Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

 

 ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ ОСОБАМ, ПОНОВЛЕНИМ НА НАВЧАННЯ, ПЕРЕВЕДЕНИМ,  ЗАРАХОВАНИМ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ  ОСВІТИ
 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА З ПРАКТИКУМОМ (1 курс)

 Викладач: к.філол.н., доцент Пруняк В.В.
 

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ З ПРАКТИКУМОМ (1 курс)

 1. Українська мова – національна мова українського народу, одна з форм вияву його національної культури.
 2. Місце української мови серед інших мов світу.
 3. Українська літературна мова, її ознаки та соціальне значення.
 4. Поняття про норми літературної мови.
 5. Походження української мови. Роль І.П. Котляревського і Т.Г. Шевченка в історії розвитку нової української мови та літератури.
 6. Усна і писемна форми української літературної мови.
 7. Основні стильові різновиди сучасної української літературної мови в усній та писемній формах.
 8. Статус української мови як державної у світі Закону про мови в Україні та Конституції України.
 9. Територіальні діалекти української мови.
 10. Предмет і завдання фонетики. Зв'язок фонетики з іншими розділами

мовознавства.

 1. Фонетичні одиниці. Звуки і склади як фонетичні одиниці.
 2. Три аспекти вивчення мовних звуків.
 3.  Голосні звуки, їх ознаки та класифікація.
 4.  Позиційні чергування голосних звуків у наголошених і ненаголошених та позиціях.
 5. Чергування [і - ї], [у - у].
 6.  Приголосні звуки, їх ознаки та класифікація.
 7. Класифікація приголосних  за участю голосу і шуму.
 8. Класифікація приголосних за місцем утворення.
 9. Класифікація приголосних  за способом творення.
 10. Класифікація приголосних  за твердістю-м`якістю.
 11.  Поняття про фонетичну транскрипцію. Фонетичний алфавіт.
 12.  Причини виникнення фонетичних змін у системі приголосних.
 13.  Асиміляція приголосних, її види за повнотою та напрямом дії.
 14.  Асиміляція за дзвінкістю і глухістю.
 15. Асиміляція за м'якістю і твердістю.
 16. Асиміляція за місцем і способом творення.
 17.  Подовження приголосних, що виникло внаслідок прогресивної асиміляції.
 18. Дисиміляція приголосних.
 19.  Спрощення груп приголосних.
 20.  Відбиття явищ асиміляції, дисиміляції і спрощення на письмі.
 21.  Поняття про склад, його артикуляційні та акустичні властивості. Типи складів українській мові.
 22.  Основні принципи складоподілу в українській мові.
 23. Словесний наголос, його функції. Характер українського наголошування. Наголос основний і побічний.
 24. Фонологія. Поняття про фонему. Функції фонем.
 25.  Звук і фонема (порівняльна характеристика).
 26. Основний і варіативний вияв фонем.
 27. Система фонем сучасної української літературної мови. Диференційні ознаки голосних і приголосних фонем. Фонематична транскрипція.
 28.  Найдавніші чергування О-А, Е-І. Чергування О, Е з нульовою фонемою.
 29. Чергування О, Е з І; пояснення випадків відхилення від чергувань.
 30. Чергування Е з О після шиплячих та Й, пояснення відхилень від цих чергувань.
 31. Чергування Г-Ж-3, К-Ч-Ц, Х-Ш-С.
 32.  Чергування приголосних, що виникли як наслідок давніх сполучень губних (Б-БЛ, П-ПЛ, В-ВЛ, М-МЛ) передньоязикових (Д-ДЖ-Ж, Ж-Г, 3-Ж, С-Ш), задньоязикових (Г-Ж, К-Ч, Х-Ш) з Й.
 33. Комбінування явищ чергування приголосних, асиміляції і спрощення при утворенні прикметникових та іменникових форм.
 34. Орфоепія як розділ мовознавства і як система правил літературної вимови.
 35.  Значення орфоепічних норм, причини їх порушення.
 36.  Основні правила української вимови голосних звуків у різних позиціях.
 37. Правила вимови приголосних звуків у різних позиціях.
 38. Правила вимови окремих словосполучень.
 39. Правила вимови слів, засвоєних з інших мов.
 40. Орфоепічні словники. Словники наголосів.

        Практичне завдання білета:

записати текст фонетичною транскрипцією, пояснити випадки асиміляції, дисиміляції та спрощення приголосних у словах тексту, пояснити можливі чергування голосних і приголосних при словозміні та словотворенні, зробити фонетичний розбір підкресленого слова.

 

 

ОСНОВНА Література до курсу:

 1. Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія. – К.: Академія, 2006. – 368с.
 2. Вихованець І.Р. та ін. Граматика української мови. – К.: Рад. шк., 1982.
 3.  Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Словотвір. – К.: Вища школа, 1986. – 200с.
 4. Волох О.Т. та ін. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис. – К.: Вища шк., 1989.
 5. Горпинич В.О. Морфологія української мови. – К.: Академія, 2004.
 6. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова.- К.: Вища школа, 1987.- 351с.
 7.  Дудик П.С., Литовченко В.М. Сучасна українська мова: Завдання і вправи. – К.: Академія, 2007. – 264с.
 8. Дудик П.С. Стилістика української мови. – К.: Вища школа, 2003.
 9. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.: Вища школа,  1984.
 10. Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища школа, 1983.
 11. Лінгвістичний аналіз: Практикум. –К.: Академія, 2005.- 2005.
 12. Караман С.О. Сучасна українська літературна мова: навч. посіб./  С.О.Караман, О.В.Караман, М.Я.Плющ та ін.; за ред. С.О.Карамана. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 560с.
 13. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 1999. – 240с.
 14. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика: підр./ А.К.Мойсеєнко, О.В. Бас-Кононенко та ін. – К.: Знання, 2010. – 270с.
 15. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика /За заг. ред. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1969.
 16. Сучасна українська літературна мова /За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища школа, 1997. – 494с.
 17. Сучасна українська літературна мова /За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 2001. – 430с.
 18. Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. – К.: Либідь,    2001. – 400с.
 19. Сучасна українська мова: Довідник/ Л.Ю. Шевченко, В.В. Різун та ін. – К.: Либідь, 1996.
 20. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка/ За ред. М.М. Фащенко. – К.: Академія, 2010. – 176с.
 21. Тоцька Н.І. Сучасна українська мова: Фонетика. Орфоепія. Графіка і  орфографія. – К.: Вища школа, 1995.
 22. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2000.
 23. Український правопис/ НАН України. – К.: Наукова думка, 2002.
 24. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. – К.: Літера, 2000.
 25. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: навч. посіб. – К.: Вища школа, 2007. – 823с.
 26. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2002.
 27. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2008. – 640с.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

Змістовий модуль 1. ПН.54. ВСТУП

 1. Антисуржик: вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити : [навчальний посібник] / Сербенська О., Білоус М., Дацишин Х., Редько Ю., Станкевич Н. [та ін.]. – Львів, ЛНУ, 2011.- 257с.
 2. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К.: Освіта, 1991.
 3. Баранник Д.Х. Сучасне літературне мовлення, його ситуативні форми і функціональні різновиди// Сучасне українське літературне мовлення: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1975. – С. 4-12.
 4. Закон «Про мови в Українській РСР» (від 28.10.1989).
 5. Єрмоленко С. Нариси з української словесності. – К.: Довіра, 1999.
 6. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. - Дрогобич, 1994.
 7. Конституція України. – К.: Політвидав, 1996.
 8. Масенко Л. Мова і політика. -  К.: Політвидав,1999.
 9. Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К.: Вища школа, 1971.
 10. Ющук І.П. Мова наша українська: Статті, виступи, роздуми. – К.: Просвіта, 2001.
 11. Радчук В. Мова в Україні: стан, функції, перспективи// Мовознавство. - 2002. - № 2-3.
 12. Тараненко О.О. Українська мова і сучасна мовна ситуація в Україні // Мовознавство. – 2001. – № 4.
 13. Царук О. Українська мова серед інших слов’янських. Етнологічні та граматичні параметри. - Дніпропетровськ, 1998.

Змістовий модуль 2. Фонетика i фонологія

  1.  Блик О.П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. – К.: Рад. шк., 1988

  2. Винницький В.М. Наголос в сучасній українській мові. – К.: Рад. шк., 1984.

  3. Тоцька Н.І. Сучасна українська мова: Фонетика. Орфоепія. Графіка і  орфографія. – К.: Вища школа, 1995.

  4. Тоцька Н.І. Фонетика української мови та її вивчення в початкових класах. – К.: Рад. шк., 1976.

 

 

 

 

 

2581
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша