Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

З курсу «Педагогіка»

 1. Педагогіка як наука і навчальна дисципліна.
 2. Предмет і завдання її, функції, етапи розвитку.
 3. Основні категорії педагогіки.
 4. Зв'язок педагогіки з іншими науками.
 5. Методологічні основи педагогіки.
 6. Система педагогічних наук.
 7. Методи науково-педагогічних досліджень.
 8. Етапи педагогічного дослідження.
 9. Види наукових досліджень у педагогіці.
 10.  Поняття особистості. Ознаки, що характеризують особистість.
 11.  Розвиток особистості.
 12.  Закономірності та рушійні сили розвитку особистості.
 13.  Соціалізація і становлення особистості.
 14.  Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості.
 15.  Суть педагогічного процесу.
 16.  Рушійні сили педагогічного процесу.
 17.  Педагогічний процес як система.
 18.  Цілісність педагогічного процесу.
 19.  Закономірності педагогічного процесу.
 20.  Організація педагогічного процесу.
 21.  Поняття змісту освіти.
 22.  Характеристика навчальних планів, програм та підручників.
 23.  Рівні освіти у сучасній Україні. Дошкільна освіта.
 24.  Рівні освіти у сучасній Україні. Початкова освіта.
 25.  Рівні освіти у сучасній Україні. Повна загальна середня освіта.
 26.  Рівні освіти у сучасній Україні. Професійно-технічна освіта.
 27.  Рівні освіти у сучасній Україні. Повна вища освіта.
 28.  Роль і місце вчителя у формуванні особистості школяра.
 29.  Поняття дидактики.
 30.  Процес навчання.
 31.  Функції процесу навчання.
 32.  Структура діяльності вчителя в навчальному процесі, основні види, специфіка.
 33.  Педагогічні вміння вчителя-вихователя (сегустивні, прикладні, вміння в галузі педагогічної техніки).
 34.  Функції вчителя (організаторська, оберігаючи, інформуюча).
 35.  Педагогічні вміння вчителя-вихователя (дидактичні, перцептивні, пізнавальні).
 36.  Функції вчителя (виховна, навчальна).
 37.  Поняття методів навчання та їх класифікація.
 38.  Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; методи стимулювання навчальної діяльності; методи контролю і самоконтролю у навчанні.
 39.  Вибір методів навчання.
 40.  Поняття про форми організації навчання.
 41.  Урок як основна форма організації навчання.
 42. Позаурочні форми навчання.
 43.  Засоби навчання.
 44.  Використання комп'ютерної техніки у навчанні.
 45.  Виховання в цілісному педагогічному процесі. Суть процесу виховання.
 46.  Процес виховання як система.
 47.  Етапи процесу виховання.
 48.  Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми. Закони і закономірності становлення особистості.
 49.  Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості.
 50.  Поняття про зміст виховання.
 51.  Основні напрями виховання: розумове, моральне, фізичне, трудове, громадянське, екологічне, статеве, правове, естетичне.
 52.  Поняття методу та прийому виховання.
 53.  Характеристика основних груп методів виховання.
 54.  Виховання особистості в колективі.
 55.  Поняття колективу: суть, ознаки, функції, структура. Шляхи згуртування колективу.
 56.  Органи учнівського самоврядування.
 57.  Виховний вплив колективу.
 58.  Завдання і функції класного керівника.
 59.  Планування роботи класного керівника.
 60.  Родинне виховання особистості.
 61.  Завдання, зміст і методика виховання дітей в сім'ї.
 62.  Шляхи підвищення педагогічних знань батьків.
 63.  Види й методи роботи з батьками учнів.
 64.  Національна своєрідність виховання.
 65.  Сутність педагогічної технології і діяльність вчителя.
 66.  Сутність поняття «педагогічна технологія».
 67.  Основні підходи до визначення «педагогічних технологій», генезис їх розвитку.
 68.  Освітні, педагогічні та навчальні технології, їх взаємозалежність та взаємозв'язок.
 69.  Структура педагогічної технології, її основні аспекти та умови побудови.
 70.  Технологія конструювання педагогічного процесу.
 71.  Технологія здійснення педагогічного процесу.
 72.  Технологія діагностики педагогічного процесу.
 73.  Сутність і загальні принципи управління педагогічними системами.
 74.  Сутність поняття «педагогічна система».
 75.  Принципи управління освітою.
 76.  Взаємодія соціальних інститутів в управлінні педагогічною системою.
 77.  Поняття про управління, менеджмент, внутришкільне управління, педагогічний менеджмент.
 78.  Структура управління освітою в Україні.
 79.  Значення методичної роботи для підвищення рівня професійної підготовки вчителя.
 80.  Підвищення кваліфікації і атестація педагогічних працівників.
 81.  Історія освіти і педагогічної думки як галузь наукового знання.
 82.  Виховання і педагогічна думка в епоху Відродження.
 83.  Становлення і розвиток зарубіжної педагогічної науки і практики у 17-19 століттях.
 84.  Реформаторська педагогіка зарубіжних країн у кінці 19-20 ст.
 85.  Освіта і педагогічна думка в Україні (від Київської Русі до початку 20 століття).
 86.  Сучасні тенденції розвитку освіти в світі.

 

З курсу «Вступ до спеціальності»

Спеціальність «Соціальна педагогіка»

1. Наукова організація праці студента. ЇЇ основні складові.

2. Психологічні механізми засвоєння інформації.

3. Сприймання, осмислення та запам'ятовування навчальної інформації.

4. Організація самостійної роботи студента. Правила конспектування.

5. Особливості взаємодії особистості та соціуму.

6. Причини загострення соціальних проблем в Україні.

7. Провідні напрями соціальної політики в Україні.

8. Роль соціального педагога в розв'язанні соціальних проблем суспільства.

9. Поняття про соціальне виховання. Мета та завдання соціального виховання.

10. Принципи соціального виховання.

11. Єдність біологічних та соціальних факторів у процесі соціальної адаптації особистості.

12. Основні напрями організації процесу соціального виховання.

13. Поняття «соціально-педагогічна діяльність» та «соціально-педагогічна робота».

14. Структура соціально-педагогічної діяльності (об'єкти, суб'єкти, ресурсне забезпечення).

15. Сфери та напрямки здійснення соціально-педагогічної діяльності (соціальна профілактика, соціальне обслуговування, соціальні послуги, соціальна допомога, соціальна реабілітація).

16. Принципи соціально-педагогічної діяльності.

17. Професійний портрет соціального педагога та його призначення

18. Загальна характеристика соціального педагога. Основні функції його діяльності.

19. Система базових теоретичних знань та професійних вмінь соціального педагога.

20. Особистісні якості спеціаліста соціально-педагогічної діяльності.

21. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України.

22. Клієнти соціально-педагогічної роботи як вразливі верстви населення.

23. Поняття об'єкта соціально-педагогічної роботи.

24. Причини появи понять «маргіналізовані верстви», «соціально виключені діти», «соціальні сироти».

25. Характеристика групи потенційних клієнтів соціального педагога, особливості їх життєдіяльності.

26. Основні причини, через які людина стає потенційним клієнтом соціального педагога.

27. Професійні ролі соціального педагога.

28. Поняття соціальних ролей соціального педагога у професійній діяльності.

29. Група практичних ролей соціального педагога:мета посередницьких ролей;роль експерта та аналітика в соціальній роботі з конкретною особистістю;група управлінських та сервісних ролей соціального педагога.

30. Призначення кожної з груп ролей.

31. Професійно-етичний кодекс діяльності соціального педагога.

32. Етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи.

33. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога.

34. Норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи стосовно: професії;колег;клієнтів;взаємодіючих організацій.

35. Перспективи розвитку соціально-педагогічної роботи в Україні.

36. Провідні напрями соціальної політики в Україні.

37. Інноваційні форми роботи соціального педагога у сферах:освіти;охорони здоров'я;соціального захисту населення;соціального розвитку та становлення молоді;охорони правопорядку.

38. Волонтерський рух в Україні.

39. Виховні можливості соціальних інституцій у формуванні особистості.

 

З курсу «Модульно-рейтингова технологія вивчення психолого-педагогічних дисциплін»

1.      Болонський процес як засіб інтеграції й демократизації вищої освіти.

2.      Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої освіти.

3.      Особливості системи вищої освіти в країнах Європи, Азії та Америки.

4.      Вища освіта України і Болонський процес.

5.      Принцип модульності в історії освіти.

6.      Характерні риси модульного навчання.

7.      Принципи модульного навчання.

8.      Принципи і правила побудови модульних програм.

9.      Визначення структури модульної програми й окремих модулів.

10.  Формування змісту модулів.

11.  Забезпечення зворотного зв'язку. Методика побудови тестів.

12.  Інноваційні педагогічні технології активізації навчання.

13.  Методи та форми активізації навчального процесу.

14.  Організація проблемного навчання.

15.  Застосування методу згорнутих інформаційних структур.

16.  Технологія ситуаційного навчання.

17.  Критична (екстремальна) ситуація.

18.  Технологія повного засвоєння знань.

19.  Гармонізація лекційно-семінарської та кредитно-модульної систем як засіб забезпечення якісної педагогічної освіти.

20.  Інтеграційні процеси в системі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів.

21.  Методика організації практичних і семінарських занять.

22.  Методика оцінювання знань, умінь і навичок.

23.  Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів.

24.  Дистанційна система освіти.

25.  Які, на вашу думку, причини запровадження Болонського процесу в Україні? Порівняйте їх з причинами запровадження Болонського процесу в європейських країнах, зробіть відповідні висновки й узагальнення.

26.  Дайте оцінку досягненням в системі вищої освіти України в світлі запланованих реформ, пов'язаних з Болонським процесом. На вашу думку, чи є проблеми в системі освіти щодо реалізації реформ? Якщо є, то з чим це пов'язано?

27.  Проаналізуйте, наскільки принципи Болонського процесу реалізовані в системі вищої освіти України?

28.  Які з пріоритетних напрямків розвитку європейської освіти, визначених міністрами освіти 46 країн-учасниць Болонського процесу в квітні 2009 року на наступне десятиліття, на вашу думку, будуть реалізовані в системі освіти України успішно, а реалізація яких буде утруднена? Чому?

29.  Порівняйте модульне навчання з традиційним. У чому їх принципова різниця? Чи є спільні риси? Якщо є, то які?

30.  Яким чином співвідносяться принципи модульного навчання з процесом побудови модульних програм?

31.  З яких етапів складається процес формування змісту модулів? Як ці етапи співвідносяться між собою? Яким чином реалізуються принципи модульного навчання на кожному етапі формування змісту модулів?

32.  Здійснити порівняльний аналіз дидактичних засобів модульного й традиційного навчання. Зробити відповідні висновки й узагальнення.

33.  Проаналізуйте, які особливості організації роботи студентів у системі модульного навчання порівняно з традиційним. Зробіть відповідні висновки й узагальнення.

34.  Порівняйте методику рейтингового оцінювання з методикою оцінювання навчальних досягнень в традиційній системі. Назвати переваги й недоліки методики рейтингового оцінювання. Проаналізуйте, які фактори впливають на вибір методів навчання в системі ЄКТС. Запропонуйте критерії вибору методів навчання в системі ЄКТС.

35.  Проаналізуйте засоби активізації навчання. Яке співвідношення традиційних й інноваційних методів навчання в системі ЄКТС?

36.  Проаналізуйте, які методи із наведених технологій, доцільно використовувати на семінарських, а які на практичних заняттях:технологія роботи в малих групах;технологія колективно-групового навчання;технологія ситуативного моделювання;технологія опрацювання дискусійних питань.

37.  Які причини зумовили необхідність реформування системи підготовки майбутніх учителів?

38.  Як реалізовані принципи сучасної підготовки вчителя в концепції оновлення підготовки на основі інноваційних технологій?

39.  Проаналізуйте суть інтеграційних процесів в системі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів, дайте їм оцінку з позицій сучасного стану вищої освіти.

 

З курсу «Теорія виховання»

1. Охарактеризуйте внутрішні та зовнішні суперечності процесу виховання.

2. Проаналізуйте та визначте особливості кожного з етапів процесу виховання.

3. Визначте завдання фізичного виховання, вкажіть на шляхи і засоби їх реалізації у навчально-виховному процесі.

4. Розкрийте зміст таких понять: мета виховання, загальна мета виховання, головна мета національного виховання.

5. Визначте співвідношення понять «виховання» і «педагогічний процес».

6. Охарактеризуйте провідну роль виховання у розвитку особистості.

7. Розкрийте єдність і взаємозв'язок об'єктивних і суб'єктивних чинників виховання.

8. Розкрийте фактори, що впливають на формування мети виховання.

9. Розкрийте ваше розуміння провідних орієнтирів і основних напрямків виховного процесу у сучасному суспільстві: формування народного світогляду і забезпечення інтелектуального розвитку особистості.

10. Визначте різницю між поняттями «навчально-виховний процес» і «педагогічний процес».

11. Назвіть терміни, якими у педагогіці позначається взаємна активність вихователів і вихованців.

12. Розкрийте сутність рушійної сили педагогічного процесу.

13. Розкрийте сутність компонентів педагогічного процесу.

14. Охарактеризуйте закономірності педагогічного процесу.

15. Розкрийте сутність дії рушійної сили виховання.

16. Поясніть сутність мотивів виховання, дайте характеристику їх видів.

17. Окресліть особливості діяльності педагогів, спрямовані на формування у дітей доцільних мотивів виховання.

18. Поясніть, чому педагогічний процес не можна зводити лише до навчання чи виховання.

19. Розкрийте сутність педагогічної діагностики.

20. Поясніть, чим зумовлена специфіка педагогічного процесу.

21. Охарактеризуйте сутність групи методів формування свідомості особистості.

22. Визначте вимоги щодо проведення бесіди з учнями.

23. Поясніть, чому особливу трудність для педагога викликає індивідуальна бесіда.

24. Назвіть умови, яких необхідно дотримуватись при використанні методів формування свідомості особистості.

25. Наведіть приклади використання методу формування свідомості в роботі учителя.

26. Визначте сутність та особливості методу формування свідомості.

27. Визначте сутність та особливості методів стимулювання поведінки і діяльності вихованця.

28. Наведіть приклад використання методів стимулювання поведінки і діяльності вихованців у роботі вчителя.

29. Обґрунтуйте важливість методів, які виконують функції регулювання, коригування і стимулювання поведінки і діяльності.

30. Поясніть, чому поширеною формою масової виховної роботи є читацька конференція?

31. Охарактеризуйте основні принципи ефективності організації позакласної виховної роботи.

32. Назвіть найбільш поширені форми масової, групової та індивідуальної роботи.

33. Схарактеризуйте форми роботи у позашкільній виховній роботі.

34. Схарактеризуйте масові форми виховної позакласної роботи.

35. Схарактеризуйте групові форми виховної позакласної роботи?

36. Розкрийте сутність позашкільних форм виховання.

37. Сформулюйте основні ознаки колективу.

38. Сформулюйте основні показники сформованості учнівського колективу.

39. Охарактеризуйте поширені моделі розвитку взаємовідносин між особистістю і колективом.

40. Назвіть функції колективу.

41. Розкрийте сутність законів життя дитячого колективу.

42. Проаналізуйте стадії розвитку колективу.

43. Назвіть основні засоби фізичного виховання у початкових класах.

44. Проаналізуйте основні методи фізичного виховання у початкових класах.

45. Назвіть засоби фізичного виховання, які, на ваш погляд, є найбільш ефективними.

46. Назвіть фактори, які впливають на формування мети виховання.

47. Розкрийте сутність національної системи виховання.

48. Розкрийте шляхи формування духовних цінностей людини.

49. Схарактеризуйте національні традиції, звичаї та обряди, їх виховну роль.

50. Розкрийте роль педагога в реалізації національної освіти на сучасному етапі.

51. Розкрийте сутність процесу виховання, його рушійні сили. Назвіть компоненти виховного процесу, вкажіть на взаємозв'язки між ними.

52. Обґрунтуйте взаємозв'язок закономірностей виховання.

53. Розкрийте сутність методів заохочення і покарання. Назвіть види заохочень і покарань, що використовуються у загальноосвітніх навчально-виховних закладах.

54. Назвіть позашкільні дитячі виховні заклади, вкажіть на зміст і напрямки їх роботи.

55. Вкажіть на особливості розвитку і керівництва первинним дитячим колективом, який перебуває на 1 і 2 стадіях розвитку.

56. Розкрийте чинники, якими зумовлені мета і зміст національного виховання.

57. Розкрийте сутність всебічного гармонійного розвитку особистості.

58. Визначте основні завдання трудового виховання та шляхи їх реалізації у навчально-виховному процесі.

59. Розкрийте сутність методу переконання. Перелічіть шляхи і прийоми реалізації його вимог.

60. Окресліть шляхи і форми забезпечення єдності дій школи і сім'ї у вихованні дітей. Визначте систему підвищення педагогічної культури батьків.

61. Назвіть обов'язки, напрямки, засоби і форми роботи класного керівника, спрямовані на виховання учнів.

62. Схарактеризуйте принципи національного виховання. Розкрийте вимоги і особливості реалізації принципів народності, демократизації, природовідповідності, гуманізації.

63. Визначте завдання естетичного виховання та окресліть шляхи реалізації їх у навчально-виховній роботі.

64. Розкрийте сутність понять: методи, прийоми і засоби виховання. Вкажіть на вимоги методів прикладу і вправ.

65. Проаналізуйте вимоги принципів виховання: неперервності, індивідуалізації та диференціації, єдності виховання і життєдіяльності.

66. Визначте місце і роль батьків у системі виховання дітей. Окресліть систему роботи, скеровану на педагогізацію батьків.

67. Визначте вимоги принципів виховання: етнізації, послідовності і систематичності, культуровідповідності. Проаналізуйте особливості реалізації їх вимог.

68. Розкрийте закономірності національного виховання, поясніть їх сутність.

69. Вкажіть на завдання морального виховання та поясніть особливості реалізації їх вимог у навчально-виховній роботі.

70. Визначте функції діяльності класного керівника, позначте напрямки та форми його роботи з вихованцями.

71. Розкрийте сутність педагогічного спілкування, поясніть його рівні і стилі.

72. Розкрийте сутність взаємозв'язків між загальною і політехнічною освітою та трудовим вихованням і профорієнтацією.

73. Розкрийте завдання розумового виховання. Визначте шляхи, засоби та форми їх реалізації в навчально-виховній роботі.

74. Окресліть вимоги до батьків як вихователів. Розкрийте роль сім'ї у розв'язанні завдань фізичного і трудового виховання.

75. Дайте характеристику документів, якими визначається діяльність загальноосвітніх навчально-виховних закладів.

76. Розкрийте сутність поняття «колектив», назвіть види колективу. Визначте умови ефективності розвитку і становлення дитячого колективу.

77. Розкрийте сутність концепцій виховання: прагматизм, екзистенціалізм, неотомізм, монархічно-релігійна, тоталітарно-класово-партійна, національно-демократична.

78. Проаналізуйте особливості взаємозв'язків між трудовим, фізичним та естетичним вихованням.

79. Розкрийте сутність дії рушійної сили виховання. Поясніть сутність мотивів виховання, дайте характеристику їх видів.

80. Окресліть особливості діяльності педагогів, спрямовані на формування у дітей доцільних мотивів виховання.

81. Розкрийте сутність педагогічного спілкування, визначте функції та умови його ефективності.

82. Вкажіть на принципи керівництва шкільною справою. Поясніть структуру управління системою освіти в Україні.

83. Розкрийте зміст національного виховання.

84. Розкрийте взаємозумовленість загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей у системі формування особистості.

85. Поясніть сутність методів формування умінь і навичок поведінки  особистості.

86. Розкрийте взаємозв'язок між закономірностями, принципами і методами виховання.

87. Назвіть особливості розвитку дитячого колективу на 2-й і 3-й стадіях.

88. Окресліть систему управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами.

89. Розкрийте педагогічні умови успішності розвитку дитячого колективу.

90. Вкажіть на функціональні обов'язки і права учасників навчально-виховного процесу в навчально-виховних закладах.

 

З дисципліни «Методи науково-педагогічних досліджень»

 

1.      Сутність і зміст науки.

2.      Специфіка наукового світогляду.

3.      Пізнання. Специфіка наукового пізнання.

4.      Структура науки.

5.      Особливості сучасної науки.

6.      Комплексний підхід.

7.      Системний підхід.

8.      Холістичний підхід.

9.      Діалектичний підхід.

10.  Синергетичний підхід.

11.  Діяльнісний підхід.

12.  Аксіологічний підхід.

13.  Культурологічний підхід.

14.  Тріадний підхід.

15.  Принцип об'єктивності.

16.  Принцип історизму.

17.  Термінологічний принцип.

18.  Когнітивний принцип.

19.  Принцип взаємозв'язку теорії з практикою.

20.  Принцип сходження від абстрактного до конкретного.

21.  Принцип єдності історичного і логічного.

22.  Поняття методу й методики.

23.  Емпіричні й теоретичні методи наукового дослідження.

24.  Аналітичні методи наукового дослідження.

25.  Синтезуючі методи наукового дослідження.

26.  Методи емпіричного дослідження.

27.  Методи економічного дослідження. Математичні методи.

28.  Методи науково-психологічного дослідження.

29.  Соціологічні методи наукового дослідження.

30.  Методи наукових досліджень у галузі педагогіки.

31.  Критерії й способи оптимального навчання.

32.  Методика вибору оптимального варіанту навчання.

33.  Основні види педагогічного досвіду та його функції в науковому дослідженні.

34.  Вивчення передового досвіду.

35.  Методологія педагогічного дослідження.

36.  Логічна структура педагогічного дослідження.

37.  Технологія й процедура педагогічного дослідження: проблема й тема педагогічного дослідження; вибір об'єкта, предмета, проблеми й мети дослідження; формулювання завдань й гіпотези дослідження; вибір методів дослідження.

38.  Критерії успішності дослідження й моніторинг процесу й результатів дослідження.

39.  Класифікація методів наукового дослідження.

40.  Вивчення літератури та інших джерел.

41.  Метод педагогічного спостереження.

42.  Методи бесіди, інтерв'ювання, анкетування.

43.  Метод тестів.

44.  Методи рейтингу та самооцінки.

45.  Метод «педагогічного консиліуму».

46.  Метод педагогічного експерименту.

47.  Застосування статистичних методів дослідження.

48.  Метод теоретичного аналізу й синтезу.

49.  Методи абстрагування й конкретизації.

50.  Метод сходження від абстрактного до конкретного.

51.  Методи моделювання.

52.  Метод графів.

53.  Дайте визначення поняття «педагогічний досвід». Яке місце посідає вивчення педагогічного досвіду в педагогічному дослідженні?

54.  Охарактеризуйте джерела й методи вивчення зразків навчально-виховної діяльності різних категорій працівників школи й органів народної освіти.

55.  Охарактеризуйте прийоми фіксування й обробки фактів, що розкривають зміст педагогічного досвіду.

56.  Що, на Вашу думку, позначає твердження: узагальнити досвід школи, окремого учителя?

57.  Які характерні ознаки, види та критерії передового педагогічного досвіду?

58.  Назвіть етапи вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

59.  Загальна логіка й структура студентського педагогічного дослідження.

60.  Організація конкретних наукових досліджень студентів на допомогу школі та педагогічному вузу.

61.  Оформлення підсумків наукової роботи з педагогіки.

 

З курсу «Дидактика»

1.     Предмет і функції дидактики. Становлення дидактики як науки.

2.     Види й методи дидактичних досліджень.

3.     Державний стандарт загальної початкової освіти.

4.     Зміст освіти в початковій школі.

5.     Диференціація та індивідуалізація навчання в початковій школі.

6.     Завдання сучасної дидактики початкової школи.

7.     Наочні методи навчання.

8.     Практичні методи навчання.

9.     З історії форм організації навчання.

10. Самостійна робота молодших школярів як метод навчання.

11.  Інтерактивні методи та прийоми навчання.

12.  Підручники для школи першого ступеня.

13.  Ігрова діяльність як метод навчання і розвитку.

14.  Методи формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності.

15.  Дидактичні вимоги до підготовки і проведення уроку в першому класі.

16.  Вальдорфська педагогіка як одна з технологій особистісно орієнтованого навчання.

17.  Вибір учителем методів навчання.

18.  Основні ланки процесу засвоєння знань.

19.  Екскурсія як форма навчання в початковій школі.

20.  Засоби навчання та вимоги до їх використання в початковій школі.

21.  Виховуючий характер навчання в початковій школі.

22.  Змоделювати урок засвоєння нових знань (за В.О. Онищуком).

23.  Засоби навчання та вимоги до їх використання у початковій школі.

24.   Розвивальне навчання: характеристика та особливості організації.

25.  Класифікація методів навчання за логікою засвоєння знань.

26.  Змоделювати урок формування вмінь і навичок (урок закріплення) за В.О. Онищуком).

27.  Форми організації пошукової діяльності молодших школярів.

28.  Вимоги до уроку в початковій школі.

29.  Підручник у системі навчально-методичного комплексу.

30.  Форми навчання у народній дидактиці.

31.  Характеристика принципу науковості навчання.

32.  Сучасна класифікація концепцій навчання.

33.  Особистісно орієнтована модель навчання у початковій школі.

34.  Змоделювати урок застосування знань, умінь і навичок (за В.О. Онищуком).

35.  В.О. Сухомлинський про роль оцінки у навчанні молодших школярів.

36.  Алгоритм підготовки вчителя до проведення уроку.

37.  Вивчення готовності дитини до навчання - основа практичної реалізації індивідуального підходу.

38.  Закони і закономірності процесу навчання.

39.  Методика М. Монтессорі.

40.  Змоделювати урок узагальнення і систематизації знань (урок повторення), (підсумковий) (за В.О. Онищуком).

41.  Схема аналізу уроку.

42.  Підготовка вчителя до уроку.

43.  Характеристика наочних методів навчання.

44.  Базовий навчальний план початкової освіти.

45.  Навчальні плани та програми для початкової школи.

46.  Змоделювати урок перевірки знань, умінь і навичок (контрольний урок)  (за В.О. Онищуком).

47.  Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання.

48.  Загальні методи навчання: визначення, функції, структура.

49.  Дидактичні вимоги до організації контрольно-оцінювальної діяльності вчителя.

50.  Навчально-методичні комплекси для початкової школи.

51.  Нетрадиційні уроки в початковій школі.

52.  Аналіз навчальних планів і навчальних програм для початкової школи.

53.  Рівні навчальних досягнень учнів та критерії їх визначення.

54.  Поняття «сучасний урок». Класифікація уроків.

55.  Специфіка побудови уроків у класах-комплектах.

56.  Сутність, функції та структура процесу навчання.

57.  Змоделювати комбінований урок (за В.О. Онищуком).

58.  Характеристика принципів навчання, поданих у класифікації О.Я. Савченко.

59.  Типи уроків і їх структура.

60.  Міні-уроки у практиці Ш.О. Амонашвілі.

61.  Об'єкти, види, методи форми контролю та оцінки навчальних досягнень молодших школярів.

62.  Дидактичні особливості уроків у 1 класі.

63.  Проблемна ситуація. Типи проблемних ситуацій.

64.  Принципи навчання в народній дидактиці.

65.  Народна педагогіка про гру як метод навчання дітей.

66.  Компетентнісний підхід до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.

67. Особливості організації самостійної роботи в початковій школі.

68.  Особливості використання проблемного навчання на уроках в початковій школі.

69.  Характеристика основних етапів комбінованого уроку.

70.  Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів. Державна підсумкова атестація.

71.  Сучасні вимоги до уроку: організаційні, дидактичні, психологічні, етичні, гігієнічні.

72.  Види контролю. Їх характеристика. Методи контролю.

 

З курсу «Історія педагогіки»

1.      Народно-педагогічні уявлення населення України в період палеоліту.

2.       Формування етнопедагогічних уявлень людності України в період неоліту і трипільської культури.

3.       Виховання, освіта в Україні докняжої доби.

4.       Педагогічні пам'ятки часів Київської України - Русі.

5.       Шкільництво в Київській Україні - Русі та його характеристика.

6.       Виховання й школа України в період її поневолення/ друга Пол. XIII - перша половина ХУІІ ст./

7.       Українська педагогічна думка у ХУ ст. Педагогічні погляди Ю.Драгоманова, П.Русина, І.Вишневського.

8.       Школа і освіта в Україні за часів польсько-шляхетської поневолення. Католицькі школи, їх роль у денаціоналізації українського народу.

9.       Діяльність братських шкіл України. Вплив братських шкіл на формування педагогічних ідей Я.А.Коменського.

10.     Розвиток української гуманістичної педагогіки вчителями братських шкіл /Г.Смотрицький, К.Ставровецький, Л.Зизаній, І.Борецький, П.Беринда, М.Смотрицький/.

11.     Києво-Могилянська колегія /1632-1689 рр./ та Академія /1689-1819 рр./ як всеукраїнський культурно-освітній центр. Науково-педагогічна і полемічна думки.

12.     Освіта і педагогічна думка в Україні за часів козацької республіки і Гетьманщини.

13.     Розвиток Сковородою ідею виховання, спорідненого з природою.

14.     Г.С.Сковородою про народність у вихованні.

15.     Дидактика Г.С.Сковороди.

16.     Педагогічна діяльність і погляди українського просвітителя Ф.Прокоповича.

17.     Педагогічні погляди українського просвітителя М.Козачинського.

18.     Вплив діячів освіти України на розвиток школи і педагогічної думки в Російській державі.

19.     Ліквідація автономії України, посилення колоніальної політики російського царизму в галузі освіти українського народу. Статут народних училищ 1786 р. Система народної освіти.

20.      Статут гімназій і училищ (1828 р.). Створення спеціальних шкіл.

21.      Піднесення громадсько-педагогічного руху на початку XX ст. Боротьба освіти за відродження української національної школи.

22.      Т.Г.Шевченко про національну школу та шляхи її відродження.

23.      Громадсько-педагогічний рух і шкільні реформи 60-х років XIX ст.

24.      Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського братства та його фундаторів. Педагогічні ідеї М.І.Костомарова та П.О.Куліша.

25.    Система початкової, середньої і вищої освіти в Україні першої половини XIX століття.

26.    Розвиток педагогічних ідей на засадах народності, демократизму, гуманізму Духновичем.

27.    Освітня політика Австро-Угорщини на західноукраїнських землях.

28.    Ідея загальнолюдського виховання М.І.Пірогова.

29.    Питання народної освіти і педагогіки в діяльності і творах українського письменника-просвітителя І.Я.Франка.

30.    К.Д.Ушинський про народність в громадському вихованні.

31.    К.Д.Ушинський про роль рідної мови у розвитку особистості.

32.    Науково-педагогічна діяльність С.В.Васильченка та Т.Г.Лубенця.

33.    Педагогічні погляди П.А.Грабовського.

34.    Проблеми національної школи і народного учителя у працях М. С .Грушевського.

35.    Педагогічні погляди Лесі Українки.

36.    Проблеми національної школи і народного учителя у працях М.П.Драгоманова.

37.    Концепція рідної (національної) школи у працях Б.Д.Грінченка.

38.    Розвиток теорії національного виховання С.Ф.Русовою.

39.    Стан шкільної справи в Україні на початку XX ст. (до 1917 р.).

40.    Освіта часів УНР. Концепція національної освіти та провідні її принципи.

41.    Перебудова народної освіти і школи України в УРСР (20-30 рр. XX ст.).

42.    Відродження і розвиток національної школи в період „українізації".

43.    Впровадження нових систем навчання в 30-х роках XX ст.

44.    Діяльність і провідні педагогічні ідеї А.С.Макаренка.

45.    А.С.Макаренко про виховання у праці.

46.    А.С.Макаренко про дитячий колектив, його формування та основні закони розвитку.

47.    Виховний ідеал Г.Г.Ващенка. Розробка педагогом освітньо-виховної системи та засади її існування.

48.    В.О.Сухомлинський про азбуку моральної культури.

49.    Використання в працях В.О.Сухомлинського народної мудрості виховання.

50.    В.О.СУхомлинський про школу радості.

51.    Національна школа як центр духовного відродження розвитку суспільства і держави.

52.    Національні духовні цінності як серцевина освіти і виховання.

53.        Народна педагогіка як основа національного виховання.

54.    В.О.Сухомлинський про зміст освіти, проблеми організації навчально-виховного процесу.

55.    Кризовий стан освіти в УРСР в 70-80 рр. Реформування загальноосвітньої школи, перебудова вищої і середньої спеціальної освіти. Крах комуністичної системи виховання та радянської школи.

56.    Закон України „Про освіту" як педагогічна основа будівництва національної школи в Україні.

57.     Державна національна програма „Освіта" (Україна XXI століття). Перспективи та напрями розвитку освіти, вимоги до її змісту, рівня та обсягу.

58.     Реформування системи освіти в незалежній Україні. Відхід від єдиної школи. Атестація та акредитація навчальних закладів. Заходи української держави щодо розширення сфери функціонування державної мови у навчальних закладах освіти.

59.     Є відомості, що до прийняття Християнства Україна-Русь мала свою писемність, школи. Які вам відомі докази на захист цієї гіпотези.

60.     Багато видатних вчених стверджує, що українці є прямими спадкоємцями трипільської культури. Чим характерне виховання дітей того періоду?

61.     Інокентій Гізель у своїх лекціях з філософії висловив думку про те, що матерія ніколи не зникає, бо складається з окремих елементів, які створюють різні форми. Хто з учнів Гізеля розвинув цю ідею. Як сформульована ним думка видатного педагога?

62.     Католицькі школи в Україні давали вихованцям широке коло знань. Чому проти діяльності цих шкіл виступали учителя братських шкіл та колегій?

63.     На які роздуми Вас наводить думка Г.С.Сковороди „... любов породжується любов'ю, і, бажаючи бути любимим, я сам перший люблю".

64.     Чи погоджуєтеся Ви з афоризмом Г.С.Сковороди: „Хто захоче чомусь навчитися, повинен до того зродитися". Обґрунтуйте свій висновок.

65.     На своєму надгробному камені Г.С.Сковорода велів написати: „Світ ловив мене, та не спіймав". Який зміст він вкладає у цей заповіт.

66.     Т.Г.Шевченко започаткував в українській педагогіці ідею культу жінки- матері. В.О.Сухомлинський розробив систему виховання дітей на цій ідеї. Які джерела спонукали український просвітителів до розвитку ідеї про культ жінки-матері? Обґрунтуйте свою думку.

67.     Серцевиною педагогічних поглядів Т.Г.Шевченка була ідея створення народної національної школи України. Які шляхи відродження національної школи вказуються поетом?

68.     Прокоментуйте афоризм О.В.Духновича: „Хто дав тобі виховання, той більше тобі дав, ніж той, хто дав тобі життя".

69.     К.Д.Ушинський вважав, що навчання може досягти свої освітні і виховні завдання лише при додержанні трьох умов: якщо, по-перше, воно буде пов'язане з життям; по-друге, буде побудоване у відповідності з природою дитини і по-третє, якщо викладання ведеться рідною мовою. Чи згодні Ви з цією думкою педагога? Обґрунтуйте відповідь діяльності сучасної школи.

70.     К.Д.Ушинський вів рішучу боротьбу проти поверхової, рецентурної педагогіки, що самовпевнено викладає свої правила завжди в наказовому способі. Якою він хотів бачити педагогічну науку?

71.     Педагог стверджував, що неробство - мати всіх вад. Що ви думаєте з приводу цього? Як можна усунути неробство дітей?

72.     Педагогічна доля Б.Д.Грінченка звела з відомою громадською діячкою Х.Д.Алчевською, яка багато дбала про освіту простого люду. Чому тип школи Алчевської суперечив педагогічним переконанням Грінченка?

73.     Чи можна застосувати положення теорії А.С.Макаренка про дитячий колектив до вчительського колективу? Яким вимогам має відповідати колектив учителеві?

74.     чи згодні Ви з тим, що „праця, яка не має на увазі створення цінностей, не є позитивним елементом виховання?" Обґрунтуйте свою відповідь.

75.     Чи є, на Вашу думку, суперечності у поглядах А.С.Макаренка? Ваше ставлення до оцінки Азаровим, Хіллінгом спадщини А.С.Макаренка.

76.     Педагогічний талант і педагогічна майстерність. Що є вирішальним у підготовці вчительських кадрів? Аргументуйте свою точку зору.

77.     Прокоментуйте думку А.С.Макаренка „... колектив, створений за типом різного віку, давав мені значно більший ефект. Протягом останніх років я остаточно пройшов до такої саме організації первинного колективу". Чи має у наші дні застосування ця знахідка педагога?

78.     „Ніхто так не шкодив, ніхто так не псував моєї роботи, ніхто не збивав набік наладженої роками роботи, як поганий вихователь" (А.С.Макаренко). Хто може бути хорошим вихователем? Як можна ним стати?

79.     Чому педагогічні думки і рекомендації В.О.Сухомлинського повільно приживаються в масовій школі?

80.    Як Ви розумієте думку В.О.Сухомлинського: „Джерело здібностей і обдарувань дітей на кінчиках їхніх пальців" прокоментуйте її.

81.     Двійки в початкових класах... Яке Ваше ставлення до оцінки цього найгострішого, найтоншого інструменту?

82.     Чи не потрапить національна школа України в ізоляцію від світового освітнього процесу? Прокоментуйте свою думку.

83.     Згадайте діяльність відомих Вам учителів. Чи створюють вони умови для постійного духовного спілкування вихователів і дітей. Що на Вашу думку заважає єднанню вихователя і учнів спільними інтересами і захопленнями.

84.     У чому, на Вашу думку, полягає феномен народних звичаїв та традицій.

85.     Чи готові Ви наслідувати як взірець педагогічний подвиг визначних просвітителів? Кого саме і в чому?

86.     Чия подвижницька, просвітницька і педагогічна діяльність вразила Вас відданістю Батьківщині, рідній школі, вчительській справі?

 

Питання на екзамен з курсу "Школознавство"

 1. Українське школознавство як важлива частина національної педагогіки.
 2. Типи і структура основних освітніх закладів.
 3. Основні принципи освіти незалежної України.
 4. Типи вищих навчальних закладів (3-4 рівня акредитації).
 5. Типи вищих навчальних закладів (1-2 рівня акредитації).
 6. Загальноосвітні навчальні заклади СЗОШ І-III ступенів.
 7. Поняття про структуру системи освіти в Україні.
 8. Система управління освітою в Україні.
 9. Управління і керівництво школою.
 10. Планування роботи школи.
 11. Організація внутрішнього контролю.
 12. Основні методи внутрішньо шкільного контролю.
 13. Основні форми внутрішньо шкільного контролю.
 14. Зміст внутрішньо шкільного контролю основних видів діяльності педагогічного колективу і учнів.
 15. Розкрийте сутність методичної роботи.
 16. Функції методичної роботи: перша група.
 17. Функції методичної роботи: друга група.
 18. Функції методичної роботи: третя група.
 19. Призначення і основні форми методичної роботи в школі.
 20. Індивідуальні форми методичної роботи в сучасній школі.
 21. Колективні форми методичної роботи в сучасній школі.
 22. Стажування та індивідуальні консультації для вчителів.
 23. Методичні об'єднання вчителів.
 24. Школа передового педагогічного досвіду.
 25. Науково-практичні конференції як форми методичної роботи в сучасній школі.
 26. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 27. Зміст роботи методичної ради школи.
 28. Зміст та завдання методичної роботи школи.
 29. Загальний зміст наукової організації педагогічної праці.
 30. Поняття про передовий педагогічний досвід, його види і критерії.
 31. Вивчення, узагальнення, поширення педагогічного досвіду.
 32. Вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду.
 33. Вивчення, узагальнення, поширення новаторського та зразкового досвіду.
 34. Атестація педагогічних кадрів в Україні.
 35. Умови для творчих пошуків і формування передового педагогічного досвіду.
 36. Принципи управління освітою: науковості та демократизації.
 37. Принципи управління освітою: гуманізації та цілеспрямованості.
 38. Принципи управління освітою: плановості, компетентності та державотворення.
 39. Принципи управління освітою: оптимізації та ініціативи й активності.
 40. Принципи управління освітою: об'єктивності в оцінці виконання працівниками закладу освіти своїх обов'язків.
 41. Принципи управління освітою: поєднання колегіальності з персональною відповідальністю.
 42. Інспектування діяльності закладів освіти.
 43. Фронтальне, вибіркове та тематичне інспектування шкіл.
 44. Керівництво роботою загальноосвітньої школи.
 45. Посадові обов'язки директора школи.
 46. Посадові обов'язки заступника директора з навчальної роботи, з виховної роботи та помічника директора з господарської частини.
 47. Види внутрішкільного контролю.
 48. Форми внутрішкільного контролю.
 49. Методи контролю.
 50. Планування роботи школи.
 51. Річний план роботи школи.
 52. Поточне планування роботи.
 53. Поурочний план вчителя.
 54. Шкільна документація.
 55. Демократизація внутрішкільного управління навчально-виховним процесом: рада школи, педагогічна рада.
 56. Демократизація внутрішкільного управління навчально-виховним процесом: загальні збори (конференція) колективу, нарада при директорі школи.
 57. Організація та особливості навчально-виховного процесу в І-IV класах.
 58. Особливості планування виховної роботи класовода початкових класів.
 59. Досягнення педагогів України в розробці теорії і практики малокомплектної школи.
 60. Дослідження управлінської діяльності керівників малокомплектних початкових шкіл.
544
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31