Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ
З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

для студентів денної і заочної форми навчання 2017-2018 н.р.

 

 1. Основні періоди й етапи навчання грамоти. Типологія і особливості уроків навчання грамоти.
 2. Підготовчий (добукварний) період навчання грамоти, його основні навчально-виховні завдання. Особливості уроку читання в добукварний період.
 3. Підготовка до навчання письма в добукварний період. Особливості уроку письма в добукварний період.
 4. Букварний період навчання грамоти. Поділ його на етапи. Методика ознайомлення учнів з новим звуком та буквою.
 5. Методи навчання грамоти, їх класифікація, короткий огляд історії.
 6. Загальна характеристика сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти.
 7. Прийоми звукового аналізу і звукового синтезу.
 8. Коротка характеристика основних видів робіт з письма в букварний період.
 9. Методи та прийоми навчання письма. Типові графічні помилки, їх попередження.
 10. Структура і методика проведення уроків читання букварного періоду. Основні вимоги до уроків читання.
 11. Структура і методика проведення уроків письма букварного періоду. Основні вимоги до уроків письма.
 12. Післябукварний період навчання грамоти. Структура і методика уроків читання і письма в цей період.
 13. Розвиток мовлення і мислення молодших школярів у період навчання грамоти.
 14. Робота з дитячою книжкою в період навчання грамоти.
 15. Робота з розвитку мовлення учнів на вимовному рівні.
 16. Робота з розвитку мовлення учнів на лексичному рівні. Види словникових вправ, методика їх проведення.
 17. Прийоми розкриття лексичного значення слова.
 18. Синтаксичні вправи в системі  роботи з розвитку мовлення учнів.
 19. Методика формування аудіативних умінь і навичок молодших школярів.
 20. Методика розвитку діалогічного мовлення молодших школярів.
 21. Перекази. Види переказів, передбачених чинною програмою, їх дидактичні можливості та методика проведення у початковій школі.
 22. Твори. Класифікація творів. Методика проведення творів різних видів.
 23. Мовні помилки і шляхи їх подолання. Методика роботи над помилками різних типів.
 24. Методика вивчення розділу «Мова і мовлення».
 25. Методика вивчення розділу «Текст» у початкових класах.
 26. Читання як навчальний предмет, його завдання. Виховне, освітньо-пізнавальне та розвивальне значення читання у розвитку молодшого школяра. Види читання, їх співвідношення в початкових класах. Особливості організації різних видів читання (голосне, мовчазне) у початкових класах
 27. Якості читання, їх взаємозв'язок та взаємозумовленість.
 28. Правильність читання. Типові помилки під час читання, прийоми їх попередження та виправлення.
 29. Свідомість читання. Критерії виявлення розуміння прочитаного. Прийоми, що забезпечують усвідомлення учнями прочитаного твору.
 30. Виразність читання. Вимоги до виразного читання. Методика підготовки учнів до виразного читання.
 31. Швидкість (темп) читання. Програмні вимоги щодо темпу читання. Умови розвитку оптимального темпу читання у початкових класах.
 32. Методика роботи над художнім твором. Структурні компоненти (етапи) роботи над художнім текстом.
 33. Прийоми підготовчої роботи, їх цінність для первинного цілісного сприймання літературних жанрів.
 34. Методика опрацювання віршів. Прийоми роботи над ліричним та епічними поетичними творами. Прийоми заучування напам'ять.
 35. Ознайомлення учнів з казкою як жанром. Особливості методичної роботи над народною і літературною казками, художніми особливостями казки. Схема уроку читання казки.
 36. Особливості роботи над байкою, прийоми розкриття та усвідомлення алегорії, моралі, художніх образів. Структура і методика проведення уроку опрацювання байки.
 37. Методика опрацювання науково-пізнавальних статей і нарисів.
 38. Типи та структура уроків класного читання. Особливості організації та проведення узагальнюючих уроків читання.
 39. Етапи формування читацької самостійності. Завдання кожного етапу. Структура уроків позакласного читання.
 40. Словникова робота на уроках читання. Прийоми пояснення слів (з наведенням прикладів на змісті художнього твору).
 41. Методика опрацювання розділу «Звуки і букви».
 42. Вправи з фонетики, методика їх проведення.
 43. Звуковий і звуко-буквений аналізи, методика їх проведення у початковій школі.
 44. Методика вивчення елементів лексикології у початковій школі.
 45. Робота над синонімами, антонімами, омонімами у початковій школі.
 46. Види лексичних вправ та методика їх проведення.
 47. Види лінгвістичних словників для учнів початкових класів. Організація роботи з ними на уроках мови.
 48. Методика вивчення розділу «Будова слова» у початкових класах.
 49. Методика розкриття понять: закінчення, основа слова, корінь, спільнокореневі слова, префікс, суфікс.
 50. Пропедевтика вивчення елементів словотвору. Види словотворчих вправ, методика їх проведення.
 51. Методика часткового і повного морфемного розбору слів, зв'язок його зі звуко-буквеним, орфографічним та словотворчим аналізом.
 52. Етапи і методика формування граматичних понять на уроках української мови.
 53. Методика вивчення іменника у початкових класах.
 54. Методика вивчення прикметника у початковій школі.
 55. Методика вивчення дієслова у початкових класах.
 56. Методика вивчення займенника у початковій школі.
 57. Методика вивчення числівника у початкових класах.
 58. Методика вивчення прислівника у початковій школі.
 59. Методика ознайомлення молодших школярів зі службовими словами.
 60. Система роботи над елементами синтаксису і пунктуації в початкових класах. Синтаксичне моделювання та конструювання.
 61. Робота над пунктуацією на уроках української мови.
 62. Формування поняття про речення в молодших школярів.
 63. Робота над засвоєнням понять основа речення, головні члени речення.
 64. Вивчення однорідних членів речення у початкових класах.
 65. Ознайомлення молодших школярів зі складним реченням.
 66. Види вправ із синтаксису й пунктуації, методика їх проведення.
 67. Мовні розбори (фонетичний, морфологічний, орфографічний) на уроках мови, методика їх проведення.
 68. Методика вивчення орфографії: зміст, завдання, значення вивчення орфографії. Поняття про орфограму. Види орфограм, що вивчаються в початковій школі.
 69. Вивчення фонетичних, морфологічних, семантичних та історичних написань.
 70. Основні види вправ, завдань, спрямованих на вдосконалення правописних навичок.
 71. Робота зі словниковими словами на уроках мови.
 72. Списування як вид орфографічних вправ. Види списування, методика їх проведення.
 73. Диктант як вид орфографічних вправ. Класифікація диктантів, методика їх проведення.
 74. Методика роботи над орфографічними правилами. Використання алгоритмів та зорових опор (схем, таблиць, символів).
 75. Сучасний урок рідної мови в початкових класах, вимоги до нього. Основні завдання та дидактична структура уроку мови у початкових класах залежно від етапу вивчення мовного матеріалу. Типи та структура уроків мови в початкових класах (за Марією Власівною Сокирко).
3258
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31