Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування
Факультет мистецтв

        Методичні матеріали із дисципліни «Інформаційні засоби диригентсько-хорового навчання» для студентів спеціальності 014 середня освіта (Музичне мистецтво), розробник – канд. пед. наук, старший викладач кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування Бондаренко Анжеліка Володимирівна.

Змістовий модуль 1. Загальні уявлення про інформаційні засоби диригентсько-хорового навчання.

Тема 1. Типологія інформаційних засобів навчання (2 год.).

Типи інформаційних засобів навчання. Використання інформаційних засобів навчання у розвитку мелодичного й гармонічного слуху майбутнього вчителя музики, свідомого та емоційного сприйняття музичного твору. Знаходження й обробка інформації. Перетворення вербальної інформації у невербальну чи візуальну, або навпаки.

Тема 2. Становлення інформаційних засобів диригентсько-хорового навчання (2 год.).

Еволюція диригентського жесту як інструменту передачі інформації від диригента до співаків. Типи навчання як засоби передачі інформації. Встановлення зв’язків між первісними інформаційними засобами диригента й сучасними інформаційними засобами навчання.

Тема 3.Основні напрямки використання інформаційних засобів у диригентсько-хоровому навчанні (2 год.).

Суть диригентської діяльності у синтезі виконавських і методичних аспектів. Практичне спрямування диригентсько-хорового навчання на майбутню фахову діяльність. Розвиток диригентсько-технічних умінь студентів із залученням інформаційних засобів навчання.

Змістовий модуль ІІ. Підготовка студентів до практичного використання інформаційних засобів навчання у самостійній навчальній діяльності.

Тема 4. Самостійна діяльності студента під час роботи над хоровим твором із використанням інформаційних засобів навчання (2 год.).

Хоровий твір як навчальний матеріал для розвитку диригентської техніки. Самоконтроль та самооцінка студента під час самостійної роботи.  Систематичне здійснення студентами самостійної роботи над диригентською технікою та хоровим твором із застосуванням інформаційних засобів навчання.

Тема 5. Використання інформаційних засобів навчання у вокально-хоровій роботі з учнями загальноосвітньої школи (2 год.).

Універсальний характер  диригентської діяльності, що складається із декількох сфер: організаторської, психолого-педагогічної та творчої. Відповідність даних віковим особливостям школярів. Активізація та зацікавлення учнів навчальною діяльністю під час вокально-хорової роботи над піснею із застосуванням інформаційних засобів навчання.

Питання для самостійного опрацювання навчального матеріалу:

1.     Прийоми, методи обробки, зберігання та передавання аудіовізуальної  інформації (7 год.).

2.     Інформаційні засоби навчання в роботі з умовно-графічною навчальною інформацією (7 год.).

3.     Творчо-пошукова діяльність із використанням інформаційних засобів навчання(6 год.).

4.     Інтегрування інформаційних засобів навчання (6 год.).

Рекомендована література:

1. Акимов С. В. Технологии Internet / Intranet в почтовой связи: учебное пособие / СПбГУТ. СПб, 2005 – 356 c.

2.              Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології : навч. посіб. / В. М. Антоненко, Ю. В. Рогушина. – Київ : КСУ МГІ, 2005. – 131 с.

3.              Антонов В. М. Сучасні комп’ютерні мережі. – К.: «МК-Прес», 2005. – 480 с.

4.              Асмолов А. Г., Асмолов Г. А. От Мы-медиа к Я-медиа: трансформация идентичности в виртуальном мире / А. Г. Асмолов, Г. А. Асмолов // Вестник московского унивеситета. – 2010. – № 1. – С. 10 – 11.

5. Гокунь О. О. Основи інформаційних технологій навчання / О. О. Гокунь, М. І. Жалдак, Ю. І. Машбіць. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. – 210 с.

6. Горячев А. В. О понятии «Информационная грамотность» // Информатика и образование. – М. – 2001 - № 8. – С. 14-16.

7. Дичковська І. М. Інформаційні педагогічні технології: навч. посіб. / І. М. Дичковська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

8.              Кравчук С. О. Основи комп’ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі: Навч. посіб. длоя студ. вищ. навч. закл. / С. О. Кравчук, В. О. Шонін. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка»: Видавництво «Каравела», 2005. – 344 с.

9.              Кулаков Ю. О. Луцький Г. М. Комп’ютерні мережі. Підручник / За ред. Ю. С. Ковтанюка-К: Видавництво «Юніор», 2005. – 400 с.

10.          Манако А.Ф. Сучасні Інтернет-технології. Методичний посібник. – К.: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України. ТОВ „Вітус”, 2003. – 173 с.

11.         Мараховський Л. Ф. Інформаційні технології та парадигма сучасної освіти // Наука та наукознавство. – К. – 2004. – № 1. – С. 110-113.

12.          Можливості мереж не мають меж: Збірник методичних матеріалів / І. Омелян, Ю. МакГаффі, Д. Гадомський та ін.; за ред. кандидата економічних наук С. Бабака / - К., Софія-А 2014. – 80 с.

13.          Осипова Е. К. Структура педагогического мышления учителя / Е. К. Осипова // Вопросы психологии. – 1987. – № 5. – С. 144–146.

14.          Пометун О. І. та ін.. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: [Наук. – метод. посібник] / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко / За ред. О. І. Пометун. – К.: А. С. К., 2004. – 192 с.

15.          Попов В. Практикум по Интернет-технологиям / В. Попов. – Санкт- Петербург : Питер, 2012. – 480 с.

16.          Cамсонов В. В. Методи та засоби Інтернет-технологій: навч. посібник / В. В. Самсонов, А. Л. Єрохін. – Х.: Компанія СМІТ, 2008. – 264 с.

17.          Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных средств: [учебное пособие] / Г. К. Селевко. - М.: НИИ школьных технологий, 2005. — 208 с.

18.          Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: [учебное пособие] / Г. К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

19.           Синаторов С. В. Информационные технологии / С. В. Синаторов. – Киев : Дашков и К (ИТК), 2013. – 456 с.

20.         Скляр В. Электронные библиотеки : вход свободный / В Скляр // Компьютеры + Программы. – 1998. – № 11. – С. 76-77.

21.          Тализіна Н. Ф., Лобанова О. П. Психологія музичних здібностей / Н. Ф. Тализіна, О. П. Лобанова. – М., 1999 – С. 73.

22.         Тамарин В. Э. Воспитание у студентов педагогической направленности мышления / В. Э Тамарин, Д. С. Яковлева // Советская педагогика — 1971 - № 12 – С. 58-68.

23.          Тарадайник В. М. Використання інформаційно-соціального середовища розвитку обдарованої дитини: посібник / В. М. Тарадайник. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 68 с.

24.         Тарнавський Ю. А. Практикум з Інтернет-технологій : метод. вказівки до викон. лаб. робіт / Ю. А. Тарнавський. – Київ : МАУП, 2004. – 136 с.

25.         Цыпляева А. В. Проблемы вокально-хорового воспитания детей младшего школьного возраста в условиях дополнительного музыкального образования // Молодой ученый. — 2010. — №8. Т. 2. — С. 186-188.

15. Інформаційні ресурси

1. Интернет-библиотека лаборатории методики и информационной поддержки развития образования. – [Цит. 2017, 15 січня]. – Доступний з <http://school/keldysh/ru/lambro/lib/>.

2. Кторов М. П., Сидоренко Г. Ф. Комплексное использование информационных технологий в обучающем процессе. – [Цит. 2017, 16 січня]. – Доступний з <http://www/ito/bitro/ru/1998-99/a/kotrov.html>.

3. Наказ Міністерства освіти і науки України  № 433 від 2 червня 2004 року про затвердження «Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів».  – Доступний з <http://www.mon.gov.ua>.

4. Толковый словарь современной компьютерной лексики. [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http: // comp.vslovar.org.ru. – Назва з екрану.

5. Указ Президента України №1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій».  – [Цит. 2017, 16 січня]. – Доступний з <http://www.uapravo.net/date/base 16/ukr16138.htm>.

1351
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31