Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

21 травня 2020 року в умовах дистанційного навчання відбувся захист курсових робіт з педагогіки на факультетах української філології і географії, туризму та історії. До складу комісії входили: канд. пед. наук, доцент Білоус О.С., канд. пед. наук, доцент Король А.М., канд. пед. наук, доцент Потапенко О.Б. Під час своїх доповідей студенти продемонстрували гарне володіння матеріалом дослідження, вміння та навички дослідницької діяльності, надавали чіткі відповіді на поставлені питання.

Захист курсових кафедра педагогіки 21.05.20

Захист курсових кафедра педагогіки 21.05.2020                                                                                 
11999

В умовах дистанційного навчання на платформі Zoom 19 травня 2020 р. викладачем кафедри педагогіки канд. пед. наук, доцентом Король А.М. були проведені заняття на курсах підвищення кваліфікації вчителів музичного мистецтва. Під час заняття були розглянуті теоретичні проблеми педагогічного спілкування, сутність, функції, основні етапи педагогічного спілкування, стилі спілкування і особливості їх прояву. Викладач приділив увагу додатковому матеріалу розташованому на сайті КДПУ, в системі Мoodle та його використання в умовах дистанційного навчання.

Король А.М. КПКВ дистанційно

11975

19 травня 2020 року о 13.50 та 15.20 у рамках дистанційного навчання к.п.н., доц. Білоус О.С. провела он-лайн лекційні заняття на Zoom з дисципліни «Системний підхід у вищій школі» з магістрами першого року навчання фізико-математичного факультету заочної форми навчання гр.ЗПВШ-19м теми «Системний підхід та його впровадження у ЗВО» та «Системний аналіз організації». Під час лекції розкривалася сутність поняття «система», «системний підхід» та пов’язаних із ними поняття структури, елемента та зв’язку. Лектор наголошувала на важливості визначення стратегії організації, поглиблювала уявлення про внутрішнє середовище організації, її потенціал і тенденції розвитку та про тенденції розвитку зовнішнього середовища.

Білоус О.С.заняття з магістратами ПВШ 19.05

 

Білоус О.С.заняття з маг.ПВШ 19                                                  

                               

 

 

 

 

11929

В умовах дистанційного навчання на платформі Zoom 21 травня 2020 р. викладачем кафедри педагогіки канд. пед. наук, доцентом Король А.М. було проведене останнє заняття в навчальному семестрі з дисципліни «Методика виховної роботи» в групах УАФ-17, УФР-17, УПФ-17. На цих заняттях студенти підводили підсумки курсу, відповідали на залікові питання, презентували залікові виховні заходи та творчі проекти. Всі студенти, що проходили цей курс на платформі Zoom виконали заплановані завдання та були оцінені позитивно.

Король А. заняття від 21.05.20 в zoom

Король А.М. заняття від 21.05.20

11928

Критерії оцінювання екзамену з курсу «Загальна педагогіка» у дистанційному навчанні

З урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист від 27.03.2020 р. № 1/9-178), згідно з наказом по університету (від 12.05.20 №143) екзамен проводиться на платформі MOODLE у комбінованій формі (білет з 2 теоретичними питаннями у поєднанні з тестуванням).

Студенту надається можливість дати відповіді на 2 теоретичних питання, кожне з яких оцінюється максимально в 7 балів. А також необхідно виконати тестове завдання, яке максимально оцінюється в 6 балів.

Критерії оцінювання відповідей студентів на теоретичні питання

7 балів – студент на високому рівні має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у своїй відповіді. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати навчальний матеріал.

6 балів – відповідь студент повна і глибока, обґрунтована, він володіє міцними знаннями, вміє застосовувати їх в дещо змінених ситуаціях, при цьому він може допускати незначних огріхів в аргументації думки тощо.

5 балів – відповідь студента є достатньо повною, логічною, він уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами, робить висновки, припускається не значних помилок.

4 бали – студент правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження власних думок. Відповідь його правильна, але не достатньо осмислена, з деякими неточностями.

3 бали – студент виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, з помилками і неточностями дати визначення понять, сформулювати правило.

2 бали – студент відтворює менш як половину начального матеріалу, не може довести свою думку.

1 бал – студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, не має уявлення про об’єкт вивчення, не виявляє здатність елементарно викласти свою думку.

0 балів – у разі виявлення факту списування.

11848

Шановне студенство, добігає кінця навчальний семестр, настав час підвести підсумки вашої (і нашої) роботи.

Задля з’ясування ваших досягнень, будь ласка, перегляньте матеріали платформи Moodle та (у разі необхідності) зв’яжіться з викладачами кафедри педагогіки за допомогою електронної пошти.

Дороніна Тетяна Олексіївна

t.o.doronina@gmail.com

Білоус Олена Сергіївна

belous.hb@gmail.com

Басюк Леся Богданівна

leka_137@ukr.net

Волощук Ілона Аркадіївна

ilonavolosuk@gmail.com

Зеленкова Наталія Іванівна

zelenkovanata1957@gmail.com

Іванова Вікторія Валентинівна

fialka250363@gmail.com

Король Анжела Миколаївна

angelika04041972@gmail.co

Макаренко Ірина Євгенівна

i.makarenko@ukr.net

Потапенко Олег Борисович

opotapenko1966@gmail.com

Щербина Світлана Миколаївна

s.m.scherbina@gmail.com

Бажаємо Вам успіхів!!!!!

11829

Графік захисту 2020

11824

15 травня о 10.00 відбулося секційне засідання звітньої наукової конференціі студентів «Освітні, педагогічні науки». Голова секції к.пед.н., доцент кафедри педагогіки Білоус О.С. наголосила про значущість науково-дослідницької діяльності студентів у їх професійному зростанні. У конференціі брали участь студенти факультетів географііі, туризму та історії, факультету мистецтв, факультету іноземних мов, факультету української філології, фізико-математичного та природничого факультетів.

У процесі конференціі розкривалися різні педагогічні питання, доповіді учасників охоплювали всі розділі педагогіки: дидактику, процеси виховання, проблеми школознавстава. Так, у своєму виступі на тему: «Формування екологічної свідомості шостикласників на уроках географії» Катерина Кушнерук, студентка факультету географії, туризму та історії групи ГОЕ-18 (науковий керівник к.пед.н., доц. Білоус О.С.) зазначала, що у ході антропогенного впливу природа значно змінюється, і на жаль, не в кращий бік. Задля збереження навколишнього середовища в загальноосвітніх закладах впроваджується екологічне виховання, метою якого є формування екологічної культури, яка перебуває в нерозривному зв’язку з екологічною свідомістю.

Костюк Сурен, студент 3 курсу фізико-математичного факультету (науковий керівник -к.пед.н., ст.викладач Волощук І.А.) у своєї доповіді на тему: "Умови формування творчих здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій навчання на уроках математики", наголосив на тому, що одне з основних завдань сучасної школи полягає в тому, щоб допомогти учням в повній мірі проявити свої здібності, розвинути ініціативу, самостійність, творчий потенціал. Вивчення математичних здібностей школярів та умов їх формування і розвитку досить важливо для практики шкільного навчання

У своєї доповіді на тему: "Можливості використання хмарних сервісів на уроках математики як засіб формування в учнів ІК-компетентності ", Гебель Аліна, студентка 3 курсу фізико-математичного факультету (науковий керівник -к.пед.н., ст.викладач Волощук І.А.) зазначила, що проблеми зростання ролі якісної математичної освіти, розвиток ІТ технологій зумовлює потреби пошуку ефективних засобів розвитку інтересу дітей та молоді до математики як науки, що актуалізує привернення уваги до використання хмарних сервісів на уроках математики як засіб формування ІК-компетентності учнів.

Студентка Довгопола Дарина, факультет української філології, група УПФ-17 (науковий керівник -к.пед.н., доц. Король А.М.) у своїй доповіді: "Використання сигнальних карток як засобу спілкування на уроці між вчителем та учнем  в  інклюзивних класах" розглядала питання актуальності використання сигнальних карток як засобу не вербального спілкування на уроці між вчителем та учнем з ООП. 

Студентка ІІІ курсу природничого факультету Раковенко Владислава (науковий керівник - к.пед.н., доц. Щербина С.М.) акцентувала увагу учасників студентської конференції на важливості та необхідності здійснення екологічного виховання учнів та формування екологічної культури школярів в системі роботи класного керівника, навела орієнтовні форми проведення заходів та тематику заходів екологічного спрямування.

Влучні запитання учасників конференціі дозволили зрозуміти актуальність розглянутих питань.

 

Студент.наук.конференція 15.05 1

                                                 

Студент.наук.конференція 15.05 2                                                                                           

Студент.наук.конференція 15.05 4

 

 
Студент.наук.конференція 15.05 3

 

 

11823

14 травня 2020 року о 9.00 та 10.30 у рамках дистанційного навчання к.п.н., доц. Білоус О.С. провела он-лайн практичні заняття на Zoom з дисципліни «Сучасні освітні технології та парадигми» зі студентами факультету ГТІ гр.ГОЕ-15м, ІП-15м та ІГ-15м на тему «Індивідуальність вчителя і освітні технології». Детально розкривалася концептуальна модель індивідуальності вчителя, вимоги до підготовки вчителя, що здатний до інноваційної освітньоі діяльності.

Білоус О.С. СОТ 14.05.20 2

 

Білоус О.С. СОТ 14.05.20

11816

графік ПВШ

11772
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша