Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

 ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ ОСОБАМ, ПОНОВЛЕНИМ НА НАВЧАННЯ, ПЕРЕВЕДЕНИМ,  ЗАРАХОВАНИМ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ  ОСВІТИ 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА З ПРАКТИКУМОМ (ІІІ курс)

 Викладач: к.філол.н., доцент Пруняк В.В.
 1. Графіка як розділ мовознавства.

       2. Алфавіт. Співвідношення між фонемами (звуками) і буквами в українській мові.

       3. Орфографія. Принципи української орфографії:  фонетичний;       морфологічний;  історичний;  смислові написання.

       4. Зміни в українському правописі.

       5.  Найосновніші правила українського правопису. Уживання апострофа та м’якого знака.

       6. Правила вживання великої літери.

       7. Правила переносу слів з рядка в рядок.

       8. Правопис найбільш уживаних префіксів.

       9. Правопис частки НЕ.

 10. Написання слів разом, окремо, через дефіс.

 11. Предмет і завдання лексикології. Словникове багатство української мови.

 12. Слово і поняття. Значення слова як лексичної одиниці. Повнозначні і неповнозначні слова.

 13. Однозначні і багатозначні слова (моносемія і полісемія).

 14. Пряме і переносне значення слова.

 15.Типи переносних назв: метафора, метонімія, синекдоха.

 16.Омонімічні відношення. Явище омонімії. Розмежування омонімії і полісемії.

 17.Типи лексичних омонімів, шляхи їх виникнення.

 18. Різновиди неповних лексичних омонімів. Міжмовна омонімія.

 19. Паронімічні відношення. Пароніми та їх різновиди.

 20. Синонімічні відношення. Синоніми, їх типи і стилістичні можливості.

 21. Антонімічні відношення. Антоніми, їх типи і стилістичні можливості.

 22. Лексика української мови з погляду її походження. Успадкована лексика. Основні історичні шари слів, їх особливості.

 23. Лексичні запозичення. Графічне, фонетичне, граматичне засвоєння іншомовної лексики. Питання про вживання слів іншомовного походження. Калькування. Інтернаціоналізми.

 24.Поняття про активну і пасивну лексику української мови.

 25. Застарілі слова: а) історизми, б) архаїзми. Стилістичне використання історизмів та архаїзмів.

 26. Неологізми, причини і шляхи їх виникнення. Загальномовні й індивідуально-авторські неологізми.

 27. Лексика з погляду лексико-стилістичного її використання: загальновживана і спеціальна лексика.

 28. Стилістична диференціація лексики.

 29. Предмет фразеології. Основні типологічні ознаки фразеологізмів. Порівняльна характеристика слів, вільних словосполучень і фразеологізмів.

 30. Класифікація фразеологізмів. Зв’язок фразеологізмів з частинами мови.

 31. Стилістичне використання фразеологічних одиниць.

 32. Джерела української фразеології.

 33. Лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників.

 34. Класифікація словників. Словники та енциклопедії.

 35. Лінгвістичні словники та їх типи.

 36. Морфеміка як розділ словотвору.

 37. Поняття морфеми як мінімальної  значущої одиниці мови.

 38. Типи і класифікація морфем.

 39. Морфема і морф. Аломорфи і варіанти  морфем.

 40. Корінь слова. Спільнокореневі слова.

 41. Поняття морфемної структури слова.

 42. Основа слова і закінчення (флексія). Типи основ.

 43. Поняття про афікси. Типи афіксальних морфем.

 44. Поняття про словотворення, формотворення та словозміну.

 45. Словотвір як розділ мовознавства. Об’єкт і завдання словотвору. 

 46. Похідне слово як одиниця  словотвору. Похідні і непохідні  слова.

 47. Засоби творення слів.

 48. Способи словотвору. Морфологічні способи словотвору.

 49. Морфологічно-синтаксичний спосіб словотвору.

 50. Лексико-синтаксичний словотвір.

 51. Лексико-семантичний словотвір.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ:

виконати лексичний, морфемний (за будовою) та словотворчий аналіз підкреслених слів.

ОСНОВНА Література до курсу:

 1. Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія. – К.: Академія, 2006. – 368с.
 2. Вихованець І.Р. та ін. Граматика української мови. – К.: Рад. шк., 1982.
 3.  Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Словотвір. – К.: Вища школа, 1986. – 200с.
 4. Волох О.Т. та ін. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис. – К.: Вища шк., 1989.
 5. Горпинич В.О. Морфологія української мови. – К.: Академія, 2004.
 6. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова.- К.: Вища школа, 1987.- 351с.
 7.  Дудик П.С., Литовченко В.М. Сучасна українська мова: Завдання і вправи. – К.: Академія, 2007. – 264с.
 8. Дудик П.С. Стилістика української мови. – К.: Вища школа, 2003.
 9. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.: Вища школа,  1984.
 10. Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища школа, 1983.
 11. Лінгвістичний аналіз: Практикум. –К.: Академія, 2005.- 2005.
 12. Караман С.О. Сучасна українська літературна мова: навч. посіб./  С.О.Караман, О.В.Караман, М.Я.Плющ та ін.; за ред. С.О.Карамана. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 560с.
 13. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 1999. – 240с.
 14. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика: підр./ А.К.Мойсеєнко, О.В. Бас-Кононенко та ін. – К.: Знання, 2010. – 270с.
 15. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика /За заг. ред. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1969.
 16. Сучасна українська літературна мова /За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища школа, 1997. – 494с.
 17. Сучасна українська літературна мова /За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 2001. – 430с.
 18. Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. – К.: Либідь,    2001. – 400с.
 19. Сучасна українська мова: Довідник/ Л.Ю. Шевченко, В.В. Різун та ін. – К.: Либідь, 1996.
 20. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка/ За ред. М.М. Фащенко. – К.: Академія, 2010. – 176с.
 21. Тоцька Н.І. Сучасна українська мова: Фонетика. Орфоепія. Графіка і  орфографія. – К.: Вища школа, 1995.
 22. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2000.
 23. Український правопис/ НАН України. – К.: Наукова думка, 2002.
 24. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. – К.: Літера, 2000.
 25. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: навч. посіб. – К.: Вища школа, 2007. – 823с.
 26. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2002.
 27. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2008. – 640с. 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

         Змістовий модуль 5. Графіка і орфографія

1. Єфименко І. Актуальні проблеми правопису власних особових назв // Дивослово. – 2004. – № 7. - С.23 – 25.

2. Масенко Л.Т. Українські імена і прізвища. – К., 1990. – 48 с.

Молодковець М.І. Тема «Написання імен по батькові та прізвищ людей».

3. Омельчук С. Практикум з правопису української мови: загальні питання // Дивослово. – 2008. - № 3. – С.13 – 17.

4. Омельчук С. Практикум з правопису української мови: написання голосних // Дивослово. – 2008. - № 5. – С.12 – 16.

5. Омельчук С. Практикум з правопису української мови: написання приголосних // Дивослово. – 2008. - № 4. – С.29 – 34.

6. Пономарів О. Особові імена та прізвища // Урок української. – 2001. - № 9. – С.29 – 32.

7. Український правопис: 4-е вид., випр. й доп. – К., 2004. – 240 с.

8. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2004. – 272 с.

9. Чорноус В. Подвоєння букв на позначення збігу однакових звуків // Дивослово. – 2000. - № 7. – С.39 – 40.

10. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2002. – 288 с.

11. Ющук І. Написання И  та  І в кінці слів після шиплячих // Дивослово. – 2005. - № 1. – С.19.

Лексикологія – Лексикографія

 1. Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія. – Х.: Вища школа, 1988. – 134с..
 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. –  К., 1991.
 3. Вихованець І.Р. Таїна слова. – К.: Рад. шк., 1990.
 4. Забіяка В. Крилаті слова, вислови і фразеологізми: посіб. для  поч. класів/ В.А. Забіяка, І.М. Забіяка. – Тернопіль: Підручники і посіб., 1999. – 72с.
 5. Забіяка В. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування: практ. посіб./ В.А. Забіяка, І.М. Забіяка. – К.: Академія, 2012. – 304с.
 6. Забіяка В. Фразеологічний словник для учнів 1-4 кл.: навч. посіб. для  поч. класів/ В.А. Забіяка, І.М. Забіяка. – К.: А.С.К., 2004. – 112с.
 7. Забіяка В. Фразеологічний словник школяра/ В.А. Забіяка, І.М. Забіяка. – К.: Освіта, 2007. – 112с.
 8. Коваль А.П. Слово про слово. – К.: Рад. шк., 1986.
 9. Коваль А. Крилаті вислови в українській літературній мові. – К.: Вища школа, 1975. – 335с.
 10. Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української літературної мови. – Х., 1977.
 11. Медведєв Ф.П. Українська фразеологія. – Х., 1987.
 12. Скиба М.М. Розповіді про слово. – Дрогобич, 1996.
 13. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. – К., 1973.
 14. Стилістика сучасної української мови /За ред. О.Д.Пономарева. –             К., 1997.
 15. Ужченко В.Д., Авксентьєв Л.Г. Українська фразеологія. –  Х., 1990.
 16. Ужченко В.Д. Вивчення фразеології в школі. – К.: Рад. шк., 1990.
 17. Усатенко Т.П. Лексична семантика і розвиток мовлення учнів. – К.: Рад. шк., 1984.
 18. Чабаненко В.А. Основи мовної експресії. – К.: Рад. шк., 1984.
 19. Чабаненко В.А. Стилістика експресивних засобів української мови. – Запоріжжя, 1993.
 20. Чак Є.Д. Барви нашого слова. – К.: Рад. шк., 1989.

ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бутенко Н.П.Словник асоціативних означень іменників в українській мові. – Львів, 1985.
 2. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.
 3. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989.
 4. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К., 1986.
 5. Грінченко Б. Словарь української мови: В 4 т. – К., 1958. – Т.1.; Т.2; Т.3; Т.4.
 6. Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. – Львів, 1996.
 7. Етимологічний словник української мови: В 7 т. – К., 1982. – Т.1.; 1985. – Т.2.; 1989. – Т.3.
 8. Энциклопедический лингвистический словарь. – М., 1990.
 9. Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Короткий словник перифраз. – К., 1985.
 10. Короткий тлумачний словник української мови / За ред. Л.Гумецької. – К., 1978; За ред. Д.Гринчишина. – К., 1988.
 11. Культура української мови. Довідник. – К., 1990.
 12. Олійник І.С., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник. – К., 1971.
 13. Плющ М.Я., Грипас М.Я. Українська мова: Довідник. – К., 1990.
 14. Полюга Л.М. Словник антонімів. – К., 1987.
 15. Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. – К., 1974.
 16. Словник труднощів української мови / За ред С.Я.Єрмоленко. – К., 1989.
 17. Словник української мови: В 11т. – К., 1970-1980.
 18. Словник фразеологізмів української мови/ укл. В.М.Білоноженко, В.П. Жуков та ін. – К., 2003. – 1104с.
 19. Удовиченко Г.М. Словник українських ідіом. – К., 1968.
 20. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови: В 2т. –        К., 1984.
 21. Український радянський енциклопедичний словник: В 3 т. – К., 1966.

Морфеміка. Словотвір

ДОДАТКОВА  література:

 1. Бабій І.М., Лісняк Н.І. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір: навч. посіб. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2006. – 88с.
 2. Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір: навч. посіб. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2004. – 184с.
 3. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Грищенко А.П. Граматика української мови. – К.: Рад. школа, 1982.
 4. Горпинич В.О. Будова слова і словотвір. – К.: Рад. школа, 1977.
 5. Горпинич В.О. Словотворення і словотвір української мови. – К.,1995.
 6. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. – К. Вища школа, 1999. – 208с.
 7. Клименко Н.Ф. Основи морфеміки української мови. – К.: Вища школа, 1998.
 8. Клименко Н.Ф. Як народжується слово. – К.: Рад. школа, 1991.
 9. Литвин І.В., Литвин Л.П. Словотвір. Дидактичний матеріал з української мови. – К.: Освіта, 1997. - 224с.
 10. Морфемна структура слова. – К.: Наук. думка, 1979.
 11. Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. – К.: Рад школа, 1985.
 12. Полюга Л.М. Варіанти морфем  і морфемний розбір слова// УМЛШ, - 1983.- №2. – С.38-42.
 13. Словотвір сучасної української літературної мови / За ред.  М.А. Жовто-брюха. – К.: Наук. думка, 1979.
 14. Шевчук О.С. Способи словотвору в сучасній українській літературній мові. – Донецьк, 1990.

ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1.          Віняр Г.М., Шпачук Л.Р. Словник новотворів української мови (к. 80-х – поч. 90-х рр. ХХ ст.) – Кр. Ріг, 2000.
 2.           Віняр Г.М., Шпачук Л.Р. Словник новотворів української мови кінця ХХ століття – Кр. Ріг, 2002.
 3.           Колоїз Ж.В. Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів. – Кр. Ріг, 2003.
 4.           Полюга Л.М. Морфемний словник. – К.: Рад. школа, 1983.
 5.           Полюга Л.М. Словник українських морфем. – Львів: Світ, 2002.
 6.          Сікорська З.С. Морфемний аналіз слова//УМЛШ.–1984. - №8. – С.18-21.
 7.          Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. – К.: Рад. шк., 1985.
 8.          Яценко І.Т. Морфемний аналіз: Словник-довідник. – У 2  т. – К.: Вища школа, 1980-1981.
2582
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша