Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Канд. пед наук, доцент В.В. Іванова,
канд. пед. наук, доцент О.Б. Потапенко.

Шановні студенти! Для забезпечення дистанційного навчання під час карантину ми пропонуємо вам виконати завдання до занять з навчальної дисципліни «Методика виховної роботи». Розробку даних лекційних/практичних занять ви можете знайти на платформі СУЄНК. Ваші роботи надсилайте на електрону скриньку викладачів:
fialka250363@gmail.com.
opotapenko1966@gmail.com.

Лекційне заняття:

Тема: «Методика організації виховної роботи з використанням національних традицій»

(для студентів факультетів: географії туризму та історії, природничого та мистецтв; гр. БХ-17/18ск.; БП-17/18ск.; ХІ-17/18ск.; ФК-17; ОМ-17; МХК-17; ІП-17; ІГ-17)

План:

1. Визначення базових понять у науково-педагогічній літературі.
- Поясніть поняття «етнос» і «нація». Чим вони різняться?
- Дайте визначення понять «національне виховання», «національний виховний ідеал».
- Схарактеризуйте концепцію національного виховання.
- Поясніть поняття «етнопедагогіка»? Що складає предмет її дослідження?
2. Форми організації національного виховання в сучасній школі.
- Дайте визначення понять «звичай», «обряд», «традиція». Схарактеризуйте їх виховні можливості.
- Характеристика різних форм національного виховання (українські вечорниці, національні свята, диспути, річниці видатних діячів).
3. Козацька педагогіка як феномен українського виховання.
- Мета, завдання і принципи козацького виховання.
- Традиції козацької педагогіки.
- Кодекс лицарської честі українського козацтва як прояв ментальності українського народу.
4. Методика проведення українських вечорниць.
- Вибір тематики.
- Організація заходів.
- Проведення вечорниць.

Рекомендована література:

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.
2. Друзь З. В. Виховні технології в сучасній школі. КДПУ : [б.в.], 2005. 256 с.
3. Друзь З. В. Хрестоматія з методики виховання особистості : настільна робоча книга : навч.-метод. видання / З. В. Друзь, І. Д. Бех. Київ : Навчальна книга – Богдан, 2008. 2010. – 80 с.
4. Красовицький М. Ю. Методика виховної роботи. Київ : [б.в.], 1992. 215 с.
5. Кузь В. Г. Основи національного виховання. Київ : [б.в.], 1996. 90 с.

Ресурсне забезпечення:

1. Бібліотека КДПУ. URL: http://kdpu-library.ucoz.ru/.
2. Бібліотека українських підручників. URL: http://pidruchniki.ws/.
3. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. URL: http://www.dnpb.gov.ua.
4. Державна науково-технічна бібліотека України. URL: http://mon.gov.ua/laws/ZU_1060.doc.
5. Міністерство освіти і науки України – URL: http://www.mon.gov.ua/
6. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського – URL: http://www.nbuv.gov.ua//.
7. Образовательный портал Днепропетровщины – URL: http://dnepredu.com/ru/.
8. Портал современных педагогических ресурсов – URL: http://intellect-invest.org.ua/rus/library_shool_books//.

Практичне заняття:

Тема: «Методика організації морального виховання учнів»
(для студентів факультетів: географії туризму та історії, природничого та мистецтв; гр. БХ-17/18ск.; БП-17/18ск.; ХІ-17/18ск.; ФК-17; ОМ-17; МХК-17; ІП-17; ІГ-17)

План:

1. Опрацювати теоретичний блок і відповісти на такі питання:
1.1. Назвіть критерії оцінки моральної культури учнів.
1.2. Схарактеризуйте рівні моральної вихованості учнів.
1.3. Назвіть форми організації виховної роботи з учнями, які найбільше підходять для реалізації завдань морального виховання.
1.4. Вимоги, які визначають обов’язки людини щодо навколишнього світу, інших людей і самого себе – це:
а) принципи;
б) норми;
в) переконання;
г) закони.
1.5. Стійкі переживання, які мають особистісний смисл – це:
а) ідеали;
б) правила;
в) переконання
г) почуття.
1.6. Узагальнені моральні принципи і норми, які пройшли гарт пережитих почуттів і набули особистісного смислу – це:
а) закономірності;
б) переконання;
в) ідеали;
г) кодекс.
2. Опрацювати практичний блок і відповісти на проблемні питання:
2.1. Надайте письмову відповідь на питання: «Який зміст ви вкладаєте в поняття «культурна людина»?
2.2. Складіть план проведення етичної бесіди про правила поведінки учнів у громадському транспорті.
2.3. Підберіть питання для обговорення під час проведення диспуту на тему «Кого можна вважати культурною людиною?».

Рекомендована література:

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.
2. Друзь З. В. Виховні технології в сучасній школі. КДПУ : [б.в.], 2005. 256 с.
3. Друзь З. В. Хрестоматія з методики виховання особистості : настільна робоча книга : навч.-метод. видання / З. В. Друзь, І. Д. Бех. Київ : Навчальна книга – Богдан, 2008. 2010. – 80 с.
4. Красовицький М. Ю. Методика виховної роботи. Київ : [б.в.], 1992. 215 с.
5. Кузь В. Г. Основи національного виховання. Київ : [б.в.], 1996. 90 с.

Ресурсне забезпечення:

9. Бібліотека КДПУ. URL: http://kdpu-library.ucoz.ru/.
10. Бібліотека українських підручників. URL: http://pidruchniki.ws/.
11. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. URL: http://www.dnpb.gov.ua.
12. Державна науково-технічна бібліотека України. URL: http://mon.gov.ua/laws/ZU_1060.doc.
13. Міністерство освіти і науки України – URL: http://www.mon.gov.ua/
14. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського – URL: http://www.nbuv.gov.ua//.
15. Образовательный портал Днепропетровщины – URL: http://dnepredu.com/ru/.
16. Портал современных педагогических ресурсов – URL: http://intellect-invest.org.ua/rus/library_shool_books//.

10846

Канд. пед. наук, ст. викладач І.Є. Макаренко.

Шановні студенти ІІІ курсу факультету іноземних мов, групи: АНФ-17, РАФ-17, НАФ-17 під час проведення карантину (з 12 березня по 03 квітня 2020 року) вам необхідно самостійно опрацювати наведені теми лекцій та практичних занять з курсу «Методика виховної роботи».


Лекція №5
Тема: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ З ВИКОРИСТАННЯМ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

ПЛАН:

1.Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді.
2. Основні шляхи і засоби реалізації національно-патріотичного виховання в Україні.
3. Народні традиції – один з основних напрямів сучасного виховання школярів.
4. Методика проведення окремих форм виховної роботи з використанням народних традицій: вечорниць, сучасних обрядів, козацьких ігор.
5.Методика проведення українських вечорниць.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА:

1. Друзь З. В. Виховні технології в сучасній школі / З. В. Друзь. – К., 2009. – 260 с.
2. Кондрашова Л. В. Методика організації виховної роботи в сучасній школі: навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, О. О. Лаврентьєва,
Н. І. Зеленкова [Електронний ресурс] Режим доступу : http://kdpu.edu.ua/download/kaf_pedagog/file_pedagog/met_vix_rob.pdf.
3. Красовицький М. Ю. Виховна робота в школі : досвід і перспективи / М. Ю. Красовицький. – Х. : Освіта, 1992. – 183 с.
4. Кузь В. Г. Основи національного виховання / В. Г. Кузь. – К. : Либідь, 1996. – 90 с.
5. Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Г. Ярощук. – 2- е вид., випр. – К. : Вид. дім"Слово", 2012. – 320 с.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Проаналізуйте Концепцію національно-патріотичного виховання дітей і молоді та виокремте найбільш дієві та ефективні шляхи й засоби формування патріотичних почуттів любові до Батьківщини в учнівської молоді?
2. Охарактеризуйте принципи етнічності в реалізації національно-патріотичного виховання школярів?
3. Підготуйте коротку доповідь щодо окремих форм виховної роботи з використанням народних традицій?

 Лекція №6
Тема: ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ. ОСОБИСТІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ

ПЛАН:

1.Педагогічне спілкування, його сутність та специфіка.
2. Стилі та рівні педагогічного спілкування.
3. Структура процесу педагогічного спілкування, характеристика його етапів.
4. Бар'єри педагогічного спілкування.
5. Педагогічний конфлікт та шляхи його усунення.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА:

1. Друзь З. В. Виховні технології в сучасній школі / З. В. Друзь. – К., 2009. – 260 с.
2. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посібник / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 2005. – 343 с.
3. Кондрашова Л. В. Методика організації виховної роботи в сучасній школі: навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, О. О. Лаврентьєва,
Н. І. Зеленкова [Електронний ресурс] Режим доступу : http://kdpu.edu.ua/download/kaf_pedagog/file_pedagog/met_vix_rob.pdf.
4. Красовицький М. Ю. Виховна робота в школі : досвід і перспективи / М. Ю. Красовицький. – Х. : Освіта, 1992. – 183 с.
5. Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Г. Ярощук. – 2- е вид., випр. – К. : Вид. дім"Слово", 2012. – 320 с.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Назвіть основні стилі педагогічного спілкування та детально охарактеризуйте їх?
2. З якими комунікативними бар’єрами зтикається найчастіше сучасні вчителі? Які шляхи їх попередження та подолання?
3. Дайте визначення поняттям «конфлікт», «педагогічний конфлікт», а також ґрунтовно проаналізуйте основні шляхи його усунення?

Увага!
Практичні заняття (тема №4 «Методика організації громадянського виховання та учнівське самоврядування»; тема №5 «Методика виховної роботи педагогічного колективу з використанням національних традицій») та відповідні завдання до них, ви зможете знайти на платформі Moodle, перейшовши за посиланнями:
https://moodle.kdpu.edu.ua/mod/assign/view.php?id=11186 та
https://moodle.kdpu.edu.ua/mod/assign/view.php?id=11187.

Ваші роботи щодо виконання завдань з опрацювання лекційного та матеріалу практичних занять надсилайте на електрону скриньку: i.makarenko@ukr.net.

 

10630

Завдання для студентів ІІІ курсу факультету ГТІ

Шановні студенти ІІІ курсу гр. ГОЕ-17 під час карантину з 12 березня по 03 квітня вам необхідно самостійно опрацювати теми лекцій та практичних занять з курсу «Методика виховної роботи».

Тема практичного заняття "Методика організації громадянського виховання учнів та учнівського самоврядування".

План:

1. Сутність, завдання та зміст громадянського виховання учнів на сучасному етапі.
2. Критерії оцінки громадянської культури учнів різних вікових груп.
3. Методика формування громадянської культури школярів.
4.Учнівське самоврядування як дієвий засіб поєднання теорії та практики у вихованні громадянина демократичного суспільства. Моделіі учнівського самоврядування.
5. Методика проведення класних зборів, засідання ради класу, організації творчих об’єднань школярів.

Література:

1. Друзь З. В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 2.: Ч. 1: Методична конкретика основних напрямів виховання за кредитно-модульного підходу : Навч.-метод. видання / З. В. Друзь. – Київ, 2008. – 525 с.
2. Кацинська Л. П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний посібник. – Рівне, 1997. – 159 с.
3. Лізинський В. М. Практичне виховання в школі / В. М. Лізинський. – Х : «Ранок», 2008. – 320 с.
4. Ученическое самоуправление в школе: сегодня и завтра / Сост. В.А. Жуков. – К.: Радянська школа, 1989. – 334 с.
5. Чорна К. Уроки громадянського виховання в старших класах / К. Чорна // Шлях освіти. – 2002. - № 1. – С. 27-30.

Тема практичного заняття "Методика виховної роботи педколективу з використанням національних традицій у сучасній школі".

План:

1. Концепція національного виховання.
2. Основні шляхи і засоби реалізації системи національного виховання в Україні.
3. Народні традиції – один з основних напрямів сучасного виховання школярів.
4. Методика проведення окремих форм роботи з використанням народних традицій: вечорниць, етичних бесід, сучасних обрядів, вечорів фольклору, козацьких ігор, усних журналів тощо.
5. Методика проведення українських вечорниць.

Література:

1. Друзь З. В. Виховні технології в сучасній школі / З. В. Друзь. – 2-е вид. стер.– К., 2009. – 260 с.
2. Кузь В. Г. Основи національного виховання / В. Г. Кузь. – К. : Либідь, 1996. – 90 с.
3. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України: Програма / ред. І. Д. Бех. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 80 с.
4. Методика виховної роботи з використанням народних традицій: Методичні рекомендації /Укл. Соколова Л. Є., Соколова І. В. – Кр. Ріг, 2000. – 50 с.
5. Сележан Й. Ю. Основи національного виховання. Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти: хрестоматія/Й. Ю. Сележан. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 306с.

Тема лекційного заняття "Педагогічне спілкування. Особистість вихователя".

План:

1. Педагогічне спілкування, його сутність та специфіка.
2. Стилі та рівні педагогічного спілкування. Типові рольові позиції.
3. Структура процесу педагогічного спілкування, характеристика його етапів.
4. Педагогічний конфлікт та шляхи його усунення.
Література.
1. Бодалев А. А. Психология общения. – М.: Межрегиональная педакадемия, 1996. – 228с.
2. Вишнякова Н. Ф. Конфликтология: учеб.пособие. – Минск: Университетское изд-во, 2002. – 318с.
3. Друзь З. В. Виховні технології в сучасній школі / З. В. Друзь. – 2-е вид. стер.– К., 2009. – 260 с..

10605

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ З МВР

 

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Вступне заняття. Методика організації виховної роботи в сучасній школі. Методика планування виховної роботи

2

2

Методика вивчення окремих учнів та учнівського колективу

2

3

Методика організації морального виховання учнівМетодика організації морального виховання учнів

2

4

Методика організації громадянського виховання учнів та учнівського самоврядування

2

5

Методика виховної роботи педагогічного колективу з використанням національних традицій у сучасній школі

2

6

Методика організації екологічного виховання учнів

2

7

Методика організації трудового та економічного виховання учнів

2

8

Методика організації взаємодії школи та сім’ї та методика підготовки майбутнього сім’янина

2

4625

Завантажити

735
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30