соціальної структури суспільства.

22.       Соціальні закони: сутність, типологізація, класифікація за формами зв’язку, механізм дії.

23.       Соціологічне дослідження: сутність, різновиди. Етапи підготовки і проведення соціологічного дослідження.

24.       Соціологічні концепції Е.Дюркгейма: «соціологізм» як соціальна теорія, теорія соціального факту, соціальна аномія, соціологія девіацій.

25.       Соціологічні погляди М.Вебера: «розуміюча» соціологія, теорія соціальної дії, вчення про ідеальні типи, соціологія релігії.

26.       Соціологічні розробки М.Грушевського: сутність «генетичної соціології», закони суспільного розвитку, теорія «натиску колективізму», «психологія народів».

27.       Соціологія гендеру. Стать, гендер і біологія. Фемінність і маскулінність. Гендерна соціалізація та ідентифікація.

28.       Соціологія девіантної поведінки: сутність, предмет, об’єкт, характеристика основних теорій.

29.       Соціологія економіки: зміст, об’єкт, предметна сфера, функції. Сутність законів та основних методів соціології економіки, її місце і роль у розвитку соціологічних теорій середнього рівня та системи соціологічного знання в цілому.

30.       Соціологія ЗМК: предмет, об’єкт, категорії. Комунікація як передача і обмін інформацією.

31.       Соціологія конфлікту: предмет, об’єкт, методи. Марксистська соціологія і конфлікт як результат соціального протиборства. Соціальна інтерпретація природи конфлікту Р.Дарендорфа. Функціональна інтерпретація конфлікту Л.Козера.

32.       Соціологія культури: предмет, об’єкт, проблемне поле досліджень. Соціологічне вивчення культури соціальних спільнот.

33.       Соціологія міста: предмет, об’єкт, історія розвитку, основні категорії. Ознаки класифікації міст та їх групи за функціональним призначенням.

34.       Соціологія молоді як спеціальна соціологічна теорія: об’єкт, предмет, завдання, функції. Молодіжна субкультура як об’єкт соціологічного дослідження.

35.       Соціологія освіти: предмет, об’єкт, структура, функції як галузевої соціології. Історична еволюція та сучасний стан соціології освіти.

36.       Соціологія сім’ї: предмет, об’єкт, категорії. Основні аспекти функціонування сім’ї, етапи життєвого циклу сім’ї.

37.       Соціологія як наука: особливості визначення предмету та об’єкту. Структура соціології як науки. Функції соціології.

38.       Суспільство як соціальна система: сутність, основні підходи до визначення, теорії виникнення суспільств, типи суспільств.

39.       Сучасна українська соціологія: основні дослідницькі центри, представники, напрямки теоретичних та емпіричних досліджень.

40.       Чиказька школа та її значення у розвитку соціології як науки: методологічні розробки У.Томаса та Ф.Знанецького, соціальний контроль та соціальна екологія Р.Парка, соціологія науки та соціологія техніки У.Огборна.

628
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша