Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет
Спеціальність

Робоча

програма

Рекомендовані

джерела

Домашні

завдання

Контрольні

питання

Електронний

курс

Фізика програма для фізиків  джерела для фізиків

 контрольна робота

добірка задач

 фізикам до заліку  Курс для фізиків
Інформатика          
Математика          

 


 

Література для вивчення курсу.

 1.  Бобик О.І. Теорія ймовірностей і математична статистика: підручник / О.І. Бобик, Г.І. Берегова, Б.І. Копитко. - К.:ВД «Професіонал», 2007. - 560 с.       

2. Жалдак М.І. Теорія ймовірностей і математична статистика: підручник [для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів]. − Вид. 2, перероб. і доп. / М.І. Жалдак, Н.М. Кузьміна, Г.О. Михалін. − Полтава : "Довкілля-К", 2009. − 500 с. Режим доступу: http://zhaldak.npu.edu.ua/drukovani-pratsi/posibnyky-ta-pidruchnyky

3. Жалдак М.І. Збірник задач і вправ з теорії ймовірностей і математичної [для студ. ф.-м. спец. педаг. універс.]  / М.І. Жалдак, Н.М. Кузьміна, Г.О. Михалін. – Полтава. «Довкілля-К», 2010.  – 728 с. Режим доступу: http://zhaldak.npu.edu.ua/drukovani-pratsi/posibnyky-ta-pidruchnyky

4. Єжов С.М. Теорiя ймовiрностей, математична статистика i випадковi процеси: Навчальний посібник / С.М. Єжов. - К.: ВПЦ "Київський унiверситет", 2001. - 140 с.

5. Кармелюк Г. І. Теорія ймовірностей та математична статистика. Посібник з розв'язування задач : Навч. посібник. -- К.: Центр учбової літератури, 2007 -- 576 с.

6.Волощенко А.Б. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч.-метод. посібник [для самост. вивч. дисц.] / А.Б.Волощенко, І.А. Джалладова - К.: КНЕУ, 2003. - 256 с.

7.Барковський В.В. Теорія ймовірностей та математична статистика / В.В. Барковський, Н.В.Барковська,  О.К. Лопатін. - Київ : ЦУЛ, 2002. - 448 с. - Серія: Математичні науки.

8. Тичинська Л. М. Теорія ймовірностей. ч. 1. Історичні екскурси та основні теоретичні відомості : навчальний посібник / Л. М. Тичинська, А. А. Черепащук. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 112 с.

9.  Гмурман  В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие для вузов / В.Е. Гмурман. - 9-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2003. -479с.

10. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учебн. Пособ. [для студ. вузов] / В.Е. Гмурман. - М.: Высш. шк., 2004.  - 404 с. 

11. Руденко В.М. Математичні методи в психології : підручник / В.М.Руденко, Н.М.Руденко. - К. : Академвидав, 2009. - 384 с.  Скановане      Зміст  підручника

12. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. Сидоренко. - СПб., Речь, 2000.

13. Тичинська Л.М. Теорія ймовірностей / Л.М. Тичинська, А.А. Черепащук. - Електронний ресурс . - Режим доступу http://posibnyky.vntu.edu.ua/t_i/z.htm 

14. Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. - М. - 1977.

15. Митина. Математичні методи у психології (використання Excel)

16. Суходольський Математичні методи у психології.

 

Програмні засоби

 

  1.  Програмний комплекс «GRAN», версія 1.0. – К. : Республіканський навчально-методичний центр «Дініт», 2003. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): 12 см. – Системні вимоги: Pentium, тактова частота – від 1100 МНz, 64 Mb RAM, CD-ROM Windows. – Режим доступу: http://zhaldak.npu.edu.ua/prohramnyi-zasib-gran
  2. GeoGebra Динамічна математика для навчання та викладання [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.geogebra.org/ (дата звертання 20.05.2016).     http://www.geogebra.org/cms/ru/download/
  3. Табличний процесор Google-таблиці. – Режим доступу: https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/.

Завантажити Wolfram CDF Player  для перегляду демонстрацій http://www.wolfram.com/cdf-player/

 

Перелік матеріалів електронного курсу "Теорія ймовірностей та математична статистика (для фізиків)"

8. Статистична перевірка статистичних гіпотез

204
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша