Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Науковий керівник: к.пед.н., доцент О.С.Білоус

1.Формування політичної культури у старшокласників при вивченні географії.

2.Формування естетичних інтересів учнів при вивченні географії.

3.Інтегрований урок як форма організації навчальної роботи школярів.

4.Методика організації профільного навчання в практиці роботи сучасної школи.

5.Розвиток креативних здібностей учнів засобами інтелектуальних ігор на уроках географії.

6.Використання інформаційних технологій для формування навчальних умінь учнів на уроках географії.

7.Формування комунікативних умінь учнів у процесі імітаційно-ігрового навчання географії.

8.Проблемні ситуації і їх можливості у формуванні нестандартного підходу учнів в розв’язанні навчальних завдань.

9.Формування толерантності учнів у ході використання ігрових технологій на уроках географії.

10.Педагогічні умови ефективної взаємодії вчителя та учнів при вивченні географії.

11.Індивідуальні завдання як спосіб підвищення міцності знань учнів.

12.Емоційний чинник як засіб формування позитивного ставлення учнів до навчання.

13.Метод проектів на уроках географії як засіб формування творчої активності учнів.

14.Розвиток творчих здібностей учнів при використанні активних методів навчання на уроках географії.

15.Формування творчої активності учнів засобами інноваційних технологій.

16.Комунікативні ситуації на уроках географії як засіб розвитку культури мовлення учнів.

17.Рольова гра як засіб активізації пізнавальних дій учнів на уроках музики.

18.Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учнів.

19.Особистісно-орієнтований підхід до організації навчальної роботи на уроках музики.

20.Педагогічний такт учителя в системі заходів щодо забезпечення якісної освіти учнів.

21.Рухомі ігри як засіб розвитку організаторських здібностей школярів.

22.Активні методи навчання на уроках музики як засіб формування пізнавальних інтересів учнів.

23.Виховання естетичної культури учнів на уроках музики.

24.Мультимедійні презентації на уроках музики як засіб розвитку пізнавальної активності учнів.

25.Дидактичні умови формування позитивної мотивації учіння на уроках музики.

26.Диференційоване навчання на уроках музики як засіб підвищення якості знань учнів.

27.Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою аудіовізуальних засобів навчання на уроках музики.

28.Індивідуальні завдання як засіб формування естетичного смаку учнів.

29.Дидактичні умови формування пізнавальної самостійності учнів на уроках музики.

30.Формування відповідального ставлення до навчання засобами різнорівневих завдань з музики.

Науковий керівник: к.пед.н., доцент І.А.Волощук

1.Різноманітність активних форм організації уроку як засіб розширення наукового кругозору учнів.

2.Формування творчої активності учнів на уроках (відповідно до профілю факультету) засобами інноваційних технологій.

3.Групова навчальна діяльність учнів як засіб розвитку культури спілкування на уроках(відповідно до профілю факультету).

4.Формування пізнавальної активності учнів при використанні технічних засобів навчання.

5.Комп’ютерне навчання як засіб підвищення якості знань учнів на уроках.

6.Роль проблемного навчання у формуванні творчих здібностей школярів.

7.Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).

8.Вплив стилів педагогічного спілкування на навчальну діяльність учнів.

9.Індивідуальні завдання як засіб підвищення міцності знань учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).

10.Розвиток творчих здібностей учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).

11.Використання комп`ютерних технологій при вивченні іноземної мови як засіб формування пізнавального інтересу учнів.

12.Модернізація системи навчання за допомогою комп’ютерних технологій.

13.Використання комп’ютерних технологій у пошуково-дослідній діяльності учнів.

14.Вплив характеру та стилю взаємостосунків учителя та учнів на успішність їх навчання і виховання.

15.Система роботи школи з обдарованими дітьми.

16.Компетентнісний підхід у сучасній системи навчання учнів.

17.Підвищення якості навчання як національний пріоритет системи освіти в Україні.

18.Інтерактивні методи навчання та їх застосування у сучасній загальноосвітній школі.

19.Спрямування освіти, навчання та виховання на розвиток особистості учня.

20.Формування ключових комптентностей учнів на уроках (відповідно до профілю факультету)

Науковий керівник:  к.пед.н., доцент Н.І.Зеленкова

1.Підвищення якості знань учнів засобами інтелектуальних ігор на уроках математики.

2.Індивідуальний підхід як засіб підвищення якості знань учнів ігор на уроках математики.

3.Індивідуальні завдання на уроках як засіб підвищення якості знань учнів.

4.Формування творчої активності учнів засобами позакласної роботи з предмету.

5.Педагогічні умови використання дидактичної гри на уроках математики

6.Формування інтелектуальних умінь учнів у процесі навчання.

7.Гра як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі.

8.Розвиток комунікативних здібностей учнів у процесі використання дидактичних ігор на уроках.

9.Дидактичні умови організації самостійної роботи учнів на уроках математики.

10.Педагогічні умови застосування комп’ютера на уроках математики.

як засіб формування пізнавального інтересу учнів.

11.Використання активних форм організації позакласної роботи як умова підвищення рівня вихованості учнів.

12.Формування культури спілкування в системі «вчитель-учень» як засіб підвищення активізації учнів на уроках математики.

13.Педагогічні умови організації самостійної роботи як засіб формування творчих здібностей учнів.

14.Педагогічні умови використання дидактичної гри на уроках математики

15.Реалізація дидактичних принципів на уроці як основа активізації пізнавальної діяльності  учнів1.

16. Особистісно-орієнтована технологія навчання як засіб підвищення якості знань учнів.

17.Використання нестандартних уроків як засіб формування пізнавального інтересу.

18.Система роботи школи з обдарованими дітьми.

19.Вплив стилів педагогічного спілкування на навчальну діяльність учнів.

20.Диференційованний підхід на уроках математики  як спосіб підвищення рівня пізнавальної активності учнів.

Науковий керівник: к.пед.н., доцент В.В.Іванова

1.Формування загально-навчальних умінь у школярів на уроках___ (відповідно до профілю факультету).

2.Педагогічні умови ефективного використання ТЗН у процесі вивчення___ (відповідно до профілю факультету).

3.Особистісно-орієнтована технологія навчання як засіб підвищення якості знань учнів.

4.Використання нестандартних уроків як засіб формування пізнавального інтересу учнів.

5.Підвищення ефективності уроку засобами дидактичних ігор.

6.Формування творчої активності учнів у процесі використання інноваційних  технологій навчання.

7.Формування в учнів умінь і навичок самоконтролю у процесі навчання.

8.Інтерактивні форми навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках___ (відповідно до профілю факультету).

9.Формування пізнавальних інтересів учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання на уроках___ (відповідно до профілю факультету).

10.Використання словесних методів навчання в процесі вивчення___ (відповідно до профілю факультету).

11.Шляхи формування педагогічної культури сучасного вчителя.

12.Педагогічна творчість учителя і шляхи її становлення в шкільній практиці.

13.Особливості організації навчання/виховання дітей з особливими потребами в умовах масової школи.

14.Конфлікти як психолого-педагогічна проблема у діяльності педагога.

15.Формування критичного мислення учнів на уроках___ (відповідно до профілю факультету).

16.Формування розумової культури учнів на уроках___ (відповідно до профілю факультету) засобами проблемного навчання.

17.Розвиток комунікативних здібностей учнів у процесі використання дидактичних ігор на уроках___ (відповідно до профілю факультету).

18.Формування творчої активності учнів засобами позакласної роботи з предмету.

19.Педагогічні умови використання дидактичної гри на уроках___ (відповідно до профілю факультету).

20. Індивідуальні завдання на уроках як засіб підвищення якості знань учнів.

21.Формування естетичної культури учнів при вивчені шкільних предметів (відповідно до профілю факультету).

22.Педагогічні умови ефективної взаємодії вчителя та учнів на уроці.

23.Інтегрований урок як засіб розвитку світогляду школярів.

24.Моніторинг як засіб перевірки якості знань учнів.

25.Шляхи і способи гуманізації сучасного уроку.

26.Шляхи і методи згуртування учнівського колективу.

27.Форми і методи патріотичного виховання учнів.

28.Формування екологічної культури учнів в процесі позакласної роботи.

29.Міжпредметні зв’язки як засіб розвитку мислення учнів на уроках___ (відповідно до профілю факультету).

30.Види самостійної роботи учнів з книгою та умови їх ефективності.

Науковий керівник: к.пед.н., доцент А.М.Король

1.Формування естетичної культури учнів засобами ігрової діяльності на уроках музики.

2.Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учня.

3.Використання казкових сюжетів в процесі формування естетичної культури учнів.

4.Формування пізнавального інтересу учнів на уроках музики засобами народних традицій.

5.Організація позакласної роботи учнів засобами театралізованих свят

6.Виховання морально-ціннісних орієнтацій учнів на уроках художньої культури.

7.Вплив стилю педагогічного спілкування вчителя на ефективність навчальної діяльності учнів.

8.Музично творчий розвиток молодших школярів на уроках музики.

9.Формування естетичної культури учнів у процесі вивчення дисциплін музичного циклу.

10.Діалогічне навчання як засіб формування комунікативних здібностей.

11.Дидактичні ігри як засіб формування пізнавального інтересу учнів.

12.Формування творчих здібностей учнів на уроках іноземної мови засобами комп’ютерних технологій.  

13.Формування екологічної культури учнів у позакласній роботі.

14.Формування гуманного світогляду учнів у позакласній роботі з української літератури.

15.Індивідуальний підхід як засіб формування культури спілкування на уроках української літератури.

16.Формування творчих здібностей учнів в процесі самостійної роботи на уроках української літератури.

17.Формування творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва.

18. Організація позакласної роботи засобами театрального мистецтва

19.Організація нестандартних уроків___ (відповідно до профілю факультету) як засобу підвищення якості знань учнів.

20.Формування творчої діяльності учнів нетрадиційними формами навчання.

21.Підвищення якості знань учнів нетрадиційними уроками.

22.Формування комунікативних вмінь учнів засобами компютерних технологій

23.Формування комунікативних здібностей учнів у процесі позакласної роботи.

24.Формування пізнавального інтересу засобами ігрової діяльності.

25.Дидактична гра як засіб формування творчих здібностей учнів.

26.Формування пізнавальної діяльності у позакласній роботі.

27.Формування комунікативних здібностей засобами імітаційно-ігрової діяльності.

28.Формування моральних якостей учнів на уроках___ (відповідно до профілю факультету).

29.Формування інтелектуальних здібностей учнів за допомогою комп'ютера.

30.Формування економічної культури у позакласній роботі.

Науковий керівник: к.пед.н., доцент І.Є.Макаренко

1.Формування відповідального ставлення школярів до навколишнього середовища у процесі екологічного виховання.

2.Формування культури розумової праці школярів як педагогічна проблема.

3.Проблема статевого виховання учнів в умовах сучасної школи.

4.Проблема девіантної поведінки школярів у сучасній педагогічній науці.

5.Портфоліо як форма організації контролю та оцінювання навчальної роботи учнів.

6.Особливості організації навчання й виховання дітей з особливими потребами в умовах масової школи.

7.Конфлікти як психолого-педагогічна проблема у діяльності педагога.

8.Шкільне самоврядування як спосіб формування лідерських якостей учнів.

9.Психолого-педагогічні аспекти організації оцінювання і самооцінювання школярів у навчально-виховному процесі.

10.Розвиток креативного мислення учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій на уроках___ (за профілем факультету).

11.Педагогічна рефлексія як засіб оволодіння педагогічною майстерністю.

12.Інноваційний менеджмент керівника загальноосвітнього навчального закладу як один із ефективних напрямів управлінської діяльності

13.Організація самостійної навчальної діяльності школярів в умовах диференційованного навчання.

14.Педагогічний аналіз в системі управлінської діяльності директора школа.

15.Розвиток естетичної свідомості учнів на позакласних заняттях з___ (за профілем факультету)

16.Врахування особливостей підліткової субкультури у процесі естетичного виховання учнів.

17.Використання міжпредметних звязків на уроках___ (за профілем факультету) як засіб розширення наукового світогляду учнів.

18.Формування морально-ціннісних орієнтацій школярів на уроках___ (за профілем факультету).

19.Організація позакласної і позашкільної природоохоронної роботи як засіб формування екологічної культури учнів.

20.Використання активних методів навчання на уроках___ (за профілем факультету) як засіб інтелектуального розвитку учнів.

21.Метод проекту як засіб формування креативного мислення учнів на уроках___ (за профілем факультету).

22. Активізація творчої діяльності школярів засобами мультимедіа на уроках___ (за профілем факультету)

23.Диференційованний підхід на уроках (за профілем факультету) як спосіб підвищення рівня пізнавальної активності учнів.

24.Індивідуальна форма методичної роботи педагога як ефективний засіб його професійно-особистісного самовдосконалення.

25.Педагогічний моніторинг якості знань учнів з (за профілем факультету).

26.Навчальні екскурсії як засіб формування естетичної культури школярів.

27. Дидактичні ігри на уроках___ (за профілем факультету) як засіб формування пізнавальної самостійності учнів.

28.Формування критичного мислення учнів в умовах особистісно-орієнтованого навчання.

29.Формування розумової культури учнів на уроках(за профілем факультету) засобами проблемного навчання.

30.Інтерактивні технології навчання на уроках (за профілем факультету) як засіб розвитку комунікативної компетентності учнів.

 Науковий керівник: к.пед.н., доцент О.Б.Потапенко

1.Формування моральної культури учнів у процесі навчання історії (мови).

2.Особистісно-орієнтовані технології як засіб підвищення якості знань учнів на уроках історії (мови).

3.Формування національної самосвідомості учнів на уроках історії (мови).

4.Інтерактивні форми навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії (мови).

5.Формування пізнавальних інтересів учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання на уроках історії (мови).

6.Використання сучасних педагогічних технологій на уроках історії (мови).

7.Виховання естетичної культури школярів на уроках історії (мови).

8.Розвиток мислення учнів шляхом використання проблемних завдань на уроках історії (мови).

9.Система навчальних проблем і ситуацій як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії (мови).

10.Виховання патріотизму учнів на уроках історії (мови).

11.Формування в учнів ціннісний орієнтацій у процесі навчання історії (мови).

12.Стратегія і тактика управління конфліктною поведінкою учнів.

13.Індивідуальний підхід як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках історії (мови).

14.Формування національної культури учнів на уроках історії (мови).

15.Імітаційно-ігрове навчання як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках історії (мови).

16.Розвиток творчих здібностей учнів засобом використання активних методів навчанняуроках історії (мови).

17.Дидактичні умови організації самостійної роботи учнів на уроках історії (мови).

18.Семінар як форма навчання учнів умінням роботи з різними джерелами інформації на уроках історії (мови).

19.Міжпредметні зв’язки як засіб формування світоглядної позиції старшокласників.

20.Причини девіантної поведінки учнів і шляхи їх усунення в практиці роботи сучасного вчителя.

21.Диспут як форма формування політичної свідомості старшокласників на уроках історії (мови).

22.Освіта як чинник формування національно-культурної ідентичності старшокласників на уроках історії (мови).

23.Педагогічний досвід і шляхи його впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи.

24.Завдання і зміст естетичного виховання учнів на уроках історії (мови).

25.Формування толерантності учнів засобом використання ігрових технологій уроках історії (мови).

26.Формування національної самосвідомості учнів засобами краєзнавчої роботи на уроках історії (мови).

27.Шляхи формування педагогічної культури сучасного вчителя.

28.Педагогічна творчість учителя і шляхи її становлення в шкільній практиці.

29.Моделювання проблемних ситуацій на уроках історії (мови) як засіб розвитку творчої уяви учнів

30.Формування полемічних здібностей старшокласників засобами діалогічних форм навчання на уроках історії (мови).

 Науковий керівник: к.пед.н., доцент В.В.Садова

1.Оптимальні умови застосування новітніх методів навчання у старшій профільній школі.

2.Формування системи наукових понять школярів засобами проблемного підходу.

3.Можливості дистанційного навчання у реалізації особистісно орієнтованого підходу у старшій профільній школі.

4.Особливості організації навчальної взаємодії вчителя-предметника та невстигаючих учнів.

5.Інноваційні форми організації навчального процесу в навчальних закладах нового типу.

6.Система роботи вчителя-предметника з інтелектуально обдарованими учнями (на прикладі вивчення циклу математичних дисциплін).

7.Дидактико-методичне забезпечення навчального процесу в інклюзивному освітньому просторі

8.Педагогічні умови формування загальнонавчальних умінь учнів середньої шкільної ланки.

9.Шляхи формування лідерських якостей старшокласників.

10.Система роботи класного керівника з розвитку критичного мислення учнів середньої шкільної ланки.

11.Особливості здійснення виховного процесу в дитячих будинках Криворіжжя.

12.Самостійна робота як засіб розвитку пізнавальних  інтересів учнів середньої шкільної ланки.

13.Система творчих завдань як засіб активізації критичного мислення учнів старшої шкільної ланки.

14.Система проблемних завдань та ситуацій як засіб підвищення міцності знань учнів.

15.Гурткова робота як провідний засіб формування адекватної самооцінки учнівської молоді.

16.Розвиток патріотичних переконань учнів у процесі позакласної роботи: історико-педагогічний аспект та сучасна шкільна практика.

17.Форми педагогічної освіти батьків як фактори формування педагогічної культури.

18.Превентивна діяльність класного керівника з попередження шкідливих звичок учнів.

19.Спільна робота педагогічного колективу та батьків з попередження асоціальної поведінки учнів.

20.Формування рефлексивних умінь учнів середньої шкільної ланки у процесі вивчення дисциплін фізико-математичного циклу.

Науковий керівник: к.пед.н., доцент С.М.Щербина

1.Проективна діяльність як засіб формування компетентностей в учнів у процесі вивчення біології (хімії).

2.Навчальні екскурсії з біології (хімії) як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів.

3.Сутність та специфіка особистісно орієнтованого навчання біології (хімії).

4.Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів у процесі вивчення біології (хімії).

5.Реалізація ідеї партнерської взаємодії на уроках біології (хімії).

6.Формування екологічної компетентності в учнів у процесі вивчення біології (хімії).

7.Формування мотивації до навчання в учнів у процесі вивчення біології (хімії).

8.Впровадження інтерактивного навчання як засобу формування компетентностей в учнів у процесі вивчення біології (хімії).

9.Впровадження здоров’язберігаючого навчання як шляху розв’язання проблеми збереження та зміцнення здоров’я учнів у процесі вивчення біології (хімії).

10.Розвиток пізнавальної активності  учнів  засобом  впровадження ігрових технологій  у процесі вивчення біології (хімії).

11.Дидактичні умови активізації навчальної діяльності учнів у процесі вивчення біології (хімії).

12.Використання комп’ютера як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

13.Проблемне навчання як засіб формування світогляду школярів у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

14.Орієнтація учнів на соціально значущі цінності у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

15.Удосконалення процесу морального виховання учнів у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

16.Реалізація дидактичних принципів на уроках (з шкільної навчальної дисципліни)як основа активізації пізнавальної діяльності учнів

17.Система роботи класного керівника щодо формування екологічної культури в учнів.

18.Система роботи класного керівника щодо формування моральної культури в учнів.

19.Національне виховання учнів у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

20.Формування в учнів національної самосвідомості та ідентичності у позакласній роботі.

21.Формування в учнів наукових понять у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

22.Використання комп’ютера як засобу формування інформаційної культури учнів у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

23.Формування критичного мислення учнів засобом навчального діалогу у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

24.Педагогічні умови ефективної організації самостійної роботи учнів у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

25.Розвиток творчих здібностей учнів засобами гурткової роботи.

26.Формування національних цінностей учнів засобами позакласної роботи.

27.Формування світогляду учнів засобами інтегрованого навчання.

28.Формування духовного світу особистості у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

29.Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого навчання у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

30.Реалізація технології навчання як дослідження у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

2585
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31