Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ ОСОБАМ, ПОНОВЛЕНИМ НА НАВЧАННЯ, ПЕРЕВЕДЕНИМ,  ЗАРАХОВАНИМ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ  ОСВІТИ

«ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА»

для студентів першого курсу денної та заочної форм навчання

Викладач: ст. викладач, к.б.н. Л.П. ЛИСОГОР 

1. Особливості будови рослинної клітини – органели цитоплазми та їх функції.

2. Особливості рослинних організмів та їх значення.

3. Рослинні тканини, їх класифікація за функцією, формою клітин, походженням та анатомо-фізіологічними особливостями.

4. Меристематичні (твірні) тканини. Будова, функції та класифікація меристем.

5. Покривні тканини, їх будова та функції. Типи покривних тканин.

6. Основні тканини. Будова, функції та класифікація меристем.

7. Механічні тканини. Типи механічних тканин.

8. Провідні тканини, їх класифікація.

9. Корінь, його розвиток і функції. Типи коренів та кореневих систем.

10. Видозміни кореня та їх значення для рослинного організму.

11. Первинна та вторинна анатомічна будова кореня.

12. Зони кореня – особливості будови та функції.

13. Мінеральне живлення рослин та його значення.

14. Загальна будова та функції пагона. Типи галуження пагона.

15. Морфологічна класифікація пагонів.

16. Брунька. Види бруньок.

17. Стебло та його основні функції. Морфологічна класифікація стебел.

18. Видозміни (метаморфози) пагона.

19. Первинна та вторинна будова стебла.

20. Листок. Морфологічна та анатомічна будова листка.

21. Загальна будова та функції квітки. Формули квіток.

22. Суцвіття: біологічне значення та класифікація.

23. Запилення та запліднення. Подвійне запліднення та його значення.

24. Будова насінини однодольних та дводольних рослин.

25. Плід. Класифікація плодів.

26. Загальна характеристика нижчих рослин – особливості будови талому та розповсюдження на Земній кулі.

27. Загальна характеристика водоростей: морфологічна різноманітність, розмноження, систематичні та екологічні групи.

28. Особливості життєдіяльності та будови представників Відділу Червоні водорості.

29. Особливості життєдіяльності та будови представників Відділу Зелені водорості.

30. Особливості життєдіяльності та будови представників Відділу Бурі водорості.

31. Особливості життєдіяльності та будови представників Відділу Діатомові водорості.

32. Відділ Лишайники. Особливості будови слані, розмноження, поширення.

33. Загальна характеристика Царства Гриби. Різноманітність грибів. Поширення, середовища існування.

34. Загальна характеристика представників нижчих грибів.

35. Особливості будови вищих грибів – особливості будови плодового тіла, значення.

36. Підцарство вищі рослини. Загальна характеристика, пристосування до життя на суші та класифікація.

  1. Відділ Мохоподібні. Особливості будови, розмноження та циклу розвитку. Класифікація мохів. Господарське використання.

38. Відділ Плауноподібні. Загальна характеристика, цикл розвитку, представники та значення.

39. Відділ Хвощеподібні. Загальна характеристика, цикл розвитку, значення в біосфері та господарстві.

40. Відділ Папоротеподібні. Особливості будови та процесів життєдіяльності. Поширення представників.

41. Відділ Голонасінні. Характерні особливості голонасінних, класифікація, поширення та значення.

42. Загальна характеристика класу Хвойні, морфологія, біологія, значення в народному господарстві.

43. Особливості розмноження хвойних на прикладі сосни звичайної.

44. Загальна характеристика класу Однодольні: будова вегетативних та генеративних органів, поширення та значення. Родини класу Однодольні.

45. Загальна характеристика класу Дводольні: будова вегетативних та генеративних органів, поширення та значення. Родини класу Дводольні.

46. Загальне землезнавство як наука. Коротка історія розвитку.

47. Земля в космічному просторі. Основні відомості про Всесвіт.

48. Характеристика планет сонячної системи.

49. Уявлення людей про форму та розміри Землі: докази кулястості Землі. Загальнопланетарне значення форми і розмірів Землі.

50. Рухи Землі та їх географічні наслідки: добове обертання та орбітальне обертання Землі.

51. Географічна оболонка. Динаміка і структура географічної оболонки.

52. Спостереження за висотою сонця над горизонтом за гномоном.

53. Масштаб. Види масштабів. Способи переведення масштабів.

54. Способи зображення Землі – план. Способи визначення відстаней на плані.

55. Карта. Градусна сітка, способи визначення відстаней на карті.

56. Способи орієнтування на місцевості.

57. Методи дослідження внутрішньої будови Землі.

58. Внутрішня будова Землі: поняття про земну кору, мантію і ядро Землі.

59. Екзогенні процеси, що впливають на формування рельєфу Землі.

60. Ендогенні процеси, що впливають на формування рельєфу Землі.

61. Земна кора; її складові. Основні типи земної кори.

62. Склад земної кори. Мінерали та гірські породи (фізичні властивості, типи за походженням).

63. Корисні копалини, різні підходи до класифікації.

64. Способи зображення рельєфу на карті. Визначення висот і глибин за картою.

65. Рельєф Землі, основні типи рельєфу.

66. Головні типи гір. Найбільші гори світу.

67. Головні типи рівнин. Найбільші рівнини світу.

68. Склад і будова атмосфери.

69. Розподіл сонячної радіації, пояси атмосферного тиску.

70. Загальна циркуляція атмосфери. Типи повітряних мас.

71. Атмосферні фронти. Циклони та антициклони.

72. Кліматичні пояси та типи клімату Землі.

73. Атмосферний тиск. Розподіл атмосферного тиску на земній кулі.

74. Температура повітря, закономірності розподілу на поверхні Землі.

75. Сонячна радіація та її розподіл на поверхні Землі.

76. Вода в атмосфері. Типи хмар та їх характеристика.

77. Різноманітність опадів та їх розподіл на земній поверхні.

78. Вітер, основні характеристики вітру, причини утворення. Типи вітрів.

79. Місцеві вітри, їх характеристика.

80. Погода та показники її стану. Методи передбачення погоди.

81. Взаємодія океану й атмосфери. Кругообіг води у природі.

82. Складові частини Світового океану (океани, моря, острови, півострови, затоки, протоки).

83. Ресурси Світового океану та властивості вод.

84. Течії Світового океану. Значення течій.

85. Води суші та підземні води.

86. Головні річкові системи материків світу.

87. Біосфера – відкрита природна система.

88. Складові частини біосфери та їх межі.

89. Кругообіг речовин у природі. Ланцюги живлення.

90. Функції живої речовини у біосфері.

91. Зоологія як наука. Сучасні напрямки досліджень.

92. Підцарство Одноклітинні, загальна характеристика: сучасне різноманіття, географічне поширення, значення у природі та житті людини.

93. Клас Саркодові. Загальна характеристика, екологія поширення та різноманітність.

94. Тип. Інфузорії: класифікація, особливості будови та значення у природі. Паразитичні Інфузорії.

95. Особливості будови та життєдіяльності представників класу Джгутикові.

96. Тип Кишковопорожнинні – справжні багатоклітинні тварини. Прогресивні риси організації.

97.  Клас Гідроїдні. Особливості життєдіяльності, географія поширення, основні представники.

98. Клас Сцифоїдні. Особливості життєдіяльності, географія поширення, основні представники.

99. Клас Коралові поліпи – поодинокі або колоніальні організми. Особливості життєдіяльності, географія поширення, основні представники.

100. Загальна характеристика типу Плоскі черви. Сучасне різноманіття, географічне поширення, значення у природі та житті людини.

101. Клас Війчасті черви – вільноживучі хижаки. Особливості життєдіяльності, географія поширення, основні представники.

102. Клас Трематоди, або Дигенетичні присисні – паразити тварин – та людини. Особливості життєдіяльності у зв’язку із паразитичним способом життя.

103. Клас Стьожкові черви – особливості життєдіяльності на прикладі свинячого ціп’яка.

104. Тип Круглі черви. Особливості життєдіяльності, географія поширення, основні представники.

105. Загальна характеристика типу Кільчасті черви. Середовище існування, особливості будови та життєдіяльність.

106. Загальна характеристика Класу П’явки. Риси пристосування до паразитичного способу життя.

107.  Клас Двостулкові молюски – середовище існування, особливості будови та життєдіяльності.

108. Клас Черевоногі молюски – середовище існування, особливості будови та життєдіяльності.

109. Особливості організації та процесів життєдіяльності представників класу Головоногі молюски.

110. Загальна характеристика Типу Членистоногі, особливості життєдіяльності та розповсюдження представників.  

111. Клас Ракоподібні: загальна характеристика, середовище існування, географія поширення та сучасна різноманітність представників.

112. Особливості організації та процеси життєдіяльності представників класу Павукоподібні.

113. Загальна характеристика  класу Комахи.  Ряди комах з повним та неповним перетворенням.

114. Суспільні комахи, особливості організації та умови життя.

115. Загальна характеристика комах рядів комах з неповним перетворенням: ряд Прямокрилі, ряд Терміти, ряд Бабки, ряд Рівнокрилі, ряд Напівтвердокрилі.

116. Загальна характеристика комах рядів комах з повним перетворенням: ряд Жуки, ряд Двокрилі, ряд Лускокрилі.

117. Надклас Риби. Особливості будови й життєдіяльності.

118. Клас Хрящеві риби. Особливості будови тіла та процесів життєдіяльності. Акули та скати, як основні представники.

119.  Клас Кісткові риби. Особливості будови та життєдіяльності. Сезонні зміни у житті риб та турбота про потомство.

120. Характеристика рядів класу Кісткові риби: ряд Осетроподібні, ряд Оселедцеподібні,  ряд Лососеподібні, ряд Коропоподібні, ряд Окунеподібні.

121. Загальна характеристика класу Земноводні. Різноманітність, особливості зовнішньої та внутрішньої будови представників у зв’язку з пристосуванням до умов водного та наземно-повітряного середовища.

122. Розмноження і розвиток Земноводних, їх походження і значення. Сезонні явища у житті Земноводних.

123. Порівняльна характеристика рядів земноводних – безногі земноводні, хвостаті земноводні та безхвості земноводні.

124. Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки.

125. Розмноження і розвиток Плазунів, їх походження і значення. Сезонні явища у житті Плазунів.

126. Порівняльна характеристика рядів Плазунів – Лускаті, Крокодили та Черепахи.

127. Особливості будови і життєдіяльності представників класу Птахи у зв’язку з пристосуванням до польоту.

128. Розмноження та розвиток птахів. Будова яйця та розвиток зародку.

129. Сезонні явища у житті птахів. Осілі та перелітні птахи. Способи вивчення міграцій птахів.

130. Походження та різноманітність птахів. Порівняльна характеристика надрядів Безкілеві (Безкільові), Пінгвіни та Кілегруді птахи.

131. Характеристика представників ряду Горобцеподібні як найчисельнішого ряду птахів.

132. Характеристика представників рядів Гусеподібні та Куроподібні.

133. Характеристика представників рядів Лелекоподібні та Соколоподібні.

134. Характеристика представників рядів Дятлеподібні та Совоподібні.

135. Характеристика представників рядів Журавлеподібні та Голубоподібні.

136. Екологічні групи птахів та їх особливості. Значення птахів та їх охорона. Домашні птахи.

137. Клас Ссавці, особливості будови і життєдіяльності. Екологічні групи Ссавців.

138. Розмноження і розвиток ссавців. Походження ссавців. Сезонні зміни у житті Ссавців.

139. Характеристика представників ряду Сумчасті.

140. Характеристика представників рядів Комахоїдні та Рукокрилі.

141. Характеристика представників рядів Гризуни та Зайцеподібні.

142. Характеристика представників ряду Хижі.

143. Характеристика представників рядів Ластоногі та Китоподібні.

144. Характеристика представників рядів Парнокопитні та Непарнокопитні.

145. Характеристика представників ряду Примати.

2439
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31