Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Науковий керівник: канд. педагог. наук, доцент О.С. Білоус

 1. Формування патріотичних почуттів у процесі позакласної роботи з географії.
 2. Формування політичної культури у старшокласників при вивченні географії.
 3. Формування екологічної культури учнів у процесі краєзнавчої роботи.
 4. Формування екологічної свідомості учнів на уроках географії.
 5. Навчальна екскурсія як форма активізації пізнавальної діяльності учнів.
 6. Мультимедійні презентації на уроках географії як засіб розвитку пізнавальної активності учнів.
 7. Метод проектів на уроках географії як засіб формування творчої активності учнів.
 8. Інноваційні комп’ютерні технології у загальноосвітній школі при вивченні географії.
 9. Дистанційне навчання як засіб розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів.
 10. Електронний підручник як засіб забезпечення дистанційного навчання.
 11. Адаптивне навчання як засіб розвитку самостійності учнів при вивченні географії.
 12. Формування екологічної культури учнів при вивченні географії.
 13. Інтегрований урок як форма організації навчальної роботи школярів.
 14. Методика організації профільного навчання в практиці роботи сучасної школи.
 15. Розвиток креативних здібностей учнів засобами інтелектуальних ігор на уроках географії.
 16. Використання інформаційно-комунікативних технологій для формування навчальних понять учнів на уроках географії.
 17. Формування комунікативних умінь учнів у процесі використання імітаційно-ігрових технологій навчання географії.
 18. Формування толерантності учнів у процесі використання ігрових технологій на уроках географії.
 19. Індивідуальні завдання як спосіб підвищення міцності знань учнів.
 20. Розвиток емоційного інтелекту як основи формування позитивного ставлення учнів до навчання.
 21. Розвиток творчих здібностей учнів при використанні активних методів навчання на уроках географії.
 22. Формування творчої активності учнів засобами інноваційних технологій.
 23. Комунікативні ситуації на уроках географії як засіб розвитку культури мовлення учнів.
 24. Рольова гра як засіб активізації пізнавальних дій учнів на уроках музики.
 25. Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учнів.
 26. Активні методи навчання на уроках музики як засіб формування пізнавальних інтересів учнів.
 27. Формування естетичного смаку учнів на уроках музики.
 28. Диференційоване навчання на уроках музики як засіб підвищення якості знань учнів.
 29. Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою аудіовізуальних засобів навчання на уроках музики.
 30. Індивідуальні завдання як засіб формування естетичної культури учнів.

Науковий керівник: канд. педагог. наук, доцент І.А. Волощук

 1. Різноманітність активних форм організації уроку як засіб розширення наукового кругозору учнів.
 2. Формування творчої активності учнів на уроках (відповідно до профілю факультету) засобами інноваційних технологій.
 3. Групова навчальна діяльність учнів як засіб розвитку культури спілкування на уроках(відповідно до профілю факультету).
 4. Формування пізнавальної активності учнів при використанні технічних засобів навчання.
 5. Комп’ютерне навчання як засіб підвищення якості знань учнів на уроках.
 6. Роль проблемного навчання у формуванні творчих здібностей школярів.
 7. Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
 8. Вплив стилів педагогічного спілкування на навчальну діяльність учнів.
 9. Індивідуальні завдання як засіб підвищення міцності знань учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
 10. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
 11. Використання комп`ютерних технологій при вивченні іноземної мови як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
 12. Модернізація системи навчання за допомогою комп’ютерних технологій.
 13. Використання комп’ютерних технологій у пошуково-дослідній діяльності учнів.
 14. Вплив характеру та стилю взаємостосунків учителя та учнів на успішність їх навчання і виховання.
 15. Система роботи школи з обдарованими дітьми.
 16. Компетентнісний підхід у сучасній системи навчання учнів.
 17. Підвищення якості навчання як національний пріоритет системи освіти в Україні.
 18. Інтерактивні методи навчання та їх застосування у сучасній загальноосвітній школі.
 19. Спрямування освіти, навчання та виховання на розвиток особистості учня.
 20. Формування ключових компетентностей учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).

Науковий керівник: канд. педагог. наук, доцент Н.І. Зеленкова

 1. Електронний підручник як засіб забезпечення дистанційного навчання.
 2. Використання комп`ютерних технологій як засіб формування пізнавального інтересу учнів на уроках інформатики.
 3. Підвищення якості знань учнів засобами інтелектуальних ігор на уроках інформатики.
 4. Індивідуальний підхід як засіб підвищення якості знань учнів ігор на уроках інформатики.
 5. Індивідуальні завдання на уроках інформатики як засіб підвищення якості знань учнів.
 6. Формування творчої активності учнів засобами позакласної роботи з предмету.
 7. Формування інтелектуальних умінь учнів у процесі навчання.
 8. Організація самостійної роботи учнів на уроках інформатики.
 9. Формування культури спілкування в системі «вчитель-учень» як засіб підвищення активізації учнів на уроках інформатики.
 10. Реалізація дидактичних принципів на уроці як основа активізації пізнавальної діяльності учнів.
 11. Особистісно-орієнтована технологія навчання як засіб підвищення якості знань учнів.
 12. Використання нестандартних уроків як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
 13. Система роботи школи з обдарованими дітьми.
 14. Диференційованний підхід на уроках інформатики як спосіб підвищення рівня пізнавальної активності учнів.
 15. Формування в учнів умінь і навичок самоконтролю у процесі навчання.
 16. Система роботи ментора по формуванню пізнавальних інтересів учнів.
 17. Формування інформаційної культури учнів за допомогою комп’ютера.
 18. Конфлікти у класному колективі і шляхи їх вирішення.

 Науковий керівник: канд. педагог. наук, доцент А.М. Король

 1. Діагностика мотивації навчальної діяльності учнів на уроках музики.
 2. Індивідуалізація процесу навчання учнів на уроках музики.
 3. Інноваційні освітні системи в сучасний школі.
 4. Моніторинг якості знань учнів на уроках музики.
 5. Розвиток інтересу учнів до уроків музики засобами комп’ютерних технологій.
 6. Театральне мистецтво як засіб формування інтересу учнів до уроків музики.
 7. Формування емоційної культури учнів на уроках музики.
 8. Формування естетичного смаку учнів на уроках музики.
 9. Формування творчої активності учнів на уроках музики засобами імітаційно-ігрового навчання.
 10. Шляхи формування естетичних ідеалів, ціннісних орієнтацій учнів на уроках музики.
 11. Оптимізація самостійної роботи учнів на уроках української літератури (мови).
 12. Основні напрямки вдосконалення форм організації навчання на уроках української літератури (мови).
 13. Особливості організації і проведення дистанційного навчання при вивченні української мови та літератури.
 14. Особливості формування моральної культури учнів на уроках української мови та літератури.
 15. Порівняльний аналіз використання в школі видів навчання: пояснювально-ілюстративного, проблемного, програмованого та навчання з допомогою комп’ютера.
 16. Розвиток мовленнєвої культури учнів засобами навчального діалогу на уроках української літератури.
 17. Система роботи з обдарованими дітьми на уроках української літератури (мови).
 18. Умови використання інтерактивних технологій навчання учнів на уроках української мови та літератури.
 19. Формування естетичної культури старшокласників на уроках української мови та літератури.
 20. Шляхи розвитку пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення української літератури (мови).

Науковий керівник: канд. педагог. наук, доцент І.Є. Макаренко

 1. Педагогічний конфлікт у системі «вчитель-учень».
 2. Роль особистісних якостей педагога у становленні успішної особистості учня.
 3. Метод проектів на уроках (за профілем факультету) як засіб підвищення пізнавальної самостійності учнів.
 4. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках (за профілем факультету) як засіб підвищення креативного мислення школярів.
 5. Нестандартні уроки з (за профілем факультету) як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
 6. Стилі педагогічного спілкування та їх роль у розвитку особистості учня.
 7. Відкритий урок як засіб удосконалення педагогічної майстерності вчителя.
 8. Формування ціннісних орієнтацій учнів у системі особистісно-орієнтованого навчання.
 9. Розвиток пізнавальної активності учнів засобами інтерактивних технологій навчання.
 10. Формування естетичної культури учнів у системі позакласної виховної роботи.
 11. Формування емоційної культури учнів засобами тренінгових технологій.
 12. Формування моральної культури підлітків у системі виховної роботи класного керівника.
 13. Вплив середовища на формування моральних цінностей школярів.
 14. Формування естетичної культури учнів на уроках (за профілем факультету) засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
 15. Розвиток розумових здібностей школярів у процесі реалізації проблемного виду навчання на уроках (за профілем факультету).
 16. Формування творчих здібностей учнів на уроках (за профілем факультету) засобами ігрових технологій навчання.
 17. Факультативи з (дисципліна за профілем факультету) як засіб підвищення розумової культури школярів.
 18. Формування екологічної культури школярів засобами навчальних екскурсій.
 19. Формування егалітарної свідомості школярів в системі внутрішньошкільного педагогічного менеджменту.
 20. Управління формуванням іміджу вчителя-лідера в умовах тренінгових технологій.
 21. Формування національної самосвідомості учнів на уроках (за профілем факультету).
 22. Портфоліо як форма організації контролю та оцінювання навчальної роботи учнів.
 23. Інноваційний менеджмент керівника загальноосвітнього навчального закладу як один із ефективних напрямів управлінської діяльності.
 24. Формування критичного мислення школярів в умовах особистісно-орієнтованого навчання.
 25. Інтерактивні технології навчання на уроках (за профілем факультету) як засіб розвитку комунікативної компетентності учнів.
 26. Вплив ЗМІ на формування моральної культури школярів.
 27. Формування гендерної культури школярів у системі позакласної виховної роботи.
 28. Розвиток пізнавальної активності учнів засобами імітаційно-ігрових технологій навчання.
 29. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у сучасній шкільній практиці.
 30. Формування медіаграмотності учнів засобами інноваційних технологій навчання.

Науковий керівник: канд. педагог. наук, доцент О.Б. Потапенко

 1. Формування моральних понять учнів у процесі навчання історії (іноземної мови).
 2. Особистісно-орієнтовані технології як засіб підвищення якості знань учнів на уроках історії (іноземної мови).
 3. Формування національної самосвідомості учнів на уроках історії (іноземної мови).
 4. Інтерактивні форми навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії (іноземної мови).
 5. Формування пізнавальних інтересів учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання на уроках історії (іноземної мови).
 6. Використання сучасних педагогічних технологій на уроках історії (іноземної мови).
 7. Виховання естетичної культури школярів на уроках історії (іноземної мови).
 8. Розвиток мислення учнів шляхом використання проблемних завдань на уроках історії (іноземної мови).
 9. Система навчальних проблем і ситуацій як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії (іноземної мови).
 10. Виховання патріотизму учнів на уроках історії.
 11. Формування в учнів ціннісний орієнтацій у процесі навчання історії (іноземної мови).
 12. Стратегія і тактика управління конфліктною поведінкою учнів.
 13. Індивідуальний підхід як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках історії (іноземної мови).
 14. Формування національної культури учнів на уроках історії.
 15. Імітаційно-ігрове навчання як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках історії (іноземної мови).
 16. Розвиток творчих здібностей учнів засобом використання активних методів навчання на уроках історії (іноземної мови).
 17. Дидактичні умови організації самостійної роботи учнів на уроках історії (іноземної мови).
 18. Урок-семінар як форма навчання учнів умінням роботи з різними джерелами інформації на уроках історії (іноземної мови).
 19. Міжпредметні зв’язки як засіб формування світоглядної позиції старшокласників на уроках історії (іноземної мови).
 20. Причини девіантної поведінки учнів і шляхи їх усунення в практиці роботи сучасного вчителя.
 21. Диспут як форма формування політичної свідомості старшокласників на уроках історії (іноземної мови).
 22. Освіта як чинник формування національно-культурної ідентичності старшокласників на уроках історії (іноземної мови).
 23. Педагогічний досвід і шляхи його впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи.
 24. Завдання і зміст естетичного виховання учнів на уроках історії (іноземної мови).
 25. Формування толерантності учнів засобом використання ігрових технологій уроках історії (іноземної мови).
 26. Формування національної самосвідомості учнів засобами краєзнавчої роботи на уроках історії (іноземної мови).
 27. Шляхи формування педагогічної культури сучасного вчителя.
 28. Педагогічна творчість учителя і шляхи її становлення в шкільній практиці.
 29. Моделювання проблемних ситуацій на уроках історії (іноземної мови) як засіб розвитку творчої уяви учнів
 30. Формування полемічних здібностей старшокласників засобами діалогічних форм навчання на уроках історії (іноземної мови).

Науковий керівник: канд. педагог. наук, доцент С.М. Щербина

 1. Проективна діяльність як засіб формування компетентностей в учнів у процесі вивчення біології (іноземної мови).
 2. Використання методу проектів як засобу розвитку творчих здібностей учнів в процесі вивчення біології (іноземної мови).
 3. Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів у процесі вивчення біології (іноземної мови).
 4. Реалізація ідеї партнерської взаємодії на уроках біології (іноземної мови).
 5. Впровадження інтерактивного навчання як засобу формування компетентностей в учнів у процесі вивчення біології (іноземної мови).
 6. Впровадження здоров’язберігаючого навчання як шляху розв’язання проблеми збереження та зміцнення здоров’я учнів у процесі вивчення біології (іноземної мови).
 7. Розвиток пізнавальної активності учнів  засобом  впровадження ігрових технологій  у процесі вивчення біології (іноземної мови).
 8. Тестовий контроль як засіб підвищення якості знань учнів у процесі вивчення біології (іноземної мови).
 9. Реалізація дидактичних принципів на уроках біології (іноземної мови) як основа активізації пізнавальної діяльності учнів.
 10. Система роботи класного керівника щодо формування екологічної культури учнів.
 11. Система роботи класного керівника щодо формування моральної культури учнів.
 12. Використання комп’ютерних презентацій як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення біології (іноземної мови).
 13. Розвиток творчих здібностей учнів засобами гурткової роботи.
 14. Інтегроване навчання як засіб підвищення якості знань учнів в процесі вивчення біології (іноземної мови).
 15. Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого навчання у процесі вивчення біології (іноземної мови).
 16. Використання інтерактивних методів навчання у процесі вивчення біології (іноземної мови).
 17. Система роботи класного керівника щодо здійснення національно-патріотичного виховання учнів.

5613
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31