Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ ОСОБАМ, ПОНОВЛЕНИМ НА НАВЧАННЯ, ПЕРЕВЕДЕНИМ,  ЗАРАХОВАНИМ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ  ОСВІТИ

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Викладач – доцент, к.філол.н. Онищенко Ірина Володимирівна

Перелік контрольних питань, які виносяться на залік 

 1. Предмет і завдання історії педагогіки як науки.
 2. Становлення виховання як процесу соціалізації людини (основні підходи). Виховання людини в первісному суспільстві.
 3. Виховання та навчання в умовах цивілізацій Стародавнього Сходу (Месопотамія, Стародавній Єгипет, Стародавня Індія, Стародавній Китай).
 4. Проблема виховання у філософських теоріях Стародавньої Греції (Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит, Плутарх, Геракліт).
 5. Виховання, школа і педагогічна думка в Стародавньому Римі. Давньоримські філософи про виховання й освіту (Цицерон, Сенека, М.Ф. Квінтіліан).
 6. Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей в епоху Європейського Середньовіччя.
 7. Педагогічна діяльність і теоретична спадщина Я.А.Коменського. Класно-урочна система Я.А. Коменського. Вікова періодизація  та система шкіл за Я.А. Коменським. Основні положення праці «Материнська школа».
 8. Педагогічні ідеї англійського Просвітництва. Проблема фізичного, морального, розумового та трудового виховання в педагогічній теорії Дж. Локка. Аналіз праці Дж. Локка «Думки про виховання».
 9. Педагогічні ідеї французького Просвітництва. Внесок К.А. Гельвеція, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо в педагогічну теорію і практику.
 10. Аналіз праці Д. Дідро «План університету або школи публічного викладання всіх наук для Російського уряду».
 11. Педагогічна діяльність Ж.-Ж. Руссо. Аналіз праці Ж.-Ж. Руссо «Еміль, або Про виховання».
 12. Педагогічна діяльність Й.Г.Песталоцці. Сутність теорії елементарної освіти Й.Г.Песталоцці. Аналіз праць Й.Г.Песталоцці («Лінгард і Гертруда», «Як Гертруда вчить своїх дітей», «Лебедина пісня»).
 13. Німецька класична педагогіка Нового часу. Внесок Й.Ф. Гербарта, Ф.-А.В. Дістервега в педагогічну теорію і практику.
 14. Педагогічна теорія Й.Ф. Гербарта. Аналіз праці Й.Ф. Гербарта «Загальна педагогіка, що виводиться з мети виховання».
 15. Дидактичні погляди Ф.-А.В. Дістервега. Аналіз праці Ф.-А.В. Дістервега «Посібник для освіти німецьких учителів».
 16. Європейські педагогічні концепції  кінця XVIII – XIX ст.
 17. Основні тенденції розвитку світової педагогіки кінця ХІХ-ХХ ст. (Е. Кей, М. Монтессорі, Дж. Дьюї, С.Френе та ін.).
 18. Освітні реформи на початку ХVІІІ ст. в Російській імперії. М.Ломоносов, його значення в розвитку педагогіки та школи.
 19. Педагогічна діяльність М.І.Пирогова. Аналіз статті М.І.Пирогова «Питання життя» та її значення для розвитку педагогічної думки.
 20. Педагогічні погляди та діяльність Л.М.Толстого. Ідея вільного виховання Л.М.Толстого, її втілення в практику роботи Яснополянської школи. Проблема розвитку дитячої активності та творчості в педагогічних працях Л.М.Толстого.
 21. Виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі.
 22. Діяльність братських шкіл в Україні, їх роль щодо розвитку мови, науки, культури, освіти.
 23. Характеристика «Статуту Львівської Братської школи 1586 року. Порядок шкільний».
 24. Українська педагогічна думка епохи Відродження ХVІ – початку ХVII ст. (С. Зизаній, Л. Зизаній, П. Беринда, І. Галятовський, Г. Смотрицький, І. Борецький).
 25. Становлення та розвиток вищих навчальних закладів в Україні: Острозька та Києво-Могилянська академії. Організаційно-просвітницька діяльність П.Могили.
 26. Філософсько-педагогічні погляди Г.С.Сковороди. Сутність та педагогічне значення ідеї «спорідненої праці», її вплив на розвиток національної педагогічної думки. Ідеї природовідповідного виховання та шляхи її реалізації («Благодарний Еродій», «Вбогий жайворонок»).
 27. Освіта і педагогічна думка в Україні першої половини XIX ст. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди І.П.Котляревського, М.Максимовича, О.В.Духновича.
 28. Діяльність перших університетів в Україні першої половини ХІХ ст. Харківський та Київський університети.
 29. Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського товариства (Т.Шевченко, П.Куліш, М.Костомаров).
 30. Освітня діяльність і педагогічна творчість К.Д.Ушинського. Ідея народності виховання  та шляхи її реалізації. Аналіз праць «Про народність у суспільному вихованні», «Рідне слово».
 31. Ідея гармонійного розвитку особистості в роботах К.Д.Ушинського. Аналіз праці «Людина як предмет виховання».
 32. Дидактична теорія К.Д.Ушинського та його діяльність як методиста. Аналіз праць «Рідне слово», «Дитячий світ».
 33. Ідеї національної освіти й виховання в Україні в другій половині XIX століття (М. Драгоманов, М.Грушевський, Ю.Федькович).
 34. Проблеми української національної школи у творчості просвітителів кінця ХІХ – початку ХХ століття (І.Франко, М.Коцюбинський, Леся Українка, Б.Грінченко, Х.Алчевська).
 35. Педагогічні погляди С.Русової. Ідея національної школи С. Русової.
 36. Суспільно-педагогічна діяльність І. Огієнка. Ідея національного рідномовного виховання І. Огієнка.
 37. Сутність і основні положення національної освітньо-виховної системи Г.Г.Ващенка. Аналіз праці «Виховний ідеал».
 38. Особливості розбудови загальної, професійної та вищої школи в Україні 20-30-х рр. ХХ ст.
 39. Соціально-політичний контекст розвитку української освіти в 20-30 рр. ХХ ст.  Вплив ідей Н.Крупської, П.Блонського, С.Шацького на розвиток шкільної справи.
 40. Освітня діяльність і педагогічна спадщина А.С.Макаренка. Виховання особистості в колективі та через колектив. Ідея поєднання навчання з продуктивною працею («Педагогічна поема», «Прапори на вежах»). Проблема сімейного виховання в працях А.С.Макаренка («Книга для  батьків», «Лекції про виховання дітей»).
 41. Освітня діяльність і педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського. В.О.Сухомлинський про зміст та організацію навчально-виховного процесу. Аналіз праць  В.О.Сухомлинського «Серце віддаю дітям», «Сто порад учителю», «Батьківська педагогіка».
 42. Розвиток української педагогічної науки у період становлення незалежної України. Аналіз концепції «Освіта (Україна ХХІ ст.)». Шляхи розвитку української системи освіти на сучасному етапі.

 

2579
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31