Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

У січні 2018 р. у Криворізькому державному педагогічному університеті (кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи) буде видано збірник наукових та науково-методичних праць «Сучасна освіта: реалії та перспективи» (Випуск № 10).

 

РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

До друку приймаються відредаговані та відкоректовані статті українською, російською, англійською мовами обсягом від 6 сторінок і більшеу такому оформленні:

І. Вимоги щодо розміщення тексту статті:

 1. У правому верхньому куті прізвище автора (авторів), ініціали, звання, посада (шрифт напівжирний, курсив).
 2. Нижче (через 1 рядок) назва статті великими літерами (шрифт жирний).
 3. Нижче, через 1 рядок резюме і ключові слова українською мовою (курсивом).
 4. Нижче, через 1 рядок, текст статті.
 1. Після тексту статті, через 1 рядок, напівжирним шрифтом пишеться слово ЛІТЕРАТУРА. У посиланні на літературу використовується порядковий номер у списку літератури та сторінка джерела, напр.: [5, с. 28].
 2. Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані.

ІІ. Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів.

 1. Текст статті готується в редакторі MS WORD 2003-2007.
 2. Формат А4. Шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Відступ на абзац 1,25 см.
 3. Параметри сторінки: поле зверху – 2,5 см, знизу – 2,5 см, зліва – 3,0 см, справа – 1,5 см.
 4. Текст статті друкується без табуляцій і переносів.
 5. Треба розрізняти тире () і дефіс (-). Н-д: навчально-виховний (дефіс); педагогіка це наука… (тире).

На окремому аркуші вказати свої дані:

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю).
 2. Місце роботи (повністю), посада.
 3. Вчений ступінь, вчене звання або категорія і звання (для вчителів, вихователів та ін.).
 4. Контактні телефони.

Матеріали подавати до 1 грудня 2017 року.

Оплата за друк статті становить з розрахунку: 1 сторінка – 20 грн.

Матеріали  приймаються одночасно за адресою:

м. Кривий Ріг,

Криворізький державний педагогічний університет,

психолого-педагогічний факультет,

кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи,

аудиторія № 314 (понеділок – п’ятниця, з 8.00 до 15.00).

Електронний варіант статті та відомості про автора можна подавати на електронну адресу: inna1talash@gmail.com

Телефони для довідок:

Талаш Інна Олександрівна (кандидат філологічних наук, доцент): 8-098-659-43-71(Київстар).

Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються!


Зразок оформлення статті (№ 1):

Л. В. Іванова

вчитель початкових класів КЗШ № 19,

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

 

У статті розкрито сутність понять «креативність», «креативна особистість», висвітлено педагогічні умови формування креативної особистості молодшого школяра.

Ключові слова: креативність, креативнаособистість, творча діяльність, творчість.

Становлення української державності, глибокі соціальні, духовні й матеріально-технічні перетворення вимагають кардинальних змін у галузі освіти. Сучасне суспільство відчуває потребу в креативних особистостях, які нестандартно мислять, виявляють творчу ініціативу, чутливість до проблем, знаходять оригінальні способи їх вирішення.

В. Лучанська вважає, що «завдяки креативності людина виражає себе, свій внутрішній світ, змінюючи його; вона творить не тільки зовнішній світ, але й свій власний (внутрішній)» [1, с. 155].

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Лучанська В. Проблема креативності в сучасній психології / В. Лучанська// Соціальна психологія. – 2007. – № 3. – С. 154-161.
 2. Митник О.Я. Формування культури мислення молодшого школяра: теорія і практика: монографія / Олександр Якович Митник. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 368 с.


Зразок оформлення статті (№ 2):

А. О. Петрова,

студентка психолого-педагогічного

факультету КДПУ

І.М. Шимко,

к. пед. н., доцент,

завідувач кафедри соціальної

педагогіки і соціальної роботи КДПУ

 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 

У статті розкрито сутність понять «мотивація», «мотивація учіння», «інтерактивне навчання»; описано психолого-педагогічні умови формування позитивної мотивації учіння молодших школярів засобами інтерактивних технологій.

Ключові слова: мотивація, мотивація учіння, інтерактивне навчання, інтерактивна технологія.

 

Мотивація є одним з важливих компонентів навчання, фундаментом для здійснення всебічного розвитку особистості. Мотивація учіння являє собою систему цілей, потреб і мотивів, які спонукають людину оволодівати знаннями, способами пізнання, свідомо ставитися до навчання, бути активним в учбовій діяльності.

Сформованість мотиваційної сфери є необхідною передумовою успіху учбової діяльності, тому її розвиток потребує цілеспрямованого педагогічного впливу. Мотивація не тільки детермінує навчальну діяльність школяра, а й пронизує пізнавальну сферу його психічної активності з усіма її пізнавальними процесами: сприйманням, мисленням, уявою та пам'яттю [2, с. 234].

Література

1. Грицюк О. І. Інтерактивні технології навчання молодших школярів / О. І. Грицюк // Початкове навчання та виховання. – 2011. – №8. – С. 2-18.

2. Палчевський С. С. Педагогіка: навч. посіб. / С.С. Палчевський. – К.: Каравела, 2007. – 576с.

2703
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30