Правила прийому до аспірантури - 2018

3700

0001

0001

Структура PhD програм (за роками навчання)(завантажити)

2277

Зміст PhD програм (завантажити)

2279

Ліцензовані спеціальності 1

Ліцензовані спеціальності 21

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка на третьому (освітньо-науковому) рівні (завантажити)

2327

Правила (завантажити)

2057

На засіданні Вченої ради Університету затверджено теми дисертацій аспірантів першого року навчання (прийом 2016 р.) на здобуття ступеня доктора філософії (протокол від 08 грудня 2016 року № 5):

з/п

ПІБ

аспіранта

Назва теми

Спеціальність

ПІБ

наукового керівника

1.

ІВАНОВА

Галина

Ігорівна

Формування культури розумової праці студентів у процесі навчання математичних дисциплін

011 Науки про освіту ЛАВРЕНТЬЄВА Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент
2

КОВАЛЕНКО

Вікторія

Костянтинівна

Формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до використання комп’ютерної графіки у професійній діяльності

011 Науки про освіту

САВЧЕНКО Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент

3

ТРУСОВА

Анна

Миколаївна

Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до тьюторського супроводу дітей передшкільного віку

011 Науки про освіту

КОВШАР Олена Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент

4

ХОВРЯКОВА

Тетяна

Ігорівна

Розвиток ідеї підготовки молоді до подружнього життя в українській педагогічній пресі кінця ХХ – початку ХХІ ст. 011 Науки про освіту

ДОРОНІНА Тетяна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор

5

ГРИГОРОВИЧ

Юлія

Миколаївна

Концептуальний простір та функційно-типологійні характеристики сучасної української політичної афористики 035 Філологія

КОЛОЇЗ Жанна Василівна, доктор філологічних наук, професор

6

КИРИЛОВА

Дар’я

Станіславівна

Психологічна готовність до материнства в структурі смисложиттєвих орієнтацій сучасної жінки

053 Психологія ШАПОВАЛ Іванна Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент
7

КУЗНЄЦОВ

Олександр

Анатолійович

Психолого-аксіологічні чинники професійної взаємодії психолога із допризовною молоддю 053 Психологія

ШЕСТОПАЛОВА Олена Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент

8

ЛИСЕЧКО

Маргарита

Валеріївна

Психологічні механізми впливу емоційно-вольових чинників на процес формування рольової компетентності студентів 053 Психологія

МІРОШНИК Зоя Михайлівна, доктор психологічних наук, професор

9

МОХАММАДІ ХАНЕГАХ

Ольга

Юріївна

Психологічні особливості конструювання життєвих смислів особистості. Рольовий підхід

053 Психологія

МІРОШНИК Зоя Михайлівна, доктор психологічних наук, професор

10

ТОМІНА

Зоряна

Анатоліївна

Особистісно-рольовий підхід у психокорекції рольової ідентичності жінки-матері 053 Психологія

МІРОШНИК Зоя Михайлівна, доктор психологічних наук, професор

11

ЛУБЕНЕЦЬ

Анастасія

Геннадіївна

Фізико-хімічні умови утворення областей з різним типом провідності у двовимірних напівпровідниках

104 Фізика та астрономія

БАЛАБАЙ Руслана Михайлівна, доктор фізико-математичних наук, доцент

936
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша