Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Канд. пед. наук, ст. викладач І.Є. Макаренко.


Шановні студенти ІІ курсу факультету іноземних мов, групи: АНФ-18, під час проведення карантину (з 12 березня по 03 квітня 2020 року) вам необхідно самостійно опрацювати наведені теми лекцій та практичних занять з курсу «Загальна педагогіка».Лекція № 12.

Тема: МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.

ПЛАН:

1. Поняття метод і прийом навчання.
2. Структура й функції методів навчання.
3. Таксономія методів навчання.
4. Вибір методів навчання. Методичний арсенал учителя.
5. Класифікація й характеристика засобів навчання.
6. Поняття «активні методи навчання». Їх різновиди.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА:

1. Бондар В.І. Дидактика. Київ: Либідь, 2005. 264 с. ( С.78 – 96).
2. Волкова Н.П. Педагогіка [навч.посіб.]. Київ: Академія, 2003. 576 с. (С. 275 – 324).
3. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка [підручник.]. Київ: Знання-Прес, 2003. – 418 с. (С. 127 – 136).
4. Ягупов В.В. Педагогіка. [навч.посіб.]. Київ: Либідь, 2003. 560 с. (С.317-383).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Якщо виходити з того, що структура процесу навчання як макродіяльності інваріантна структурі методу навчання як мікродіяльності, то як можна визначити сутність методу навчання з позицій діяльнісного підходу?
2. За якими ознаками розкривається сутність методу навчання?
3. Які функції виконують методи навчання і в чому їх сутність?
4. Назвіть та охарактеризуйте різні підходи до класифікації методів навчання?
5. Які основні критерії вибору методів навчання?
6. Охарактеризуйте основні засоби навчання та наведіть приклади їх класифікації
7. Розкрийте сутність поняття «активні методи навчання» та детально охарактеризуйте їх?
8. Як Ви ставитеся до твердження американського педагога К.Кларка про чотири «революції в галузі методів навчання»?
- Заміна вчителів-батьків учителями-професіоналами;
- Заміна усного слова письмовим;
- Уведення в навчання друкованого слова;
- Часткова автоматизація і комп’ютеризація освітнього процесу.
9. Створіть порівняльну таблицю-опис щодо імітаційних методів активізації навчально-пізнавальної діяльності, а саме:
- ігрові (метод інсценування та ділові ігри);
- неігрові (аналіз конкретної ситуації, мозкова атака, круглий стіл тощо).

Лекція№ 13
Тема: ВИДИ І СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ НАВЧАННЯ.

ПЛАН:

1. Характеристика пояснювально-ілюстративного навчання
2. Програмоване навчання
3. Проблемне навчання
4. Ігрове та діалогічне навчання
5. Індивідуальне та навчання за допомогою комп’ютера
6. Диференційоване навчання
7. Сучасні технології навчання
7.1. Проектування етапів реалізації навчального процесу на уроці (В. Монахов)
7.2. Технологія взаємонавчання (М.Дьяченко)
7.3. Модульне навчання
7.4. Педагогіка спіробітництва
7.5. Технологія повного засвоєння знань
7.6. Технології різнорівневого та особистісно-орієнтованого навчання
7.7. Навчання за принципом рольової перспективи.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА:

1. Волкова Н.П. Педагогіка [навч.посіб.]. Київ: Академія, 2003. 576 с. (С. 359 – 362)
2. Кондрашова Л.В., Пермяков А.А., Зеленкова Н.И., Лаврешина А.Ю. Педагогика в вопросах и ответах [учеб.пособ]. Кривой Рог: 2004, 215 с. (С.148-158).
3. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка [підручник.]. Київ: Знання-Прес, 2003. – 418 с. (С. 77 – 81)
4. Ягупов В.В. Педагогіка. [навч.посіб.]. Київ: Либідь, 2003. 560 с. (С.252-274).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. У чому полягає сутність пояснювально-ілюстративного виду навчання?
2. Які основні способи створення проблемної ситуації на уроці?
3. Наведіть приклади застосування ігрового виду навчання у сучасному закладі загальної середньої освіти?
4. Назвіть та охарактеризуйте основні види диференціації у навчанні?
5. Що собою являє ризик навчання за допомогою комп’ютера? Основні переваги та недоліки? Що таке кіберзалежність? Медіаграмотність?
6. Створіть порівняльну таблицю-опис щодо основних видів навчання. Вид навчання; загальна характеристика; переваги/недоліки.

7. Оберіть одну на вибір сучасну технологію навчання та підготуйте детальну доповідь щодо історії її виникнення, основних характеристик тощо.

Увага!
Практичні заняття (тема №12 «Активні форми організації навчання»; тема №13 «Міжпредметні зв’язки в організації навчання») та відповідні завдання до них, ви зможете знайти на платформі Moodle, перейшовши за посиланнями:
https://moodle.kdpu.edu.ua/mod/assign/view.php?id=10349 та https://moodle.kdpu.edu.ua/mod/assign/view.php?id=10351.

Ваші роботи щодо виконання завдань з опрацювання лекційного та матеріалу практичних занять надсилайте на електрону скриньку: i.makarenko@ukr.net.

10628

Завдання для студентів ІІ курсу факультету ГТІ


Викладач: канд. пед. наук, доцент О.С. Білоус.

Шановні студенти ІІ курсу гр. ГОЕ-18 під час карантину з 12 березня по 03 квітня вам необхідно самостійно опрацювати теми лекцій та практичних занять з курсу «Загальна педагогіка».

Тема лекційного заняття: Форми організації навчального процесу в школі.

План:

1. Поняття про форми організації навчання. Історичні трансформації форм організації навчання.
2. Поняття «система навчання». Можливість реалізації систем навчання в сучасній школі.
3. Урок як основна форма організації навчального процесу. Вимоги до сучасного уроку. Типологія й структура уроків.
4. Характеристика форм організації навчання.
5. Підготовка вчителя до різних форм організації навчання.

Література:

1. Волкова Н. П. Педагогіка : [посібник] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 527 с.
2. Державна національна програма «Освіта» : Україна ХХІ століття. – К. : Генеза, 1994. – 62 с.
3. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : [навчальний посібник] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – К. : 2001. – 608 с.
4. Ягупов В. В. Педагогіка : [навчальний посібник] / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

Тема практичного заняття. Міжпредметні зв’язки в організації навчання.

План:

1. Міжпредметні зв’язки як основа наукового світогляду.
2. Функції міжпредметних зв’язків.
3. Класифікація міжпредметних зв’язків. Види міжпредметних зв’язків.
4. Основні напрямки формування міжпредметних зв’язків.
5. Проблема інтегрованих курсів у сучасних концепціях освіти.

Література:

1. Волкова Н. П. Педагогіка : [посібник] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 527 с.
2. Смирнова М. А. Теоретичні основи між предметних зв’язків / М. А. Смирновап. – М.: К.И.О., 2006. – 98с.
3. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : [навчальний посібник] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – К. : 2001. – 608 с.
4. Ягупов В. В. Педагогіка : [навчальний посібник] / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

Тема практичного заняття "Модульний контроль".

Завдання 1. Охарактеризуйте дидактику як розділ педагогіки.
Завдання 2. Розкрийте сутність, рушійні сили, закономірності й характер процесу навчання.
Завдання 3. Що таке освіта? У чому сутність особистісно-орієнтованої освіти? Конкретизуйте мету й завдання його.
Завдання 4. Наведіть приклади різних концепцій навчання, покажіть переваги гуманістичних концепцій в організації освіти.
Завдання 5. Зміст освіти, наукові основи визначення змісту освіти в сучасній школі.
Завдання 6. Сучасні підходи до розуміння класифікації методів навчання. Оптимальні умови вибору методів активного навчання.

Література:

1. Волкова Н. П. Педагогіка : [посібник] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 527 с.
2. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : [навчальний посібник] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – К. : 2001. – 608 с.
3. Ягупов В. В. Педагогіка : [навчальний посібник] / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

З метою діагностики й оцінювання засвоєних знань та вмінь ви маєте пройти тестування у системі Moodle (підсумковий тест 2)

10604

Канд. пед. наук, доцент В.В. Іванова,
канд. пед. наук, доцент О.Б. Потапенко.

Шановні студенти! Для забезпечення дистанційного навчання під час карантину ми пропонуємо вам виконати завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розробку даних практичних занять ви можете знайти на платформі СУЄНК. Ваші роботи надсилайте на електронну скриньку викладачів:
fialka250363@gmail.com.
opotapenko1966@gmail.com.

Завдання № 1

до практичного заняття № 10

«Методи та засоби навчання в школі»
(для студентів факультетів: іноземних мов; географії туризму та історії; мистецтв; гр. ІП-18; ІГ-18; ІМ-18; РАФ-18; НАФ-18; ОМ-18; ХХК-17; МХК-18)

План:

1. Опрацювати теоретичний блок і відповісти на такі питання:
1.1. Що називають методами, прийомами і засобами навчання?
1.2. Дайте визначення поняття «класифікація».
1.3. Які критерії використовуються для класифікації методів навчання?
1.4. Наведіть приклад класифікації методів навчання
1.5. Розкрийте сутність проблемно-пошукових методів навчання.
2. Опрацювати практичний блок і відповісти на проблемні питання:
2.1. У чому ви вбачаєте відмінність між поняттями «метод навчання» і «прийом навчання»?
2.2. Оберіть ознаку, яка характеризує проблемні методи навчання:
а) вимагають пригадати раніше вивчене;
б) створюють ситуацію інтелектуального утруднення;
в) орієнтовані на запам’ятовування навчальної інформації.
2.3. Розподіліть по групах (словесні, наочні, практичні) такі методи навчання: розповідь, вправа, бесіда, демонстрація, пояснення, дискусія, ілюстрація, лабораторна робота.
2.4. У чому полягає різниця між поняттями «метод навчання» і «засіб навчання».
2.5. Розподіліть по групах (методи навчання, прийоми навчання, засоби навчання): повідомлення плану уроку, таблиця, пояснення, відеофільм, навчальна дискусія, актуалізація знань, схема, бесіда, вправа, навчальний посібник, практична робота.
2.6. Виключіть з переліку те, що не відноситься до умов ефективного застосування методів навчання (одна неправильна відповідь):
а) створення позитивної психологічної атмосфери уроку;
б) використання міжпредметних зв’язків;
в) стан емоційного самопочуття вчителя;
г) врахування індивідуальних особливостей розвитку учнів.

Завдання № 2

до практичного заняття № 11

«Урок – основна форма організації навчання»
(для студентів факультетів: іноземних мов; географії туризма та історії; мистецтв; гр. ІП-18; ІГ-18; ІМ-18; РАФ-18; НАФ-18; ОМ-18; МХК-18)

План:

1. Опрацювати теоретичний блок і відповісти на такі питання:
1.1. Що в науково-педагогічній літературі називають «формою організації навчання»?
1.2. Назвіть основні форми організації навчання в сучасній школі.
1.3. Хто розробив класно-урочну систему навчання?
1.4. У чому полягали особливості Белл-Ланкастерської системи навчання та Дальтон-плану?
1.5. Як ви розумієте поняття «урок»?
1.6. Чим зумовлено поділ уроків на певні типи? Назвіть основні традиційні типи уроків.
1.7. Назвіть основні вимоги до організації та проведення сучасного уроку.
2. Опрацювати практичний блок і відповісти на проблемні питання:
2.1. Назвіть переваги урочної форми організації навчальних занять.
2.2. Назвіть і схарактеризуйте основні елементи комбінованого уроку.
2.3. За класифікацією Б. Єсипова, М. Махмутова, В. Онищука не існує такого типу уроку:
а) урок засвоєння нових знань;
б) комбінований урок;
в) урок узагальнення та системи знань;
г) проблемний урок;
д) урок формування знань, умінь і навичок.
2.4. У науково-педагогічній літературі не існує такої вимоги, яка висувається до сучасного уроку:
а) організаційна;
б) санітарно-гігієнічна;
в) формувальна:
г) етична;
д) психологічна.
2.5. Урок як форма організації навчальних занять учнів переважно орієнтована на такий підхід:
а) колективний;
б) індивідуальний;
в) індивідуально-груповий.

Ресурсне забезпечення:

1. Бібліотека КДПУ. URL: http://kdpu-library.ucoz.ru/.
2. Бібліотека українських підручників. URL: http://pidruchniki.ws/.
3. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. URL: http://www.dnpb.gov.ua.
4. Державна науково-технічна бібліотека України. URL: http://mon.gov.ua/laws/ZU_1060.doc.
5. Міністерство освіти і науки України – URL: http://www.mon.gov.ua/.
6. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського – URL: http://www.nbuv.gov.ua//.
7. Образовательный портал Днепропетровщины – URL: http://dnepredu.com/ru/.
8. Портал современных педагогических ресурсов – URL: http://intellect-invest.org.ua/rus/library_shool_books//.

Рекомендована література:

1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ : [б.в.], 1997. 376 с.
2. Кузьмінський А. І. Педагогіка : завдання і ситуації : практикум. Київ : [б.в.], 2009. 418 с.
3. Пальчевський С. С. Педагогіка: навч. посіб. Київ : [б.в.], 2008. 496 с.
4. Пащенко М. І. Педагогіка : навч. посіб. Київ : [б.в.], 2019. 228 с.
5. Фізеш О. Й. Педагогіка. Основи педагогіки. Дидактика. Теорія та методика вихованняя. Школохнавцтво. Київ : Видавничий дім, 2019. 390 с.
6. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2019. 560 с.

10601

Викладач:

канд. пед. наук, ст. викладач І.А. Волощук,


Шановні студенти ІІІ курсу фізико-математичного факультету під час проведення карантину (з 12 березня по 03 квітня 2020 року) вам необхідно самостійно опрацювати наведені теми лекцій та практичних занять з курсу «Методика виховної роботи».

  З метою діагностики й оцінювання засвоєних знань та вмінь ви маєте пройти тестування за визначеними темами (Методика виховної роботи педагогічного колективу з використанням національних традицій у сучасній школі та Педагогічне спілкування. Особистість вихователя. у системі Moodl).

 

Лекція: Методика виховної роботи педагогічного колективу

з використанням національних традицій у сучасній школі.

План.

1.Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

2. Основні шляхи і засоби реалізації національно-патріотичного виховання в Україні.

3. Народні традиції – один з основних напрямів сучасного виховання школярів.

4. Методика проведення окремих форм виховної роботи з використанням народних традицій: вечорниць, сучасних обрядів, козацьких ігор.

5.Методика проведення українських вечорниць.

Література.

1. Друзь З. В. Виховні технології в сучасній школі / З.В. Друзь. – 2-е вид. стер.– К., 2009. – 260 с.

2. Друзь З.В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 2.: Ч. 1: Методична конкретика основних напрямів виховання за кредитно-модульного підходу : Навч.-метод. видання / З.В. Друзь. – Київ, 2008. – 525 с. 25

 3. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посібник / С.Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 2005. – 343 с.

4.Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України: Програма / ред. І.Д. Бех. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 80 с.

5. Методика виховної роботи з використанням народних традицій: Методичні рекомендації /Укл. Соколова Л.Є., Соколова І.В. – Кр. Ріг, 2000. – 50 с.

 

Лекція: Педагогічне спілкування. Особистість вихователя.

План.

1.Педагогічне спілкування, його сутність та специфіка.

2. Стилі та рівні педагогічного спілкування.

3. Структура процесу педагогічного спілкування, характеристика його етапів.

4. Бар'єри педагогічного спілкування.

5. Педагогічний конфлікт та шляхи його усунення.

Література.

  • Друзь З. В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 1: Загальні питання теорії і методики виховання особистості у контексті кредитно-модульної системи підготовки фахівця : Навч.-метод. видання / З. В. Друзь. – Київ, 2008. – 656 с. – (Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи)
  • Друзь З. В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 2.: Ч. 1: Методична конкретика основних напрямів виховання за кредитно-модульного підходу : Навч.-метод. видання / З. В. Друзь. – Київ, 2008. – 525 с. - (Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи)
  • Друзь З. В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 2. : Ч. 2: Методична конкретика пріоритетних напрямів виховання за кредитно-модульного підходу : Навч.-метод. видання / З. В. Друзь. – Київ, 2010. – 737 с. - (Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи)
  • Друзь З. В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 3. : Ч. 1: Теорія і практика виховання в умовах інноваційних технологій взаємодії «особистість вихователя – родинне виховання – учнівське самоврядування» : Навч.-метод. видання / З. В. Друзь. – Київ, 2011. – 721 с. - (Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи);
  • Друзь З. В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 3. : Ч. 2: Сучасні технології компетентного ставлення до власного здоров’я та саморозвитку особистості : Навч.-метод. видання / З. В. Друзь. – Київ, 2012. – 657 с. - (Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи).

 

Семінарське заняття: 

Методика організації громадянського виховання учнів та учнівського самоврядування.

План.

1. Сутність, завдання та зміст громадянського виховання учнів на сучасному етапі.

 2. Критерії оцінки громадянської культури учнів різних вікових груп.

3. Методика формування громадянської культури школярів.

4. Учнівське самоврядування як дієвий засіб поєднання теорії та практики у вихованні громадянина демократичного суспільства. Моделі учнівського самоврядування.

 5. Методика проведення класних зборів, засідання ради класу, організації творчих об’єднань школярів.

Література.

1. Виховання громадянина: психолого-педагогічний і народознавчий 19 аспекти: Навч.-метод. посіб. / Ігнатенко П.Р, Поплужний В.Л., Косарева Н.І. – К. : ІЗМН, 1997. – 252 с.

2. Друзь З. В. Виховні технології в сучасній школі / З.В.Друзь. – КДПУ, 2005. – 256 с.

3. Друзь З.В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 2.: Ч. 1: Методична конкретика основних напрямів виховання за кредитно-модульного підходу : Навч.-метод. видання / З.В. Друзь. – Київ, 2008. – 525 с.

4. Лізинський В. М. Практичне виховання в школі / В.М. Лізинський. – Х : «Ранок», 2008. – 320 с.

 5. Мистецтво шкільного самоврядування /упор. М. Голубенко. – К. : Ред. загальнопедагог. газ., 2004. – 120 с.

Семінарське заняття: 

Методика організації екологічного виховання.

1. Зміст, форми і методи формування у школярів шанобливого ставлення до природи.

 2. Сучасні підходи до формування екологічної культури учнів.

 3. Методика організації природоохоронної діяльності учнів.

4. Методика проведення вікторини, екскурсії в природу.

Література.

1. Ахияров К. Ш. Экологическое образование: Опыт, Прогнозы : Монография / К.Ш.Ахияров, Т.И.Петрова, Л.Г.Наумова. – Стерлитамак : СГПИ, 2001. – 139 с.

 2. Бех І.Д. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні / І.Д. Бех [та ін.] // Книга класного керівника: довідково-методичне видання / С.В. Кириленко, Н.І. Косарева. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – С.288-326.

3. Друзь З. В. Виховні технології в сучасній школі / З.В.Друзь. – КДПУ, 2005. – 256 с.

 4. Друзь З. В. Досвід екологічного виховання // Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга : У 3-х тт. — Т. 2.: Ч. 2: Методична конкретика пріоритетних напрямів виховання за кредитномодульного підходу : Навч.-метод. видання / З.В. Друзь. — Київ, 2010. – С. 229-292.

5. Криворучко М.Б. Тренінгові заняття з екології / М.Б. Криворучко // Біологія. – 2008. – № 35 (227) грудень. – С. 4 – 9.

 

10556

Викладачі:

канд. пед. наук, ст. викладач І.А. Волощук,

канд. пед. наук., доцент С.М. Щербина.

Шановні студенти ІІ курсу фізико-математичного факультету (групи: ФМ-18, МІ-18, І-18), природничого факультету (групи БП- 18, БХ - 18, ХІ-18) під час проведення карантину (з 12 березня по 03 квітня 2020 року) вам необхідно самостійно опрацювати наведені теми лекцій та практичних занять з курсу «Загальна педагогіка».

  З метою діагностики й оцінювання засвоєних знань та вмінь ви маєте пройти тестування за визначеними темами (Методи і засоби навчання та Види навчання. Сучасні технології навчання у системі Moodl).

 

 Тема лекції: «Методи і засоби навчання»

План

1. Поняття та сутність методу та прийому навчання.

2. Класифікація методів навчання.

3. Засоби навчання.

4. Вибір методів та засобів навчання.

Література:

1. Волкова Н. П. Педагогіка : [посібник] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 527 с.

2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : [навчальний посібник] / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 351 с.

3. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : [навчальний посібник] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – К. : 2001. – 608 с.

4. Кузьмінський  А. І. Педагогіка : Підручник / А. І.Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2007. – 447 с.

5. Педагогіка : курс лекцій : [навч. посіб.] / [За ред. О. А. Пермякова]. – Кривий Ріг : СПД Залозний В. В., 2013. – 163 с.

 

Тема лекції: «Види навчання. Сучасні технології навчання»

План

1. Види навчання.

2. Поняття «технологія навчання».

3. Сучасні технології навчання.

Література :

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : [навчальний посібник] / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 351 с.

2.Освітні технології : [навч.-метод. посіб.] / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; за ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2004. – 256 с.

3.  Кузьмінський  А. І. Педагогіка : Підручник / А. І.Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2007. – 447 с.

4. Педагогіка : курс лекцій : [навч. посіб.] / [За ред. О. А. Пермякова]. – Кривий Ріг : СПД Залозний В. В., 2013. – 163 с.

5.Фіцула М. М. Педагогіка : [посібник] / Михайло Миколайович Фіцула. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 527 с.

6. Ягупов В. В. Педагогіка : [навчальний посібник] / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

Тема практичного заняття : «Міжпредметні зв’язки в організації навчання»

План

1. Міжпредметні зв’язки як основа формування наукового світогляду.

2. Функції міжпредметних зв’язків.

3. Класифікація міжпредметних зв’язків. Види міжпредметних зв’язків.

4. Основні напрямки формування міжпредметних зв’язків: міжпредметні знання й вміння; міжпредметні пізнавальні задачі.

5.  Проблема інтегрованих курсів у сучасних концепціях освіти.

Література:

  • Амерханян С. Інтегрований урок як сучасний / С.Амерханян // Відкритий урок. – – № 7-8. – С. 60 – 64.

     2. Смирнова М.А. Теоретичні основи міжпредметних зв’язків / М.А. Смирнова. – М.: К.И.О., 2006. – 98 с.

      3. Тверезовська Н. Т. Сучасні підходи до визначення сутності поняття «міжпредметні звязки» / Н.Т.Тверезовська, В. П. Сидорко // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць / за ред. З. П. Бакум, Я. В. Шрамко та ін. – Кривий Ріг: КДПУ, 2012. – Вип. 34. – С. 315 – 320.

      4. Ягупов В.В. Педагогіка : [навчальний посібник] / В.В. Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – С. 281 – 295.

Тема практичного заняття : «Процес навчання: закономірності,

принципи, методи, засоби. Форми організації навчання»

План

1. Принципи навчання, їх характеристика.

2. Сутність понять «методи навчання», «прийоми навчання». Основні підходи до класифікації методів навчання.

3. Сутність понять «засоби навчання». Засоби навчання, їх характеристика.

4. Сутність поняття «форми навчання». Основні форми організації навчання,  їх сутність.

5. Сутність поняття «урок». Характеристика основних традиційних типів уроків.

6. Основні напрямки формування міжпредметних зв’язків.

 

Література :

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : [навчальний посібник] / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 351 с.

2.Освітні технології : [навч.-метод. посіб.] / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; за ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2004. – 256 с.

3.  Кузьмінський  А. І. Педагогіка : Підручник / А. І.Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2007. – 447 с.

4. Педагогіка : курс лекцій : [навч. посіб.] / [За ред. О. А. Пермякова]. – Кривий Ріг : СПД Залозний В. В., 2013. – 163 с.

5.Фіцула М. М. Педагогіка : [посібник] / Михайло Миколайович Фіцула. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 527 с.

6. Ягупов В. В. Педагогіка : [навчальний посібник] / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

10555

 

 

 

Програма вивчення курсу «Педагогіка» є своєрідним путівником оволодіння студентами педагогічною теорією.

Її призначення – допомогти майбутнім учителям усвідомити значущість педагогічної науки та використовувати її положення у розвязанні практичних педагогічних проблем: поринути в процес збагнення складності, унікальності, краси й творчості педагогічної діяльності; побачити "себе в професії1" і "професію в собі"; зрозуміти роль власної перетворювальної діяльності у своєму професійному становленні, визначити оптимальні шляхи вдосконалювання рівня професіоналізму й педагогічної майстерності.

В основу навчальних занять покладені наступні підходи:

·       культурологічний, що допомагає осмислити ціннісні підстави педагогічної теорії й усвідомити педагогічну діяльність як сферу морального, світоглядного самовизначення майбутнього вчителя;

·       особистісно-діяльнісний, що забезпечує кожному студентові позицію суб'єкта діяльності й розвитку, персоналізацію навчання, сприйняття кожного цікавою особистістю;

·       діалогічний, що передбачає рівноправні суб'єкт-суб'єктні відносини в системі "викладач - студент", емоційну відкритість і взаємодовіру;

·       індивідуально-творчий, орієнтує на виявлення й розвиток творчих можливостей майбутнього вчителя, навчання способам самостійно рухатися до кінцевого результату.

 

725
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31