Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

З курсу «Основи культури наукового мовлення»

Екзаменатор - кандидат філологічних наук,

 доцент Онищенко І.В.

1.    Поняття наукового мовлення, його ознаки, види.
2.    Сутність культури наукового мовлення.
3.    Становлення та розвиток  наукового стилю української мови.
4.    Поняття наукового стилю, його ознаки.
5.    Підстилі наукового стилю та їх жанрові різновиди.
6.    Поняття усного наукового мовлення, його ознаки, функції.
7.    Поняття писемного наукового мовлення, його ознаки, жанри.
8.    Фонетико-інтонаційні засоби наукового мовлення.
9.    Лексика і фразеологія наукового мовлення.
10.    Терміни у структурі наукового тексту.
11.    Морфологія наукового мовлення.
12.    Синтаксис наукового мовлення.
13.    Поняття наукового тексту, його ознаки
14.    Принципи укладання наукових текстів
15.    Класифікація наукових текстів.
16.    Структура писемного наукового тексту.
17.    Типи мовних висловлювань у науковому тексті.
18.    Терміни у структурі наукового тексту.
19.    Культура читання наукового тексту.
20.    Засоби фіксування інформації при читанні наукового тексту.
21.    Компресія наукового тексту.
22.    Узагальнення та «згортання» інформації наукового джерела до рівня плану.
23.    Тезування наукового тексту..
24.    Конспектування наукової інформації.
25.    Реферування наукового джерела.
26.    Анотування наукового джерела.
27.    Загальні вимоги до написання наукового тексту.
28.    Поняття наукової статті, її види, функції, структура.
29.    Підготовка і оформлення наукової статті.
30.    Сутність тез. Особливості написання тез.
31.    Наукова рецензія, її функції, особливості написання.
32.    Науковий відгук. Підготовка і написання наукового відгуку.
33.    Магістерська робота як вид навчально-дослідницьких робіт.
34.    Наукові заходи як засіб виявлення культури наукового мовлення.
35.    Поняття наукової доповіді, її ознаки, види, принципи побудови.
36.    Поняття наукового виступу.
37.    Особливості публічного виголошення наукової доповіді.
38.    Культура наукового спілкування.
39.    Науковий діалог, його особливості, мовні засоби.
40.    Наукова дискусія. Підготовка наукової дискусії.
41.    Наукова суперечка.
42.    Мовна особистість доповідача. Мовна майстерність.
43.    Культура наукового мовлення - основа професійної діяльності дослідника.
44.    Поняття електронного наукового тексту, його ознаки, функції.
45.    Електронна презентація наукового тексту як спосіб подання наукової інформації за допомогою мультимедіа-можливостей.

 

З курсу «Культура професійного педагогічного спілкування»

Екзаменатор - кандидат філологічних наук,

 доцент Онищенко І.В.

 

1. Предмет та завдання дисципліни.
2. Сутність професійно-педагогічної комунікації, її структура.
3. Функції професійно-педагогічної комунікації.
4. Поняття педагогічного спілкування.
5. Функції педагогічного спілкування.
6. Види педагогічного спілкування.
7. Структура педагогічного спілкування.
8. Педагогічний діалог, його ознаки, функції.
9. Бар'єри в педагогічному спілкуванні, їх характеристика.
10. Шляхи подолання бар'єрів у педагогічному спілкуванні.
11. Переконання у процесі комунікації. Переконуючий вплив, його структура.
12. Навіювання у процесі комунікації. Види навіювання. Самонавіювання.
13. Поняття вербальної комунікації.
14. Види вербальних засобів педагогічного спілкування, їх характеристика.
15. Усне педагогічне мовлення як вербальний засіб професійно-педагогічної комунікації.
16. Писемне мовлення вчителя як вербальний засіб професійно-педагогічної комунікації.
17. Внутрішнє мовлення як вербальний засіб професійно-педагогічної комунікації.
18. Поняття невербальної комунікації.
19. Види невербальних засобів педагогічного спілкування, їх характеристика.
20. Зовнішній вигляд і поведінка педагога.
21. Педагогічний імідж як інструмент розв'язання вчителем професійних завдань.
22. Екстралінгвістичні і просодичні засоби комунікації, їх характеристика.
23. Міміка, її різновиди.
24. Жести педагога, їх види.
25. Загальна характеристика міжособистісного спілкування.
26. Види, рівні, функції міжособистісного спілкування.
27. Міжособистісні стосунки у педагогічному колективі.
28. Взаємозв'язок між членами колективу у спільній діяльності.
29. Роль мотивації у регулюванні ефективної спільної діяльності учасників колективу.
30 .Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі.
31. Відносини керівника школи і вчителів.
32. Стилі керівництва педагогічним колективом, їх характеристика.
33. Поняття педагогічної комунікативності.
34. Сутність комунікативної культури педагога, її структура.
35. Шляхи вдосконалення комунікативної культури вчителя.
36. Ораторська майстерність педагога.
37. Культура мовлення педагога.
38. Моделі педагогічного спілкування
39. Культура слухання педагога.
40. Техніка мовлення вчителя як засіб розв'язання педагогічних завдань.
41. Способи саморегуляції педагога в професійному спілкуванні.
42. Комунікативна спрямованість реакцій учителя на затримку відповідей учнів.
43. Мовно-комунікативна компетенція вчителя початкових класів.
44. Мовленнєвий етикет вчителя початкових класів.
45. Комп'ютерні комунікації в освіті. Робота педагога з комп'ютерними мережами.
46. Електронна пошта як засіб професійно-педагогічної комунікації.
47. Телеконференції у внутрішкільній локальній комп'ютерній мережі.
48. Загальна характеристика конфлікту. Причини та функції конфліктів.
49. Структура конфлікту.
50. Динаміка конфлікту. Етапи протікання конфлікту.
51. Типологія конфліктів.
52. Особливості педагогічних конфліктів.
53. Конфлікти у системі середньої освіти.
54. Конфлікти у взаємодії вчителів і учнів, причини їх виникнення.
55. Конфлікти у системі вищої освіти, причини їх виникнення.
56. Міжособистісні конфлікти у педагогічному колективі.
57. Стилі поведінки вчителя у конфліктній ситуації.
58. Форми, варіанти і критерії завершення педагогічних конфліктів.
59. Умови і фактори розв'язання педагогічних конфліктів.
60. Методи розв'язання педагогічних конфліктів.

 

З курсу «Корекційна педагогіка»

Екзаменатор - кандидат філологічних наук,

 доцент Талаш І. О.

 

1.    Об'єкт, предмет і завдання курсу корекційна педагогіка.

2.    Взаємозв'язок корекційної педагогіки з іншими галузями знань.

3.    Становлення і розвиток корекційної педагогіки.
4.    Психолого-педагогічна сутність корекційно-педагогічної діяльності.
5.    Поняття „норма" і „аномалія" у психічному й особистісному розвитку дитини.
6.    Вікові й індивідуальні особливості дітей з відхиленнями у розвитку й поведінці.
7.    Причини й умови деформації особистості дитини.
8.    Класифікація видів відхилень у розвитку й поведінці дітей.
9.    Місце і завдання педагогічної діагностики у багаторівневій системі вивчення дитини.
10.    Педагогічна діагностика передумов шкільної дезадаптації.
11.    Педагогічна діагностика ознак адаптаційних порушень як основа індивідуалізації навчання і корекційно-розвивальної допомоги.
12.    Програма педагогічної роботи.
13.    Розвиток і вдосконалення просторового сприйняття й аналізу, просторових уявлень.
14.    Розвиток і вдосконалення зорового сприйняття й зорового аналізу, координації в системі «око-рука».
15.    Розвиток і вдосконалення складно координованих рухів кистей і пальців рук.
16.    Розвиток і вдосконалення фонематичного сприйняття, фонематичного аналізу й синтезу.
17.    Діти із затримкою психічного розвитку в загальноосвітній школі.
18.    Специфіка корекційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку.
19.    Особливості організації корекційної роботи з дітьми у класах компенсую чого навчання.
20.    Поведінка дитина як результат її взаємодії з оточуючим середовищем.
21.    Причини і типи порушень поведінки у молодших школярів.
22.    Специфічні й неспецифічні методи корекції порушень у поведінці.
23.    Педагогічна корекція деяких типових відхилень у поведінці дітей.
24.    Формування учбової діяльності як завдання початкового навчання школярів.
25.    Реалізація учбової діяльності в загально навчальних інтелектуальних уміннях.
26.    Методичне розв'язання проблеми формування учбової діяльності та корекція її недоліків у молодших школярів.
27.    Критерії й методика визначення ефективності формування учбової діяльності й корекція її недоліків.
28.    Сучасна сім'я через призму соціологічного й психологічного аналізу.
29.    Методи вивчення сім'ї й сімейних стосунків.
30.    Основні напрямки взаємодії школи й сім'ї у корекційній роботі.
31.    Програма і організація діагностичної діяльності.
32.    Навести приклади використання методів діагностичної діяльності (метод спрямованих спостережень; анкетування; бесіда; навчальний експеримент; метод вивчення групової диференціації).
33.    Форми обліку даних про динаміку особистісного розвитку дітей (щоденник спостережень; педагогічна характеристика; журнал корекційної роботи). Назвати вимоги до оформлення цих облікових документів, подати їх зразки.
34.    Подати зразки діагностичних завдань, які можна використати на етапі фронтального вивчення дітей з метою виявлення адаптаційних порушень.
35.    Театральна діяльність як засіб психодіагностики
36.    Програма педагогічної роботи.
37.    Подати приклади корекційно-розвивальних завдань, спрямованих на розвиток і вдосконалення просторових уявлень.
38.    Навести приклади корекційно-розвивальних завдань на розвиток і вдосконалення зорового сприйняття і зорового аналізу, координації в системі „око-рука".
39.    Подати приклади завдань на розвиток і вдосконалення складних за координацією рухів кісті і пальців рук. Пальчиковий ігротренінг
40.    Навести приклади завдань на розвиток і вдосконалення фонематичного сприйняття, фонематичного аналізу і синтезу. Казкотерапія в корекційні роботі. „Гімнастика мозку".
41.    Нетрадиційні методи в корекційній педагогіці (фітотерапія; музико терапія; хромотерапія)
42.    Поведінка дитини як результат її взаємодії з оточуючим середовищем.
43.    Гіперактивна, демонстративна поведінка, демонстрація протесту: причини порушення та його корекція.
44.    Дитяча агресивність: причини, корекція.
45.    Допомога тривожним і депресивним дітям.
46.    Інфантильна та конформна поведінка: причини та корекція.
47.    Корекція групової поведінки.
48.    Розповідь на етичну тему як метод формування свідомості.
49.    Агресивна поведінка педагогів: причини виникнення та корекція порушення.
50.    Формування учбової діяльності як завдання початкового навчання школярів.
51.    Реалізація учбової діяльності в загальнонавчальних інтелектуальних уміннях.
52.    Проаналізувати модель формування цілісної учбової діяльності школярів Н.Я.Чутко. Запропонувати власні приклади завдань із корекції учбової діяльності молодших школярів.
53.    Особливості навчання грамоті дітей з мовленнєвими порушеннями.
54.    Критерії і методика визначення ефективності формування навчальної діяльності і корекції її недоліків.
55.    Сучасна сім'я: соціологічний та психологічний аналіз.
56.    Методи вивчення сім'ї і родинних стосунків.
57.    Основні напрямки взаємодії школи і сім'ї у корекційній роботі.

 

З курсу «Педагогічні технології в початковій школі»

Екзаменатор - кандидат філологічних наук,

 доцент Талаш І. О.

1.    Наукові основи педагогічних технологій.
2.    Особливості, основні дидактичні принципи та структура педагогічної технології.
3.    Педагогічна технологія як шлях оптимізації процесу навчання.
4.    Реформування змісту початкової освіти.
5.    Інноваційний освітній процес в Україні.
6.    Історичні аспекти педагогічних технологій.
7.    Сутність педагогічної інноватики.
8.    Структура педагогічної інноватики.
9.    Головні ознаки педагогічної технології.
10.    Сутність і особливості педагогічних технологій.
11.    Класифікація педагогічних нововведень.
12.    Класифікація педагогічних технологій.
13.    Інструментально значущі якості педагогічних технологій.
14.    Педагогічне проектування навчальної діяльності.
15.    Управління інноваційними процесами в школі.
16.    Учень як об'єкт і суб'єкт навчального процесу.
17.    Новітній зміст діяльності вчителя.
18.    Особистість як об'єкт технологізації освіти.
19.    Сучасна класно-урочна система навчання. Сильні та слабкі боки традиційної системи навчання в початкових класах.
20.    Позиція вчителя й учня в традиційній системі навчання.
21.    Урок в початковій школі в пояснювально-ілюстративному режимі навчання.
22.    Шляхи реформування та вдосконалення традиційної системи навчання в початковій школі.
23.    Концептуальні основи проблемного та розвивального навчання, порівняти їх.
24.    Адаптивна система навчання.
25.    Критерії ефективності навчального процесу.
26.    Ігрові технології навчання й виховання.
27.    Технологія на основі опорних сигналів В.Ф.Шаталова.
28.    Технологія М.П.Щетиніна.
29.    Технологія проектного навчання.
30.    Технологія особистісно орієнтованого навчання.
31.    Технологія колективного взаємонавчання.
32.    Технологія модульного навчання.
33.    Технологія диференціації навчання.
34.    Концептуальні основи інтерактивної технології.
35.     Концептуальні основи технології ТРВЗ.
36.    Методи інтерактивної технології.
37.    Методи технології ТРВЗ.
38.    Розкрити основні концептуальні положення педагогічної технології «Створення ситуації успіху».
39.    Категорії учнів, на яких орієнтована технологія «Створення ситуації успіху».
40.    Концептуальні засади педагогічної технології «Школа успіху і радості» С.Френе, особливості змісту цієї технології.
41.    Концептуальні положення технології індивідуалізованого навчання.
42.    Психолого-педагогічні засади індивідуального навчання молодших школярів.
43.    Переваги й недоліки технології індивідуалізованого навчання.
44.    Концептуальні положення технології організації групової навчальної діяльності.
45.    Види групової навчальної діяльності.
46.    Вимоги щодо організації групової навчальної діяльності.
47.    Етапи організації групової навчальної діяльності.
48.    Концептуальні засади технології фізичного виховання дітей М.Єфименка та особливості змісту цієї технології.
49.    Особливості змісту й структури інноваційної програми «Росток».
50.    Загальна характеристику інноваційної програми «Всебічного розвитку дитини «Крок за кроком».
51.    Концептуальні положення інноваційної програми «Росток».
52.    Концептуальні положення інноваційної програми «Крок за кроком».
53.    Концептуальні засади вальдорфської педагогіки та особливості змісту цієї технології.
54.    Програмоване навчання.
55.    Гуманно-особистісна технологія Ш.Амонашвілі.

З курсу «Порівняльна педагогіка»

Екзаменатор - кандидат філологічних наук,

 доцент Талаш І. О.

 

1.    Копмаративістика як наука про порівняльний аналіз суспільних процесів, соціальних інститутів, моделей культури різних країн.
2.    Поняття порівняльної педагогіки, її мета, завдання. Предмет Предмет й об'єкт дисципліни.
3.    Порівняльна педагогіка в системі наукового сучасного знання. Знання наукових досліджень в галузі порівняльної педагогіки для розвитку педагогічної науки.
4.    Зв'язок порівняльної педагогіки з іншими науками і дисциплінами.
5.    Методологічна основа порівняльно-педагогічних досліджень. Провідні методи порівняльно-педагогічних досліджень, їх характеристика.
6.    Історія розвитку порівняльної педагогіки.
7.    Розвиток теорії дошкільного виховання у працях зарубіжних та вітчизняних учених.
8.    Особливості системи дошкільної освіти в провідних європейських країнах (Великобританія, Німеччина, Франція, Фінляндія, Болгарія, Данія, Польща, Чехія, Швейцарія, Туреччина та ін.).
9.    Особливості системи освіти в інших провідних країнах світу (США, Японія, Китай, Ізраїль та ін.).
10.    Система дошкільної освіти в Україні. Аналіз Закону України «Про дошкільну освіту». Типи дошкільних закладів України та їх функції. Програми виховання і навчання, їх аналіз.
11.    Сучасні вимоги до професійної та психолого-педагогічної підготовки вихователя. Професійно важливі психічні якості вихователя.
12.    Міжнародне співробітництво у галузі дошкільної освіти.
13.    Особливості шкільної системи освіти в провідних країнах світу (Великобританія, Німеччина, Франція, США, Японія, Австрія та ніші): структура шкільної освіти; типи і види шкільних навчальних закладів; особливості початкової освіти; особливості середньої освіти.
14.    Особливості загальної середньої освіти в Україні. Закон України «Про освіту». Концепція середньої загальноосвітньої школи в Україні. Типи навчальних закладів, їх функції. Аналіз навчальних планів та шкільних програм.
15.    Альтернативні та експериментальні школи в провідних країнах світу («Вальдорфська школа», «Дальтон-план», «Метод проектів», Школа СелестенаФрене, система Марії Монтессорі та ін.).
16.    Експериментальні школи в Україні.
17.    Приватні навчальні заклади, їх місце і роль в системі шкільної освіти, особливості функціонування.
18.    Позашкільні дитячі установи, їх види, особливості функціонування.
19.    Загальна характеристика розвитку вищої школи. Основні проблеми вищої школи. Університет як основний тип вищого навчального закладу в розвинених країнах світу.
20.    Особливості розвитку вищої освіти в провідних країнах світу (Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія, Ірландія, Австрія, США, Японія, Австралія та інші): структура вищої освіти в певній країні; типи і види вищих навчальних закладів; особливості навчання у вищих навчальних закладах; особливості вступу до вищого навчального закладу.
21.    Сучасні вища школа в освітній системі України.
22.    Державні стандарти вищої освіти, їх складові.
23.    Мета, завдання, типи вищих навчальних закладів України.
24.    Форми, методи і засоби навчання у вищій школі України.
25.    Система аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів.
26.    Дистанційне навчання в системі вищої освіти, його особливості. Технологія організації дистанційного навчання.
27.    Учитель як ключова постать в освіті. Соціальна значущість професії педагога. Забезпеченість навчальних закладів педагогічними кадрами.
28.    Загальна характеристика розвитку педагогічної освіти у різних країнах світу.
29.    Особливості підготовки педагогічних кадрів у провідних країнах світу (Великобританія, Німеччина, Франція, США, Японія та інші).
30.    Умови праці сучасного вчителя в різних країнах світу.
31.    Учительство як професійна група. Діяльність педагогічних асоціацій, спілок, товариств, об'єднань.

 

З курсу «Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ»

Екзаменатор - кандидат педагогічних наук,

 доцент Марків В.М.

1.    Розкрийте основні принципи керівництва ВНЗ.
2.    Що входить до компетенції вченої ради ВНЗ?
3.    З якою метою створюється наглядова рада в національному ВНЗ?
4.    Назвіть функції та напрями діяльності органів громадського самоврядування.
5.    Які функції і напрями діяльності органів студентського самоврядування?
6.    У чому сутність спеціалізації навчання у вищій школі?
7.    Які тенденції розвитку процесу підготовки фахівців окреслені в Національній доктрині розвитку освіти?
8.    У чому мають виявлятися державні стандарти вищої освіти в Україні? Як це має досягатися?
9.    Що являє собою навчальний план? Окресліть особливості його побудови.
10.    Назвіть загальні положення визначення змісту й організації навчального процесу в сучасній вищій школі.
11.    Дайте характеристику основних циклів навчальних дисциплін вищої школи.
12.    Визначте сильні і слабкі місця в загально педагогічній підготовці сучасних фахівців у ВНЗ.
13.    Що таке навчальна програма і які вимоги до її структурної побудови?»
14.    Які дидактичні вимоги висуваються до упорядкування підручників і навчальних посібників для ВНЗ? Схарактеризуйте з цього погляду один із підручників для вищої школи, якими ви користуєтеся?
15.    З'ясуйте основні вимоги до організації та проведення заліків і екзаменів у ВНЗ.
16.    Яке місце займає науково-дослідна робота в системі професійної підготовки?
17.    Назвіть основні форми і види наукової роботи студентів.
18.    Проаналізуйте основні методи науково-дослідної роботи.
19.    У чому має виявлятися системність в організації науково-дослідної роботи студентів?
20.    Якою має бути структура курсової, дипломної роботи?
21.    Назвіть основні етапи роботи над кваліфікаційним дослідженням?
22.    У чому сутність тестових методів дослідження?
23.    Назвіть методи, які доцільно використовувати при вивченні індивідуальних особливостей розвитку особистості.
24.    У чому полягає комплексний характер дослідження педагогічних явищ?
25.    У чому ви вбачаєте головне завдання виховання особистості? Які складові мають забезпечувати реалізацію цих завдань?
26.    Розкрийте зміст національного виховання.
27.    У чому ви вбачаєте зв'язок між потребами і мотивами виховання? Які потреби і мотиви були провідними на певних етапах вашого становлення як особистості?
28.    Розкрийте сутність компонентів процесу виховання.
29.    Назвіть основні принципи виховання. Сформулюйте правила реалізації вимог 3-4 принципів виховання.
30.    У чому ви вбачаєте зв'язок між змістом національного виховання і менталітетом українців?
31.    Дайте характеристику основних методів виховання студентів.
32.    Чи тотожні поняття „освіченість" і „вихованість"? Аргументуйте свої міркування.

З курсу «Школознавство»

Екзаменатор – старший викладач

Зичков А.К.

1.Принципи управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами.

2.Методи управління.

3.Функції управління.

4.Структура органів управління освітою.

5.Основи наукової організації праці в загальноосвітньому навчально-виховному закладі.

6.Завдання та зміст методичної роботи.

7.Форми методичної роботи з учителями , їх характеристика.

8.Організація методичної роботи в гімназіях і ліцеях.

9.Організація методичної роботи з учителями початкових класів мало комплектних шкіл.

10.Організація методичної роботи на діагностичній основі .

11.Функціональні обов’язки директора загальноосвітнього навчально-виховного закладу, його заступників.

12.Планування роботи загальноосвітнього навчально-виховного закладу.

13.Облік роботи загальноосвітнього навчально-виховного закладу.

14.Атестація педагогічних працівників.

15.Особливості керівництва навчально-виховною роботою в початковій школі.

16.Навчально-матеріальна база школи.

17.Зміст внутрішньошкільного контролю, вимоги до нього.

18.Види і методи внутрішньошкільного контролю.

19.Організація внутрішньошкільного контролю в загальноосвітньому навчально-виховному закладі.

20.Поняття про передовий педагогічний досвід.

21.Критерії оцінки передового педагогічного досвіду.

22.Виявлення та вивчення передового педагогічного досвіду.

23.Впровадження в практику передового педагогічного досвіду та педагогічної науки.

24.Структура шкільної інспекції.

25.Зміст роботи шкільної інспекції.

26.Особливості організації та проведення інспектування.

27.Ліцензування та атестація загальноосвітніх навчально-виховних закладів.

541
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31