Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Білоус О.С.

1. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій як засіб підвищення креативного мислення школярів.
2. Організація інклюзивного навчання школярів з особливими потребами у сучасній шкільній практиці.
3. Формування медіаграмотності учнів засобами інноваційних технологій навчання..
4. Формування екологічної компетентності старшокласників засобами діалогічних форм навчання.
5. Впровадження інтерактивного навчання як засобу формування компетентностей в учнів.
6. Формування патріотичних почуттів в учнів у процесі позакласної роботи.
7. Міжпредметні зв’язки як засіб формування політичної культури у старшокласників.
8. Формування екологічної компетентності учнів у процесі краєзнавчої роботи.
9. Формування екологічної свідомості учнів у процесі позакласної роботи.
10. Навчальна екскурсія як форма активізації пізнавальної діяльності учнів.
11. Метод проектів як засіб формування творчої активності учнів.
12. Впровадження інноваційних комп’ютерних технологій у освітній процес Новоі української школи.
13. Дистанційне навчання як засіб розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів Нової української школи.
14. Електронний підручник як засіб забезпечення дистанційного навчання учнів.
15. Інтегрований урок як форма організації навчальної роботи школярів.
16. Формування громадянської компетентності школярів в практиці роботи Новоі української школи.
17. Розвиток креативних здібностей учнів засобами інтелектуальних ігор.
18. Формування толерантності учнів у процесі використання ігрових технологій навчання.
19. Індивідуальні завдання як засіб формування культурної компетентності учнів Нової української школи.
20. Розвиток емоційного інтелекту як основи формування позитивного ставлення учнів до навчання.
21. Розвиток творчих здібностей учнів при використанні активних методів навчання.
22. Формування творчої активності учнів засобами інноваційних технологій навчання.
23. Рольова гра як засіб формування екологічної грамотності учнів.
24. Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учнів.
25. Активні методи навчання як засіб формування пізнавальних інтересів учнів.
26. Формування естетичного смаку учнів у закладах середньої освіти.
27. Диференційоване навчання як засіб підвищення якості знань учнів.
28. Активізація пізнавальної діяльності учнів при використанні аудіовізуальних засобів навчання.
29. Індивідуальні завдання як засіб формування естетичної культури учнів.
30. Роль особистісних якостей педагога у становленні успішної особистості учня.

Науковий керівник: канд. пед. наук, ст. викладач Волощук І.А.

1. Різноманітність активних форм організації уроку як засіб розширення наукового кругозору учнів.
2. Формування творчої активності учнів на уроках (відповідно до профілю факультету) засобами інноваційних технологій.
3. Групова навчальна діяльність учнів як засіб розвитку культури спілкування на уроках (відповідно до профілю факультету).
4. Формування пізнавальної активності учнів при використанні технічних засобів навчання.
5. Комп’ютерне навчання як засіб підвищення якості знань учнів на уроках.
6. Роль проблемного навчання у формуванні творчих здібностей учнів.
7. 7.Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
8. Індивідуальні завдання як засіб підвищення якості знань учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
9. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
10. Використання комп`ютерних технологій при вивченні математики як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
11. Використання комп’ютерних технологій у пошуково-дослідній діяльності учнів.
12. Вплив характеру та стилю взаємостосунків учителя та учнів на успішність виховання.
13. Система роботи закладу освіти з обдарованими дітьми.
14. Підвищення якості навчання як національний пріоритет системи освіти в Україні.
15. Інтерактивні методи навчання та їх застосування у сучасних закладах освіти.
16. Формування ключових компетентностей учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
17. Зміст, форми і методи роботи класного керівника.
18. Інтелектуальні ігри як засіб формування особистості підлітка.
19. Інноваційні технології навчання на уроках математики в закладах освіти.
20. Дидактичні умови підвищення активності учнів у навчанні.
21. Методи навчання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.
22. Педагогічні умови ефективного використання заохочення і покарання як методів виховання особистості.
23. Засоби масової інформації як фактор формування світогляду учнів.
24. Характеристика педагогічних конфліктів та шляхів їх подолання.
25. Особистісно зорієнтований підхід до виховання в педагогічній спадщині А.С. Макаренка.
26. А.С. Макаренко про батьківський авторитет як фактор успішного виховання дітей у сім`ї.
27. Розвиток теорії дитячого колективу в педагогічній системі А.С. Макаренка.
28. В.О. Сухомлинський про виховання успіхом у навчанні.
29. Використання педагогічного досвіду В.О. Сухомлинського щодо розумового виховання учнів у сучасних закладах освіти.
30. Проблема заохочення і покарання в педагогічних концепціях А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського.
31. Класний керівник у сучасних закладах освіти.
32. Проблеми навчання обдарованих дітей.
33. Неуспішність учнів і шляхи її подолання.
34. Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми.
35. Превентивне виховання: суть, форми, методи.
36. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.
37. Виховання учнів у колективі.
38. Види й методи роботи закладів освіти з батьками учнів.
39. Організація здорового способу життя старшокласників.
40. Управління виховним процесом в закладах освіти.
41. Соціальне середовище як фактор формування особистості.
42. Виникнення і розвиток класно-урочної системи.
43. Дидактичні ігри в системі навчання.
44. Неуспішність учнів і шляхи її подолання.
45. Використання методу проектів у освітньому процесі.
46. Формування ключових компетентностей нової української школи.
47. Ключові компетенції сучасного учня.

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Іванова В.В.

1. Формування екологічної культури учнів на уроках … (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
2. Формування моральних цінностей учнів на уроках … (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
3. Формування естетичних інтересів учнів на уроках … (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
4. Використання нестандартних уроків як засіб формування творчих здібностей учнів.
5. Використання інтерактивних методів навчання на уроках … (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
6. Педагогічна взаємодія суб’єктів освітнього процесу як запорука якісного навчання.
7. Особливості використання дидактичних ігор на уроках … (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
8. Формування ціннісних орієнтацій школярів в умовах НУШ.
9. Система роботи класного керівника щодо виховання свідомої дисципліни учнів.
10. Форми і методи роботи класного керівника щодо попередження асоціальної поведінки у підлітків.
11. Конфлікти та шляхи їх подолання у практичній педагогічній діяльності вчителя.
12. Формування творчої активності учнів засобами позакласної роботи з предмету.
13. Навчальні екскурсії як засіб формування естетичної культури учнів.
14. Формування здорового способу життя учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
15. Система роботи класного керівника щодо формування здорового способу життя учнів.
16. Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
17. Система роботи класного керівника щодо формування здоров’язбережувальної компетентності учнів.
18. Використання здоров’язбережувальних технологій на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
19. Використання методу проектів як засобу розвитку творчих здібностей учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
20. Використання активних методів навчання у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
21. Дидактичні умови активізації навчання школярів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
22. Система роботи класного керівника щодо здійснення національно-патріотичного виховання учнів.
23. Впровадження здоров’язберігаючого навчання на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
24. Система роботи класного керівника щодо формування здорового способу життя учнів у позаурочний час.
25. Формування творчих здібностей учнів засобами гурткової роботи.
26. Шляхи формування педагогічної культури сучасного вчителя.
27. Система роботи класного керівника щодо формування патріотичної культури учнів.
28. Школа педагогічної майстерності як форма залучення вчителя (класного керівника) до інноваційної діяльності.
29. Педагогічні умови організації індивідуальної роботи учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
30. Використання рухливих ігор на уроках фізичної культури.

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Король А.М.

1. Формування естетичної культури учнів засобами ігрової діяльності на уроках (предмет).
2. Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учня.
3. Використання казкових сюжетів в процесі формування естетичної культури учнів.
4. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках (предмет) засобами народних традицій.
5. Організація позакласній роботи учнів засобами театралізованих свят.
6. Виховання морально-ціннісних орієнтацій учнів на уроках (предмет).
7. Вплив стилю педагогічного спілкування вчителя на ефективність навчальної діяльності учнів.
8. Формування творчої діяльності учнів на уроках (предмет) нетрадиційними формами навчання.
9. Формування естетичної культури учнів у процесі вивчення дисциплін (предмет) іноземного циклу.
10. Діалогічне навчання як засіб формування комунікативних здібностей учнів.
11. Дидактичні ігри як засіб формування пізнавального інтересу учнів на уроках (предмет).
12. Формування творчих здібностей учнів на уроках (предмет) засобами комп’ютерних технологій
13. Формування екологічної культури учнів у позакласній роботі з (предмет).
14. Формування гуманного світогляду учнів у позакласній роботі з (предмет).
15. Індивідуальний підхід як засіб формування культури спілкування на уроках … .
16. Формування творчих здібностей учнів в процесі самостійної роботи на уроках (предмет)
17. Формування творчих здібностей учнів на уроках (предмет).
18. Організація позакласної роботи засобами театрального мистецтва.
19. Організація нестандартних уроків з (предмет) як засобу підвищення якості знань учнів.
20. Основи педагогічної взаємодії вчителя та учнів як засіб формування творчих здібностей учнів.

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Макаренко І.Є.

1. Роль мікросередовища у формуванні і розвитку лідерських якостей школярів.
2. Вплив оцінювання навчальних досягнень школярів щодо рівня їх мотивації до навчання.
3. Вплив мікросередовища на формування моральної культури сучасних школярів.
4. Роль засобів масової інформації у реалізації морального виховання сучасних школярів.
5. Формування іміджу сучасного педагога в умовах Нової української школи.
6. Розвиток творчого потенціалу школярів у системі позашкільної освіти.
7. Успішний вчитель як запорука формування гармонійно розвиненої особистості школяра.
8. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на підвищення навчальної мотивації школярів в умовах реалізації дистанційної форми навчання.
9. Формування ціннісно-смислових орієнтирів учнів в умовах Нової української школи.
10. Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського у реалізації естетичного виховання сучасних школярів.
11. Реалізація дистанційної форми навчання у сучасному закладі загальної середньої освіти в умовах пандемії COVID-19.
12. Вплив негативних проявів шкільного булінгу на формування особистості сучасних школярів.
13. Роль диспуту у формуванні громадянської свідомості сучасних старшокласників.
14. Роль класного керівника як менеджера освітнього процесу у забезпечені ефективного самоврядування учнівського колективу.
15. Формування пізнавальної активності школярів засобами реалізації нестандартних уроків.
16. Роль сімейного виховання у становлені всебічно і гармонійно розвиненої особистості школяра.
17. Превентивні заходи у сучасній шкільній практиці щодо попередження конфліктів у системі «вчитель-учень».
18. Інноваційні методи навчання іноземній мові як засіб підвищення рівня засвоєння знань сучасних школярів.
19. Формування самооцінки сучасних підлітків в умовах Нової української школи.

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Потапенко О.Б.

1. Особистісно-орієнтовані технології як засіб підвищення якості знань учнів на уроках музики.
2. Використання сучасних педагогічних технологій на уроках музики.
3. Інтерактивні форми навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках музики.
4. Формування пізнавальних інтересів учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання на уроках музики.
5. Виховання естетичної культури школярів на уроках музики.
6. Завдання і зміст естетичного виховання учнів на уроках музики.
7. Система навчальних проблем і ситуацій як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках музики.
8. Моделювання проблемних ситуацій на уроках музики як засіб розвитку творчої уяви учнів.
9. Формування національної культури учнів на уроках музики.
10. Формування національної самосвідомості учнів засобами краєзнавчої роботи на уроках музики.
11. Стратегія і тактика управління конфліктною поведінкою учнів.
12. Причини девіантної поведінки учнів і шляхи їх усунення в практиці роботи сучасного вчителя.
13. Індивідуальний підхід як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках музики.
14. Імітаційно-ігрове навчання як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках музики.
15. Розвиток творчих здібностей учнів засобом використання активних методів навчання на уроках музики.
16. Дидактичні умови організації самостійної роботи учнів на уроках музики.
17. Міжпредметні зв’язки як засіб формування світоглядної позиції старшокласників на уроках музики.
18. Педагогічний досвід і шляхи його впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи.
19. Формування толерантності учнів засобом використання ігрових технологій уроках музики.
20. Шляхи формування педагогічної культури сучасного вчителя.
21. Формування полемічних здібностей старшокласників засобами діалогічних форм навчання на уроках музики.
22. Особистісно-орієнтовані технології як засіб підвищення якості знань учнів на уроках історії.
23. Використання сучасних інформаційних технологій як засобу розвитку пізнавальних інтересів учнів на уроках історії.
24. Використання сучасних педагогічних технологій на уроках історії.
25. Формування національної самосвідомості учнів на уроках історії.
26. Інтерактивні форми навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії.
27. Формування пізнавальних інтересів учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання на уроках історії.
28. Диспут як форма формування політичної свідомості старшокласників на уроках історії.
29. Урок-семінар як форма навчання учнів умінням роботи з різними джерелами інформації на уроках історії.
30. Формування моральних понять учнів у процесі навчання історії.
31. Виховання естетичної культури школярів на уроках історії.
32. Завдання і зміст естетичного виховання учнів на уроках історії.
33. Розвиток мислення учнів шляхом використання проблемних завдань на уроках історії.
34. Система навчальних проблем і ситуацій як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії.
35. Моделювання проблемних ситуацій на уроках історії як засіб розвитку творчої уяви учнів.
36. Виховання патріотизму учнів на уроках історії.
37. Формування в учнів ціннісний орієнтацій у процесі навчання історії.
38. Формування національної культури учнів на уроках історії.
39. Формування національної самосвідомості учнів засобами краєзнавчої роботи на уроках історії.
40. Освіта як чинник формування національно-культурної ідентичності старшокласників на уроках історії.
41. Стратегія і тактика управління конфліктною поведінкою учнів.
42. Причини девіантної поведінки учнів і шляхи їх усунення в практиці роботи сучасного вчителя.
43. Індивідуальний підхід як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках історії.
44. Імітаційно-ігрове навчання як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках історії.
45. Розвиток творчих здібностей учнів засобом використання активних методів навчання на уроках історії.
46. Дидактичні умови організації самостійної роботи учнів на уроках історії.
47. Міжпредметні зв’язки як засіб формування світоглядної позиції старшокласників на уроках історії.
48. Педагогічний досвід і шляхи його впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи.
49. Формування толерантності учнів засобом використання ігрових технологій уроках історії.
50. Шляхи формування педагогічної культури сучасного вчителя.
51. Формування полемічних здібностей старшокласників засобами діалогічних форм навчання на уроках історії.

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Щербина С.М.

1. Впровадження інтерактивних методів навчання в сучасній школі.
2. Формування естетичної культури учнівської молоді в сучасній школі.
3. Використання інноваційних технологій навчання у процесі вивчення природничих дисциплін.
4. Ігровий метод навчання у процесі вивчення природничих дисциплін.
5. Проблемне навчання як засіб стимулювання пізнавальної активності здобувачів освіти.
6. Впровадження здоров’язберігаючих технологій навчання в сучасній школі.
7. Профілактика шкідливих звичок серед учнівської молоді у сучасній школі.
8. Педагогічні умови формування здорового способу життя школярів.
9. Вплив учителя на емоційний стан учнів.
10. Педагогічні умови формування культури здоров’я учнівської молоді.
11. Вдосконалення професійної компетентності сучасного педагога.
12. Використання можливостей нетрадиційного уроку у сучасній школі.
13. Активні методи навчання як засіб формування критичного мислення здобувачів освіти.
14. Дотримання режиму дня школяра як умова здорового способу життя.
15. Зміст і форми валеологічного виховання учнів в сучасній школі.
16. Педагогічне спілкування як система взаємодії вчителя і учнів.
17. Педагогічні умови формування пріоритетів здорового способу життя в учнівської молоді.
18. Реалізація завдань фізичного виховання у умовах діяльності сучасної школи.
19. Козацькі традиції та їх використання в практиці національно-патріотичного виховання учнівської молоді.
20. Формування екологічної культури особистості в сучасній школі.
21. Формування ключових компетентностей учнів в умовах Нової української школи.
22. Шляхи реалізації компетентнісного підходу в умовах інтерованого навчання учнів.
23. Школа й педагогічна думка України в епоху українського національного відродження ХVI-ХVIІІ ст.
24. Педагогічні ідеї Я.А. Коменського та їх реалізація в практиці роботи сучасної школи.
25. Педагогічні ідеї К.Д. Ушинського та їх реалізація в практиці роботи сучасної школи.
26. Педагогічні ідеї Ф. В.-А. Дістервега та їх реалізація в практиці роботи сучасної школи.
27. Духовно-гуманістичні ідеї В.О. Сухомлинського та їх реалізація в практиці роботи сучасної школи.
28. Педагогічні ідеї А.С. Макаренка та їх реалізація в практиці роботи сучасної школи.
29. Класний керівник у сучасній школі (завдання, зміст роботи, аналіз досвіду роботи педагога).
30. Основні напрями виховання та їх реалізація в практиці роботи сучасної школи.
31. Методична робота з учителями: зміст, форми і методи.
32. Шляхи попередження та подолання булінгу в сучасній школі.
33. Педагогіка партнерства – основа демократизації та гуманізації освітнього процесу.
34. Ідеї патріотичного виховання учнів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.
35. Тестові завдання та особливості їх використання в освітньому процесі.
36. Інтерактивні форми роботи в діяльності класного керівника.
37. Національно-патріотичне виховання учнів в системі роботи класного керівника.
38. Моральне виховання учнів в системі роботи класного керівника.
39. Валеологічне виховання учнів в системі роботи класного керівника.
40. Розумове виховання учнів в системі роботи класного керівника.
41. Фізичне виховання учнів в системі роботи класного керівника.
42. Екологічне виховання учнів в системі роботи класного керівника.
43. Естетичне виховання учнів в системі роботи класного керівника.
44. Шляхи попередження конфліктних ситуацій в сучасній школі.
45. Виховання учнівської молоді на засадах козацької педагогіки.
46. Формування здоров’язберігаючої компетентності школярів в системі роботи класного керівника.
47. Стстема роботи вчителя фізичного виховання щодо формування, збереження і зміцнення здоров’я школярів.
48. Природовідповідність навчання як умова формування, збереження і зміцнення здоров’я учня.
49. Здоров’язберігаюче навчання та його роль у формуванні, збереженні і зміцненні здоров’я учнів.
50. Використання сучасних оздоровчих та психопрофілактичних заходів збереження і зміцнення здоров’я під час організації освітнього процесу.
51. Формування, збереження і зміцнення здоров’я учнів в сучасній школі.
52. Здоров’язберігаюче навчання як необхідна умова якісної освіти.
53. Здоров’язбережувальні технології навчання у сучасній школі.
54. Формування здорового способу життя учнівської молоді в позаурочний час.
55. Здоров’язбережувальна діяльність учителя загальноосвітньої школі.
56. Робота вчителя з батьками щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів.
57. Вплив різнобічного фізичного виховання на розвиток фізичних і моральних якостей учнів.
58. Грамотне використання ІКТ як запорука збереження і зміцнення здоров’я учнів.
59. Здоров’язберігаючий урок і вимоги до нього.
60. Педагогічні умови ефективної організації здоров’язберігаючого навчання.
61. Здоров’язберігаюче навчання – пріоритетний напрямок освіти ХХІ століття.
62. Здоров’язберігаюче навчання як засіб підвищення пізнавальної активності учнів.
63. Фізична культура як засіб формування всебічно гармонійно розвиненої учнівської молоді.
64. Формування навичок здорового способу життя в учнівської молоді в позаурочний час.
65. Фізичне виховання школярів у сучасній школі.
66. Ігрова діяльність на уроках фізичного виховання.
67. Український народний досвід фізичного розвитку учнівської молоді.
68. Народні ігри та змагання як засіб фізичного виховання школярів.
69. Формування у старшокласників культури сімейних відносин.
70. Шляхи і методи естетичного виховання школярів засобами природи.

17691
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31