Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

У січні 2019 р. у Криворізькому державному педагогічному університеті (кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи) буде видано збірник наукових та науково-методичних праць «Сучасна освіта: реалії та перспективи» (Випуск № 2).

РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ


До друку приймаються відредаговані та відкоректовані статті українською, російською, англійською мовами обсягом від 6 сторінок і більше у такому оформленні:
І. Вимоги щодо розміщення тексту статті:
1. У правому верхньому куті прізвище автора (авторів), ініціали, звання, посада (шрифт напівжирний, курсив).
2. Нижче (через 1 рядок) назва статті великими літерами (шрифт жирний).
3. Нижче, через 1 рядок резюме і ключові слова українською мовою (курсивом).
4. Нижче, через 1 рядок, текст статті.
5. Після тексту статті, через 1 рядок, напівжирним шрифтом пишеться слово ЛІТЕРАТУРА. У посиланні на літературу використовується порядковий номер у списку літератури та сторінка джерела, напр.: [5, с. 28].
6. Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані.
ІІ. Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів.
1. Текст статті готується в редакторі MS WORD 2003-2007.
2. Формат А4. Шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Відступ на абзац 1,25 см.
3. Параметри сторінки: поле зверху – 2,5 см, знизу – 2,5 см, зліва – 3,0 см, справа – 1,5 см.
4. Текст статті друкується без табуляцій і переносів.
5. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-). Н-д: навчально-виховний (дефіс); педагогіка – це наука… (тире).
На окремому аркуші вказати свої дані:
1. Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю).
2. Місце роботи (повністю), посада.
3. Вчений ступінь, вчене звання або категорія і звання (для вчителів, вихователів та ін.).
4. Контактні телефони.
Матеріали подавати до 1 грудня 2018 року.
Оплата за друк статті становить з розрахунку: 1 сторінка – 25 грн.
Матеріали приймаються одночасно за адресою:
м. Кривий Ріг,
Криворізький державний педагогічний університет,
психолого-педагогічний факультет,
кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи,
аудиторія № 314 (понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 16.00).
Електронний варіант статті та відомості про автора можна подавати на електронну адресу: inna1talash@gmail.com
Телефони для довідок:
Талаш Інна Олександрівна (кандидат філологічних наук, доцент): 8-098-659-43-71 (Київстар).
Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються!

 

Зразок оформлення статті (№ 1):

Іванова Л. В.,
вчитель початкових класів КЗШ № 19,
спеціаліст вищої категорії, старший вчительПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

У статті розкрито сутність понять «креативність», «креативна особистість», висвітлено педагогічні умови формування креативної особистості молодшого школяра.
Ключові слова: креативність, креативнаособистість, творча діяльність, творчість.
Становлення української державності, глибокі соціальні, духовні й матеріально-технічні перетворення вимагають кардинальних змін у галузі освіти. Сучасне суспільство відчуває потребу в креативних особистостях, які нестандартно мислять, виявляють творчу ініціативу, чутливість до проблем, знаходять оригінальні способи їх вирішення.
В. Лучанська вважає, що «завдяки креативності людина виражає себе, свій внутрішній світ, змінюючи його; вона творить не тільки зовнішній світ, але й свій власний (внутрішній)» [1, с. 155].ЛІТЕРАТУРА


1. Лучанська В. Проблема креативності в сучасній психології / В. Лучанська// Соціальна психологія. – 2007. – № 3. – С. 154-161.
2. Митник О.Я. Формування культури мислення молодшого школяра: теорія і практика: монографія / Олександр Якович Митник. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 368 с.

 

Зразок оформлення статті (№ 2):


Петрова А. О.,
студентка психолого-педагогічного
факультету КДПУ
Шимко І. М.,
к. пед. н., доцент,
завідувач кафедри соціальної
педагогіки і соціальної роботи КДПУІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВУ статті розкрито сутність понять «мотивація», «мотивація учіння», «інтерактивне навчання»; описано психолого-педагогічні умови формування позитивної мотивації учіння молодших школярів засобами інтерактивних технологій.
Ключові слова: мотивація, мотивація учіння, інтерактивне навчання, інтерактивна технологія.

Мотивація є одним з важливих компонентів навчання, фундаментом для здійснення всебічного розвитку особистості. Мотивація учіння являє собою систему цілей, потреб і мотивів, які спонукають людину оволодівати знаннями, способами пізнання, свідомо ставитися до навчання, бути активним в учбовій діяльності.
Сформованість мотиваційної сфери є необхідною передумовою успіху учбової діяльності, тому її розвиток потребує цілеспрямованого педагогічного впливу. Мотивація не тільки детермінує навчальну діяльність школяра, а й пронизує пізнавальну сферу його психічної активності з усіма її пізнавальними процесами: сприйманням, мисленням, уявою та пам'яттю [2, с. 234].


ЛІТЕРАТУРА


1. Грицюк О. І. Інтерактивні технології навчання молодших школярів / О. І. Грицюк // Початкове навчання та виховання. – 2011. – №8. – С. 2-18.
2. Палчевський С. С. Педагогіка: навч. посіб. / С.С. Палчевський. – К.: Каравела, 2007. – 576с.

5604
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша