Кафедра хімії та методики її навчання
Природничий факультет

Шановні абітурієнти до магістратури, скористайтеся нагодою ознайомитися з орієнтовним змістом питань у вступному іспиті.

Приклади питань з фахового випробування для вступу до магістатури

1. Закон Геса є окремим випадком законів:

  1. збереження та перетворення енергії
  2. першого початку (закону) термодинаміки
  3. сталості складу речовин
  4. збереження маси речовин                      А. 1,2,3,4          В. 2,3,4          С. 1,2         D. 3,4

 

2. Як пов’язаний молярний тепловий ефект утворення простої речовини із зміною ентальпії за стандартних умов?

A. ∆H>0               B. ∆H<0                    C. ∆H=0

3. Визначте зміну швидкості реакції 2SO2 + O2 → 2SO3 при зменшенні об’єму суміші в 5 разів?

A. збільшиться  в 25 разів                  B. зменшиться в 25 разів

С. збільшиться в 125 рази                  D. зменшиться в 125 рази

4. Укажіть ряд, в якому всі речовини взаємодіють з HNO3 (конц.):

         A. Au,     H2S,     K;

         B. KOH,     K2SO3,      P;

         C. Fe,     Fe2O3,     Pt.

5. Які з металів:

      1) Ba          2) K          3) Al (без плівки)          4) Cu

утворюють луги при взаємодії з водою? 

                           А. 1,2,3,4          В. 1,2,3          С. 2,3,4          D. 1,2

6. Гідроксиди яких металів:       1) Al          2) Cr          3) Be          4) Zn        виявляють амфотерні властивості?

                           А. 1,2,3,4          В. 1,2,3          С. 1,2,4          D. 1,2

7. Розташуйте сполуки:       1) HO – (CH2)2 – COOH           2) CH3 – CO – CH3,       3) (CH3)2NH2    у послідовності: кислотні, основні, нейтральні.

                            А. 1,2,3         В. 1,3,2          С. 2,1,3

8. Установіть послідовність апаратів у технологічній схемі виробництва сульфатної кислоти.

       А. контактний апарат                                                                 

       B. піч для випалювання

       C. поглинальна башта

       D. електрофільтр

9. Позначте хімічний зміст реакції Зініна:

      А. відновлення нітробензену;

      B. нітрування бензену;

      C. окиснення нітробензену;

      D. полімеризація стирену.

10. Позначте реактив, завдяки якому можна відрізнити оцтовий альдегід від етанолу:

      A. натрій гідроксид;

      B. амоніачний розчин арґентум оксиду;

      C. фенолфталеїн;

      D. натрій карбонат.

11. Речовина, утворена елементами з електронними конфігураціями атомів 1S1 i 3S23p5 має кристалічні гратки:

А. йонні;       B. молекулярні;         C. атомні;      D. металічні.

12. Експериментально теплоти  згоряння (а також ентальпії утворення) визначають в спеціальному приладі, який називається

А. спектрофотометром;

B. калориметром;

C. апаратом Кіппа;

D. колориметром.

13. Яку масу аніліну можна одержати з 8  г нітробензену.

14. Складіть молекулярні рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення за схемою:

С0→ С-4→ С+4→ С0→СО32-→ ВаСО3

15. У скільки разів зросте швидкість хімічної реакції при підвищенні температури на 500С, якщо температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 2?

16. У результаті озонування кисню утворилося 5 л озону (н.у.). Який об’єм кисню прореагував?

17. При взаємодії 9,2г одновалентного металу з хлором добуто 23,4г його хлориду. Визначте метал.

18. Розрахуйте об’ємну частку аргону в суміші, що містить 1 л (н.у.) аргону та 5 л (н.у.) азоту.

19. За даними якісного та кількісного аналізу органічна сполука містить: С – 85,71%, Н – 14,28%; густина цієї речовини за повітрям становить 2,9. Визначте брутто-формулу сполуки. Зазначте хімічні властивості сполуки з такою брутто-формулою.

20. Розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції методом електронного балансу. Укажіть коефіцієнт у відновника.

Ag + HNO3(розв.) → AgNO3 + NO↑ + H2O

21. Виконайте схему перетворень та дайте назви продуктам за сучасною українською номенклатурою:

22. У процесі спалювання первинного аміну масою 4,5г утворюється азот об’ємом 2,24 л (н.у.) Визначте молекулярну формулу сполуки. Укажіть число атомів Гідрогену у вихідній сполуці.

23. Скільки розчину (в мл) з молярною концентрацією еквівалента калій перманганата 1 моль-екв/л треба для окиснення ферум(ІІ) сульфата масою 1,6 г у кислому середовищі?

24. Розрахуйте тепловий ефект реакції горіння етилену, якщо відомо, що теплота утворення етилену, карбон(ІV) оксиду, водяної пари відповідно дорівнюють -52,3 кДж, 393,5 кДж, 242,0 кДж/моль.

25. Суміш кремнію і вугілля масою 10 г обробили надлишком концентрованого розчину лугу. Внаслідок реакції виділився водень об’ємом 6,4 л (н.у.). Визначити масову частку кремнію у вихідній суміші.

2218
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29