Кафедра педагогіки та методики технологічної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти
Рівень вищої освіти    Третій (освітньо-науковий) рівень
Ступінь вищої освіти Доктор філософії
Галузь знань 01 Освіта/ Педагоіка
Спеціальність  015 Професійна освіта (Сфера обслуговуваня)
Форма навчання Денна/ Заочна

Обсяг кредитів ЄКТС освітньої складової

57

Обов’язкові компоненти:

– універсальна складова:

– спеціальна складова:

42

29

13

Вибіркові компоненти:

– універсальна складова:

– спеціальна складова:

15

3

12

Наявність акредитації

Немає, первинна акредитація відбудеться протягом 2020-2021 навчального року

Мета освітньо-наукової програми
Загальна

Підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у вітчизняному та світовому науково-освітньому просторах і викладацької роботи у закладах вищої освіти. Формування у здобувача ступеня доктора філософії компетентностей, що дають змогу розв’язувати комплексні проблеми в галузі освіти (професійної освіти) на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики; здійснювати самостійну науково-дослідницьку, науково-організаційну, педагогічно-організаційну та практичну діяльність у закладах вищої та професійної.

Спеціальна

Формування інтегральних, загальних та фахових компетентностей, необхідних для інноваційної науково-дослідницької діяльності в освітній сфері; набуття здобувачами освіти системи професійних компетентностей та соціальних навичок (soft skills) на індивідуальному, комунікативному та управлінському рівнях, що визначають готовність до студентоцентрованої педагогічної діяльності; оволодіння методологією наукової діяльності, що дозволяє проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Посилання на постійне розміщення опису освітньо-наукової програми

ОНП 2021

 

17101
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30