Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

Тематика курсових робіт

з методики вивчення математики молодших школярів

на 2017-2018 н.р.

Викладач: канд. пед. наук, доцент Кисільова-Біла В.П.

Загальні питання методики навчання математики

в початкових класах.

1. Особливості структури і проведення уроку математики в початкових класах у контексті компетентнісної освіти.

2. Формування ключової математичної компетентності молодших школярів

3.Наступність між дошкіллям і початковою освітою у формуванні математичної компетентності.

4.Формування досвіду творчої діяльності учнів у процесі розв’язування задач з трьома взаємопов’язаними величинами.

5.Робота з довідниками та словниками з математики – засіб формування потреби до пошуку нової інформації в молодших школярів.

6. Формування вміння вчитися на уроках математики в 3 (4) класі.(клас за вибором студента)

7.Особливості розвитку критичного мислення молодших школярів у процесі вивчення математики (клас за вибором студента)

8.Комбінаторні задачі в початковому курсі математики як засіб розвитку критичного мислення учнів.

9. Відношення в початковому курсі математики як засіб формування логічного складника предметної математичної компетентності учнів.

10.Структурні форми висловлень в початковому курсі математики як засіб формування культури мислення учнів (клас за вибором студента)

11. Операції над множинами – теоретична основа засвоєння арифметичної дій над цілими невід’ємними числами.

12. Формування мотивації спрямованості молодшого школяра засобами навчально-творчих задач з математики.

13. Оволодіння основами логіки у процесі вивчення математики в (1,2,3,4) класі (клас за вибором студента).

14. Формування соціальної компетентності на уроках математики в (1,2,3,4) класі. (клас за вибором студента)

15.Засвоєння математичного змісту матеріалу у процесі розвивальних ігор на уроках математики в 1-4 класах.

16.Формування досвіду пізнавальної діяльності молодших школярів у процесі включення матеріалу з історії математики (на прикладі вивчення теми чи змістової лінії, які обираються студентами самостійно).

17. Формування економічної грамотності молодших школярів на основі інтеграції математичного змісту і економічних понять.

18. Формування досвіду емоційно-ціннісного ставлення учнів у процесі вивчення математики (на прикладі розв’язування сюжетних задач).

19. Дидактичні умови розвитку просторового мислення учнів (1,2,3,4) класу (вибір класу за вибором студента).

20.Навчання першокласників основним прийомам мисленнєвої діяльності на уроках математики (Прийоми  порівняння, узагальнення, класифікація – необхідна умова набуття досвіду пізнавальної діяльності.

21. Інтегровані уроки математики – початки інформатики на основі комп’ютерних технологій в початковій школі.

22. Психолого-педагогічні умови формування досвіду способів діяльності учнів на уроках математики в початковій школі.

23.Дидактико-методичні аспекти побудови системи уроків з математики.

24. Формування оцінювання навчальних досягнень учнів 2-го класу.

25. Інтерактивне навчання на уроках математики в початковій школі.

26. Розвиваючі ігри на уроках математики як засіб розвитку творчого потенціалу молодших школярів.

27. Врахування типу темпераменту особистості молодшого школяра у процесі роботи над сюжетною задачею.

28. Організація самостійної роботи молодших школярів на уроках математики.

29. Робота над сюжетною задачею як стимулятор впливу на формування характерологічних рис особистості молодших школяра.

30. Набуття молодшими школярами досвіду пізнавальної діяльності ( або досвіду способу дії) у роботі з графами.

Часткові питання методики навчання математики молодших школярів (за змістовими лінями програми з математики для 1-4 кл.)

 

1. Змістова лінія: «Числа, дії над числами»

1. Наступність у вивченні нумерації і складу чисел в межах 10 в дошкільному навчальному закладі і в першому класі.

2. Оновлення методик вивчення нумерації чисел від 1 до 100 у першому класі (відповідно до змін у програмі).

3. Формування поняття про число в першому класі.

4. Формування обчислювальних навичок учнів (1, 2, 3,4) класу на основі виокремлення обчислювальних прийомів.(клас за вибором студента).

5. Організація обчислювальної діяльності учнів на уроках математики як засіб формування їх обчислювальної компетентності ( на прикладі … класу, клас за вибором студента).

6. Підготовка учнів 2-го класу до вивчення табличних випадків множення і ділення.

7. Методика вивчення ділення з остачею у третьому класі.

8. Вивчення позатабличних випадків множення і ділення у третьому класі.

9. Методика вивчення алгоритмів письмового ділення в 3-4 класах.

10. Методика вивчення ознак подільності чисел в 3-4 класах.

11. Раціональні обчислення і їх роль у формуванні обчислювальної компетентності учні в (1, 2, 3,4) (клас за вибором студента).

12. Засвоєння таблиці множення учнями 2-3 класів у процесі навчальної діяльності.

2. Змістова лінія «Величини»

1. Методичні прийоми формування поняття швидкості та середньої швидкості руху на уроках математики в 4 класі.

2.Методика формування уявлень про масу тіл в початковому курсі математики.

3. Вимірювання і обчислення площі фігури в початковому курсі математики.

4. Формування вимірювальних навичок  молодших школярів у процесі розв’язування задач з практичним змістом.

5.Формування креслярських умінь і навичок молодших школярів  як складова частина геометричної компетентності.

6.Методика формування основних компетенцій у процесі вивчення довжини (площі, часу, місткості, вартості. Величина за вибором студента.)

7. Методика опрацювання основних груп трійок взаємопов’язаних величин: взаємозв’язок  та залежність між ними.

8. Методика вивчення периметру многокутників у початковому курсі математики.

9. Формування в молодших школярів поняття про середнє значення величини.

3. Змістова лінія «Математичні вирази, рівності, нерівності»

1. Методичні основи вивчення математичних виразів у початковому курсі математики.

2. Алгебраїчний складник предметної математичної компетентності молодшого школяра та шляхи його формування.

3. Наступність у вивчення рівняння з однією змінною в початкових та 5-6 класах.

4. Формування уявлень про змінну в початковому курсі математики.

5. Елементи буквеної символіки як засіб узагальнення математичних знань молодших школярів.

6. Основні види рівнянь з однією змінною у початковому курсі математики та способи їх розв’язання.

7. Основні способи розв’язання нерівностей з однією змінною, які доступні молодшим школярам.

8. Методика ознайомлення молодших школярів з числовими виразами: називання, читання і обчислення значень числових виразів.

9. Осмислення функціональної залежності між величинами молодшими школярами.

4. Змістова лінія «Сюжетні задачі»

1. Значення нової змістової лінії «Сюжетні задачі» в формуванні компетентності учнів 1-4 класів.

2. Добір методичних прийомів у процесі навчання учнів розв’язувати :

- просторові задачі на додавання і віднімання;

- прості задачі на множення і ділення;

- складені задачі у 2 класі;

- складені задачі у 3-4 класі (Вибір задач за вибором студента).

3. Система формування загального вміння розв’язувати складені задачі в 2(3, 4) класі. (Вибір класу за студентом)

4. Методика роботи над задачами на спільну роботу, в яких продуктивність спільної праці знаходять дією віднімання.

5. Моделювання описової задачі  ситуації за допомогою відрізків, графіків, таблиць.

6. Різні види аналізу сюжетних задач та їх значення у формуванні в учнів загального вміння розв’язувати задачі.

7. Основні задачі на побудову в початковому курсі математики.

8.Основні способи розв’язування задач на знаходження 4-го пропорційного у початковому курсі математики.

9.Практико-орієнтовані задачі та їх значення у формуванні математичної компетентності учнів.

10. Методичні прийоми у навчанні учнів розв’язувати задачі на знаходження частини (дробу) числа  і числа за відомою його частиною (дробом).

11. Навчання учнів 3-го класу складанню і розв'язанню обернених задач.

12. Дослідження як провідний метод формування вміння розв’язувати задачі певного виду( вибір виду задач за студентом):

- задачі на рух тіл

- задачі на спільну роботу

- задачі на подвійне зведення до одиниці

- задачі на пропорційне ділення

- задачі на знаходження невідомого за двома різницями

13. Формування понять про задачу в учнів 1-го класу.

14. Методика навчання першокласників розв’язанню простих задач.

15. Компетентнісно-зорієнтовані завдання як засіб формування ключових компетентностей першокласників.

16. Методика навчання першокласників складанню короткого запису простих задач.

17. Підготовча робота з ознайомлення учнів з поняттям «обернена задача» та їх розв’язання.

18. Методичні основи навчання учнів розв’язувати задачі на час в початковому курсі математики.

19.Опорні схеми-дієвий чинник впливу на рівень сформованості умінь самостійно розв’язувати задачі на рух в учнів початкових класів.

20. Різні способи розв’язання сюжетних задач як засіб підвищення якості навчальних досягнень молодших школярів.

 

5. Змістова лінія : «Просторові відношення, геометричні фігури»

1. Формування уявлень учнів про геометричні фігури у просторі: куб, куля, циліндр, піраміда, прямокутник, паралелепіпед, конус.

2. Розвиток просторових відношень в учнів 1-го класу.

3. Методика роботи над засвоєнням геометричних уявлень в учнів початкових класів.

4. Навчання учнів розв’язувати задачі на конструювання геометричних фігур.  

2611
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша