Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

Вимоги до оформлення статей

у збірнику наукових та науково-методичних праць

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ»       У травні 2017 р. у Криворізькому державному педагогічному  університеті (кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки) буде видано збірник наукових та науково-методичних праць «Актуальні питання соціально-педагогічної та початкової освіти» (Випуск № 3).

                                                                                              РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
      До друку приймаються відредаговані та відкоректовані статті українською, російською, англійською мовами обсягом від 6 сторінок і більше у такому оформленні:
І. Вимоги щодо розміщення тексту статті:
      1.    У правому верхньому куті прізвище автора (авторів), ініціали, звання, посада (шрифт напівжирний, курсив).
      2.    Нижче (через 1 рядок) назва статті великими літерами (шрифт жирний).
      3.    Нижче, через 1 рядок резюме і ключові слова українською мовою (курсивом).
      4.    Нижче, через 1 рядок, текст статті.
      5.    Після тексту статті, через 1 рядок, напівжирним шрифтом пишеться слово ЛІТЕРАТУРА. У посиланні на літературу використовується порядковий номер у списку літератури та сторінка джерела, напр.: [5, с. 28].
      6.    Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані.
ІІ. Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів.
      1.    Текст статті готується в редакторі MS WORD 2003-2007.
      2.    Формат А4. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал - 1,5. Відступ на абзац 1,25 см.
      3.    Параметри сторінки: поле зверху - 2,5 см, знизу - 2,5 см, зліва - 3,0 см, справа - 1,5 см.
      4.    Текст статті друкується без табуляцій і переносів.
      5.    Треба розрізняти тире (-) і дефіс (-). Н-д: навчально-виховний (дефіс); педагогіка - це наука... (тире).
     На окремому аркуші вказати свої дані:
      1.    Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю).
      2.    Місце роботи (повністю), посада.
      3.    Вчений ступінь, вчене звання або категорія і звання (для вчителів, вихователів та ін.).
      4.    Контактні телефони.
Матеріали подавати до 1 травня 2017 року.
Оплата за друк статті становить з розрахунку: 1 сторінка - 20 грн.
Матеріали (роздрукований текст статті, диск, кошти) приймаються одночасно за адресою:
      м. Кривий Ріг,
      Криворізький державний педагогічний університет,
      психолого-педагогічний факультет,
      кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,
      аудиторія № 314 (понеділок - п'ятниця, з 8.00 до 15.00).
Електронний варіант статті та відомості про автора можна подавати на електронну адресу: irina_onischenko@ukr.net

Телефони для довідок:
Онищенко Ірина Володимирівна (заступник декана з наукової роботи психолого-педагогічного факультету, кандидат філологічних наук, доцент):
098-4147926 (Київстар).
Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються!


                                                    Зразок оформлення статті (№ 1):

Л. В. Іванова

вчитель початкових класів КЗШ № 19,

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

 

У статті розкрито сутність понять «креативність», «креативна особистість», висвітлено педагогічні умови формування креативної особистості молодшого школяра.

Ключові слова: креативність, креативна особистість, творча діяльність, творчість.

Становлення української державності, глибокі соціальні, духовні й матеріально-технічні перетворення вимагають кардинальних змін у галузі освіти.  Сучасне суспільство відчуває потребу в креативних особистостях, які нестандартно мислять, виявляють творчу ініціативу, чутливість до проблем, знаходять оригінальні способи їх вирішення.

В. Лучанська вважає, що «завдяки креативності людина виражає себе, свій внутрішній світ, змінюючи його; вона творить не тільки зовнішній світ, але й свій власний (внутрішній)» [1, с. 155].

 

ЛІТЕРАТУРА

1.           Лучанська В. Проблема креативності в сучасній психології / В. Лучанська // Соціальна психологія. - 2007. - № 3. - С. 154-161.

2.           Митник О.Я. Формування культури мислення молодшого школяра: теорія і практика: монографія / Олександр Якович Митник. - Тернопіль: Мандрівець, 2009. - 368 с.

 

 

 

 

Зразок оформлення статті (№ 2):

А. О. Петрова,

студентка психолого-педагогічного

факультету КДПУ

І. М. Шимко,

к. пед. н., доцент,

завідувач кафедри теорії  і практики

початкової освіти КДПУ

 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 

У статті розкрито сутність понять «мотивація», «мотивація учіння», «інтерактивне навчання»; описано психолого-педагогічні умови формування позитивної мотивації учіння молодших школярів засобами інтерактивних технологій.

Ключові слова: мотивація, мотивація учіння, інтерактивне навчання, інтерактивна технологія.

 

Мотивація є одним з важливих компонентів навчання, фундаментом для здійснення всебічного розвитку особистості. Мотивація учіння являє собою систему цілей, потреб і мотивів, які спонукають людину оволодівати знаннями, способами пізнання, свідомо ставитися до навчання, бути активним в учбовій діяльності.

Сформованість мотиваційної сфери є необхідною передумовою успіху учбової діяльності, тому її розвиток потребує цілеспрямованого педагогічного впливу. Мотивація не тільки детермінує навчальну діяльність школяра, а й пронизує пізнавальну сферу його психічної активності з усіма її пізнавальними процесами: сприйманням, мисленням, уявою та пам'яттю [2, с. 234].

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Грицюк О. І. Інтерактивні технології навчання молодших школярів / О. І. Грицюк // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 8. - С. 2-18.

2. Палчевський С. С. Педагогіка: навч. посіб. / С. С. Палчевський. - К.: Каравела, 2007. - 576 с.

                                                                                                                                                                                                                                         

551
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31