Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

МІНІСТЕРСТВО освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра початкової освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_____________ О.А._Остроушко

«____» _________________2017 р.

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

 

 

 

 

Галузь знань

01  Освіта

Спеціальність

013  Початкова освіта

Кривий Ріг – 2017

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену (Сучасні технології навчання мови і літератури молодших школярів, Інноваційні підходи у викладанні математики в початковій школі, Корекційна педагогіка, Психологія особистості). - Криворізький державний педагогічний університет, 2017.  – 26с.

Форма навчання – денна, заочна

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Спеціальність -   013 Початкова освіта

 

Укладачі:

Павлик О.А., Білоконна Н.І., Кравцова І.А., Дика Н.Д., Талаш І.О., Мірошник З.М.

Затверджено на засіданні кафедри початкової освіти Криворізького державного педагогічного університету від 20 «квітня».2017 р. (протокол № 11)

Завідувач кафедри                   /______________/                               Павлик О.А.
         (підпис)

Затверджено на засіданні вченої ради інституту від ____ «_____________» 2017 р. (протокол №_____)

 

 


ВСТУП

 

Студенти, які завершують навчання за спеціальністю 013 «Початкова освіта» ОКР спеціаліст і не захищають кваліфікаційну роботу, повинні скласти комплексний кваліфікаційний екзамен з дисциплін циклу професійної підготовки спеціаліста: Сучасні технології навчання мови і літератури молодших школярів, Інноваційні підходи у викладанні математики в початковій школі, Корекційна педагогіка, Психологія особистості – передбачених освітньо-професійною програмою за спеціальністю 7.01010201 Початкова освіта.

Метою екзамену є виявлення і оцінка ступеня теоретичної та практичної підготовленості студентів до інноваційно-технологічного навчання мови і літератури, математики в початковій школі: знання концептуальних основ, принципів, стандартів організації, алгоритмів діяльностей основних сучасних загальних предметних та часткових (локальних) предметних технологій; вміння конструювати уроки за заданими предметними технологіями та фрагментів уроків з використаннями локальних, аспектних технологій.  У процесі складання державного екзамену студенти повинні також продемонструвати глибокі та системні знання щодо психолого-педагогічної сутності корекційно-педагогічної діяльності з дітьми, що мають відхилення в розвитку й поведінці, основних теорій особистості зарубіжних та вітчизняних авторів.

Комплексний кваліфікаційний екзамен передбачає визначення здатності спеціаліста виконувати професійні обов’язки вчителя початкової школи, з’ясування рівня засвоєння фахових дисциплін, перевірку рівня оволодіння майбутніми учителями початкових класів професійними уміннями й навичками, культурою мовлення.

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену складається з таких блоків: «Сучасні технології навчання мови і літератури молодших школярів», «Інноваційні підходи у викладанні математики в початковій школі», «Корекційна педагогіка», «Психологія особистості». Зміст програми визначається державним галузевим стандартом та робочими навчальними програмами з дисциплін.

 

Складова частина комплексного кваліфікаційного екзамену

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ»

Мета – сформувати технологічну компетентність, готовність майбутнього вчителя до впровадження сучасних педагогічних технологій у практику початкової школи, забезпечити оволодіння загальнонавчальними та предметними технологіями навчання мови і літератури молодших школярів.

Завдання:

 • ознайомити студентів з концептуальними й теоретичними положеннями численних технологій навчання;
 • формувати  у майбутніх фахівців позитивне ставлення і прагнення творчого оволодіння новими навчальними технологіями;
 • узагальнити педагогічні технології в галузі мовної освіти, виявити їх фундаментальну спільність, виділити істотні ознаки;
 • спонукати студентів до педагогічної творчості, самостійності, дослідницької діяльності, до оволодіння загальним алгоритмом застосування як предметних, так і загальнонавчальних технологій,
 • сприяти розвитку вмінь моделювати та проводити уроки мови та літературного читання в початковій школі на основі застосування різних навчальних технологій;
 • організовувати технологічно орієнтовану педагогічну діяльність;  удосконалювати професійну діяльність на основі здатності здійснювати педагогічну рефлексію.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: сучасні навчальні технології мовної освіти; прийоми організації співпраці на уроці мови та літературного читання; структуру та особливості уроку мови й літературного читання в різних навчальних технологіях.

вміти:  застосовувати педагогічні технології на уроках мови та літературного читання з урахуванням індивідуальних особливостей  молодших школярів; вести самостійний пошук нової інформації з метою саморозвитку; аналізувати (рефлексія)  й коректувати власну педагогічну діяльність; оцінювати  свою діяльність відповідно до науково-теоретичних та педагогічних знань; будувати план власної діяльності.

 

Складова частина комплексного кваліфікаційного екзамену

 «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» 

Мета курсу: забезпечити технологічну підготовку майбутнього вчителя до навчання математики в початковій школі; сформувати готовність майбутнього фахівця до впровадження інноваційних підходів у навчальний процес.

Завданнями курсу є:

-  оволодіння базовими поняттями інноваційного підходу в галузі освіти: інновація, інноваційна педагогічна технологія; предметна технологія, часткова (локальна) предметна технологія, дидактична задача, навчальна задача, технологічна карта, результат навчання та усвідомлення шляхів технологізації освітньої галузі "Математика";

-  засвоєння теоретично-методичних основ цілепокладання, плану навчання, діагностики і контролю результатів навчання освітньої галузі "Математика", формування умінь конкретизувати і здійснювати початкове навчання математики як технологічний процес;

-  засвоєння концептуальних, змістових і процесуальних основ сучасних предметних технологій галузі та вироблення умінь актуалізувати уроки, системи уроків у цих технологіях;

-  усвідомлення теоретичних основ локальних, аспектних технологій галузі, їх діяльнісних алгоритмів та формування умінь їх застосовувати.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: сучасні інноваційні підходи у викладанні математики в початковій школі; інноваційні методи і прийоми ефективної організації співпраці "вчитель-учень" на уроці;

          вміти: аналізувати зміни в освітній діяльності, розвитку особистісних якостей молодших школярів; застосовувати сучасні педагогічні технології на уроках математики; аналізувати, оцінювати та корегувати свою педагогічну діяльність відповідно до державних вимог; проявляти здатність до особистісного творчого розвитку.

Для реалізації мети і завдань курс розділено на два модулі. Перший модуль – теоретико-методичні основи технологізації освітньої галузі «Математика», другий модуль – предметні технології навчання та педагогічні техніки освітньої галузі «Математика».

 

Складова частина комплексного кваліфікаційного екзамену

«КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА»

Мета курсу: формувати у майбутніх учителів початкової школи професійний світогляд; сприяти оволодінню ними принципами й засобами особистісно-орієнтованого підходу до учнів; формувати гуманний світогляд у майбутніх фахівців.

Завдання: сприяти оволодінню випускниками сучасними методами профілактики та діагностики соціально-психологічної та шкільної дезадаптації, проведення педагогічної корекції з учнями, які мають незначні відхилення в розвитку та поведінці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: психолого-педагогічну сутність корекційно-педагогічної діяльності; вікові й індивідуальні особливості дітей з відхиленнями в розвитку й поведінці; причини й умови деформації особистості дитини; класифікації видів відхилень у розвитку й поведінці дітей; основні напрямки педагогічної роботи із корекції дефіцитних значимих для школи функцій; основи корекційно-педагогічної роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку; особливості проведення корекційної роботи з аутичними та гіперактивними дітьми, які навчаються в загальноосвітніх закладах;

вміти: організовувати й проводити педагогічну діагностику ознак адаптаційних порушень, складати на її основі індивідуальну програму корекційно-розвивальної допомоги; проводити педагогічну роботу із корекції дефіцитних значимих для школи функцій, формування учбової діяльності школярів, корекції відхилень у поведінці дітей.

 

Складова частина комплексного кваліфікаційного екзамену

«ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ»

Метою даного курсу є висвітлення особливостей психологічної феноменології особистості, основних доробків світового, вітчизняного та сучасного досвіду у розв’язанні проблем особистості, відстеження формування особистості в онтогенезі, розкриття механізмів пізнання особистістю самої себе та оточуючого світу; розкриття різноманітних аспектів особистості, представлення людини як суб’єкта суспільних стосунків, соціальних взаємин та свідомої діяльності.

Завдання курсу: проаналізувати та узагальнити існуючі підходи до особистості у психології на базі наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів та визначити, яка з концепцій особистості найбільш близька та зрозуміла кожному учаснику навчально-виховного процесу.

Під час складання іспиту студенти повинні знати:

-       основні теорії особистості зарубіжних та вітчизняних авторів;

-       давати визначення особистості (основної психологічної категорії), характеризувати її структуру, розуміти та пояснювати закони розвитку особистості;

-       розуміти сутність теоретичних підходів до їх трактування;

-       знати дефініції основних категорій психології особистості та вміти використовувати їх на практиці;

Під час складання іспиту студенти повинні вміти:

-       здійснювати аналіз та узагальнення основних теорій особистості;

-       здійснювати змістовну психологічну характеристику особистості та її істотних складових, виходячи з особливої форми існування психіки людини як цілісної неповторної, здатної до самопізнання та саморозвитку;

-       здійснювати спостереження за формуванням основних складових особистості на відповідному онтогенетичному етапі її розвитку (молодший шкільний вік).

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен проводиться в усній формі за білетами. Кожен білет має міждисциплінарний синтетичний характер. Його зміст відповідає професійним функціям, до виконання яких повинен бути підготовлений випускник-спеціаліст зі спеціальності Початкова освіта. Згідно з чинною освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеної спеціальності до таких функцій належать: освітня, розвивальна, дидактико-методична, соціально-виховна, ціннісно-орієнтаційна, професійно-особистісна, самовдосконалення, реалізація яких потребує володіння теоретичними знаннями і практичними навичками. З огляду на це завдання комплексного кваліфікаційного екзамену носять теоретичний і практичний характер, що дає можливість перевірити рівень теоретичних знань з дисциплін (Сучасні технології навчання мови і літератури молодших школярів, Інноваційні підходи у викладанні математики в початковій школі, Корекційна педагогіка, Психологія особистості) та вміння їх використовувати для розв’язання практичних завдань. На державному екзамені студент повинен логічно, послідовно, стисло аргументовано викласти питання, обов’язково ілюструючи виклад конкретними прикладами.

Кожен білет складається з 4 питань відповідно до кожного блоку на підставі дисциплін циклу професійної підготовки спеціаліста з початкової освіти.

Наприклад.

 1. Технології інтерактивного навчання в мовній освіті початкової школи.
 2. Конструювання уроку розвивального контролю в технології «Росток».
 3. Особливості проведення корекційної роботи з гіперактивними дітьми.
 4. Погляди сучасних українських психологів на особистість (І.Д. Бех, П.П. Горностай, С.Д. Максименко).

 

ЗМІСТ

Складова частина комплексного кваліфікаційного екзамену

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ»

Змістовий модуль 1. Технологічний підхід до вивчення  галузі «Мови і літератури»

Тема 1. Технологічний підхід в мовній освіті. Педагогічні технології навчання освітньої галузі «Мови і літератури»

 

Змістовий модуль 2 Загально-педагогічні технології в мовній підготовці молодших школярів

Тема 1. Технологія інтерактивного навчання

Тема 2.Технологія проблемного навчання

Тема 3. Проектна технологія

Тема 4. Технологія групового навчання

Тема 5.Технологія диференційованого навчання

Тема 6. Технологія розвитку критичного мислення

Тема 7. Технологія ТРВЗ Г.Альтшуллера

Тема 8. Школа ейдетики І.Матюгіна

 

Змістовий модуль 3 Технології становлення мовної особистості молодшого школяра

Тема 1. Технології навчання грамоти

Тема 2. Технології розвитку зв’язного мовлення

Тема 3. Технології удосконалення якостей читання

Тема 4. Технології навчання мови молодших школярів

Тема 5. Проектування сучасного уроку мови і літературного читання

Складова частина комплексного кваліфікаційного екзамену

«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» 

Теоретико-методичні засади упровадження інноваційних підходів у викладання математики в початковій школі. Мета, завдання і зміст начального курсу "Інноваційні підходи у викладанні математики в початковій школі". Роль навчального курсу в професійному становленні майбутнього вчителя початкової школи. Сутність понять: "інновація", "інноваційне навчання", "технологія", "інноваційна педагогічна технологія", "освітня технологія", "педагогічна технологія", "предметна технологія", "локальна предметна технологія", "технологічна карта". Інновація як новий підхід; створення якісно нового, використання відомого в інших цілях. Сутність педагогічних інновацій. Ознаки інновації. Рівні інновації. Рівні інноваційної педагогічної технології. Умови ефективності інноваційних процесів в освітній галузі "Математика". Види, рівні, структура освітніх технологій. Готовність вчителя початкової школи до інноваційної педагогічної діяльності. Інноваційна компетентність вчителя. Якості вчителя, готового до інноваційної педагогічної діяльності.

Загальна характеристика предметних технологій навчання. Технологізація освітньої галузі "Математика". Сутність поняття "технологія" у виробничій сфері. Правомірність його застосування в освітній сфері. Технологічне ("механічне") навчання за Я. Коменським. "Дидактична машина" Я. Коменського. Предметна технологія навчання: види за обсягом, рівні функціювання, структура, процесуальні складові. Предметні технології як специфічні дидактико-методичні системи. Ознаки технологічності методичних систем. Діяльнісно-задачний характер предметних технологій навчання. Поняття "дидактична задача", "навчальна задача", "результат навчання". Технологічне розв'язання дидактичної задачі. Алгоритмічність предметних технологій. Сучасні вимоги до предметних технологій навчання, їх смисл. Шляхи технологізації освітньої галузі "Математика".

Теоретико-методичні основи цілепокладання, планування, діагностики і контролю результатів навчання освітньої галузі "Математика". Цілепокладання. Класифікації цілей предметних технологій за джерелом і обсягом, їх структури. Предметні, міжпредметні і особистісні результати навчання. Ієрархія рівнів предметних результатів. Таксономія Блума та вдосконалені таксономії. Державний стандарт початкової загальної освіти і програма з математики для 1–4 класів – нормативно-методична основа планування і конструювання результатів навчання: їх характеристика, відмінності від попередніх. Характеристика предметних результатів (умінь) освітньої галузі "Математика". Завдання-вимірники програмових умінь. Шкала рівневих критеріальних завдань і задач. Технологія тестового контролю результатів навчання. Технологія підсумкового тематичного контролю результатів навчання. Технологія підсумкового річного контролю результатів навчання.

Конструювання і здійснення початкового навчання математики як технологічного процесу. Компоненти методичної системи як об’єкти конструювання, технологізації. Технологізація змісту. Тематичні, опорні карти змісту. Технологізація засобів навчання. Основні види засобів. Технологізація методів навчання: стандартизація, алгоритмізація, раціоналізація, оптимізація. Опорні карти вирішення дидактичних задач, навчальних завдань. Оптимізація форм організації навчальної діяльності учнів. Конструювання уроку, орієнтованого на програмові плановані результати. Типи уроків. Технологічні карти уроку. Конструювання системи уроків, орієнтовану на програмові плановані результати. Технологічна карта вивчення теми. Інтелект-карти. Методична технологія (В. Монахова) – система доцільного проектування і конструювання: концептуальні положення, особливості змісту. Принципи ефективного застосування технологій навчання.

Класична технологія диференційованого різнорівневого навчання математики. Стратегічні цілі, методологічні засади та система дидактичних принципів технології. Чотири моделі навчання учнів у технології диференційованого різнорівневого навчання. Особливості змісту технології диференційованого різнорівневого навчання. Обов’язкові (базові) результати навчання. Організаційно-методичні особливості технології. Технологія досягнення базових (обов’язкових) результатів навчання. Технологія самостійної роботи (практики) учнів. Дидактико-методичний інструментарій технології.

Часткові (локальні) предметні технології та педагогічні техніки освітньої галузі "Математика". Технології розвитку мислення, формування універсальних (розумових дій): технологія розвитку логічного мислення (Митник), технологія евристичного методу, технологія формування критичного мислення, технологія організації поетапного засвоєння учнями навчального матеріалу; технологія розвитку рефлексивного мислення. Особливості, основні діяльнісні алгоритми технологій. Роль, місце технологій на уроках та в позакласній роботі з математики. Проектна технологія, її застосування в позакласній роботі з математики. Педагогічні техніки: сутність поняття, роль і місце у предметних технологіях. Ігрові та інтерактивні технології навчання, їх роль і місце у навчанні математики у початковій школі.

Сучасні предметні технології освітньої галузі "Математика". Технологія діяльнісного методу (система РН Ельконіна-Давидова, НПП "Росток"). Стратегічна мета, концептуальна основа та система дидактичних принципів технологій. НПП "Росток". Процесуальна структура технологій. Технологія діяльнісного методу. Основні типи уроків у технології, її діяльнісні і змістові цілі. Урок "введення нових знань": змістові та методичні особливості. Навчально-методичне забезпечення технології. Технологія розвивального навчання (система Ельконіна-Давидова). Цілі навчальної діяльності і її структура в технології. Змістові особливості курсу математики 1–4 класів у технології. Схема формування математичних понять: змістовний аналіз (виділення вихідного відношення), змістова абстракція (моделювання), узагальнення – поняття (перетворення моделі). Зміст курсу математики 1-го класу, послідовність його вивчення. Особливості уроків. Просторово-часова організація уроку. Типи уроків. Уроки постановки і розв’язування навчальних задач. Урок моделювання і перетворення моделі. Урок рефлексії. Навчально-методичне забезпечення технології.

 

Складова частина комплексного кваліфікаційного екзамену

«КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА»

Тема 1.Корекційна педагогіка як галузь наукового знання.

 1. Об’єкт, предмет і завдання курсу корекційна педагогіка.
 2. Взаємозв’язок корекційної педагогіки з іншими галузями знань.
 3. Становлення і розвиток корекційної педагогіки.
 4. Психолого-педагогічна сутність корекційно-педагогічної діяльності.

Тема 2. Причини відхилень у поведінці та розвитку дітей.

 1. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей.
 2. Медико-біологічні причини відхилень.
 3. Соціально-економічні фактори ризику.
 4. Психолого-педагогічні чинники відхилень розвитку і поведінки дітей.

Тема 3. Соціальна норма та соціальні відхилення: поняття і класифікація.

 1. Поняття «соціальна норма» як вихідна категорія для розуміння поведінкових девіацій.
 2. Властивості та види соціальних норм.
 3. Механізми соціального регулювання.
 4. Соціальні відхилення та їх характеристики.
 5. Класифікація поведінки, що відхиляється.

Тема 4. Педагогічна діагностика в корекційно-розвивальному навчанні.

 1. Педагогічне вивчення дітей з відхиленнями в розвитку та поведінці.
 2. Соціально-педагогічне вивчення мікросоціальних умов і їх вплив на розвиток дитини.
 3. Особливості психолого-педагогічного вивчення молодших школярів.

Тема 5. Педагогічні проблеми різних типів сучасних сімей та особливості виховання в них дітей.

 1. Типологія сучасної сім’ї.
 2. Авторитет батьків і стилі взаємодії з дітьми.
 3. Специфіка корекційної роботи педагога з неблагополучною сім’єю.

Тема 6. Детермінація девіантної поведінки.

 1. Детермінація: зміст поняття.
 2. Протосоціологічні теорії щодо пояснення причин девіацій.
 3. Пояснення сутності явища соціальної аномії в працях Е. Дюркгейма та Р. Мертона.
 4. Обґрунтування об’єктивності детермінант соціальних девіацій в межах структурного функціоналізму.
 5. Суб’єктивні причини девіантної поведінки.
 6. Теорія ярликування та теорія сигматизації.
 7. Культорологічні концепції девіацій.
 8. Субкультурні концепції девіантної поведінки.

Тема 7. Педагогічна корекція при порушеннях поведінки дітей.

 1. Первинні і вторинні причини порушень поведінки дітей.
 2. Важковиховуваність як корекційно-педагогічна проблема.
 3. Нігілізм, неслухняність, вередливість, негативізм: причини порушень і корекція.
 4. Дитяча агресивність: причини порушень, корекція.
 5. Конформізм, інфантилізм: причини, корекція.

Тема 8. Особливості проведення корекційної роботи в загальноосвітній школі з аутичними та гіперактивними дітьми.

 1. Прояви та ознаки аутизму у дитини.
 2. Особливості психічного розвитку дітей з аутизмом.
 3. Дитина з аутизмом у звичайній школі.
 4. Діагностичні ознаки та причини гіперактивності.
 5. Особливості проведення корекційної роботи з гіперактивними дітьми.

Тема 9. Соціально-психологічні особливості суїцидальної поведінки молодших школярів.

 1. Суїцид: загальні поняття, термінологія, поширеність.
 2. Типологія суїцидів.
 3. Основні підходи до розуміння сутності причин суїциду.
 4. Особливості суїцидальної поведінки молодших школярів.
 5. Профілактика суїцидальної поведінки.

Тема 10. Педагогічна профілактика та корекція бродяжництва у дітей молодшого шкільного віку.

 1. Дитяча безпритульність: аналіз проблеми.
 2. Чинники, що детермінують втечі з дому.
 3. Особливості соціальної поведінки дітей-бродяг.
 4. Профілактика та корекція бродяжництва серед дітей.

Тема 11. Профілактика девіантної поведінки.

 1. Основні напрямки профілактики девіацій.
 2. Стадії та форми профілактичної роботи.
 3. Критерії ефективності профілактики девіатної поведінки.
 4. Особливості здійснення профілактичної роботи в межах превентивної педагогіки.

Тема 12. Процес адаптації дитини до школи. Причини дезадаптації.

 1. Адаптація дітей до школи.
 2. Педагогічні, психологічні і фізіологічні рівні шкільної дезадаптації.
 3. Шкільна зрілість і готовність дитини до навчання в школі.
 4. Роль школи у формуванні психосоматичного здоров’я учнів.
 5. Психогігієнічні основи організації навчальної діяльності в школі.

Тема 13. Педагогічна корекція тимчасових утруднень у навчанні.

 1. Навчальні труднощі дітей як проблема корекційної педагогіки.
 2. Корекційна робота з дітьми, які мають недостатній розвиток рухових умінь, порушення в розвитку просторової уяви, пам’яті.
 3. Корекційна робота з дітьми, труднощі яких у навчанні пов’язані з формуванням навичок письма і читання, оволодіння математичними навичками.
 4. Корекційна робота з дітьми, які мають обмежений запас загальної обізнаності.
 5. Труднощі в навчанні, пов’язані  різноманітними психотравмуючими ситуаціями.

Тема 14. Психолого-педагогічні основи навчання астенічних дітей.

 1. Психолого-педагогічні основи навчання астенічних дітей.
 2. Педагогічна допомога дітям, які страдають на хронічні захворювання.
 3. Засоби педагогічної корекції астенічних дітей.

Тема 15. Діти з ознаками затримки психічного розвитку в загальноосвітній школі.

 1. Діти з затримкою психічного розвитку в загальноосвітній школі.
 2. Специфіка корекційною роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку.
 3. Особливості організації корекційної роботи з дітьми в класах компенсуючого розвитку.

Складова частина комплексного кваліфікаційного екзамену

«ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ»

 1. 1.    Істотні складові особистості за С.Д. Максименком.
 2. 2.    Психосоціальна теорія особистості Е. Еріксона.
 3. 3.    Особистість у «Аналітичній психології» Карла Густава Юнга. Типи особистості за Юнгом.
 4. 4.    «Індивідуальна психологія» Альфреда Адлера. Основні концепти «індивідуальної психології». Основні функціональні структури психіки людини за З.Фрейдом (Ід «Воно», Его «Я», Супер-Его «Над-Я»).
 5. 5.    Захисні механізми Его (витіснення, проекція, заміщення, раціоналізація, протидія, регресія, сублімація, заперечення).
 6. 6.    Диференціація понять: особистість, людина, індивід, індивідуальність.
 7. 7.    Основні структурно-функціональні блоки особистості як системи. Структура особистості. Різні підходи.
 8. 8.    Особистість в «Соціокультурній теорії» Карен Хорні.
 9. 9.    «Гуманістична теорія» особистості Абрахама Маслоу. Мотивація та ієрархія потреб людини.
 10. 10. Особистість в «Гуманістичному психоаналізі» Е. Фромма.
 11. 11. «Логотерапія» та «Екзистенційний аналіз» Віктора Еміля Франкла.
 12. 12. Психологія особистості як наукова і навчальна дисципліна. Предмет, мета та основні методи психології особистості.
 13. 13. Концепція особистості Г.С. Костюка.
 14. 14. Особистість у теорії С.Л. Рубінштейна.
 15. 15. Особистість у «Культурно-історичній теорії» Л.С. Виготського. Три основних закони розвитку особистості.
 16. 16. Теорія діяльності О.М. Леонтьєва та поняття особистості.
 17. 17. Погляди Б.Г. Ананьєва на особистість. Структура особистості (два основні типи взаємозв’язків).
 18. 18. Психологічна структура особистості (Г.С. Костюк, К.К. Платонов, Б.Г. Ананьєв).
 19. 19. Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості.
 20. 20. Типи особистості за Г. Оллпортом.
 21. 21. Погляди Карла Роджерса на особистість.
 22. 22. Особистість сучасного вчителя початкової школи. Структура особистості. Рольова структура особистості.
 23. 23. Погляди сучасних українських психологів на особистість (І.Д. Бех, П.П. Горностай, С.Д. Максименко).
 24. 24. Гуманістичні теорії особистості (Г.Оллпорт, К.Роджерс, А.Маслоу).

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 1. Загальні положення.

Рівень підготовки випускників спеціальності «Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст оцінюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), за шкалою ЕСТS (A,B, C, D, E, FX, F), за 100-бальною шкалою за середнім балом, виведеним з сумарної оцінки за всі види роботи. Відповідно до цього  за кожну правильну і повну відповідь нараховується до 25 балів, у т.ч. оцінюється культура фахового мовлення студента-випускника, їх риторичні вміння, уміння презентувати свою відповідь, використовуючи додаткові засоби навчання.

За національною шкалою оцінювання відбувається за визначеними критеріями з кожного питання й визначається як середньозважена оцінка за відповідь у цілому.

 1. Норми оцінювання.

2.1. Оцінка «відмінно» отримує студент, який проявить такі знання та вміння:

 • вільно володіє основними методичними категоріями, закономірностями технологічного процесу в контексті навчання мови, читання, математики молодшого школяра, визначає цілі, методи і прийоми навчання,
 • вільно оперує поняттями та категоріями, визначає цілі і відповідні моделі, інноваційні технології, методи навчання і виховання, працює з підручниками і наочними посібниками початкової школи, аналізує методичну літературу,
 • вільно володіє міцними теоретичними знаннями відповідно до вимог програми, має високу культуру мовлення.

2.2. Оцінку «добре» отримує студент, який проявить такі знання:

 • вільно володіє основними поняттями та категоріями технологій, визначає цілі і відповідні моделі, інноваційні технології, методи навчання і виховання, працює з програмами, підручниками та наочними посібниками, аналізує методичну літературу;
 • вільно володіє міцними теоретичними знаннями відповідно до вимог програми, уміє методично правильно подавати їх учням;
 • вільно оперує методами та прийомами інноваційного навчання, переконливо доводячи свої знання шляхом ілюстрування відповіді на теоретичні питання, зазначені в білеті;
 • демонструє не лише вміння здійснювати навчання, а й здатність досліджувати, аналізувати навчально-виховний процес з метою його удосконалення.

Допускається 3-4 неточностей у формулюваннях, помилки, випадковості, які не впливають суттєво на загальну відповідь, допускається мовленнєвих помилок.

2.3. Оцінку «задовільно» отримує студент, який проявить такі знання та вміння:

 • не дуже вільно володіє основними поняттями та категоріями методик, закономірностями інноваційного педагогічного процесу, визначає цілі і відповідні моделі, інноваційні технології, методи навчання і виховання, працює з навчальною літературою, знає методичну літературу,
 • іноді не чітко і повно відповідає на поставлені запитання, не дотримуючись грамотності та логічності у викладі матеріалу.

2.4. Оцінки «незадовільно» , отримує студент, який проявить такі знання та вміння:

 • не володіє основними поняттями та категоріями фахових технологій навчання, не може визначити цілі і відповідні моделі, інноваційні технології, методи навчання і виховання, слабо орієнтується в програмах і підручниках для початкової школи, не вміє аналізувати методичну літературу, не чітко і неповно відповідає на поставлені запитання, не дотримуючись грамотності та логічності у викладі матеріалу;
 • недостатньо володіє теоретичними знаннями відповідно до вимог програми; не оперує методами та прийомами навчання, не в змозі продемонструвати свої знання шляхом ілюстрування відповіді;
 • не вміє здійснювати навчання, не здатен досліджувати, аналізувати навчально-виховний процес з метою його удосконалення.

Успішність студентів оцінюється за такою шкалою (відповідно до вимог Положення про організацію навчального процесу у КДПУ та ЕСТS), за рівнями і критеріями навчальних досягнень:

За національною шкалою

За шкалою ЕСТS

Кількість балів

Рівні навчальних досягнень

Критерії оцінювання навчальних досягнень

ВІДМІННО

А

90-100

Високий

Студент глибоко і всебічно знає зміст курсу, вільно володіє навчальним матеріалом з навчальної дисципліни. Володіє рекомендованою літературою, науковими першоджерелами, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших методичних проблем, пов'язує програмовий матеріал із власним педагогічним досвідом, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.

Вільно висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, творчо підходить до висвітлення та виконання завдання.

ДОБРЕ

В

80-89

Достат-ній

Студент твердо знає основні питання дисциплін, що виносяться на екзамен, вільно володіє навчальним матеріалом, вільно застосовує знання на практиці. Добре засвоїв термінологію, аргументовано викладає матеріал, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших методичних проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного матеріалу або при аналізі практичного матеріалу. Достатньо підготовлений для того, щоб підтримати дискусію з принципових питань.

С

71-79

Достат-ній

Студент вільно володіє навчальним матеріалом та застосовує знання на практиці, але відповідає неповно (відсутні приклади), виявляє невеликі неточності у знаннях, не завжди вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із майбутнім фахом, припускається певних неточностей і похибок.

ЗАДОВІЛЬНО

D

61-70

Задовіль-ний

Студент не достатньо опанував зміст курсу, володіє навчальним матеріалом поверхово, слабо знає основну літературу з курсу, знає лише деякі наукові факти, визначення методичних категорій, понять. Слабке загально-педагогічне та наукове мислення, практичними навичками володіє недостатньо. Неповне розкриття суті проблеми, досить поверхове застосування теоретичних знань, висвітлення власного досвіду, а не навчального матеріалу при вирішенні конкретних кваліфікаційних завдань.

E

50-60

Задовіль-ний

Студент слабо опанував зміст курсу, слабо знає основну літературу курсу, не розуміє наукових фактів, визначень, методичних категорій, понять, проте володіє певними практичними навичками. Студент посередньо орієнтується у змісті і обсязі висвітлюваних ним понять, закономірностей та процесів, неспроможний дати відповіді на всі додаткові питання.

НЕЗАДОВІЛЬНО

FX

30-49

Низький

Студент не опанував основний зміст курсу, має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсягу навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускається принципових помилок. Студент вкрай слабо знає основну літературу з курсу, не знає наукових визначень, методичних категорій, понять. Відсутнє загально-педагогічне та наукове мислення, практичними навичками не володіє, неправильно розв'язує практичні завдання, виявляє невміння застосовувати теоретичні знання на практиці, власний педагогічний досвід та навчальні матеріали при вирішенні конкретних кваліфікаційних завдань

F

0-29

Низький

Студент не володіє навчальним матеріалом з дисципліни, не ознайомлений з основною літературою, не ознайомлений з основними поняттями навчального матеріалу, не орієнтується у змісті й обсязі висвітлюваних ним понять,

процесів та закономірностей, не знає основного теоретичного

матеріалу або ж у своїй відповіді неправильно тлумачить базисні методичні поняття, наводить перекручені формулювання та хибний фактичний матеріал, не засвоїв курсу, не спроможний навчатися далі..

Критерії оцінювання відповіді за питанням екзаменаційного білета (оцінювання в балах за кожним питанням відповідно до дисциплін, що виносяться на комплексний кваліфікаційний екзамен)

За національною шкалою

За шкалою ECTS

Бали

Характеристика, показники

Відмінно

A

23-25

Відповідь цілісна, повна, логічна, обґрунтована, правильна:

 • повне і правильне формулювання всіх науково – методичних положень ;
 • повне і правильне обґрунтування науково – методичних положень ;
 • ілюстрація викладу науково – методичного матеріалу вдало підібраними прикладами;
 • повні і правильні відповіді на додаткові питання.

Може бути допущена незначна помилка.

Добре

B

20 – 22

Відповідь цілісна, повна, логічна, обґрунтована, правильна:

 • повне і правильне формулювання всіх визначень, науково – методичних положень ;
 • повне і правильне обґрунтування науково – методичних положень ;
 • ілюстрація викладу науково – методичного матеріалу вдало підібраними прикладами;
 • повні і правильні відповіді на додаткові питання.

Може бути допущено декілька помилок.

C

18 - 19

Відповідь цілісна, достатньо повна, логічна, обґрунтована, правильна:

 • повне і правильне формулювання всіх визначень, науково – методичних положень;
 • повне і правильне обґрунтування науково-методичних положень;
 • ілюстрація викладу науково-методичного матеріалу прикладами недостатньо повна;
 • неповні відповіді на додаткові питання.

Допущена груба помилка.

Задовільно

D

16– 17

Відповідь неповна, частково обґрунтована, в основному правильна:

 • правильне формулювання значної частини теоретичних фактів – означень, науково – методичних положень ;
 • правильне обґрунтування більшості науково–методичних положень ;
 • ілюстрація викладу теоретичного матеріалу чи науково–методичного матеріалу недостатня;
 • неповні відповіді на додаткові питання.

Допущена груба помилка.

E

13 - 15

 • Правильне формулювання частини теоретичних фактів, визначень основних методичних понять тощо.
 • частково правильне наведення прикладів;
 • неповні відповіді на додаткові питання.

Незадовільно

FX

8 - 12

 • не сформульовані основні теоретичні факти, методичні положення;
 • приклади відсутні;
 • неправильні або неповні відповіді на додаткові питання.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНУ В ЦІЛОМУ

За національною шкалою

За шкалою ЕСТS

Кількість балів

ВІДМІННО

А

90-100

ДОБРЕ

В

80-89

С

71-79

ЗАДОВІЛЬНО

D

61-70

E

50-60

НЕЗАДОВІЛЬНО

FX

30-49

F

1-29

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Нормативна та інструктивна література

 1. Державний стандарт початкової освіти. Освітня галузь «Математика» // Початкова школа. – 2011. – № 7. – С. 1-2; С. 12-14.. 12-16.

2. Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (з українською мовою навчання). – 2012. – 400с.

Література з дисципліни «Сучасні технології навчання мови і літератури молодших школярів»

 1. Анісімова Г. Сучасний урок у початковій школі: традиції та інновації / Г.Анісімова, О.Нікулочкіна. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 104с.
 2. Антощук. Є. В. Знайомтеся, ваша пам’ять! / Євген Антощук. – К.: Шк. світ, 2010. – 192 с.
 3. Біла Е.П. Навчаємо читання українською мовою за методикою М.О. Зайцева – Київ, 2008.
 4. Бишова Т.В.Інтегровані уроки:1-4 класи/ Т.В.Бишова. - К.:Шкільний світ, 2011.-112с.
 5. Булдович М. Читати, граючись. Кубики Зайцева. З досвіду робти дитячого садка «Гармонія». – К.: Шк.світ, 2009. – 128с.
 6. Богайчук Р.В. Практика ейдетики в початковій школі: посібник для вчителя / Р. В. Богайчук. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 48 с.
 7. Гін А. О. Прийоми педагогічної техніки: Свобода вибору. Діяльність. Зворотний зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителя / А. О. Гін. — 13-е видання. — Х. : Вид. група «Основа», 2015. — 112 с.
 8. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології / І.М.Дичківська. – К., 2004. – 352 с.
 9. Додусенко Н.О., Нетужилова І.В. Проектна діяльність у початковій школі. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 223 с.
 10. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Надія Петрівна Наволокова. – 2-е вид. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 176 с.
 11. Інноваційні технології навчання читання / За ред.. М.В.Миколайчука. – Рівне: Вид-во ТОВ фірма Вид-во ТОВ фірма Юлат, 2006. – 136с.
 12. Каніщенко А.П.  Лекційно-практичний курс з дисципліни «Технології вивчення галузі «Мова і література» / А.П. Каніщенко. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2015. — 160 с.
 13. Ковальчук В. Ефективний урок: технології, структура, аналіз / Василь Іванович Ковальчук. – К.: Шк. світ, 2011. – 120 с.
 14. Коваленко О.М. Як навчити вашу дитину швидко і правильно читати: Посібник для батьків, які прагнуть допомогти своїй дитині навчитися читати. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 96с.
 15. Когут О. Інноваційні технології навчання української мови і літератури / Ольга Іванівна Когут. – Тернопіль: Астон, 2005. – 204с.
 16. Коновалова М. В. Педагогічні технології: інструментарій, механізми, технологічна карта / М.В.Коновалова, Ю.О.Куликова, О. П. Семиволос. — Х.  : Вид. група «Основа», 2015.  — 96 с.
 17. Лесіна О.В. Інноваційні технології в початковій школі / О.В. Лесіна. – К., 2006. – 124 с.
 18. Лысенкова С.Н. Я читаю. Я считаю. Я пишу. Как учить школьника / С.Н.Лысенкова -. М.: Школа-Пресс, 1997.
 19. Навчаймо читати українською мовою за методикою М.Зайцева. – К., 2010. – 68с.
 20. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / Упорядники В.М. Андреєва, В.В. Григораш. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 352 с.
 21. Освітні технології / За заг. ред.. О.М.Пєхоти. – К., 2001. – 253 с.
 22. Пентилюк М.І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: [збірник статей] / М.Пентилюк. - К.: Ленвіт, 2011. – 256.
 23. Підласий І.П. Продуктивний урок. Настільна книга вчителя / Іван Павлович Підласий. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 360 с.
 24. Пути выращивания письменно-речевой деятельности: Уроки Валерии Ниорадзе. Книга для учителя. 1-4-классы. Экспериментальные материалы/ Зпись М.Н.Абрамовой и М.И.Шишовой, под ред. М.И.Шишовой. – Хмельницкий: Всеукраинская культурно-образовательная ассоциация Гуманной Педагогики. Центр инновационной педагогики и психологии Хмельницкого национального университета. Подольский культурно-просветительский центр им. Н.К.Рериха, 2010. – 422с.
 25. Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти: підручник / Олександра Яківна Савченко. – К.: Грамота, 2012. – 504 с.
 26. Садкіна В. І. Маленькі секрети учительського успіху. Навчаємо з радістю. — Х.: Вид. група «Основа», 2016. — 144.
 27. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок / В.І.Садкіна. – Харків, 2008. – 88 с.
 28. Словник методиста: методичний посібник / Укладач Валентина Василівна Волканова. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 192 с.
 29. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии : учеб. пособ. / Г.К.Селевко. – М.,1998. – 256 с.
 30. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. – Т 1. – М: НИИ школьных технологий, 2006. – 816с.
 31. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання / Григорій Олексійович Сиротенко. – Х.: Вид. група «Основа», 2003. – 80 с.
 32. Сучасні технології навчання мови і літератури молодших школярів: методичні рекомендації / О.Павлик, Н.Білоконна. - Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2016. – 46с.
 33. Сучасні шкільні технології. Ч.І /Упоряд. І.Рожнятовська, В.Зоц. – К.,2004. – 112 с.
 34. Чепурний Г. А. Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти: Навчально-методичний посібник  / Г. А. Чепурний. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 152 с.
 35. Читаємо швидко. 1-4 класи/ авт.. укл. Т.І.Яцук. – Х.: Торсінг плюс, 2012. – 128с.
 36. Шарко В.Д. Сучасний урок. Технологічний аспект / В.Д.Шарко. – Київ, 2006.- 220с.

 

Література з дисципліни «Інноваційні підходи у викладанні математики в початковій школі»

 1. Андреєва В.М. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / Упорядники В. М. Андреєва, В. В. Григораш. – Х. : Вид. група «Основа», 2006. – 352 с.
 2. Акпинар Л.Е. Інтерактивні технології навчання в початковій школі [Текст] : навчальний посібник для студ. навч. закл. / Лемара Енверівна Акпинар. – К. : Вид. дім "Слово". – 2014. – 288 с.
 3. Барна М. Технологія укладання тестових завдань з математики для підсумкових контрольних робіт у 4 класі / М. Барна, О. Онопрієнко // Початкова школа, 2009. – №4. – С. 11–15.
 4. Бершадская Е.А. Применение метода интеллект-карт для формирования познавательной деятельности учащихся / Е. А. Бершадская // Педагогические технологии. – 2009. – №3. – С. 17–21.
 5. Большакова О. А. Метод проектів у початковій школі / О.А.Большакова, Л. В. Салуха, Л. В. Кука, Л. І. Дубинська. – Х. : Вид-во «Ранок», 2011. – 144 с.
 6. Бьюзен Т. Интеллект-карты. Практическое руководство. / Т. Бьюзен, Б. Бьюзен / Пер. с англ. Е. А. Самсонов. – Минск : Поппури – 2010. – 368 с.
 7. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : підручник / І. М. Дичківська. – 2-ге вид., допов. – К. : Академвидав, 2012. – 352 с.
 8. Дівакова І.І. Інтерактивні технології навчання у початкових класах / авт. – упор. І. І. Дівакова. – Тернопіль : Мандрівець. – 2013. – 180 с.
 9. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах [Текст] : Учебное пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. / Наталья Борисовна Истомина. – Москва : Академия, 1999. – 288с.
 10. Капіносов А.М. Основи технології навчання. Проектуємо урок математики / Анатолій Миколайович Капіносов. – Х. : Вид. група «Основа», 2006. – 144 с.
 11. Кисільова-Біла В.П. Методичні рекомендації з моделювання та проведення уроків математики в початковій школі за різними системами навчання: на допомогу студенту-практиканту психолого-педагогічного факультету / В. П. Кисільова-Біла, Н. Д. Дика, Є. В. Денисенко. – Кривий Ріг, 2017. – 54 с.
 12. Коваль Л.В. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» [2-ге вид., допов. і переробл.] / Л. В. Коваль, С. О. Скворцова. – Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с.
 13. Кроуфорд А. Технології розвитку критичного  мислення учнів / А. Кроуфорд, В. Саул, Д. Макінстер; Наук. ред., передм. О.І. Пометун. – К. : Плеяди, 2006. – 220 с.
 14. Кудряшева М.Г. Приемы педагогической техники в начальной школе / М. Г. Кудряшева // Начальная школа. – 2011. – №12. – С. 7–12.
 15. Логачевська С.П. Диференціація у звичайному класі / Світлана Панасівна Логачевська – К. – 1998. – 288 с.
 16. Палієва С.І. Інтерактивні методи і прийоми на уроках математики / С.І.Палієва; [упоряд. І. Д. Кирдей]. – К. : Ред. газет природн.-мат. циклу, 2014. – 112 с.
 17. Пєхота О. М. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська – К. : А.С.К., 2002. – 255 с.
 18. Петерсон Л.Г. Что значит "уметь учиться" / Л. Г. Петерсон, М. А. Кубышева, С. Е. Мазурина и др. – М. : АПК и ППРО, УМЦ "Школа 2000…", 2008. – 80 с.
 19. Підручники з математики для 1–4 класів (рекомендовані МОН України). Автори: М.В. Богданович, Г.П. Лишенко; Ф.М. Рівкінд, Л.В. Оляницька; С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко; Е. Алексанрова; Л. Петерсон, 2012–2016 роки видання.
 20. Программа для начальной школы «Учусь учиться». Математика. 1–4 классы. Автор: Л. Г. Петерсон – М. : Ювента.
 21. Програма з математики. Система розвивального навчання Ельконіна – Давидова 1 – 4 класи / Укладачі: Г. М. Захарова, К. І. Мельник, Г. В. Жемчужкіна [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:/ippo.if.ua /files/progr_matem.doc
 22. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. Я. Савченко. – К. : Грамота, 2012.
 23. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического усовершенствования УВП : энциклопедия образовательных технологий / Герман Константинович Селевко – М. : НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с.
 24. Фадєєва Т. О. Інноваційні технології навчання математики у початкових класах: Навчально-методичний посібник [для студентів психолого-педагогічного факультету педагогічного університету] / Т. О. Фадєєва – Кіровоград: Авангард, 2011. – 95 с.
 25. Шамова Т.И. Управление образовательным процессом на основе технологических карт учителя // Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко. Управление образовательным процессом в адаптивной школе. – М. : Центр "Педагогический поиск". – 2001. – 384 с.

 

Література з дисципліни «Корекційна педагогіка»

 1. 1.    Альохіна О. Допомогти кожному учневі стати особистістю /О. Альохіна // Педагогіка толерантності. – 2002. – №3. – С. 66-73.
 2. 2.    Амеліна Н. Корекційно-розвивальні заняття для молодших школярів, які мають порушення психофізичного розвитку // Психолог. – 2005. – №14. – С.18-25.
 3. 3.    Апостолова Г. В. Про наслідки використання електронної техніки для розвитку здібностей дитини / Г. В. Апостолова // Обдарована дитина. – 2002. – №6. – С. 18-23.
 4. 4.    Астахова Н. Особенности регуляторного опыта учащихся классов коррекционно-развивающего обучения / Н. Астахова // Психология и школа. – 2007. – №3. – С.68-77.
 5. 5.    Безруких М. М. Знаете ли вы своего ученика? / М. М. Безруких, С. П. Ефимов. – М.: Просвещение, 1991. – 174с.
 6. 6.    Богомолова Е. Социокультурная середа и развитие предметнойизберательности у младших школьников / Е. Богомолова // Психология и школа. – 2003. – №34. – С. 27-31.
 7. 7.    Богуш А. До питання про корекційно-педагогічну роботу з дітьми з відхиленнями у розвитку / Богуш А. Педагогічні нотатки. – Запоріжжя, 2001. – С.206-214.
 8. 8.    Боженова Л. М. Психические особенности восприятия фильмов и телевизионных передач младшими школьниками / Л. М. Боженова// Начальная школа. – 1995. – №11. – С. 8-11.
 9. 9.    Використання логопедичних зондів у корекційній практиці / [упоряд. О. В. Жуліна]. – Кам’янець-Подільський: Видавець Звойленко Д. Г., 2008. – 32с.
 10. 10. Виховання у дітей культури взаємин із батьками у навчально-виховному процесі // Початкова школа. – 2005. – №6. – С. 41-45.
 11. 11. Вікові особливості психомоторики першокласників // Початкова школа. – 2003. – №8. – С. 10-14.
 12. 12. Волков Б.С.Психология общения в детском возрасте / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. – Москва – Минск: Питер, 2008. – 272 с.
 13. 13. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением / [под ред. М. И. Рожкова]. – М.: Владос, 2003. – 240с.
 14. 14. Головань Н. О. Особливості спілкування та відособлення у першокласників / Н. О. Головань // Психологія: респ. наук.-метод. зб. – Вип. 37. – К., 1991. – С. 61-68.
 15. 15. Гонеев А. Д. Основы коррекционной педагогики: [учеб.пос. ] / А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева. – М.: Академия, 2002. – 278 с.
 16. 16. Дети с ЗПР: коррекционные занятия в общеобразовательной школе. – М.: Владос, 2005. – 96с.
 17. 17. Діти з особливими потребами в школі. Психолого-педагогічний супровід / [упоряд. О. М. Романова, Л. П. Засенко, О. П. Кириліна та ін.]. – К.: Шк. світ, 2011. – 128с.
 18. 18. Епифанцева Т. Б. Настольная книга педагога-дефектолога / Т. Б. Епифанцева, Т. Е. Киселенко, И. А. Могилева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 576с.
 19. 19. Иншакова О. Б. Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5-7 лет: пос. для логопеда в 2-х ч. / О. Б. Иншакова. – М.: Владос, 2003.
 20. 20. Квітка Н. Музикотерапія: програмно-методичний комплекс / Н. Квітка. – К.: Ред. газет. дошк. та почат. освіти, 2013. – 80с.
 21. 21. Коломієць О. Агресивність особистості: вроджена і набута (спроба філософського аналізу) / О. Коломієць // Вища освіта України. – 2011. – №4. – С.78-81.
 22. 22. Коррекционная педагогика в начальном образовании: [учеб.пос.] / Кумарина Г.Ф., Вайнер М.Э., Вьюнкова Ю.Н. и др. – М.: Академия, 2001. – 320 с.
 23. 23. Костяк Т. В. Индивидуальная форма социализации и особенности ее становления у дошкольников и младших школьников / Т. В. Костяк// Психология и школа. – 2003. – №4. – С. 62-75.
 24. 24. Кочерга О. Психофізіологія дітей 6 року життя/ О. Кочерга. – К.: Шкільний світ, 2007. – 127 с.
 25. 25. Лобанова А. С. Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками, схильними до девіацій / А. С. Лобанова, Л. В. Калашнікова. – К.: Каравела, 2012. – 368с.
 26. 26. Миронова С. Концептуальна модель діяльності сучасного корекційного педагога / С. Миронова // Дефектологія. – 2007. – 31. – С.3-7.
 27. 27. Мисаренко Г Коррекционно-развивающее обучение и его место в современной школе / Г. Мисаренко // Педагогика. – 2007. – №7. – С.50-55.
 28. 28. Нижник Л. Допомога дітям з особливими потребами / Л. Нижник, О. Сагірова. – К.: Ред. газ. пед. Газ., 2004. – 120с.
 29. 29. Основи інклюзивної освіти: посіб. / [за заг. ред. А. А. Колупаєвої]. – К.: Ін-т спец. Педагогіки, 2012. – 308с.
 30. 30. Островська В. Дитина з особливими потребами в загальноосвітній школі / В. Островська // Психолог. – 2004. – №10-11. – С.60-63.
 31. 31. Пеньковська Н. Роль самооцінки у формуванні особистості дитини // Н. Пеньковська / Початкова школа. – 2002. – №10. – С. 5-8.
 32. 32. Поваляева М. А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов / М. А. Поваляева . – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 352 с.
 33. 33. Поліщук В. Негативні особистісні утворення у дітей молодшого шкільного віку / В. Поліщук // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – №6.
 34. 34. Поліщук В. М. Тактика спілкування з дитиною у період «криз 7 років» / В. М. Поліщук // Початкова школа. – 1992. – №2. – С7-11.
 35. 35. Попович І. Агресивність дитини / І. Попович // Відкритий урок. – 2014. – №2 (230). – С.73-80.
 36. 36. Психическое развитие младших школьников / под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1990. – 168 с.
 37. 37. Пятаков Е. Основные направления, этапы, методы и приемы коррекционной работы / Е. Пятаков // Педагогическая техника. – 2004. – №3. – С.101-120.
 38. 38. Сенеко С. Антивиховання словом (про наші типові помилки у спілкуванні з дітьми) / С. Сенеко // Урок української. – 2005. – №7-8. – С. 29-30.
 39. 39. Сердюк О. Родинне свято у соціальному вихованні учнів / О. Сердюк // Початкова школа. – 2002. – №6. – С. 10-11.
 40. 40. Словник-довідник із корекційної педагогіки / уклад. В. А. Гладуш, І. В. Распопов. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2011. – 20с.
 41. 41. Супрун М. О. Теоретико-практичний внесок наукової школи професора І. Г. Єременка у розвиток корекційної педагогіки / М. О. Супрун // Нові технології навчання: зб. – К., 2001. – Вип.30. – С.229-234.
 42. 42. Супрун М. О. Професор О. Й. Теплицька та українська корекційна педагогіка / М. О. Супрун // Проблеми освіти: зб. – К., 2002. – Вип.27. – С.292-301.
 43. 43. Терлецька Л. Педагогічне спілкування / Л. Терлецька // Психолог. – 2002. – №4. – С. 17-18.
 44. 44. Федорченко Л. Корекційна педагогіка: шляхи вирішення проблем / Л. Федорченко // Джерело. – 2004. – №15-16. – С.7.
 45. 45. Шевченко С. Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-педагогические аспекты: метод.пос. / С. Г. Шевченко. – М.: Владос, 2001. – 136с.
 46. 46. Шпак В. Реабілітаційна педагогіка: навч. пос. для студ. ВНЗ / В. Шпак. – Полтава: АСМІ, 2006. – 328с.

Література з дисципліни «Психологія особистості»

 1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии.-М.,1995.
 2. Ананьев Б. Г.  О проблемах современного человекознания.  – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2001. — 263 с.
 3. Ассаджиоли Р. Психосинтез: теория и практика / Роберто Ассаджиоли. – М., 1994. – 272 с.
 4. Асмолов А. Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. — М.: Изд-во МГУ, 1990. — 367 с.
 5. Бернс Р. Развитие я-концепции и воспитание. — М.: Прогресс, 1986.— 422 с.
 6. Бодалев А. А. Психология общения. — М.; Воронеж, 1996. — 256 с.
 7. Божович Л. И. Избранные психологические труды: проблемы формирования личности. — М.: Междунар. пед. акад., 1995. — 209 с.
 8. Бурлачук Л. Р. Психодиагностика личности. — К.:  Здоровье, 1989. — 168 с.
 9. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности. — СПб.: Питер, 2001. — 560 с.
 10. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежой психологии. — М.: Изд-во МГУ, 1982. — 172 с.
 11. Кон И. С. В поисках себя: личность и ее самосознание. — М.: Политиздат, 1984. — 334 с.
 12. Корнев М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. — К.: Вид-во Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 1995. — 248 с.
 13. Лазурский А.Ф. Очерк науки о характерах / Александр Федорович Лазурский. – М., 1995. – 271 с.
 14. Левин К. Теории поля в социальных науках. – М.: ЭКСМО-пресс, 2000. — 344 с.
 15. Леонтьев А. Н.  Избранные психологические произведения: В 2 т. — М. : Педагогика, 1983. — Т. 1. — 381 с.; Т. 2. — 318 с.
 16. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности / Дмитрий Алексеевич Леонтьев. – М.: Смысл, 1997. – 64.
 17. Мірошник З.М., Онищенко І.В. Психологія особистості : навчально-методичний посібник / Зоя Михайлівна Мірошник, Ірина Володимирівна Онищенко. – Кривий Ріг : КПІ, 2012. – 184 с.
 18. Мерлин В. С. Психология индивидуальности: Избр. психол. тр. — М.: Ин-т практич. психологии; Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1996. — 446 с.
 19. Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности. — М.: Просвещение, 1991. — 287 с.
 20. Основи психології /  За ред.  О. В. Киричука,  В. А.  Роменця.  —  2-ге вид. — К.: Либідь, 1996. — 544 с.
 21. Психологія особисті / С.Д. Максименко, К.С. Максименко, М.В. Папуча. – К.: Вид-во ТОВ «ККМ», 2007. – 295 с.
 22. Психология развивающейся личности / Под. ред. А. В. Петровского. — М.: Педагогика, 1987.
 23. Развитие личности ребенка / Под. ред. А. И. Фонарева. — М.: Прогресс, 1987. — С. 62–144.
 24. Роджерс К. Консультирование и психотерапия.  — М.:  ЭКСМО-пресс, 2000. — 289 с.
 25. Семиченко В. А. Психологія особистості. — К.:  Вид.  О. М.  Ешке, 2001. — 427 с.
 26. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: введение в психологию субъективности.-М.,1995.
 27. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: В 2  т. — М.: Педагогика, 1986. — Т. 1. — 407 с.; Т. 2. — 392 с.
 28. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб.: Питер Ком, 1998. —
 29. 608 с.
 30. Психология личности: словарь-справочник. Під ред.. Горностай П., Титаренко Т., - К., 2001.
 31. Теории личности в западноевропейской и американской психологии.-Изд:Дом «Бахрай» -1996.
 32. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции./ З.Фрейд. -М.,1991. – 456 с.
 33. Фройд З. Вступ до психоаналізу. / З.Фройд.– К., 1998. – 486 с.
 34. Фромм Э. Бегство от свободы / Эрих Фромм.-М.,1990. – 365 с.
 35. Фромм Э. Душа человека / Эрих Фромм – М., 1992. – 345 с.
 36. Фромм  Э.  Психоанализ  и  этика / Эрих Фромм. – М.,  1998. – 245с.
 37. Фромм  Э.  Человек  для  себя / Эрих Фромм. – Минск,  1992. – 654 с.
 38. Хорни  К.  Собрание  сочинений.  В  3 т. / Карен Хорни. –  М.,  1997.
 39. Хорни К. Ваши внутренние конфликты.-СПб.,1997. – 243 с.
 40. Цукерман Г.А., Масшеров Б.М. Психология саморазвития / Г.А. Цукериман, Б.М, Масшеров.  – М.,1995. – 244  с.
 41. Эриксон  Э. Детство и бщество / Эрик Эриксон. – СПб.,  1996. – 564 с.
 42. Юнг К.Г. Психологические типы / Карл Густав Юнг. -М.,1995. – 358 с.
 43. Юнг К.Г. Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: её теория и практика / Карл Густав Юнг. -К.,1995. – 480 с.
1732
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31