Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Флагман педагогічної освіти на Придніпров’ї: від педагогічних курсів до університету

Історія педагогічної освіти Криворіжжя сягає початку ХХ ст. Як засвідчують документи, у Кривому Розі в 1921 році функціонувала Українська вчительська семінарія, по завершенню якої випускники отримували посвідчення. Очолював її М.Я.Бородулін. З ім’ям цієї людини пов’язано також відкриття в жовтні 1923 року в Кривому Розі педагогічних курсів для підготовки вчителів 1–4 класів загальноосвітніх шкіл, вихователів дошкільних закладів і працівників політосвітніх установ. Ці курси за керівництва того ж М.Я.Бородуліна отримали статус вищого навчального закладу з 3-річним терміном навчання на основі 7-річної освіти. Після першого випуску з 1 вересня 1925 року курси реорганізовано в педагогічний технікум і переведено до м.Нікополя. Педагогічні курси у Кривому Розі продовжували діяти як курси підвищення кваліфікації вчителів.

Власне історія навчального закладу починається в 1930 році. У цей час у Кривому Розі засновується інститут професійної освіти (Постанова Ради Народних Комісарів УСРСР, протокол №25/677 від 11 серпня 1930 р.), який очолив Іван Іванович Сочнєв. Заняття розпочалися 1 жовтня 1930 року. Підготовка спеціалістів здійснювалася на двох факультетах: техніко-математичному та соціально-економічному. При інституті функціонував робітничий факультет, випускники якого мали право вступати до цього закладу без іспитів. Інститут готував учителів математики, фізики, історії та політекономії, української та російської мов і літератур. На новостворений навчальний заклад покладалися надзвичайно важливі завдання виховання нового покоління української молоді Придніпров’я і Криворіжжя. 

 Перша будівля університету

У 1933 році інститут профосвіти реорганізується у вищий педагогічний навчальний заклад. Рішенням колегії НКО України від 10 липня 1933 року було перейменовано Криворізький інститут професійної освіти на Криворізький педагогічний інститут. На 1933–1934 навчальний рік зараховано 180 студентів. В інституті змінилася не тільки форма, а й зміст навчально-виховної роботи. Від 1935 року при Криворізькому педагогічному інституті функціонує три факультети: фізико-математичний, мовно-літературний та природничий.

Серед головних досягнень  першого десятиріччя існування навчального закладу:

- введення в дію навчального корпусу та гуртожитку інституту;

- створення фонду навчальної літератури (на початок 1940-х років бібліотечний фонд інституту складав близько 30 тис. книг);

- видання першого тому Наукових Записок Криворізького педагогічного інституту, до якого увійшли наукові доробки викладачів навчального закладу.

Викладачам, співробітникам і студентам інституту разом з усім українським народом довелося пройти через нелюдські випробування голодом 1932–1933 років та репресіями 1930-х років. За сфабрикованими звинуваченнями були засуджені: відомий український літературознавець, професор С.Ю.Гаєвський; директор інституту Т.Г.Кисельов, декан фізико-математичного факультету Л.А.Карета; завідувачі кафедр професор В.О.Дорошенко, доценти  А.С. Джидарян та К.П. Макаревич; військовий керівник інституту – О.К.Іванов; доценти кафедр В.Й.Аврамів та Д.П. Болюбах; викладачі Д.І. Богатирьов,  К.І. Гордєвський, Г.І. Клейн та інші.

Напередодні нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз Криворізький педінститут був одним із найбільших педагогічних ВНЗ України з денною, заочною та вечірньою формами навчання. З 1938 по 1952 рр. при педагогічному інституті працювало вчительське відділення, де готували фахівців для неповної середньої школи. На початку
40-х рр., як свідчать архівні дані, контингент студентів складав понад дві тисячі осіб. У навчальному закладі на 12-ти кафедрах та 3 секціях працювало 72 викладача. 

Із початком війни документація та обладнання інституту були частково евакуйовані до східної частини СРСР.  Більшість викладачів та студентів пішла на фронт, вступила до загонів народного ополчення. Військова звитяга та мужність студентів, викладачів та працівників Криворізького педагогічного інституту – учасників Другої світової війни – відмічена державними нагородами. Зокрема, випускнику фізико-математичного факультету 1935 року Василю Федоровичу Скопенку присвоєне звання Героя Радянського Союзу. У повоєнні роки Криворізький педагогічний інститут закінчив Герой Радянського Союзу Яків Пантелеймонович Вергун.

Заняття у Криворізькому державному педагогічному інституті відновилися в жовтні 1944 року вже у звільненому від німецько-фашистської окупації місті. Весь тягар роботи по відновленню повноцінного функціонування навчального закладу ліг на плечі колективу вишу, очолюваного Терентієм Федоровичем Горбом.

Довоєнний навчальний корпус Криворізького педінституту відбудові не підлягав, тому навчальний заклад розташувався в довоєнному приміщенні однієї з міських шкіл. Попри всі складнощі повоєнної доби (моральну та фізичну виснаженість, розруху, голод) у 1945 році відбувся перший повоєнний випуск Криворізького педінституту. А в серпні 1951 року за наказом Міністра освіти «за відмінну і сумлінну працю та зразкову постановку навчально-виховної роботи» були нагороджені нагрудним знаком «Відмінник народної освіти Української РСР» 8 викладачів Криворізького державного педагогічного інституту.

У 1951–1961 роках Криворізький державний педагогічний інституту очолив кандидат хімічних наук, доцент Митрофан Дем’янович Бонь, який розпочав відродження наукових традицій навчального закладу. Традиційно відбуваються студентські та викладацькі наукові конференції, результатом чого стало видання ІІ та ІІІ томів Наукових Записок КДПІ (1957 рік, 1958 рік). Закладаються підвалини ґрунтовних наукових досліджень з історії Криворіжжя, ініційованих істориком П.Л.Варгатюком та геобіоценологічних досліджень, запроваджених І.А.Добровольським.

Естафету якісних змін та розбудови Криворізького державного педагогічного інституту перейняв кандидат економічних наук, доцент Фелікс Адамович Мазур – ректор навчального закладу у 1961–1973 роках.  У Криворізькому педагогічному інституті урізноманітнюються напрями фахової підготовки студентів. Так 1960 р. відбувся перший набір студентів на спеціальність «Початкова освіта», у 1967 р. започаткована спеціальність «Музика і співи». Наукова та творча діяльність студентів інституту відзначається на конкурсах різних рівнів.

Саме в цей період на базі навчального закладу починає свою плідну роботу Криворізьке відділення Українського географічного товариства під головуванням першого науковця-географа на Криворіжжі Т.А.Клевцова.

1966 року вступив до ладу новий навчальний корпус по проспекту Гагаріна, що дало змогу з 1966–1967 навчального року проводити навчання в одну зміну. Поруч із навчальним корпусом закладено новий ботанічний сад, збудований спортивний комплекс. У 1962 і 1976 роки стали діяти студентські гуртожитки, збудована їдальня.

У 1973–1979 рр. навчальний заклад очолював кандидат технічних наук, доцент Валентин Іванович Биков. У 1970–80-их роках в Криворізькому державному педагогічному інституті відкриваються нові факультети – загально-технічних дисциплін (1974), музично-педагогічний та початкової освіти (1975).

Із 1975 року започатковується на кафедрі фізики новий напрям наукових досліджень «Комп’ютерне моделювання дефектів у кристалах», керівництво якими здійснював фізик-атомщик А.Ю.Ків. Регулярні конференції з проблем дифузії та дефектоутворення в твердих тілах, що проходили на базі фізико-математичного факультету набувають статус Всесоюзного постійно діючого семінару. Особливої популярності набуває створений в КДПІ, єдиний у місті, астрономічний комплекс.

Понад 20 років, з 1979 по 2000 роки, Криворізький державний педагогічний інститут розвивався під керівництвом Заслуженого вчителя УРСР, професора Павла Івановича Шевченка, завдяки наполегливій, творчій діяльності якого вищий навчальний заклад набув значного розвитку. За період його діяльності відкрито нові факультети й спеціальності, зокрема географічний, художньо-графічний, іноземних мов, української філології, розпочато підготовку спеціалістів з історії, англійської та німецької мов, практичної психології.

Якісно новий етап в історії навчального закладу розпочався з проголошенням Незалежності України. Серед іншого, науковцями інституту активно розробляються ідеї національної педагогіки, а координуючим центром цієї роботи стає науково-дослідна лабораторія з проблем національної педагогіки (науковий керівник – Заслужений працівник народної освіти України О.О.Любар). У 1992 році в інституті відкривається аспірантура з 8 спеціальностей. Це значною мірою позначилося на якісній зміні професорсько-викладацького складу. У другій половині 90-х років ступінь доктора наук отримали 8 викладачів, кандидата наук – 55.

Тривав процес відкриття нових факультетів та спеціальностей: факультет іноземних мов (1995), спеціальність «Історія» (1997), історичний факультет (2002), спеціальність «Практична психологія» (2000), факультет мистецтв (2005).

Із квітня 1999 року після акредитації за 4 рівнем навчальний заклад починає працювати в статусі університету (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 1999 року за № 403). Ректором Криворізького державного педагогічного університету в 2000 році призначається доктор педагогічних наук, професор Володимир Костянтинович Буряк, який обіймав цю посаду до 2010 року.

Сьогодні керівництво навчальним закладом здійснює доктор філософських наук, професор Ярослав Владиславович Шрамко.

У 2011–2015 рр. наш вищий навчальний заклад функціонував у складі Криворізького національного університету, який було утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 280 від 21.03.2011 р. на базі Криворізького технічного університету і Криворізького державного педагогічного університету шляхом їх злиття. Проте саме життя довело необхідність існування в Дніпропетровській області базового педагогічного вищого навчального закладу як провідного освітнього, наукового, методичного центру для всієї системи педагогічної освіти  Придніпровського регіону. Тому розпорядженням Кабінету міністрів України від 27 січня 2016 р. № 51-р відновлено Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет». Наказом Міністерства освіти і науки № 477 від 15 травня 2018 року Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет» перейменовано на Криворізький державний педагогічний університет.

Сьогодні Криворізький державний педагогічний університет є центром інноваційної освітньої діяльності й методичних пошуків, науковим, культурним та національно-патріотичним осередком міста й регіону, на який покладено місію з підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців-педагогів для всіх ланок галузі освіти.


Головний корпус КДПУ
48
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28