Кафедра загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання
Факультет дошкільної і технологічної освіти

1012

Педагогічний стаж:  5 років.

Публікації за останні три роки:

Статті у наукових фахових виданнях України:

1. До питань технічного проектування як складової формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання / Л.В. Божко // Відправлено до друку квітень 2017 р.

2. Контент-аналіз професійної підготовки майбутніх учителів технологій і креслення / Божко Л.В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 37. – Том ІІ (70) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського простору». – К. : Гнозис,2016. – С. 374–381.

3. Проблема змісту підготовки майбутніх учителів трудового навчання до використання проектних технологій / Л.В. Божко // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. № 11. – С. 59 – 65.

4. Професійна підготовка майбутніх учителів технологій і креслення у контексті компетентнісного підходу / Л.В. Божко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : педагогіка. – 2016. – №1. – С. 126–132.

5. The analysis of the project-technonogy activity of future teachers of labor studies from the course of «Methods of teaching drawing» // Відправлено до друку до науково-практичного журналу «Наука і освіта», м. Одеса, квітень 2017 р.

Праці, опубліковані в зарубіжних виданнях:

6. Технологія модерації як провідна умова формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій і креслення /Л.В. Божко // European Humanities Studies: State and Society. – №3. – 2016. – Р. 196 – 207.

7. Design technology, as a component of the professional preparation of future teachers of labor studies // SWorld Journal, Issue №11, Vol.8. Pedagogy, Psychology and Sociology (Scientific world, Ivanovo, 2016) – URL: http://www.sworldjournal.com/ejournal/j1108.pdf (date: j1108-017.). – Р. 55–58.

Опубліковані праці апробаційного характеру:

8. Організація професійної підготовки майбутніх учителів технології і креслення засобами творчого технічного навчального середовища / Л.В. Божко // Підвищення якості освіти: стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 27-28 квітня 2017 р.) [за заг. ред. Л.О. Савченко]. – Кривий Ріг : КДПУ, 2017. – С. 54–56.

9. Аналіз проектно-технологічної діяльності майбутніх учителів трудового навчання з курсу «Методики викладання креслення» / Л.В. Божко // Відправлено до друку на ІІІ Міжнародний конгрес «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі» 18-21 травня 2017 року, м. Одеса.

10. До проблеми професійної мобільності фахівця / Л.В. Божко // Формування професійно мобільного фахівця : європейський вимір : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 23 – 24 квітня 2015 року). – Кривий Ріг, 2015. – С. 28 – 29.

11. Ключові компетенції професійно мобільного вчителя як сучасна педагогічна проблема / Л.В. Божко // Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки : проблеми і перспективи : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 22-23 жовтня 2015 р.)] / ред. О.О. Лаврентьєва, Т.М. Мішеніна. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – С. 154–156.

12. Компетентнісна модель майбутнього вчителя технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності / Божко Л.В. // Управління якістю освіти : досвід та інновації. Матеріали науково-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Валерії Семенівни Пікельної, Кривий Ріг, 23 січня 2015 р. / за заг. ред. Л.Л. Сушенцевої; Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», Міністерство освіти і науки України. – Кривий Ріг, 2015. – С. 32–33.

13. Підготовка професійно компетентнісного фахівця з технічного проектування / Л.В. Божко // Фундаментальні та прикладні дослідження : сучасні науково-практичні рішення і підходи : збірник матеріалів ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 153 – 154.

2231
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша