Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Канд. пед. наук, ст. викладач І.Є. Макаренко.

Шановні студенти І курсу магістратури факультету іноземних мов, груп АНФ-15м, НАФ-15м, РАФ-15м, та фізико-математичного факультету груп ФІ-15м, МІ-15м, І-15м під час проведення карантину (з 12 березня по 03 квітня 2020 року) вам необхідно самостійно опрацювати наведені теми лекцій та практичних занять з курсу «Сучасні освітні технології та парадигми».

Лекція № 3
Тема: ПОЯВА ТА ЗМІЦНЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПАРАДИГМА» У ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ У 90-Х РР. ХХ СТ.

ПЛАН:

1. Парадигмальний підхід у роботах М. Алексєєва, Ш.Амонашвілі, О. Асмолова та Н. Бордовської.
2. Основні концептуальні підходи щодо розвитку освітнього процесу вчених-дослідників А. Валицької, Б. Гершунського, Г. Корнетова та В. Кумаріна.
3. Поняття «парадигма» та основні моделі розвитку освіти у працях О. Морєвої, Ф. Михайлова, В. Турченка та Є. Ямбурга.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА:

1. Крисоватий А. Основні парадигми освіти та їх сутнісна характеристика / А. Крисоватий // Психологія і суспільство. – 2015. - № 1. – С. 114 – 116.
2. Микешина Л. А. Методология научного познания в контексте культуры / Л.А. . – М.: Наука, 1992. – 143 с.
3. Романенко М.І. Освітня парадигма: генезис ідей та систем / М.І. Романенко. – Дніпропетровськ : Вид. «Промінь», 2000. – 160 с.
4. Яресько К.В. Розвиток освітніх парадигм у сучасній педагогічній науці / К.В. Яресько // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – Х., 2004. – Вип. 6. – С. 44 – 49.
ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Складіть таблицю опрацювавши матеріал за планом лекційних запитань:
№ з/п; ПІП ученого; роки наукової діяльності; Основні наукові позиції щодо парадигмального підходу в освіті.

2. Оберіть одного з вищезгадуваних вчених педагогічного дискурсу 90-х років ХХ ст. та підготуйте реферативну доповідь щодо його наукової діяльності.

 Лекція № 4
Тема: ПАРАДИГМАЛЬНЕ ОСМИСЛЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СИТУАЦІЇ У СФЕРІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ

ПЛАН:

1. Парадигмальний підхід у роботах В. Андрущенка, Г.Балла, Н. Дем’яненко та І. Зязюна.
2. Ключові підходи щодо осмислення соціокультурної ситуації в освіті вчених-дослідників К. Корсака, В. Кременя, В. Лугового та В. Лутая.
3. Парадигмальне осмислення соціокультурної ситуації у сфері вітчизняної освіти у працях В. Мадзігона, Н.Ничкало, В. Огневюка та В. Олійника.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА:

1. Дем’яненко Н. Педагогічна парадигма вищої школи України: ґенеза й еволюція / Наталія Дем’яненко // Філософія освіти. – 2006. - № 2(4). – С. 256 – 265.
2. Крисоватий А. Основні парадигми освіти та їх сутнісна характеристика / А. Крисоватий // Психологія і суспільство. – 2015. - № 1. – С. 114 – 116.
3. Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку / В.О. Огнев’юк. – К.: Знання України, 2003. – 450 с.
4. Романенко М.І. Освітня парадигма: генезис ідей та систем / М.І. Романенко. – Дніпропетровськ : Вид. «Промінь», 2000. – 160 с.
5. Яресько К.В. Розвиток освітніх парадигм у сучасній педагогічній науці / К.В. Яресько // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – Х., 2004. – Вип. 6. – С. 44 – 49.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Складіть таблицю опрацювавши матеріал за планом лекційних запитань:

№ з/п ПІП ученого, роки наукової діяльності; Основні наукові праці; Основні наукові позиції щодо парадигмального підходу в освіті.

2. Оберіть одного з вищезгадуваних вітчизняних вчених та підготуйте реферативну доповідь щодо його наукової діяльності.

 Увага!
Практичні заняття (тема №4 «Імітаційні неігрові активні методи навчання»; тема №5 «Неімітаційні активні методи навчання») та відповідні завдання до них, ви зможете знайти на платформі Moodle, перейшовши за посиланнями:
https://moodle.kdpu.edu.ua/mod/assign/view.php?id=11378 та
https://moodle.kdpu.edu.ua/mod/assign/view.php?id=11379.

 Ваші роботи щодо виконання завдань з опрацювання лекційного та матеріалу практичних занять надсилайте на електрону скриньку: i.makarenko@ukr.net.

 

10629

Шановні студенти V курсу гр. ГОЕ-15м, ІГ-15м, ІП-15м під час карантину з 12 березня по 03 квітня вам необхідно самостійно опрацювати теми лекцій та практичних занять з курсу «Сучасні освітні технології та парадигми».

Тема лекційного заняття. Поява та зміцнення поняття «парадигма» у педагогічному дискурсі у 90-х рр. ХХ ст.

План:

1. Визначення понять «педагогічна парадигма» та «парадигма освіти» у довідковій та енциклопедичній літературі.
2. Парадигмальний підхід у наукових роботах М. Алексєєва, Ш. Амонашвілі, О. Асмолова, Н. Бордовської, А. Валицької, В. Гінецінського, Б. Гершунського, І. Колесникової, Г. Корнетова, В. Кумаріна, О. Морєвої, Ф. Михайлова, О. Новікова, В. Турченка, І. Фомічевої, .Є. Ямбурга та ін.

Література:

1. Адоньєв Є. О. Традиційна та гуманістична парадигми освіти в антропологічному вимірі / Є. О. Адоньєв // Постметодика. – 2002. – № 7 – 8. – С. 12 – 15.
2. Бермус А. Г. Контекст и структура парадигмального подхода в современной теории образования / А. Г. Бермус: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/MFTI/2000/00 3.pdf.
3. Дем’яненко Н. Педагогічна парадигма вищої школи України: генеза й еволюція / Наталія Дем’яненко // Філософія освіти. – 2006. – № 2 (4). – С. 256 – 265.
4. Калин В. И. Парадигмы образования в современной мировой педагогической практике / В. И. Калин // ІІ Міжнародна наукова конференція: Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи, м. Харків, ХДАДМ, 15-16 квітня 2010 р. / збірник матеріалів. – Харків: ХДАДМ, 2010. – С. 44–46.

Тема лекційного заняття. Парадигмальне осмислення соціокультурної ситуації у сфері вітчизняної освіти.

План:

1. Умови появи та зміни/заміни освітніх парадигм
2. Освіта у парадигмальному вимірі у працях В. Андрущенка, Г. Балла, Н. Дем’яненко, І. Зязюна, К. Корсака, В. Кременя, В. Лугового, В. Лутая, В. Мадзігона, Н. Ничкало, В. Огнев’юка, В. Олійника та ін.

Література:

1. Крисоватий А. Основні парадигми освіти та їх сутнісна характеристика / А. Крисоватий // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 114-115.
2. Назаренко Л. М. Аксіологія як педагогічне явище: навчальний посібник / Людмила Миколаївна Назаренко. – Херсон: РІПО, 2010. – 123 с.
3. Нестеренко Г. «Нова парадигма» філософсько-освітніх розбудов / Г. Нестеренко // Філософія освіти. – 2007. – № 1 (6). – С. 291–301.
4. Овчинникова М. В. Сучасні освітні парадигми: основні визначення [Електронний ресурс] / М. В. Овчинникова: – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2010_25_1/ovhinn.pdf.
5. Романенко М. І. Освітня парадигма: генезис ідей та систем / М. І. Романенко. – Дніпропетровськ : Вид. “Промінь”, 2000. – 160 с.

Тема практичного заняття. Імітаційні неігрові активні методи навчання.

План:

1. Характерні ознаки імітаційних неігрових методів навчання.
2. Характеристика імітаційно неігрових активних методів навчання:
а)метод моделювання професійних ситуацій (ситуації-ілюстрації, ситуації-вправи, ситуації-оцінки, ситуації-проблеми);
б) метод аналізу конкретних педагогічних ситуацій;
в) метод рішення педагогічних ситуаційних задач;
г) педагогічні замальовки;
д) імітаційні вправи;
ж)метод індивідуальних завдань;
з) метод кейса.
3. Чинники впливу на вибір імітаційних неігрових активних методів навчання.

Література:

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : [навчальний посібник] / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – С. 56–78.
2. Освітні технології: Навч.-метод.посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с.
3. Падалка О. С. Педагогічні технології: Навчальний посібник для вузів / О. С. Падалка, А. С. Нісімчук, І. О. Смолюк, О. Т. Шпак. – К. : «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1995. – 2003. – 253 с.
4. Чепіль М. М. Педагогічні технології: Навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – Київ : Академвидав, 2012. – 224 с.

Тема практичного заняття. Неімітаційні активні методи навчання.

План:

1. Психолого-педагогічна характеристика інтенсивних технологій навчання: активні лекції та семінари.
2. Технології кооперативного навчання.
3. Технологія латерального мислення.
4. Дискусійні методи навчання.
5. Фокус-група.

Література:

1. Боно Эдвард де. Шесть шляп мышления / Эдвард де Боне. – СПб., 1997. – 256 с.
2. Грисберг Р. Прокачай свой мозг! / Р. Гринсберг. – Минск, 2015. – 224 с.
3. Загрекова Л. Н. Теорія і технологія навчання. Уч. посіб. / Л. Н. Загрекова. – К., 2004. – С. 6–50.
4. Лєснікова Ю. В. Технології активізації творчого мислення учнів / Ю. В. Лєснікова. – Черкаси, 2011. – 36 с.
5. Нові педагогічні та інформаційні технології в системи освіти: навч. посіб. – М., 2008. – С. 3-114.
6. Русинова Л. П. Кооперативне навчання: навч. посіб./ Л. П. Русинова. – Сарапул, 2010. – 45 с.
7. Штерн В. Тренировка мозга для генерации золотых идей. Школа Эдварда де Боно [Електронний ресурс] / В. Штерн. – 2010. – 192 с. – Режим доступу: https://rutlib.com/book/17377.

10603
727
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша