Кафедра фізичної географії, краєзнавства та туризму
Факультет географії, туризму та історії

Навчальна дисципліна

Викладач

Знання і уміння

Вступ до фізичної географії

Лакомова О.Й.

Знання: склад, будова, динаміка, організація, історія вивчення географічної оболонки та методологія фізичної географії.

Уміння і навички: користуватися джерелами інформації про земні процеси та фундаментальними знаннями для пояснення фізико-географічних процесів та явищ, зокрема у геоекологічних проблемах; географічного мислення

Метеорологія з основами кліматології

Шипунова В.О.

Знання: сучасні теоретичні питання метеорології і кліматології; газовий склад атмосфери, її будова, основні фізичні властивості; основні процеси розвитку атмосферних явищ; фактори кліматоутворення, класифікації кліматичних умов; причини зміни клімату, сучасні їх тенденції.

Уміння і навички: організовувати та проводити локальні метеорологічні спостереження; здійснювати первинне їх опрацювання та аналіз результатів спостереження; розраховувати різні характеристики за даними метеорологічних спостережень; володіти методами кліматологічної обробки метеорологічної інформації; будувати та обробляти синоптичні карти погоди; аналізувати мікрокліматичні умови окремих територій та ділянок; користуватися спеціалізованою науковою літературою, метеорологічними таблицями, кліматичними довідниками для науково обґрунтованого комплексного аналізу поточних погодних умов та кліматичних ресурсів певної території.

Гідрологія

Казаков В.Л.

Знання: об’єкти дослідження загальної гідрології та методи їх вивчення, основні аномальні якості води, рівняння водного балансу річкового водозбору, озера, водосховища, теплового балансу, схеми кругообігу води на земній кулі, основні фактори формування поверхневих вод, поняття і морфометричні характеристики водних об’єктів, їх елементи, водний режим, його фази, термічний режим річок, походження озер, характеристики різних типів боліт, серединно-океанічні хребти та процеси, що там відбуваються, солоність морської води, тепловий баланс океану, водний баланс океану і окремих морів, ресурси світового океану.

Уміння і навички: аналізувати механізм водообміну між водними об’єктами, розрахувати водний баланс об’єктів, визначати морфометричні характеристики водних об’єктів, будувати поперечний профіль річки, здійснювати розрахунки складових річкового стоку

Геоморфологія

Казаков В.Л. / Задорожня Г.М.

Знання: спеціальної термінології, чинників і закономірностей формування та розповсюдження різних форм рельєфу, історичні події у формуванні основних рис рельєфу Землі.

Уміння і навички: розрізняти рельєфоутворюючі процеси і відповідні форми рельєфу, генетичні типи відкладів, грамотно ілюструвати відповіді; вільно володіти методикою складання геолого-геоморфологічних профілів; складати геоморфологічну характеристику територій; відновлювати історію розвитку рельєфу досліджуваної території

Фізична географія материків і океанів

Карпенко Т.А.

Знання: про особливості розвитку геосфери; особливості розподілу сонячної енергії; географічні пояси Землі, їх особливості; особливості поясної зональності; особливості висотної зональності; кліматичні пояси; антропогенний вплив на довкілля; географічне положення материків і океанів; регіональні особливості в межах материків; національні і етнічні відмінності регіонів; відмінності океанів.

Уміння і навички: знаходити на картах і наносити на контурну карту крайні точки, водні і орографічні об’єкти материків; встановлювати залежності між   географічними оболонками і  природними  компонентами в межах материків і їх частин, океанів та їх складових, встановлювати спільні і відмінні риси між материками, океанами і їх складовими регіонами; виявляти  причинно-наслідкові зв’язки виникнення антропогенних і  природних явищ

Фізична географія України

Ярков С.В.

Знання: тектонічна будова, рельєф України, взаємозв’язок геологічної будови з рельєфом, водні, кліматичні, земельні ресурси України,рослинний покрив України, тваринний світ, несприятливі фізико-географічні процеси і явища в Україні, ландшафти України, фізико-географічне районування України, геоекологічна ситуація в Україні, використання природних умов і охорону природних ресурсів України.

Уміння і навички: аналізувати географічні закономірності поширення природних компонентів та виявляти складні взаємозв’язки в них; формувати знання про природні комплекси; визначати екологічні наслідки антропогенного впливу на довкілля в межах України; розУміння і навички складні взаємозв’язки в системі «природа-населення-господарство»

Методологія географічної науки (з ОНД)

Казаков В.Л. / Задорожня Г.М.

Знання: знання наукових концепцій та парадигм сучасної географії: хорологічної, системної, систематичної, синергетичної та інших, теоретичні основи, рівні знання і методологія географічної науки; основи здійснення наукових досліджень

Уміння і навички:  застосовувати методологічний потенціал географії у конкретних дослідженнях і вирішенні конкретних проблем; використовувати сучасні методи і методологію географічного дослідження для розробки комплексних територіальних, господарських планів та проектів; розробліти та здійснювати наукові дослідження географічної тематики, курсові проекти, кваліфікаційні роботи

Геоекологія, Екологія

Остапчук І.О.

Знання: головні поняття про природу і довкілля, принципи і класифікації природних ресурсів, нормування якості природного середовища, заходи з охорони природи і впливу господарчої діяльності на довкілля, зміст, причини геоекологічних проблем і шляхи їх вирішення, напрямки відтворення навколишнього середовища, можливості економічного регулювання раціонального природокористування, основи світової та національної екополітики.

Уміння і навички: давати характеристику природних умов і ресурсів, орієнтуватися у нормативах впливу господарчої діяльності на довкілля, визначати необхідні природоохоронні і екологічні заходи, заходи  зменшення негативного впливу на довкілля, на науковій основі та на основі вимог природоохоронного законодавства оцінювати суспільну ефективність природоохоронних заходів, оперувати основними екологічними та геоекологічними поняттями, враховувати збиток, що завдається природі

Основи ландшафтознавства

Ярков С.В.

Знання: про загальні теоретичні питання вчення про ландшафти і геохімії ландшафтів; систематизацію ландшафтів по різним факторам (ієрархічним, типологическому, геохимическому, антропогенному); регіональні особливості формування природних і геохімічних ландшафтів; основи прикладного ландшафтознавства.

Уміння та навички: характеризувати особливості будови та функціонування окремих типів ландшафтів Землі; проводити аналіз ландшафтних карт з використанням ГІС-технологій; визначати місце ландшафту в різних класифікаційних системах; виявляти геохімічні особливості ландшафтів; аналізувати комплекс спеціальних карт з метою виявлення ландшафтно-екологічних особливостей території.

Історія географічної науки

Остапчук І.О.

Знання: географічні результати подорожей, плавань, експедицій всіх історичних періодів; результати географічних досліджень та відкриттів; географічні наслідки відкриттів; еволюцію географічних уявлень від давніх часів до ХХІ ст.; видатних географів; основні труднощі розвитку географії; еволюцію методів дослідження навколишнього світу; основні терміни та поняття географічної науки.

Уміння і навички: простежувати еволюцію наукових поглядів, ідей, гіпотез, концепцій, теорій та знань із розвитком наукової думки та самої геогарфії; співставляти та аналізувати основні географічні ідеї різних вчених, їх новітні відкриття та внесок у розвиток геогарфічної науки; вміти оперувати географічними термінами та поняттями

Основи туристичної діяльності

Казаков В.Л.

Знання: основних понять і термінів краєзнавчо-туристичної діяльності; зміст і особливості організаційних форм і основних напрямів краєзнавства; необхідні передумови розвитку краєзнавчо-туристичної діяльності; порядок підготовки проведення і узагальнення результатів краєзнавчої експедиції;

Уміння та навички: володіти теорією краєзнавчо-туристичної діяльності та застосовувати її в практичній діяльності; складати картки краєзнавчих об’єктів; формувати практичні навики збору, упорядкування і використання краєзнавчих матеріалів; працювати з джерелами краєзнавчої інформації; застосовувати методичні прийоми проведення краєзнавчих експедицій

Екскурсознавство

Казаков В.Л.

Знання: основних визначеннь теорії та практики екскурсійної справи; основних напрямів екскурсійного менеджменту в його історичному розвитку та на сучасному етапі; функціонального, освітньо-виховного значення екскурсійних програм, тематики екскурсій, наукової та освітньо-екскурсійної роботи туристських організацій.

Уміння та навички: аналізувати основні поняття, встановлювати взаємозв’язок екскурсійної діяльності туристських закладів, музеїв та історико-культурних заповідників; знаходити шляхи удосконалення екскурсійної методики, підвищення якості професійної майстерності екскурсовода; створювати екскурсійні програми для екскурсійного обслуговування туристських підприємств, для школярів, студентів, дошкільних закладів.

Методика організації спортивно-туристичної роботи в закладах освіти

Матіщук О.А.

Знання: законодавчих підвалин туристичної роботи з молоддю, що навчається, особливостей, методику організації та проведення змагань із спортивного туризму і спортивного орієнтування; про критерії визначення класу та масштабу змагань; методики підготовки групи до походу; основні організаційні форми туристичної роботи з молоддю, що навчається; цілей та завдань туристичних гуртків, клубів та секцій, їх основні напрями діяльності; особливостей підготовки кадрів для роботи в туристичних гуртках, клубах та секціях.

Уміння та навички: визначати клас та масштаб змагань; облаштовувати всі етапи змагань та проходити їх; укомплектовувати туристичну групу та готувати її до походу; укладати план – графік походу; готувати похідну документацію, складати звіт про похід; здійснювати перспективне та поточне планування роботи туристичних клубів, секцій та гуртків; організовувати туристичні заходи в рамках їх роботи; організовувати безпосередню роботу туристичних гуртків, секцій, клубів.

Туристичне країнознавство

Шиян Д.В.

Знання: теоретико-методологічних засад краєзнавства; основ кластеризації в туристичній діяльності; сутності та складу суспільно-історичних ресурсів; сутності та складу природно-географічного туристичного потенціалу України.

Уміння та навички:  здійснювати оцінку архітектурно-історичних рекреаційно-туристських ресурсів; проводити якісну і кількісну оцінку природних краєзнавчо-туристичних ресурсів; використовувати інструментарій краєзнавчих досліджень.

Туристичні ресурси України

Шиян Д.В.

Знання: теоретичних основ формування і факторів розвитку туристичних ресурсів, їх типології та види у сучасних конкретних умовах.

Уміння та навички:  аналізувати функціональну, галузеву та територіальну структури туристичних ресурсів України; визначати особливості туристичних комплексів регіонів України; аналізувати розвиток туристичних регіонів.

Основи туризмознавства

Казаков В.Л.

Знання: компоненти туризмологічної теорії; ґенезу та складові туризмологічного знання; етапи становлення науки про туризм; понятійний апарат в сфері туризму; основні види туризму, турів, типів туристів та класів туристичного обслуговування.

Уміння та навички: застосовувати отримані знання в практичній діяльності; професійно оперувати туризмологічною інформацією; порівнювати туристичну інформацію; користуватися різноманітними джерелами туристичної інформації; розробляти та проводити опитування населення на туристичну тематику.

Організація туристичних подорожей

Пацюк В.С.

Знання: загальних принципів організації транспортного обслуговування туристів; основ організації туристичного бізнесу з продажу квитків на транспортні перевезення; сутності партнерської роботи туристичних підприємств з транспортними компаніями;

Уміння та навички: вирішувати основні митні, валютні та медико-санітарні туристичні формальності; проводити резервування, бронювання квитків на транспортні перевезення, укладати договори з постачальниками транспортних послуг.

Організація екскурсійної діяльності

Пацюк В.С.

Знання: місця і ролі екскурсійної діяльності в індустрії туризму; принципів, класифікації, функцій, ознак екскурсії; методики підготовки та проведення екскурсії; вимог до екскурсовода; принципів диференційованого підходу до екскурсійного обслуговування.

Уміння та навички: організувати та планувати екскурсійну діяльність; готувати контрольний та індивідуальний тексти екскурсії; розробляти та проводити екскурсії; складати технологічну карту екскурсії.

Спортивний туризм

Матіщук О.А.

Знання: вимогу та методику підготовки до туристичного походу, визначення туристичного маршруту та оцінки ступеня його складності; правила, методику та уміти організовувати спортивно-туристичні заходи: змагання, зльоти, конкурси, фестивалі тощо.

Уміння та навички: проводити підбір спеціальних природних перешкод, давати оцінку складності туристичного маршруту на стадії підготовки до туристичного походу, спираючись на нормативні дані, які пред’являються до туристичних маршрутів різної категорії складності в усіх видах спортивного туризму; уміти застосовувати на практиці прийоми техніки спортивного туризму у різних його видах.

Діяльність туристичної самодіяльної організації

Казаков В.Л.

Знання: порядок створення туристичної самодіяльної організації; особливості функціонування та організації діяльності туристичної самодіяльної організації.

Уміння та навички: володіти нормативною базою з питань діяльності туристичної самодіяльної організації; вміти розрізняти особливості діяльності і туристської самодіяльної організації; вміти організовувати діяльність туристичних клубів; розширювати інформаційну структуру туристської самодіяльної організації.

3398
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31