Кафедра педагогіки та методики технологічної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти

16 січня 2018 року на кафедрі педагогіки та методики технологічної освіти пройшов захист магістерських робіт студентів:

Петрук Марії Вячеславівни на тему «Дизайнерська підготовка студентів технологічного факультету засобами продуктивних технологій», науковий керівник доктор педагогічних наук, доцент Савченко Лариса Олексіївна;

image 0 02 04 5d8982de7f7477daf3f151eb568243e33895602657c7d183ff20bc613a72319c V

Скубак Анни Анатоліївни на тему «Підготовка майбутніх вчителів технологій до продуктивної діяльності школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій», науковий керівник доктор педагогічних наук, доцент Савченко Лариса Олексіївна;

image 0 02 04 fd910656499cc5192974f0cb56141204965bed3a509b176b08b95fdfc42b949f V

Полісько Наталії Вікторівни на тему «Підготовка майбутніх вчителів технологій до проектної діяльності інтерактивними  методами навчання» науковий керівник доктор педагогічних наук, доцент Яковлева Вікторія Анатоліївна.

image 0 02 04 f5d327280d9e96faf43a307e6beb2083a425283d78fd2cc095886a84e339c1f8 V

На захисті магістерських робіт студенти продемонстрували високий рівень знань з обраної теми та практично доцільні методичні матеріали, а саме:

Петрук М.В. розробила сайт з дизайну інтер’єру https://sites.google.com/view/dtootd (який включає в себе комплекс дизайн-орієнтованих завдань, проектів та кейсів); представила модель  дизайнерської підготовки студентів технологічного факультету засобами продуктивних технологій, як цілісний педагогічний процес, в якому сукупність підходів дизайн-освіти спрямована на набуття майбутніми вчителями технологій певних знань, умінь і навичок, а також спрямована на розвиток особистості педагога, як майбутнього фахівця.

Автореферат М.Петрук

Скубак А.А. представила на захист веб – квест на тему: «Кухні народів світу», також створила Fashion – альбом власної колекції одягу за обраним модним будинком https://sites.google.com/view/media-osvita1/головна і веб–квест «Битва модних будинків» https://sites.google.com/view/media-osvita2/головна, та  мультимедійний лонгрид «Історія виникнення сукні»  https://sites.google.com/view/media-osvita3/головна. Представлено еволюцію виникнення сукні, історії весільної, коктельної, вечірньої, випускної та бальної суконь.  Лонгрид наповнений фотографіями, репродукціями, картинами та відеоматеріалами, які доповнює текст для кращого розуміння теми.

Автореферат А.Скубак

Полісько Н.В. розробила та представила навчально-методичний посібник до курсу «Теорія і методика навчання технологій в проектній діяльності», обґрунтувала структуру моделі формування готовності майбутніх учителів технологій до проектної діяльності засобами інтерактивних технологій.

Автореферат Н.Полісько

 

3758

15 червня 2017 року на факультеті дошкільної і технологічної освіти відбувся перший захист кваліфікаційних проектів студентів спеціальності "Технологічна освіта" освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" (група ТОКМО-16). Екзаменаційна комісія в складі Кулінки Ю.С. (голова екзаменаційної комісії), Савченко Л.О. (завідувач кафедри ПМТО) та викладачів кафедри заслухала доповіді і представлені презентації кваліфікаційних проектів.

комісія

Студенти показали високий рівень підготовки та виконання кваліфікаційних робіт і проектів. За усталеною традицією, кваліфікаційні роботи студентів спеціальності "Технологічна освіта. Конструювання і моделювання одягу" окрім пояснювальної записки включають цікаві і змістовні практичні розробки.

Відрізнявся оригінальністю творчий проект "Авторська текстильна лялька", виконаний Рязанцевою Ганною (керівник доцент Кучер С.Л.). Студентка розробила авторський дизайн та виготовила міні-колекцію текстильних ляльок в єдиному стилі, з ручним розписом обличчя.
рязанцева
 
Сучасним, змістовним і цікавим був представлений Ніколюк Аліною інформаційний проект "Сучасний імідж вчителя технологій",  (керівник доктор педагогічних наук, завідувач кафедри Савченко Л.О.). Представлені студенткою розробки викликали зацікавленість екзаменаційної комісії.
20170615 145720
 
Студентка Куценко Євгенія успішно захистила творчий проект на тему: "Проектування та виготовлення комплексного виробу "Посуд з дерева" (науковий керівник доцент Серьогіна І.Ю.). Студентка презентувала оригінальну колекцію дитячої дерев'яної мебелі.
image 0 02 05 4d53ce59310ec0ba9b78d129d41b949417fdfcc5f8ad5ca30fa1b266b3b0ff4f V
Студентка Головченко Юлія успішно захистила Етно-проект на тему: "«Українські рушники: традиції вишивання, символіка та техніка» (науковий керівник доцент Серьогіна І.Ю.). Представила цікаву колекцію українських рушників, вишитих бісером.
головченко
2104

Рік за роком студенти спеціальності "Технологічна освіта" створюють нові моделі одягу, що є обовязковим завданням при підготовці курсової роботи з "Конструювання і моделювання одягу". Курсова робота нібито підводить підсумок чотирирічного вивчення фахових дисциплін швейного профілю, та водночас надає можливості творчого сплеску, є перевіркою професіоналізму майбутніх вчителів технологій. Зазвичай, студентки вкладають всі знання і вміння у своє творіння, працюють з великим натхненням. Та особливо надихає їх усвідомлення причетності до "таємного світу моди", коли одиничні моделі можуть поєднатися у колекцію, і прозвучати потужно, яскраво, більш професійно. Саме таке прагнення втілює доцент кафедри ПМТО Кучер З.С., здійснюючи керівництво курсовими проектами студенток. Одна з таких "колективних" колекцій, що отримала назву "Мереживо фантазії" була показана на концерті "Студентська весна" 2015 року і схвалена глядачами. Прийоми перфорації шкіри, ахроматична гама, контрасти фактур, текстур тканини і кольорів - це тренди, які не покидають моду і нині. Такі спостереження спонукало викладачів кафедри організувати ретроспективну фотозйомку колекції, залучивши до неї студенток спеціальності.

1114

16

17

19

 

18

20

XJ1WTtYvBI4

21

2036

26 січня о 8.00 на засіданні екзаменаційної комісії Криворізького державного педагогічного університету відбувся публічний захист магістерських робітробіт здобувачів рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 8.01010301 «Технологічна освіта» 2016-2017 н.р. Голова ДЕК Ю.С. Кулінка

 

DSC07305

 

З авторефератами та магістерськими роботами можна ознайомитися на кафедрі педагогіки і методики технологічної освіти

 Автореферат Саранчиної І.О.

Автореферат Романко Л.П.

Автореферат Прокопенко А.О.

 

Керівники кваліфікаційних робіт (члени ЕК під час захисту здобувачів рівня вищої освіти «магістр», яких вони підготували):

  1. Савченко Л.О. – доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти, д.пед.н;
  2. Лаврентьєва О.О. – доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики професійного навчання, д.пед.н;
  3. Кулінка Ю.С. – доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти, к.пед.н;
  4. Антоненко І.І. – доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики професійного навчання, к.техн.н;

Результати захисту кваліфікаційних робіт

Магістерські роботи захищали 5 студентів за спеціальністю: «Технологічна освіта (автосправа)» – 2 студенти, «Технологічна освіта (технічна та комп’ютерна графіка)» – 1 студент, «Технологічна освіта (конструювання та моделювання одягу)» – 2 студенти. Захист магістерських робіт відбувся відповідно розкладу 26.01.17 р.

Тематика магістерських робіт відповідає вимогам сьогодення і спрямована на практичну реалізацію в системі вищої освіти. В роботах чітко визначений понятійний апарат, достатньо глибоко розкрито теоретичний аспект дослідження, а їх практична значущість визначається представленими методиками проведення занять за розробленими курсами та спецкурсами, значною кількістю дидактичного матеріалу, різноманітністю натуральних об’єктів, виконаних на належному художньо-конструкторському рівні, що можуть бути успішно використані в навчальному процесі під час проведення теоретичних і практичних занять в університеті.

Високим рівнем теоретичної і практичної підготовки, володіння методикою наукового пошуку відзначаються магістерські роботи:

-         Прокопенко Алла Олександрівна – Впровадження інформаційно-комунікативного ресурсу в умовах вищого навчального закладу як засіб розвитку пізнавальної активності студентів. Науковий керівник – доцент, доктор педагогічних наук Савченко Л.О.

-         Саранчина Інна Олександрівна – Формування дослідницьких умінь студентів засобами проектної діяльності. Науковий керівник – доцент, доктор педагогічних наук Савченко Л.О.

-         Романко Любов Павлівна – Технологія ігрового проектування як засіб розвитку технічних здібностей майбутніх учителів технологій за профілем «Технічна та комп’ютерна графіка. Науковий керівник – доцент, кандидат педагогічних наук Кулінка Ю.С.

Досить високий результат дослідження також показали студенти:

-         Кваша Станіслав Олександрович – Дидактичні умови розвитку технічної творчості студентів технолого-педагогічних спеціальностей. Науковий керівник – доцент, доктор педагогічних наук Лаврентьєва О.О.

-         Перга Сергій Михайлович – Розробка електронного навчального посібника з курсу «Технічна механіка» з методикою використання в педагогічних інститутах. Науковий керівник – доцент, кандидат технічних наук Антоненко І.І.

Слід відзначити, що:

-       магістрами (Прокопенко А.О., Саранчина І.О. та Романко Л.П.) підготовлено автореферати за темами магістерських робіт та оформлено банерами ауд. №29;

-       представлено портфоліо робіт Прокопенко А.О. та Саранчиною І.О.;

-       розроблено робочу програму до курсу «Інформаційні технології та системи у харчовій промисловості» та фірмовий стиль спецодягу (Прокопенко А.О.);

-       підготовлено матеріали та методичні рекомендації до вивчення курсу «Основи айдентики» (4 д.а.) – Романко Л.П, Кулінка Ю.С.;

-       сконструйовано станок для холодної ковки металу – Кваша С.О.;

-       розроблено навчальний посібник з курсу «Технічна механіка» – Перга С.М., Антоненко І.І. (3,8 д.а.).

Захист засвідчив високий рівень теоретичної підготовки студентів, їх вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, обґрунтувати результати і висновки проведеного експерименту.

При відповідях на додаткові питання магістранти показали достатній рівень володіння матеріалами дослідження, відповіді були ґрунтовними та точними, показали обґрунтованість прийнятих рішень та достовірність отриманих даних. 

Здобувачі рівня вищої освіти «магістр» одержали відмінні оцінки.

За результатами державних екзаменів Саранчина Інна Олександрівна отримала диплом з відзнакою.

1026
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30