Кафедра загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання
Факультет дошкільної і технологічної освіти

1       Основні поняття теоретичної механіки (сила, система сил, рівнодійна сила, сила еквівалентна нулю).

2       Основні поняття теоретичної механіки (матеріальна точка, механічна система, абсолютно тверде тіло).

3       Предмет і завдання теоретичної механіки.

4       Основні аксіоми і теореми статики.

5       Момент сили відносно точки.

6       Момент сили відносно вісі.

7       Момент пари сил і його властивості.

8       Головний вектор і головний момент системи сил.

9       Центр паралельних сил. Координати центра паралельних сил.

10  Центр тяжіння твердого тіла. Методи визначення центру тяжіння твердого тіла.

11  Види в’язей і їхні реакції. Аксіома про в’язі.

12  Тертя ковзання. Закони Кулона. Кут і конус тертя.

13  Рівновага тіла на шорсткій поверхні. Тертя кочення.

14  Система збіжних сил. Умови рівноваги.

15  Умови рівноваги довільної системи сил.

16  Умови рівноваги просторової системи збіжних сил.

17  Умови рівноваги довільної плоскої системи сил.

18  Умови рівноваги довільної просторової системи сил.

19  Рівновага тіла при наявності тертя.

Кінематика

20  Кінематика точки. Закони руху тіла.

21  Векторний спосіб задання руху точки. Траєкторія, переміщення, швидкість, прискорення точки.

22  Природний спосіб задання руху точки. Траєкторія, переміщення, швидкість, прискорення точки.

23  Координатний спосіб задання руху точки. Траєкторія, переміщення, швидкість, прискорення точки.

24  Складний рух точки. Відносний, абсолютний і переносний рух.

25  Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої вісі. Кут повороту, кутові швидкість і прискорення.

26  Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої точки. Кут повороту, кутові швидкість і прискорення.

27  Поступальний рух твердого тіла.

28  Плоскопаралельний рух твердого тіла. Розкладання плоского руху твердого тіла на поступальний і обертальний.

29  Плоскопаралельний рух твердого тіла. Дослідження плоского руху твердого тіла відносно рухливого (миттєвого) центра обертання.

30  Плоскопаралельний рух твердого тіла. Визначення миттєвого центра обертання.

31  Складний рух точки. Коріолісове прискорення.

32  Механізми перетворення найпростіших рухів твердого тіла.

33  Комплексні перетворення найпростіших рухів.

34  Окремі випадки руху точки, їх характеристика відповідно до траєкторії та інших кінематичних характеристик.

Динаміка

35  Основні поняття динаміки (маса, інерційність, центр мас, матеріальна точка, момент інерції).

36  Аксіоми динаміки.

37  Задачі динаміки для вільної і невільної матеріальної точки.

38  Диференційні рівняння руху матеріальної точки.

39  Імпульс сили. Кількість руху.

40  Кінетична енергія. Теорема про зміну кінетичної енергії.

41  Теорема про зміну кількості руху точки.

42  Теорема про зміну моменту кількості руху точки.

43  Момент інерції. Способи його визначення.

44  Робота сили.

45  Потенціальна енергія.

46  Закон збереження механічної енергії.

47  Принцип Д’аламбера.

48  Принцип віртуальних переміщень.

49  Елементарна теорія удару.

50  Теорема про рух центру мас механічної системи.

1970
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша