Кафедра російської філології і зарубіжної літератури
Факультет іноземних мов

Підготовку фахівців за напрямком «Мова та література: російська, англійська» (6.010100; 7.010103; 8.010103), який акредитовано за IV рівнем, здійснює кафедра російської філології та зарубіжної літератури факультету іноземних мов Криворізького держаного педагогічного університету. Кафедра складається з двох секцій: лінгвістичної і літературознавчої та здійснює навчальну роботу на факультеті іноземних мов як на російському (мова і література), так і на англійському і німецькому (теорія і історія літератури, методика викладання літератури) відділеннях.

Кафедра російської філології та зарубіжної літератури факультету іноземних мов існує як структурна одиниця університету від 1999 року, коли на базі двох кафедр: російської мови та російської і зарубіжної літератури - створюється одна. Кафедру очолив кандидат філологічних наук, доцент М.О. Дудніков. Від листопада 2005 року кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доцент О.І. Гамалі. З вересня 2016 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент, ДУДНІКОВ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ.

1984 року відкрито кафедри російської мови та російської і зарубіжної літератури. Кафедрою російської мови у різні часи керували доценти Т.В. Сімашко (нині доктор філологічних наук, професор) і Р.П. Калініна. На кафедрі працювали кандидати філологічних наук, доценти (нині доктори наук, професори) О.О. Камалова, Т.А. Лісицина, О.Г. Лошаков, І.В. Труфанова, а також кандидати наук (філологічних, педагогічних, психологічних, філософських, соціологічних), доценти О.І. Гамалі, В.А. Городецька, В.І. Кажан, Р.П. Калініна, О.Б. Каневська, Л.О. Кузнєцова, М.А. Петриченко, Л.М. Пруняк, Г.В. Соболєва, Н.М. Токарєва, І.В. Цибулько, Н.П. Чутова, Т.М. Шихова та ін. До складу кафедри входили досвідчені методисти Н.П. Антошина, Н.О. Безверха, Р.С. Білостоцька, В.В. Проводова, чий викладацький досвід сприяв становленню майстерності майбутніх учителів російської мови і літератури.

Кафедру російської та зарубіжної літератури у різні роки очолювали кандидат педагогічних наук, доцент С.С. Іванченко, кандидати філологічних наук, доценти Н.А. Помянська, О.В. Мохначова. На кафедрі працювали кандидати наук, доценти (нині доктори філологічних наук, професори) О.М. Волков, С.І. Красовська, В.І. Мельник, Г.Й. Давиденко (нині доктор педагогічних наук, професор), а також кандидати наук, доценти В.А. Гаманюк, Л.І. Закутська, Т.А. Ільїна, Є.С. Лебедєв, А.П. Марчик, Ю.О. Мільошин, Є. О. Павленко, В.М. Пронягін, О.А. Радько, С.П. Цетляк, С.Г. Шепель та ін. 
Сьогодні на кафедрі працюють досвідчені викладачі: доктор педагогічних наук, доцент Т.О. Дороніна, кандидати філологічних, доценти О.І. Гамалі, М.О. Дудніков, О.В. Мохначова, кандидати педагогічних наук, доценти О.Б. Каневська, Н.П. Мещерякова,, кандидат філологічних наук, старший викладач Т.В. Михальченко.

Підготовку фахівців за спеціальністю Мова і література (російська)* у Криворізькому державному педагогічному університеті було поновлено (після перерви з 1956 року) у 1982 році, підготовку за спеціальністю «Російська мова і література» з додатковою спеціальністю «Англійська мова» розпочато у 1986 році. У 1998 році було здійснено набір і, відповідно, у 2003 році випуск фахівців за спеціальністю «Російська мова і література» з додатковою спеціальністю «Німецька мова», а у 1999-2004 рр. проходила підготовка фахівців за спеціальністю «Російська мова і література» з додатковою спеціальністю «Практична психологія».

Кафедра здійснює навчальну роботу на факультеті іноземних мов як на російському (мова і література), так і на англійському і німецькому (теорія і історія літератури, методика викладання літератури) відділеннях. 
Кафедра працює над темою «Аналіз поетики тексту як універсальне підґрунтя професійної підготовки вчителя-словесника» , яку затверджено вченою радою Криворізького державного педагогічного університету (протокол № 4 від 09.11.2006 р., подовжено у 2011 році - протокол № 7 від лютого 2011 року). Дослідження здійснюється за такими напрямками: здійснення й узагальнення лінгвістичного та літературознавчого аналізу поетики тексту, розробка методик аналізу тексту і методик навчання такого аналізу як універсального засобу підготовки вчителів словесності.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри спрямована на розробку таких напрямків, як: аналіз художнього твору в різних аспектах, функціонування мовних одиниць, дослідження лексико-семантичного та фразеологічного рівнів мови, дослідження мови у семіотичному та комунікативному аспектах, дослідження жанрово-стилістичних особливостей творів літератури, гендерний аспект у літературознавстві, методика викладання російської мови та російської і зарубіжної літератури, фахові дисципліни за планом удосконалення професійної майстерності викладачів у нових умовах. 
Науково-педагогічна діяльність кафедри російської філології та зарубіжної літератури підпорядкована підготовці висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, яким належить зайняти провідне місце на ринку інтелектуальної праці.

Кафедра російської філології та зарубіжної літератури співпрацює з провідними університетами України (Дніпропетровськ, Донецьк, Херсон, Київ, Харків, Запоріжжя, Луганськ, Черкаси), Інститутом мовознавства ім. А.А. Потебні НАН України.

Кафедра продовжує співпрацювати з Українською асоціацією викладачів російської мови і літератури (УАПРЯЛ): участь у конференціях, круглих столах, публікації.

Міжнародне співробітництво

Викладачі кафедри постійно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах, всеукраїнських, регіональних й університетських наукових конференціях. 
На кафедрі постійно діють наукові та методичні семінари, на яких розглядаються важливі проблеми сучасної філології та методології, викладачі виступають з доповідями про результати науково-дослідної роботи, стан розробки проблем, над якими вони працюють.

 

The Department of Russian Philology and Foreign Literature of the Faculty of Foreign Languages exists as a structural unit of the University since 1999, when on the basis of two departments: Russian language and Russian and foreign literature - one is created. The department was headed by the candidate of philological sciences M.O. Dudnikov. Since November 2005 the department was headed by the candidate of philological sciences O.I. Gamali. From September 2016 the department is headed by the candidate of philological sciences Dudnikov Mykola Oleksiiovych.

The research work of the teachers of the department is aimed at developing such areas as: analysis of artistic work in various aspects, the functioning of linguistic units, the study of lexical-semantic and phraseological levels of language, studying the language in semiotic and communicative aspects, studying genre-stylistic features of literary works, gender aspect in literary criticism, teaching methods of Russian language and Russian and foreign literature, professional disciplines on the plan of perfection of professional skill in translators in new environments. The scientific and pedagogical activity of the department of Russian philology and foreign literature is subordinated to the training of highly skilled scientific and pedagogical personnel, which should occupy a leading place in the intellectual labor market.

Teachers of the Department constantly participate in international scientific-practical conferences and seminars, all-Ukrainian, regional and university scientific conferences.
Scientific and methodological seminars are constantly functioning at the department, where important problems of modern philology and methodology are considered, teachers present reports on the results of research work, the state of development of the problems they are working on.

1205
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31