Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

Питання для підготовки до екзамену
з курсу «Соціальна педагогіка та основи соціальної роботи»
(для студентів ІVкурсу денного та заочного відділень спеціальності «Практична психологія»)
1. Предмет і завдання соціальної педагогіки.
2. Соціально-педагогічна робота як особливий вид діяльності.
3. Основні категорії соціальної педагогіки.
4. Історія становлення соціальної роботи в Україні.
5. Історія та зарубіжний досвід соціальної роботи.
6. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога.
7. Правові основи соціального захисту дитинства.
8. Принципи та методи соціально-педагогічної діяльності.
9. Основні напрями роботи соціального педагога в школі.
10. Соціально-педагогічна підтримка дітей з різними соціальними та фізичними вадами.
11. Особливості соціальної роботи з молоддю.
12. Девіантна поведінка підлітків та молоді як проблема соціальної роботи.
13. Соціальні служби молоді.
14. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання.
15. Структура та функції органів соціальної роботи в суспільстві.
16. Хрещення Русі та його вплив на благодійництво.
17. Роль діяльності товариства Червоного Хреста в розвитку соціальної політики держави в кінці ХІХ століття – на початку ХХ століття.
18. Конституція України як базовий документ соціально-педагогічної діяльності.
19. Аналіз державних документів, що регламентують соціально-педагогічну діяльність.
20. Соціальні функції сім’ї в суспільстві.
21. Види батьківського авторитету.
22. Корекційно-освітня діяльність з розвитку, виховання, навчання та особистісного розвитку дітей-інвалідів.
23. Суперечності між молоддю та сучасним суспільством.
24. Аналіз негативних тенденцій у молодіжному середовищі.
25. Характеристика основних напрямів соціально-педагогічної роботи з молоддю.
26. Основні напрями профілактики правопорушень неповнолітніх.
27. Активні методи корекційного впливу в роботі з підлітками та молоддю, схильними до девіантної поведінки.
28. Провідні положення Закону України «Про соціальне становлення та розвиток молоді в Україні» як правова база діяльності соціального педагога.
29. Характеристика положень «Конвенції про права дитини», що регламентують соціально-педагогічну діяльність.
30. Типологія соціальних проблем індивідів та суспільних груп.
31. Визначення поняття «соціальна робота».
32. Соціальна робота як наука.
33. Соціальна робота як навчальна дисципліна.
34. Стратегії соціальної підтримки особистості.
35. Об’єкт і суб’єкт соціальної роботи.
36. Функції та принципи соціальної роботи.
37. Основні класифікаційні підходи до угрупування методів соціально-педагогічної роботи.
38. Актуальні методи соціальної роботи.
39. Методи соціальної роботи в школі.
40. Соціальні технології – технології соціального функціонування суспільства.
41. Технології соціальної роботи: сутність, специфіка, види
42. Характеристика технологій соціально-педагогічної роботи
43. Організація міжособистісної взаємодії як складова соціального виховання учнів.
44. Напрямки роботи психолога і вчителя в соціально-педагогічному аспекті.
45. Оцінка результативності співпраці психолога і вчителя.
46. Сутність соціально-педагогічної та соціально-психологічної підтримки.
47. Структурні компоненти підтримки особистості фахівцями.
48. Методи соціально-педагогічної та соціально-психологічної підтримки.
49. Соціально-педагогічна та соціально-психологічна підтримка дитини в культурному середовищі освітнього закладу.
50. Насильство в сім’ї як соціальна проблема.
51. Теоретичні засади та принципи роботи з випадками насильства в сім’ї.
52. Методи і методики роботи з випадками насильства в сім’ї.
53. Організація надання допомоги жертвам насильства в сім’ї.
54. Залежність від психоактивних речовин.
55. Теоретичні засади та принципи роботи з людьми із залежністю від психоактивних речовин.
56. Методи і методики роботи з людьми із залежністю від психоактивних речовин.
57. Організація надання допомоги людям із залежністю від психоактивних речовин.
58. Ведення випадку в соціальній роботі.
59. Індивідуальне консультування в соціальній роботі.
60. Представництво інтересів клієнта.
61. Вулична соціальна робота.
62. Класифікація груп і групові процеси.
63. Організація групової соціальної роботи.
64. Проведення тренінгів у соціальній роботі.
65. Самокерована групова робота.
66. Робота в громаді: сутність, структура, ключові характеристики.
67. Робота з розвитку громади.
68. Догляд у громаді.
69. Колективне представництво інтересів у громаді.
70. Діти, які опинилися в складних життєвих обставинах.
71. Соціально-психологічний портрет дітей з особливостями психофізичного розвитку.
72. Інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку.
73. Соціальна реабілітація дітей з інвалідністю.
74. Соціально-педагогічна робота з профілактики насильства щодо дітей.
75. Характеристика підлітків з делінквентною поведінкою та форми соціально-педагогічної роботи з ними.
76. Сім’я в системі інститутів соціального виховання.
77. Характеристика різних типів сімей.
78. Зміст і форми соціально-педагогічної роботи з сім’єю.
79. Соціальна робота з людьми похилого віку.
80. Соціальна робота інвалідами.
81. Соціальна робота у сфері зайнятості.

Питання для підготовки до екзамену
з курсу «Основи соціально-педагогічної роботи»
(для студентів І курсу денного відділення спеціальності
«Соціальна робота»)
1. Зміст соціально-педагогічної діяльності.
2. Закономірності та принципи соціально-педагогічної діяльності.
3. Функції та напрями соціально-педагогічної діяльності.
4. Сутність і специфіка технологій соціально-педагогічної роботи.
5. Види технологій соціально-педагогічної роботи.
6. Характеристика соціально-педагогічної роботи.
7. Поняття «оцінювання» в соціально-педагогічній роботі: принципи та складові.
8. Види оцінювання.
9. Методи оцінювання.
10. Компоненти моделі оцінки потреб дитини та сім’ї.
11. Система сімейних факторів як предмет оцінювання.
12. Логіка оцінки потреб дитини та її сім’ї.
13. Характеристика проектування.
14. Поняття проекту.
15. Види проектів.
16. Особливості соціального проекту.
17. Модель виховання: інтерпретація поняття.
18. Характеристика виховного простору.
19. Моделювання стосунків у виховному просторі.
20. Характеристика соціально-педагогічної діяльності в закладах освіти.
21. Напрями соціально-педагогічної діяльності в закладах освіти.
22. Принципи, що забезпечують ефективність соціально-педагогічної діяльності.
23. Циклограма соціально-педагогічної діяльності в закладах освіти.
24. Специфіка соціально-педагогічної роботи в освітньому закладі.
25. Соціально-педагогічна діяльність в дошкільних закладах.
26. Соціально-педагогічна діяльність в освітніх закладах інтернатного типу.
27. Соціально-педагогічна діяльність в закладах додаткової освіти.
28. Сутність соціально-педагогічної підтримки дитини.
29. Структурні компоненти соціально-педагогічної підтримки.
30. Зміст і механізми розвитку соціально-педагогічної підтримки.
31. Методи соціально-педагогічної підтримки.
32. Сутність інноваційної діяльності соціального педагога.
33. Етапи інноваційного процесу.
34. Компоненти інноваційної діяльності соціального педагога.
35. Особливості соціально-педагогічної підтримки інноваційної діяльності соціального педагога.
36. Етичний кодекс професійної діяльності соціального педагога, соціального працівника.
37. Етапи соціально-педагогічних технологій.
38. Специфіка соціальних технологій у соціально-педагогічній роботі.
39. Змість технологічного процесу.
40. Методи соціально-педагогічної роботи.
41. Поняття «оцінка потреб дитини»: об’єкт і предмет оцінки.
42. Принципи оцінки потреб дитини.
43. Умови здійснення якісної оцінки потреб дитини.
44. Оцінка базових потреб дитини.
45. Оцінка здатності батьків піклуватися про дитину.
46. Оцінка факторів сім’ї та середовища.
47. Характеристика проектування.
48. Соціальне виховання в історії педагогіки.
49. Теоретичні образи в соціальному вихованні.
50. Особистісно-орієнтований підхід у вихованні.
51. Психологія стосунків у дитячому колективі.
52. Моделі виховання в колективі.
53. Організація соціально-педагогічної взаємодії в умовах закладу освіти.
54. Напрямки діяльності соціальної служби школи.
55. Професійна компетентність соціального педагога як умова ефективної організації соціально-педагогічної діяльності.
56. Напрями соціально-педагогічної діяльності в закладах оздоровлення і відпочинку.
57. Планування соціально-педагогічної роботи.
58. Технології організації соціально-педагогічної діяльності в дитячих оздоровчих закладах.
59. Технологія соціально-педагогічної підтримки розвитку особистості, яка має проблеми в процесі соціалізації.
60. Педагогічні умови соціально-педагогічної підтримки дитини.
61. Соціально-педагогічна підтримка дитини в культурному середовищі освітнього закладу.
62. Напрямки соціального проектування.
63. Поняття «інноваційна культура соціального педагога».
64. Структурні компоненти інноваційної культури соціального педагога.
65. Формування інноваційної культури соціального педагога.
66. Рівні сформованості інноваційної культури соціального педагога.

Питання для підготовки до екзамену
з курсу «Спеціальна педагогіка»
(для студентів ІІІ курсу заочного відділення
спеціальності «Соціальна педагогіка»)
1. Основні поняття, терміни спеціальної педагогіки.
2. Об’єкт, суб’єкт, предмет, мета і задачі спеціальної педагогіки.
3. Систематика і статистика спеціальної педагогіки.
4. Предметні галузі сучасної спеціальної педагогіки.
5. Особливі освітні потреби і зміст спеціальної освіти.
6. Принципи спеціальної освіти.
7. Технології і методи спеціальної освіти.
8. Форми організації спеціального навчання.
9. Засоби забезпечення корекційно-освітнього процесу в системі спеціальної освіти.
10. Професійна діяльність й особистість педагога системи спеціальної освіти.
11. Філософія і спеціальна педагогіка.
12. Соціокультурні засади спеціальної освіти.
13. Економічні основи спеціальної педагогіки.
14. Правові засади спеціальної освіти.
15. Клінічні основи спеціальної педагогіки.
16. Психологічні засади спеціальної педагогіки.
17. Лінгвістичні та психолінгвістичні засади спеціальної педагогіки.
18. Медико-соціально-педагогічний патронаж. Медико-соціальна профілактика і рання комплексна допомога.
19. Дошкільна освіта дітей з обмеженими можливостями.
20. Шкільна система спеціальної освіти.
21. Професійна орієнтація, система професійної освіти, професійна адаптація людей з обмеженою працездатністю.
22. Соціально-педагогічна допомога особам з обмеженими можливостями.
23. Поняття про синдром раннього дитячого аутизму та аутичних рисах особистості.
24. Причини аутизму.
25. Клініко-психолого-педагогічна характеристика аутистів.
26. Можливості розвитку, освіти та соціалізації аутистів.
27. Корекційно-педагогічна допомога при аутизмі.
28. Історія становлення та розвитку національних систем спеціальної освіти.
29. Спеціальна освіта дітей із труднощами в навчанні (ЗПР).
30. Освіта осіб з порушеннями розумового розвитку (розумова відсталість).
31. Предмет логопедії, її становлення як інтегративної галузі знань.
32. Анатомо-фізіологічні механізми мовлення та основні закономірності його розвитку у дитини.
33. Причини мовленнєвих порушень.
34. Основні види мовленнєвих порушень.
35. Клініко-психолого-педагогічна характеристика дітей з мовленнєвими порушеннями.
36. Система спеціальних закладів для дітей з порушеннями мовлення.
37. Предмет і завдання сурдопедагогіки.
38. Причини порушень слуху, їх діагностика та медична реабілітація.
39. Педагогічна класифікація осіб з недоліками слуху.
40. Педагогічні системи спеціальної освіти осіб з порушеннями слуху.
41. Професійна освіта і соціальна адаптація осію з порушеннями слуху.
42. Предмет і задачі тифлопедагогіки.
43. Причини і наслідки порушення зору та способи компенсації.
44. Дошкільна освіта дітей з порушеннями зору.
45. Навчання дітей з недоліками зору в школі.
46. Профорієнтація, професійна освіта і трудова діяльність сліпих і слабкозорих.
47. Види порушень опорно-рухового апарату.
48. Загальна характеристика ДЦП: структура рухового дефекту, порушення психіки, мовленнєві порушення.
49. Корекційна робота при ДЦП.
50. Системи спеціалізованої допомоги дітям із ДЦП.
51. Поняття про складне порушення розвитку.
52. Основні групи дітей зі сполученими порушеннями і значення їх психолого-педагогічного вивчення.
53. Задачі психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини зі складним дефектом.
54. Психолого-педагогічні основи розвитку й освіти дітей зі складним дефектом.
55. Шляхи і способи організації спеціальної освіти для осіб зі складними порушеннями в розвитку.
56. Педагогіка Марії Монтессорі.
57. Педагогіка Рудольфа Штайнера.

Питання для підготовки до екзамену
з курсу «Технології соціально-педагогічної діяльності»
(для студентів ІІІ курсу заочного відділення спеціальності «Соціальна педагогіка»)
Питання для підготовки до екзамену (1)
1. Поняття соціальних технологій.
2. Технології соціальної роботи, їх класифікація.
3. Поняття технологій соціально-педагогічної роботи.
4. Особливості технології соціально-педагогічної роботи.
5. Основні види: технології соціальної профілактики, терапії, реабілітації, супроводу тощо.
6. Умови реалізації соціально-педагогічних технологій.
7. Методи соціально-педагогічної діяльності.
8. Філософські, загальнонаукові та спеціальні методи в соціально-педагогічній роботі.
9. Загальнонаукові методи: педагогічні, психологічні, соціологічні, історичні, економічні тощо.
10. Педагогічні методи, їх характеристика.
11. Спеціальні методи соціально-педагогічної діяльності: метод «рівний-рівному», метод соціальної вуличної роботи, метод роботи в громаді.
12. Характеристика і значення методів організації діяльності.
13. Методи соціального навчання та закріплення позитивного досвіду.
14. Доручення як метод організації соціально-керованої діяльності.
15. Типологія та зміст основних доручень.
16. Гра як впливовий засіб соціально-виховної роботи.
17. Психолого-педагогічні умови застосування методів організації діяльності.
18. Основні завдання вуличної соціальної роботи. Переваги вуличної соціальної роботи.
19. Основні форми вуличної соціальної роботи.
20. Організація роботи бригади вуличних соціальних працівників.
21. Соціальна паспортизація району.
22. Значення рейду у вуличній соціальній роботі з дітьми та молоддю.
23. Форми роботи з «дітьми вулиці».
24. Вулична ігротека: методика організації та проведення.
25. Мета технології соціальної профілактики.
26. Рівні: первинна, вторинна, третинна профілактика.
27. Стратегії профілактики: стратегія боротьби, стратегія нормалізації, стратегія зменшення шкоди.
28. Зміст, напрямки та форми профілактичної роботи соціального педагога.
29. Профілактична програма як комплекс організаційних форм соціально-педагогічної роботи з профілактики негативних явищ.
30. Дати загальну характеристику загальнонаукових методів у практиці соціально-педагогічної роботи.
31. Навести приклади впровадження загальнонаукових методів у практику соціально-педагогічної роботи.
32. Довести необхідність використання історичного методу при оцінці сучасних соціальних явищ (ретроспективний аналіз).
33. Обґрунтувати сучасні підходи до використання управлінських методів в системі соціально-педагогічної роботи.
34. Розкрити зміст понять «форма» та «форми соціально-педагогічної роботи».
35. Специфічні ознаки форми соціально-педагогічної роботи: функціональність, структурність, інтегративність, неперервність.
36. Класифікація організаційних форм соціально-педагогічної роботи.
37. Специфіка використання форм соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів.
38. Особливості комплексних форм роботи.
39. Індивідуальні, групові, масові форми соціально-педагогічної роботи.
40. Запропонувати власні приклади (проекти) організаційних форм соціально-педагогічної роботи.
41. Охарактеризуйте методи стимулювання.
42. Методи позитивного підкріплення і прийоми їх застосування.
43. Методи негативного підкріплення і прийоми їх застосування.
44. Методи змагання і можливості їх використання в соціально-педагогічній діяльності.
45. Соціально-педагогічні умови успішного застосування методів стимулювання.
46. Розробити умови стенду комплексного групового заохочення.
47. Охарактеризувати сутність і значення методів формування свідомості.
48. Методи переконання, навіювання та прийоми їх застосування.
49. Приклад в системі формування свідомості клієнтів соціально-педагогічної роботи.
50. Форми застосування методів формування свідомості.
51. Технологія підготовки і проведення соціально-педагогічної бесіди, дискусії та диспуту, конференції, усного журналу.
52. Сутність та специфіка використання рекламно-інформаційних технологій в діяльності соціальних педагогів.
53. Поняття «засоби масової інформації». Стратегія і технології взаємодії соціального працівника із засобами масової інформації.
54. Специфіка рекламно-інформаційної діяльності соціальних працівників та установ.
55. Види інформаційного впливу в роботі соціального педагога.

Питання для підготовки до екзамену (2)

1. Завдання соціально-педагогічної роботи з сім’єю.
2. Типологія сімей, що потребують допомоги та підтримки соціального педагога.
3. Специфіка роботи соціального педагога з сім’ями різного типу. Технологія діагностики сімейних стосунків і потреб сім’ї.
4. Соціально-педагогічна паспортизація сім’ї.
5. Методика організації роботи сімейного клубу.
6. Технології підготовки і проведення сімейного свята.
7. Завдання соціального педагога в роботі з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними можливостями.
8. Технології вивчення особистості дітей з обмеженими можливостями.
9. Реалізація програм соціалізації дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями.
10. Методи та форми соціально-педагогічної роботи Центрів реабілітації.
11. Особливості соціального патронажу дітей з функціональними обмеженнями.
12. Завдання інклюзивного навчання.
13. Переваги роботи літнього тимчасового дитячого оздоровчого табору у вирішенні проблем соціально-педагогічної роботи.
14. Сутність і специфіка роботи соціального педагога як організатора діяльності дитячих і юнацьких колективів в умовах літнього табору.
15. Таборова зміна, її етапи.
16. Методика проведення найбільш типових таборових Днів-свят.
17. Методика підготовки та проведення фестивалів, творчих оглядів, концертів.
18. Специфічні види таборів: наметові табори, волонтерські, екологічні тощо. Тематична зміна, її переваги і характеристики.
19. Розробити один із видів планів роботи (план денний, план загону, план роботи табору тощо).
20. Розробити план і методику проведення найбільш типових таборових Днів-свят (День Казки, День Іменинника, Батьківський День).
21. Технологічні аспекти формування та розвитку волонтерського руху в умовах сьогодення.
22. Характеристика соціальних програм, проектів та акцій, в яких беруть участь волонтери.
23. Система підготовки волонтерів до участі в соціально-педагогічній діяльності.
24. Школи, семінар як форми навчання волонтерів.
25. Проблеми пропаганди і популяризації волонтерської діяльності в сучасних умовах.
26. Розробити зміст та структуру семінару для волонтерів.
27. Розробити структуру проведення профільної волонтерської зміни в умовах оздоровчого табору.
28. Виховання людей з високим творчим потенціалом як актуальна проблема сучасної соціально-педагогічної науки і практики.
29. Поняття «творча особистість» та «обдарованість».
30. Технології виявлення, діагностики обдарованості.
31. Види роботи з обдарованою молоддю. Діяльність соціального педагога в будинках творчості, клубах, студіях.
32. Специфіка соціально-педагогічної роботи в ліцеях, гімназіях, спеціальних класах для дітей з високим рівнем сформованості творчих здібностей.
33. Форми селекції та підтримки обдарованих дітей: творчі огляди, конкурси, фестивалі.

Питання для підготовки до екзамену
з курсу «Корекційна педагогіка» (для студентів V курсу денного відділення спеціальності «Початкова освіта»)

1. Об’єкт, предмет і завдання курсу корекційна педагогіка.
2. Взаємозв’язок корекційної педагогіки з іншими галузями знань.
3. Становлення і розвиток корекційної педагогіки.
4. Психолого-педагогічна сутність корекційно-педагогічної діяльності Вікові особливості розвитку і поведінки дітей.
5. Медико-біологічні причини відхилень.
6. Соціально-економічні фактори ризику.
7. Психолого-педагогічні чинники відхилень розвитку і поведінки дітей Поняття «соціальна норма» як вихідна категорія для розуміння поведінкових девіацій.
8. Властивості та види соціальних норм.
9. Механізми соціального регулювання.
10. Соціальні відхилення та їх характеристики.
11. Класифікація поведінки, що відхиляється Педагогічне вивчення дітей з відхиленнями в розвитку та поведінці.
12. Соціально-педагогічне вивчення мікросоціальних умов і їх вплив на розвиток дитини.
13. Особливості психолого-педагогічного вивчення молодших школярів Типологія сучасної сім’ї.
14. Авторитет батьків і стилі взаємодії з дітьми.
15. Специфіка корекційної роботи педагога з неблагополучною сім’єю.
16. Детермінація: зміст поняття.
17. Протосоціологічні теорії щодо пояснення причин девіацій.
18. Пояснення сутності явища соціальної аномії в працях Е. Дюркгейма та Р. Мертона.
19. Обґрунтування об’єктивності детермінант соціальних девіацій в межах структурного функціоналізму.
20. Суб’єктивні причини девіантної поведінки.
21. Теорія ярликування та теорія сигматизації.
22. Культорологічні концепції девіацій.
23. Субкультурні концепції девіантної поведінки.
24. Первинні і вторинні причини порушень поведінки дітей.
25. Важковиховуваність як корекційно-педагогічна проблема.
26. Нігілізм, неслухняність, вередливість, негативізм: причини порушень і корекція.
27. Дитяча агресивність: причини порушень, корекція.
28. Конформізм, інфантилізм: причини, корекція.
29. Прояви та ознаки аутизму у дитини.
30. Особливості психічного розвитку дітей з аутизмом.
31. Дитина з аутизмом у звичайній школі.
32. Діагностичні ознаки та причини гіперактивності.
33. Особливості проведення корекційної роботи з гіперактивними дітьми.
34. Суїцид: загальні поняття, термінологія, поширеність.
35. Типологія суїцидів.
36. Основні підходи до розуміння сутності причин суїциду.
37. Особливості суїцидальної поведінки молодших школярів.
38. Профілактика суїцидальної поведінки.
39. Дитяча безпритульність: аналіз проблеми.
40. Чинники, що детермінують втечі з дому.
41. Особливості соціальної поведінки дітей-бродяг.
42. Профілактика та корекція бродяжництва серед дітей Основні напрямки профілактики девіацій.
43. Стадії та форми профілактичної роботи.
44. Критерії ефективності профілактики девіатної поведінки.
45. Особливості здійснення профілактичної роботи в межах превентивної педагогіки.
46. Адаптація дітей до школи.
47. Педагогічні, психологічні і фізіологічні рівні шкільної дезадаптації.
48. Шкільна зрілість і готовність дитини до навчання в школі.
49. Роль школи у формуванні психосоматичного здоров’я учнів.
50. Психогігієнічні основи організації навчальної діяльності в школі.
51. Навчальні труднощі дітей як проблема корекційної педагогіки.
52. Корекційна робота з дітьми, які мають недостатній розвиток рухових умінь, порушення в розвитку просторової уяви, пам’яті.
53. Корекційна робота з дітьми, труднощі яких у навчанні пов’язані з формуванням навичок письма і читання, оволодіння математичними навичками.
54. Корекційна робота з дітьми, які мають обмежений запас загальної обізнаності.
55. Труднощі в навчанні, пов’язані різноманітними психотравмуючими ситуаціями.
56. Психолого-педагогічні основи навчання астенічних дітей.
57. Педагогічна допомога дітям, які страдають на хронічні захворювання.
58. Засоби педагогічної корекції астенічних дітей.
59. Діти з затримкою психічного розвитку в загальноосвітній школі.
60. Специфіка корекційною роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку.
61. Особливості організації корекційної роботи з дітьми в класах компенсуючого розвитку.
62. Дайте оцінку різних наукових підходів до аналізу проблеми «норма – відхилення» у розвитку дитини.
63. Сформулюйте критерії оцінки можливого відхилення в поведінці дитини за М. Раттером.
64. Назвіть фактори ризику, що здійснюють вплив на психічний розвиток дитини в різні вікові періоди.
65. Наведіть психологічний «портрет» дитини з відхиленнями в поведінці.
66. Місце і завдання педагогічної діагностики у багаторівневій системі вивчення дитини.
67. Педагогічна діагностика передумов шкільної дезадаптації.
68. Педагогічна діагностика ознак адаптаційних порушень як основа індивідуалізації навчання і корекційно-розвивальної допомоги.
69. Поведінка дитини як результат її взаємодії з оточуючим середовищем.
70. Гіперактивна: причини порушення, корекція.
71. Демонстративна поведінка, демонстрація протесту: причини порушення та його корекція.
72. Дитяча агресивність: причини, корекція.
73. Допомога тривожним і депресивним дітям.
74. Інфантильна та конформна поведінка: причини та корекція.
75. Корекція групової поведінки.
76. Розповідь на етичну тему як метод формування свідомості.
77. Агресивна поведінка педагогів: причини виникнення та корекція порушення.
78. Назвіть та охарактеризуйте відомі вам напрямки психологічної допомоги девіантним молодшим школярам.
79. Визначте сутність різних форм профілактичної роботи з девіантними дітьми.
80. Які критерії ефективності організації профілактичної роботи щодо попередження поширення різних форм девіантної поведінки вам відомі?
81. У чому полягає сутність психологічної превенції та психологічної інтервенції?
82. Визначте, яке місце у корекційній педагогіці посідає система превентивного виховання?
83. Програма педагогічної роботи.
84. Формування учбової діяльності як завдання початкового навчання школярів.
85. Реалізація учбової діяльності в загальнонавчальних інтелектуальних уміннях.
86. Проаналізувати модель формування цілісної учбової діяльності школярів Н.Я.Чутко. Запропонувати власні приклади завдань із корекції учбової діяльності молодших школярів.
87. Особливості навчання грамоті дітей з мовленнєвими порушеннями.
88. Подати приклади корекційно-розвивальних завдань, спрямованих на розвиток і вдосконалення просторових уявлень.
89. Навести приклади корекційно-розвивальних завдань на розвиток і вдосконалення зорового сприйняття і зорового аналізу, координації в системі „око-рука”.
90. Подати приклади завдань на розвиток і вдосконалення складних за координацією рухів кісті і пальців рук. Пальчиковий ігротренінг
91. Навести приклади завдань на розвиток і вдосконалення фонематичного сприйняття, фонематичного аналізу і синтезу.
92. Казкотерапія в корекційні роботі. „Гімнастика мозку”.
93. Нетрадиційні методи в корекційній педагогіці (фітотерапія; музикотерапія; хромотерапія).
94. Критерії і методика визначення ефективності формування навчальної діяльності і корекції її недоліків.
95. Особистісно-орієнтований підхід у корекційній педагогіці.
96. Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні.
97. Передумови для забезпечення успішної інклюзії. Педагоги як провідники змін.
98. Методи формування свідомості в корекційній педагогіці.

Питання для підготовки до екзамену
«Людина у сучасному соціумі»
(для студентів спеціальності «Соціальна робота»)

1. Проблема людини та її актуалізація в сучасному суспільстві.
2. Людина як об'єкт пізнання. Науки, що вивчають людину.
3. Становлення і структура сучасного людинознавства.
4. Співвідношення конкретно-наукового та філософського (світоглядного) пізнання людини.
5. Людина як тілесно-духовна істота, її відмінність від інших живих істот.
6. Організм людини як узгоджена єдність її органів і систем.
7. Цінність та самоцінність людини.
8. Гуманізм та антигуманізм. “Золоте правило” моралі.
9. Багатоманітність проявів людської краси. Особливості проявів жіночої та чоловічої краси.
10. Краса як джерело радості і творчого натхнення, її відображення в літературі і мистецтві.
11. Природна краса. Вміння берегти і примножувати свою красу.
12. Ідеал людини. Ідеальна людина.
13. Тривалість людського життя. Довголіття та довгожителі.
14. Продовження тривалості людського життя. Здоровий спосіб життя.
15. Якість життя. Повнота і щастя життя.
16. Діяльність як спосіб існування, розвитку та самореалізації людини.
17. Цілеспрямованість та пристосувально-перетворюючий характер людської діяльності.
18. Мотивація діяльності.
19. Потреби як основа людської діяльності. Класифікація потреб.
20. Закон зростання людських потреб. Свідоме формування потреб.
21. Складність і різноманітність людської діяльності, її структура.
22. Рівні, види і форми діяльності людини.
23. Духовність як визначальна характеристика людини. Прояви людської духовності.
24. Духовний світ людини, його складність і неповторність.
25. Багатство духовного світу як показник рівня розвитку людини.
26. Бездуховність та її прояви.
27. Становлення особистості в історії суспільства. Історичні типи особистості.
28. Особливості сучасної особистості. Індивідуальне становлення особистості.
29. Соціалізація як процес засвоєння людиною соціального досвіду ід вироблення суспільно необхідних якостей.
30. Роль соціального середовища та його окремих чинників соціалізації особистості.
31. Значення самовиховання і самовдосконалення у становленні та соціалізації особистості.
32. Соціальні ролі особистості та їх зумовленість суспільством.
33. Сутність спілкування. Потреба у спілкуванні та способи її задоволення.
34. Роль спілкування у становленні та розвитку людини.
35. Традиційні та обрядові форми спілкування.
36. Пряме і опосередковане, формальне й неформальне, ділове й дружнє спілкування.
37. Вибір форм спілкування.
38. Засоби спілкування.
39. Мова як головний засіб людського спілкування.
40. Природна та штучні мови.
41. Роль міміки і жестів у спілкуванні.
42. Особливості комп'ютерного спілкування.
43. Поняття міжособистісних стосунків, їх особистості та класифікація.
44. Вплив міжособистісних стосунків на настрій, самопочуття, здоров'я людей та успішність їх діяльності. Вибірковість людських взаємин.
45. Сумісність і несумісність, симпатія та антипатія між людьми.
46. Конфлікт і злагода.
47. Причини ускладнення і шляхи поліпшення міжособистісних стосунків.
48. Неписані правила та моральні принципи взаємовідносин між друзями.
49. Стосунки між юнаками та дівчатами.
50. Дружба, закоханість, любов. Вміння подобатися і викликати постійний інтерес.
51. Багатогранність кохання.
52. Любов як один із вищих проявів людської духовності. Цінність любові.
53. Любов взаємна і без відповіді.
54. Вірність, вимогливість та відповідальність у коханні.
55. Формування та види етикету.
56. Добрі манери у взаєминах людей.
57. Культура взаємин у сім'ї.
58. Стиль стосунків у дитячих колективах.
59. Сутність і виникнення суспільства.
60. Діяльність як спосіб суспільного буття, його відмінність від буття природи.
61. Співвідношення у суспільстві суспільного буття та суспільної свідомості.
62. Соціальні інститути та суспільні відносини.
63. Різні погляди на виникнення суспільства.
64. Поняття природного середовища.
65. Роль географічного середовища в житті суспільства, його вплив на спосіб життя людей, їхню культуру та психіку, особливості і темпи історичного розвитку.
66. Вплив географічних чинників на виникнення перших цивілізацій.
67. Роль природного середовища у становленні та розвитку українського народу.
68. Демографічні процеси (відтворення і зростання народонаселення, міграції населення тощо) і демографічні проблеми.
69. Збільшення чисельності населення та зміни в темпах його приросту у процесі історичного розвитку.
70. Соціальна структура суспільства.
71. Види людських спільнот та їх відмінність від груп тварин.
72. Соціальні групи та їх класифікація (малі, середні й великі, формальні та неформальні).
73. Групові процеси та групова самосвідомість.
74. Структура малих груп і внутрішньогрупові стосунки.
75. Партнерство і конкуренція.
76. Авторитет і лідерство у групі.
77. Якості лідера.
78. Поняття сім'ї. Типологія сімей та шлюбних відносин.
79. Сутнісні характеристики сімейних стосунків.
80. Роль сім'ї у суспільстві та забезпечення процесу соціалізації.
81. Вироблення, зберігання, передача і поширення родових цінностей та традицій.
82. Критерії виділення основних сфер суспільного життя.
83. Особливості та завдання соціальної сфери суспільного життя.
84. Основні форми і характеристики (рівень життя, якість життя, соціальна інфраструктура тощо) соціального життя.
85. Економічна сфера суспільного життя (загальна характеристика) та її особливості в Україні.
86. Духовне життя суспільства, його особливості і структура.
87. Вироблення, зберігання, передача і поширення духовних цінностей.
88. Зростання ролі духовної сфери суспільного життя в умовах переходу до інформаційного суспільства.
89. Взаємозв'язок різних сфер суспільного життя.
90. Поняття суспільної свідомості.
91. Рівні (буденний і спеціалізований) та сфери (пізнавальна, художня, нормативно-регулятивна) суспільної свідомості.
92. Світогляд та ядро духовної культури і вища форма людської самосвідомості.
93. Структура та соціальні функції світогляду. Особливості моральної, естетичної, правової та політичної свідомості як нормативно-регулятивних форм суспільної.
94. Взаємодія різних сфер і форм суспільної свідомості.
95. Розмаїття визначень культури. Культура як суспільне явище і результат соціокультурної еволюції.
96. Співвідношення в культурі матеріального і духовного, загальнолюдського й етнічно-національного.
97. Мова як основа культури народу.
98. Вищі цінності світової та української національної культур.
99. Проблема збереження людської культури як одна з глобальних проблем сучасності.
100. Взаємодія культур у процесі історичного розвитку (на прикладі історії України).

Питання для підготовки до екзамену
«Дидактика»
(напряму підготовки «Початкова освіта»)

1. Предмет і функції дидактики. Становлення дидактики як науки.
2. Характеристика практичних методів навчання.
3. Змоделювати урок засвоєння нових знань.
4. Завдання сучасної дидактики початкової школи.
5. Наочні методи навчання.
6. Змоделювати урок формування умінь і навичок.
7. Види і методи дидактичних досліджень.
8. Дидактична гра як метод навчання.
9. Змоделювати урок застосування знань, умінь, навичок.
10. Інтерактивне навчання в сучасній школі.
11. Самостійна робота учнів як метод навчання.
12. Змоделювати комбінований урок.
13. Основні ланки процесу засвоєння знань.
14. Засоби навчання та вимоги до їх використання у початковій школі.
15. Змоделювати урок узагальнення і систематизації знань.
16. Особистісно орієнтована модель навчання у початковій школі.
17. Закони і закономірності процесу навчання.
18. Схема аналізу уроку.
19. Типи і структура уроків в системі розвивального навчання.
20. Характеристика наочних методів навчання.
21. Підготовка вчителя до уроку.
22. Технології особистісно орієнтованого навчання.
23. Навчальні плани для початкової школи.
24. Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання.
25. Загальні методи навчання: визначення, функції, структура.
26. Рівні навчальних досягнень учнів та критерії їх визначення.
27. Сутність, функції та структура процесу навчання.
28. Характеристика принципів навчання, поданих у класифікації О.Я. Савченко.
29. Міні-уроки у практиці Ш.О. Амонашвілі.
30. Дидактичні особливості уроків для шестирічок.
31. Проблемна ситуація. Типи проблемних ситуацій.
32. Принципи навчання в народній дидактиці.
33. Навчально-методичні комплекси для початкової школи.
34. Форми організації пошукової діяльності молодших школярів.
35. Вимоги до уроку в початковій школі.
36. Об’єкти, види, методи, форми контролю та оцінки навчальних досягнень учнів.
37. Добір змісту і методичного забезпечення уроку.
38. Типи уроків і їх структура.
39. Методика М. Монтессорі як особистісно розвивальна технологія навчання.
40. Вимоги до підручників для початкової школи.
41. Вальдорфська педагогіка як одна з технологій особистісно орієнтованого навчання.
42. Структура підручника.
43. Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності.
44. Форми навчання у народній дидактиці.
45. Навчальні програми для початкової школи.
46. Етапи процесу засвоєння знань учнями.
47. Сучасна класифікація концепцій навчання.
48. Вивчення готовності дитини до навчання – основа практичної реалізації індивідуального підходу.
49. Зробити порівняльний аналіз типових навчальних планів початкових шкіл з навчанням українською мовою та мовами національних меншин.
50. Класифікація методів навчання за характером пізнавальної діяльності учнів.
51. Екскурсія як форма навчання у початковій школі.
52. Розвивальне навчання: характеристика та особливості організації.
53. З історії форм організації навчання.
54. Принципи і правила навчання. Характеристика окремих із них.
55. Вибір учителем методів навчання.
56. Об’єкти оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.
57. Виховуючий характер навчання у початковій школі.
58. Класифікація методів навчання за логікою засвоєння знань.
59. Ш.О. Амонашвілі про оцінку навчальних досягнень шестирічок.
60. Характеристика принципу науковості навчання.
61. В.О. Сухомлинський про роль оцінки у навчанні молодших школярів.
62. Нетрадиційні уроки у початковій школі.
63. Реформування змісту початкової освіти.
64. Характеристика принципу виховуючого характеру навчання.
65. Дидактичні особливості інтегрованого уроку в початковій школі.
66. Критерії оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.
67. Характеристика принципу наочності навчання.
68. Класифікація методів навчання.
69. Дидактичні особливості інтегрованих уроків.
70. Золоте правило дидактики.
71. Проблемно-пошукове навчання та можливості його використання у початковій школі.
72. Сучасні підходи до оцінювання знань, умінь та навичок учнів.
73. Народна педагогіка про гру як метод навчання дітей.
74. Зміст освіти в початковій школі.
75. Рівні навчальних досягнень учнів та критерії їх визначення.
76. Державний стандарт загальної початкової освіти.
77. Індивідуалізація та диференціація навчання у початковій школі.

Питання для підготовки до екзамену
«Основи сценарної роботи соціального педагога»
(для студентів спеціальності «Соціальна робота»)

1. Сценарна робота в системі професійної діяльності соціального педагога.
2. Соціальний педагог як організатор, сценарист і режисер театралізованих дійств у роботі з різними соціальними групами.
3. особливості драматичного жанру.
4. Теорія драми. Тема. Ідея. Герої та їх характеристика.
5. Діалог як форма дії.
6. Конфлікт драматичного твору.
7. Композиція драми.
8. Поняття про сценарій.
9. Специфіка сценарію як різновиду драматургічного дійства. Його ідейно-тематична основа.
10. Композиція і сюжетний хід в сценарії.
11. Сценарно-режисерський задум і його вплив на використання художнього і документального матеріалу.
12. Основні етапи створення сценарію.
13. Пошуки реалізації сценарного задуму та емоційно-виразних засобів.
14. Художнє й емоційно-естетичне значення номерів у сценарії, їх взаємозв’язок.
15. Основні вимоги до експозиції, основної частини, кульмінації та фіналу сценарію.
16. Конферанс (ведучі) в сценарії театралізованого дійства.
17. Різновиди театралізованих заходів.
18. Значення театралізації в театралізованому дійстві. Види театралізації: компільована (комбінована), оригінальна, змішаного типу.
19. Особливості театралізації документального та художнього матеріалів.
20. Жанрові різновиди театралізованих дійств.
21. Особливості написання сценарію та організації проведення жанрових різновидів театралізованих дійств.
22. Вимоги до проведення театралізованих і збірних концертів, свят, шоу-програм на відзначення історичних подій та червоних дат календаря.
23. Особливості сценарію та проведення тематичного вечора, шоу-програми, театру-кафе, театралізованої акції і програми на соціальну тематику.
24.Театралізовані дійства і свята Давньої Греції.
25. Особливості проведення свят у слов’янських народів.
26. Різновиди театралізованих дійств у радянський період.
28. Різновиди театралізованих дійств у 20-30 рр. ХХ ст.
29. Особливості театралізованих дійств у післявоєнний період.
30. Різновиди театралізованих дійств 60-80 рр. минулого століття.
31. Театралізовані дійства і свята різних історичних епох як основа сучасного розвитку театралізованих заходів.
32. Театралізовані дійства. Їх вплив на розвиток і формування особистості.
Соціально-психологічні особливості театралізованих дійств та активізація учасників.
33. Виховна функція театралізованих заходів.
34. Художньо-творча діяльність як основа педагогічного процесу в роботі з різними соціальними групами.
35. Позаурочна, позакласна та позашкільна освітньо-виховна робота.
36. Свято як комплексний засіб виховання. Основні групи свят.
37. Педагогічні та психологічні аспекти організації шкільних свят.

Питання для підготовки до екзамену
«Соціально-педагогічна профілактика насильства щодо дітей»
(для студентів ІІІ курсу заочного відділення
спеціальності «Соціальна робота»)
1. Феномен насильства та жорстокого поводження з дітьми.
2. Огляд теорій вітчизняних та зарубіжних дослідників у сфері виникнення та розвитку феномену насильства щодо дітей.
3. Поширеність жорстокого поводження з дітьми в Україні та світі.
4. Насильство щодо дітей в сім’ї та його особливості.
5. Особливості осіб та родин, що допускають психологічне насильство щодо дитини.
6. Особливості осіб та родин, що допускають економічне насильство щодо дитини.
7. Особливості осіб та родин, що допускають фізичне насильство щодо дитини.
8. Особливості осіб та родин, що допускають сексуальне насильство щодо дитини.
9. Основні психологічні характеристики батьків, які застосовують насильство щодо дітей.
10. Насильство щодо дітей поза сім’єю.
11. Підходи до ґенези насильства: соціокультурний, індивідуально-психологічний та системний сімейний.
12. Фактори ризику насильства та жорстокого поводження щодо дитини.
13. Умови, за яких дію можна кваліфікувати як насильство щодо дитини.
14. Сутність циклу насильства та стадій розвитку насильства.
15. Загальні наслідки насильства для дитини, агресора та суспільства загалом.
16. Вплив жорстокого поводження на розвиток (фізичний, когнітивний, емоційний та соціальний) немовлят та дітей раннього віку.
17. Вплив жорстокого поводження на розвиток (фізичний, когнітивний, емоційний та соціальний) дітей дошкільного віку.
18. Вплив жорстокого поводження на розвиток (фізичний, когнітивний, емоційний та соціальний) молодших школярів.
19. Вплив жорстокого поводження на розвиток (фізичний, когнітивний, емоційний та соціальний) підлітків.
20. Особливості консультування з проблем попередження та подолання жорстокого поводження з дітьми.
21. Соціальний супровід сім’ї, де є жорстоке поводження з дітьми, та його особливості.
22. Характеристика фізичного насильства, його особливості.
23. Специфіка сексуального насильства над дитиною.
24. Сутність психологічного (емоційного насильства) над дітьми та його форми.
25. Особливості нехтування потребами дитини (економічне насильство).
26. Наближені та віддалені у часі наслідки насильства щодо дитини.
27. Фізичні та психологічні наслідки насильства щодо дітей.
28. Наслідки насильства щодо дітей для громади, суспільства.
29. Індикатори фізичного, сексуального, психологічного та економічного насильства над дитиною.
30. Групи індикаторів насильства щодо дітей.
31. Шляхи виявлення індикаторів насильства.
32. Принципи та етапи здійснення опитування дитини, що зазнала насильства.
33. Особливості опитування батьків та родичів дитини, що підозрюються у здійсненні жорстокого поводження з дитиною.
34. Методи діагностики насильства над дитиною: візуальні, психологічні, медичні, соціологічні, педагогічні. Особливості застосування різних методів.
35. Корекційні програми роботи з агресорами.
36. Жорстоке поводження з дитиною як правове поняття.
37. Захист дітей від насильства у міжнародному законодавстві.
38. Нормативно-правова база України щодо попередження насильства у сім’ї та жорстокого поводження з дітьми.
39. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї».
40. Міжвідомчий підхід до попередження насильства щодо дітей та його нормативно-правове підґрунтя.
41. Організації та установи, що працюють в інтересах сімей та дітей, зокрема щодо захисту дитини від жорстокого поводження.
42. Роль громадських організації у протидії жорстокому поводженню з дітьми.
43. Використання телефону довіри у системі попередження жорстокого поводження з дітьми.
44. Сімейна терапія у корекції дитячо-батькіських взаємин.
45. Сутність соціальної профілактики насильства та жорстокого поводження з дітьми.
46. Первинна, вторинна та третинна профілактика.
47. Основні принципи профілактичної діяльності.
48. Зміст та форми профілактики насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми.
49. Профілактика насильства в шкільному середовищі, запровадження просвітницько-профілактичних програм.
50. Попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми у роботі з молодим подружжям.
51. Профілактика насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми у роботі з сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах.
52. Сутність та завдання кризової інтервенції.
53. Психологічні особливості опитування дітей, які зазнали насильства.
54. Принципи спілкування фахівця з дитиною – жертвою насильства /дитиною –свідком насильства, а також її батьками.
55. Місце проведення опитування дитини (кімнати для опитування дітей, або «зелені кімнати»): внутрішнє оформлення та облаштування кімнати для опитування; технічне оснащення кімнати.
56. Етапи процесу опитування дитини та залучені до опитування особи.
57. Розгляд досвіду роботи кімнат для опитування дітей (на досвіді Польщі та України).
58. Форми та методи роботи з дітьми, що стали жертвами насильства.
59. Арт-терапія у роботі з дітьми-жертвами насильства.
60. Індивідуальна та групова робота з дітьми, які зазнали насильства.

3264
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31