Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Науковий керівник: канд. пед. наук, ст. викладач Басюк Л.Б.

1.Методи стимулювання пізнавального інтересу учнівства на уроці (предмет за вибором).
2.Творчі завдання як спосіб активізації діяльності учнів/учениць на уроці (предмет за вибором).
3.Евристичні методи навчання на уроці (предмет за вибором) як одна з умов виховання перспективного погляду на власні можливості дитини.
4.Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учнівства.
5.Педагогічні умови застосування ТЗН для забезпечення міцності знань учнів/учениць з (предмет за вибором).
6.Педагогічні умови проведення дидактичних ігор на уроках (предмет за вибором).
7.Індивідуальні завдання на уроках (предмет за вибором) як засіб підвищення пізнавальної активності учнівства.
8.Умови ефективності та види самостійної роботи учнів/учениць з книгою у процесі вивчення (предмет за вибором).
9.Формування національної свідомості школярів/школярок у процесі вивчення (предмет за вибором).
10.Формування світоглядних орієнтирів старшокласників/старшокласниць за допомогою інтегрованих уроків.
11.Формування моральної культури учнів/учениць засобами дискусії як особливого виду комунікації на уроці (предмет за вибором).
12.Диференційоване навчання як засіб підвищення ефективності уроку (предмет за вибором).

 Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Білоус О.С.

1.Формування патріотичних почуттів в учнів у процесі позакласної роботи з географії.
2.Формування політичної культури у старшокласників при вивченні географії.
3.Формування екологічної культури учнів у процесі краєзнавчої роботи.
4.Формування екологічної свідомості учнів на уроках географії.
5.Навчальна екскурсія як форма активізації пізнавальної діяльності учнів.
6.Метод проектів на уроках географії як засіб формування творчої активності учнів.
7.Інноваційні комп’ютерні технології у загальноосвітній школі при вивченні географії.
8.Дистанційне навчання як засіб розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів.
9.Електронний підручник як засіб забезпечення дистанційного навчання.
10.Інтегрований урок як форма організації навчальної роботи школярів.
11.Методика організації профільного навчання в практиці роботи сучасної школи.
12.Розвиток креативних здібностей учнів засобами інтелектуальних ігор на уроках географії.
13.Формування толерантності учнів у процесі використання ігрових технологій на уроках географії.
14.Індивідуальні завдання як спосіб підвищення міцності знань учнів.
15.Розвиток емоційного інтелекту як основи формування позитивного ставлення учнів до навчання.
16.Розвиток творчих здібностей учнів при використанні активних методів навчання на уроках географії.
17.Формування творчої активності учнів засобами інноваційних технологій.
18.Рольова гра як засіб активізації пізнавальних дій учнів на уроках музики.
19.Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учнів.
20.Активні методи навчання на уроках музики як засіб формування пізнавальних інтересів учнів.
21.Формування естетичного смаку учнів на уроках музики.
22.Диференційоване навчання на уроках музики як засіб підвищення якості знань учнів.
23.Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою аудіовізуальних засобів навчання на уроках музики.
24.Індивідуальні завдання як засіб формування естетичної культури учнів.
25.Роль особистісних якостей педагога у становленні успішної особистості учня.
26.Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії як засіб підвищення креативного мислення школярів.
27.Організація інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у сучасній шкільній практиці.
28.Формування медіаграмотності учнів засобами інноваційних технологій навчання.
29.Формування полемічних здібностей старшокласників засобами діалогічних форм навчання на уроках географії.
30.Впровадження інтерактивного навчання як засобу формування компетентностей в учнів у процесі вивчення географії.

Науковий керівник: канд. пед. наук, ст. викладач Волощук І.А.

1.Різноманітність активних форм організації уроку як засіб розширення наукового кругозору учнів.
2.Формування творчої активності учнів на уроках (відповідно до профілю факультету) засобами інноваційних технологій.
3.Групова навчальна діяльність учнів як засіб розвитку культури спілкування на уроках(відповідно до профілю факультету).
4.Формування пізнавальної активності учнів при використанні технічних засобів навчання.
5.Комп’ютерне навчання як засіб підвищення якості знань учнів на уроках.
6.Роль проблемного навчання у формуванні творчих здібностей школярів.
7.Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
8.Вплив стилів педагогічного спілкування на навчальну діяльність учнів.
9.Індивідуальні завдання як засіб підвищення міцності знань учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
10.Розвиток творчих здібностей учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
11.Використання комп`ютерних технологій при вивченні математики як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
12.Модернізація системи навчання за допомогою комп’ютерних технологій.
13.Використання комп’ютерних технологій у пошуково-дослідній діяльності учнів.
14.Вплив характеру та стилю взаємостосунків учителя та учнів на успішність їх навчання і виховання.
15.Система роботи школи з обдарованими дітьми.
16.Компетентнісний підхід у сучасній системи навчання учнів.
17.Підвищення якості навчання як національний пріоритет системи освіти в Україні.
18.Інтерактивні методи навчання та їх застосування у сучасній загальноосвітній школі.
19.Спрямування освіти, навчання та виховання на розвиток особистості учня.
20.Формування ключових компетентностей учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
21.Зміст, форми і методи роботи класного керівника.
22.Інтелектуальні ігри як засіб формування особистості підлітка.
23.Інноваційні технології навчання на уроках математики в сучасній школі.
24.Розвиток пізнавальної активності учнів у процесі їх роботи у шкільних гуртках.
25.Дидактичні умови підвищення активності школярів у навчанні.
26. Методи навчання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.
27.Педагогічні умови ефективного використання заохочення і покарання як методів виховання особистості.
28.Засоби масової інформації як фактор формування світогляду школярів.
29. Родиннознавче виховання в умовах національної школи.
30.Характеристика педагогічних конфліктів та шляхів їх подолання.

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Іванова В.В.

1.Формування естетичних інтересів учнів засобами позакласної роботи.
2.Педагогічні умови організації індивідуальної роботи учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
3.Індивідуальний підхід як засіб підвищення якості знань учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
4.Використання нестандартних уроків як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
5.Підвищення ефективності уроку ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету) засобами дидактичних ігор.
6.Формування творчої активності учнів у процесі використання інноваційних технологій навчання.
7.Індивідуальний підхід як засіб підвищення якості знань учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
8.Інтерактивні методи навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках … (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
9.Формування пізнавальних інтересів учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання на уроках … (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
10.Формування моральних цінностей учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
11.Шляхи формування педагогічної культури сучасного вчителя.
12.Організація індивідуальної роботи з учнями під час вивчення музичних творів.
13.Особливості використання дидактичних ігор на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету) в сучасній школі.
14.Конфлікти та шляхи їх подолання у практичній педагогічній діяльності вчителя.
15.Розвиток вокальних навичок учнів у позакласній роботі.
16.Формування творчої активності учнів засобами позакласної роботи з предмету.
17.Педагогічні умови ефективної взаємодії вчителя та учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
18.Інтегрований урок як засіб розвитку світогляду школярів.
19.Формування естетичної культури учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
20.Навчальні екскурсії як засіб формування естетичної культури учнів.
21.Формування здорового способу життя учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
22.Система роботи класного керівника щодо формування здорового способу життя учнів.
23.Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
24.Система роботи класного керівника щодо формування здоров’язбережувальної компетентності учнів.
25.Використання здоров’язбережувальних технологій на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
26.Партнерська взаємодія вчителя з учнями  на уроці ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету) як засіб підвищення якості знань.
27.Формування наукових понять в учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
28.Використання активних методів навчання у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
29.Дидактичні умови активізації навчання школярів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
30.Використання методу проектів як засобу розвитку творчих здібностей учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Король А.М.

1.Формування естетичної культури учнів засобами ігрової діяльності на уроках (факультет).
2.Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учня.
3.Використання казкових сюжетів в процесі формування естетичної культури учнів.
4.Формування пізнавального інтересу учнів на уроках (факультет) засобами народних традицій.
5.Організація позакласній роботи учнів засобами театралізованих свят.
6.Виховання морально-ціннісних орієнтацій учнів на уроках художньої культури.
7.Вплив стилю педагогічного спілкування вчителя на ефективність навчальної діяльності учнів.
8.Творчий розвиток школярів на уроках (факультет).
9.Формування естетичної культури учнів у процесі вивчення дисциплін (факультет).
10.Діалогічне навчання як засіб формування комунікативних здібностей.
11.Дидактичні ігри як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
12.Формування творчих здібностей учнів на уроках (факультет) засобами комп’ютерних технологій.
13.Формування екологічної культури учнів у позакласній роботі з (факультет).
14.Формування Гуманного світогляду учнів у позакласній роботі з української літератури.
15.Індивідуальний підхід як засіб формування культури спілкування на уроках української літератури.
16.Формування творчих здібностей учнів в процесі самостійної роботи на уроках української літератури.
17.Формування творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва.
18.Організація позакласної роботи засобами театрального мистецтва.
19.Організація нестандартних уроків з (за факультетом) як засобу підвищення якості знань учнів.
20.Роль вчителя у процесі соціальної адаптації дітей з особливими потребами до інклюзивного освітнього простору.

Науковий керівник: канд. пед наук, ст. викладач Макаренко І.Є.

1.Технологія співробітництва у навчанні як дидактичний інструмент формування успішної особистості школярів.
2.Розвиток емоційної культури школярів засобами тренінгових технологій навчання.
3.Роль стилів педагогічного спілкування у вирішенні конфліктів у системі «вчитель-учні».
4.Вплив сучасного медіапростору на формування гендерної культури школярів.
5.Превентивна діяльність педагога у подоланні девіантної поведінки сучасних школярів.
6.Формування креативного мислення учнів засобами інформаційно-комунікативних технологій.
7.Особливості організації освітнього процесу у загальноосвітніх навчальних закладах Японії та України: концептуально-порівняльний аналіз.
8.Професійно-особистісні якості педагога та їх вплив на розвиток особистості школярів.
9.Роль методу створення ситуації успіху у підвищенні навчальної мотивації школярів.
10.Формування моральних якостей сучасних школярів засобами інтерактивних технологій навчання.
11.Формування особистісних якостей школярів в умовах учнівського самоврядування.
12.Індивідуальна методична робота вчителя як складова його самоосвітньої діяльності.
13.Моніторинг якості знань старшокласників у системі особистісно-орієнтованого навчання.
14.Формування правосвідомості школярів в умовах громадянського виховання сучасної школи.
15.Статеве виховання старшокласників у системі роботи класного керівника.
16.Розвиток медіаграмотності учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчання.
17.Формування естетичної культури школярів у системі позакласної виховної роботи.
18.Формування критичного мислення старшокласників як основа їх майбутньої професійно-особистісної самореалізації.
19.Особливості організації фізичного виховання у сучасній школі як основа підготовки учнів до здорового способу життя.
20.Роль засобів масової інформації у формуванні моральної культури школярів.
21.Формування розумової культури учнів засобами проектних технологій навчання.
22.Формування емоційної культури школярів у процесі реалізації їх самовиховання.
23.Особливості формування самооцінки старшокласників в освітньому процесі сучасної школи.
24.Вплив особистості вчителя на формування лідерських якостей сучасних школярів.
25.Особливості реалізації інклюзивної освіти у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі.
26.Ігрові технології навчання як засіб підвищення навчальної мотивації учнів.
27.Розвиток комунікативної компетентності учнів засобами інтерактивних технологій навчання.
28.Роль позакласної виховної роботи у формуванні моральних цінностей сучасних школярів.
29.Розвиток творчих здібностей учнів у ході реалізації факультативів.
30.Проблемний вид навчання як засіб розвитку пізнавальної самостійності учнів.

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Потапенко О.Б.

1.Особистісно-орієнтовані технології як засіб підвищення якості знань учнів на уроках історії (іноземної мови).
2.Використання сучасних інформаційних технологій як засобу розвитку пізнавальних інтересів учнів на уроках історії (іноземної мови).
3.Використання сучасних педагогічних технологій на уроках історії (іноземної мови).
4.Формування національної самосвідомості учнів на уроках історії (іноземної мови).
5.Інтерактивні форми навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії (іноземної мови).
6.Формування пізнавальних інтересів учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання на уроках історії (іноземної мови).
7.Диспут як форма формування політичної свідомості старшокласників на уроках історії (іноземної мови).
8.Урок-семінар як форма навчання учнів умінням роботи з різними джерелами інформації на уроках історії (іноземної мови).
9.Формування моральних понять учнів у процесі навчання історії (іноземної мови).
10.Виховання естетичної культури школярів на уроках історії (іноземної мови).
11.Завдання і зміст естетичного виховання учнів на уроках історії (іноземної мови).
12.Розвиток мислення учнів шляхом використання проблемних завдань на уроках історії (іноземної мови).
13.Система навчальних проблем і ситуацій як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії (іноземної мови).
14.Моделювання проблемних ситуацій на уроках історії (іноземної мови) як засіб розвитку творчої уяви учнів.
15.Виховання патріотизму учнів на уроках історії.
16.Формування в учнів ціннісний орієнтацій у процесі навчання історії (іноземної мови).
17.Формування національної культури учнів на уроках історії.
18.Формування національної самосвідомості учнів засобами краєзнавчої роботи на уроках історії (іноземної мови).
19.Освіта як чинник формування національно-культурної ідентичності старшокласників на уроках історії (іноземної мови).
20.Стратегія і тактика управління конфліктною поведінкою учнів.
21.Причини девіантної поведінки учнів і шляхи їх усунення в практиці роботи сучасного вчителя.
22.Індивідуальний підхід як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках історії (іноземної мови).
23.Імітаційно-ігрове навчання як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках історії (іноземної мови).
24.Розвиток творчих здібностей учнів засобом використання активних методів навчання на уроках історії (іноземної мови).
25.Дидактичні умови організації самостійної роботи учнів на уроках історії (іноземної мови).
26.Міжпредметні зв’язки як засіб формування світоглядної позиції старшокласників на уроках історії (іноземної мови).
27.Педагогічний досвід і шляхи його впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи.
28.Формування толерантності учнів засобом використання ігрових технологій уроках історії (іноземної мови).
29.Шляхи формування педагогічної культури сучасного вчителя.
30.Формування полемічних здібностей старшокласників засобами діалогічних форм навчання на уроках історії (іноземної мови).

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Щербина С.М.

1.Формування соціальної (життєвої) компетентності учнів в системі роботи класного керівника.
2.Використання методу проектів як засобу розвитку творчих здібностей учнів в процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
3.Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
4.Реалізація ідеї партнерської взаємодії на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
5.Використання інтерактивних методів навчання як засобу формування компетентностей учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
6.Впровадження здоров’язберігаючого навчання як шляху розв’язання проблеми збереження та зміцнення здоров’я учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
7.Розвиток пізнавальної активності учнів засобом впровадження ігрових технологій у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
8.Тестовий контроль як засіб підвищення якості знань учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
9.Реалізація дидактичних принципів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету) як основа активізації пізнавальної діяльності учнів.
10.Система роботи класного керівника щодо виховання екологічної культури учнів.
11.Система роботи класного керівника щодо виховання моральної культури учнів.
12.Система роботи класного керівника щодо здійснення національно-патріотичного виховання учнів.
13.Система роботи класного керівника щодо згуртування учнівського колективу.
14.Система роботи класного керівника щодо виховання громадянської культури учнів.
15.Система роботи класного керівника щодо виховання естетичної культури учнів.
16.Система роботи класного керівника щодо виховання фізичної культури учнів.
17.Використання комп’ютерних презентацій як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
18.Розвиток творчих здібностей учнів засобами гурткової роботи.
19.Превентивна діяльність класного керівника щодо подолання в учнів шкідливих звичок.
20.Інтегроване навчання як засіб підвищення якості знань учнів в процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
21.Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого навчання у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
22.Використання інтерактивних методів навчання у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
23.Система роботи класного керівника щодо формування здорового способу життя учнів.
24.Особливості використання проектної технології навчання у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
25.Сучасний урок ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету) та вимоги до нього.
26.Засоби навчання та особливості їх використання на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
27.Використання ІКТ у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
28.Використання навчального діалогу як засобу формування критичного мислення учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
29.Використання активних методів навчання у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
30.Формування наукових понять в учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).

8646
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша