Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії

Питання до Державного екзамену з «Економіки» для студентів географічного факультету (2017-2018 н.р.).

Питання з економічних дисциплін.

 1. Зародження економічних знань та етапи становлення економічної науки.
 2. Державне регулювання в економіці: зміст, напрямки, об’єкти .Функції державного регулювання.
 3. Економічна система: її структура та типи.
 4. Власність: визначення та різновиди. Особливості приватизації в Україні.
 5. Форми державного впливу на ринкову економіку. Методи державного регулювання економіки. Кейнсіанський і монетарний підходи до ролі держави в РЕС.
 6. Суспільне виробництво як сукупна організована діяльність людей. Форми організації суспільного виробництва.
 7. Суспільне відтворення та економічне зростання. Характеристика типів суспільного відтворення та економічного зростання.
 8. Фактори виробництва та їхня характеристика. Елементи виробничого процесу та їхня характеристика.
 9. Товарне виробництво: характерні риси та етапи. Товар та його основні властивості.
 10. Собівартість, вартість та ціна продукції. Особливості їх формування. Необхідна та додана вартість.
 11. Гроші: виникнення та еволюція, визначення та сутність. Види грошей та їхнє призначення. Функції грошей.
 12. Грошова маса та її розрахунок. Закон грошового обігу.
 13. Ринок як невід'ємний компонент товарного виробництва. Етапи становлення, зміст та структура ринку. Функції ринку.
 14. Механізм дії ринку, його закони та структурні складові.
 15. Механізм дії ринку. Попит та його еластичність.
 16. Механізм дії ринку. Пропозиція та її еластичність.
 17. Діалектична залежність попиту та пропозиції в механізмі дії ринку. Особливості її формування. Рівноважна ціна.
 18. Механізм дії ринку. Конкуренція: класифікація та різновиди.
 19. Монополія та конкуренція. Основні положення антимонопольного закону.
 20. Ринковий і бюджетний сектори економіки: визначення та характерні риси.
 21. Бюджет країни: структура, стани. Шляхи формування бюджету. Бюджет України: стан і характеристика.
 22. Основні характеристики стану сучасної української економіки та перспективи її розвитку у світовому економічному просторі.
 23. Показники економіко-соціальної ефективності суспільного виробництва (ВВП, НД, ВНП).
 24. Інфляція: види, причини, наслідки, способи подолання.
 25. Виробництво та виробнича функція. Ізокванта.
 26. Кредитна система в економіці, її структура і вплив на підприємницьку діяльність. Кредит та його види.
 27. Банківська система та особливості її функціонування.
 28. Страхування як фінансовий сектор економіки. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування: сутність та умови страхування. Добровільне страхування та його особливості. Обов’язкове державне страхування: види та принципи здійснення.
 29. Небанківські фінансові інституції: призначення і загальна характеристика.
 30. Соціальна політика як складова економічної політики держави. Державне регулювання соціальних процесів. Соціальна економіка: значення.мета і завдання.
 31. Циклічність економічного розвитку. Основні теорії циклів. Циклічний розвиток: фази та їхнє значення для економіки. Антициклічна політика держави.
 32. Криза як економічне явище. Історія світових криз. Вплив економічних криз на стан економіки.
 33. Мікроекономічна система та її основні характеристики. Схема кругообігу товарів і грошей.
 34. Капітал: його форми та стадії кругообігу. Роль капіталу у формуванні прибутку.
 35. Витрати та результати діяльності підприємства. Характеристика та різні підходи щодо класифікації витрат.
 36. Підприємництво як сучасна форма господарювання. Особливості функціонування підприємств в ринковій економіці.
 37. Маркетингова діяльність підприємства у сучасних ринкових умовах. Зміст та призначення маркетингового дослідження.
 38. Фінанси підприємств: поняття, сутність, функції.
 39. Менеджмент на підприємстві. Структура та функції.
 40. Персонал підприємства. Класифікація та структура персоналу.
 41. Оплата праці: сутність функції. Політика оплати праці в Україні.
 42. Суспільні фонди споживання та їхня структура. Фонд життєвих засобів: поняття, структура формування. Сімейні доходи: формування та використання. Структура сімейних доходів.
 43. Зайнятість населення: визначення, зміст, форми.
 44. Ринок праці: особливості формування та функціонування.
 45. Безробіття: сутність, види, причини виникнення. Природний рівень безробіття. Закон А. Оукена.
 46. Світова валютна система: еволюція та її сучасна структура.
 47. Валюта та її роль у функціонуванні фінансової системи. Види валют та їх характеристика. Валютні відносини та їх особливості.
 48. Суспільний розподіл праці як засада функціонування світового ринку та світового господарства.
 49. Міжнародний поділ праці та його роль у функціонуванні світового господарства. Міжнародні економічні відносини та їх роль у сучасному економічному просторі. Міжнародна міграція – її роль в економіці та види.
 50. Вільні економічні зони та їх роль в сучасній економіці. Приклади ВЕЗ.
 51. Міжнародні торгівельні та фінансово-кредитні організації: їх характеристика та роль у світовому господарстві.
 52. Світове господарство. Чинники формування і особливості функціонування. Міжнародна організація торгівлі та її роль у світовому господарстві.
 53. Ціна: економічний зміст, функції та склад. Мета та методи ціноутворення.
 54. Потреби як рушійна сила трудової діяльності людини. Сутність, структура види потреб. Ієрархія потреб по А.Маслоу.
 55. Показники економічної ефективності виробництва та їх розрахунок (Фондовіддача, фондоємність, фондоозброєність,  рентабельність).
 56. Система оподаткування та її структура. Види податків та їх характеристика. Прямі та непрямі податки.
 57. Заробітна плата та її структура. Основні форми заробітної плати. Номінальна та реальна заробітна плата.
 58. Організація виробництва. Типи виробництва та їх характеристика.
 59. Класифікація витрат на підприємстві: Бухгалтерський та економічний підхід.
 60. Макроекономіка як наука. Основні макроекономічні показники і їх характеристика.

Питання з методики викладання економіки.

 1. Місце економіки в системі освіти. Цілі економічної освіти.
 2. Концепція безперервної економічної освіти.
 3. Шкільна економічна освіта: проблеми становлення та розвитку.
 4. Економічна наука і освіта в національних інтересах держави: проблеми та перспективи.
 5. Стан економічної освіти в Україні.
 6. Сутність методики викладання економіки, її зв’язок з іншими дисциплінами.
 7. Сутність та структура процесу навчання. Особливості навчання з економіки.
 8. Охарактеризуйте основні елементи структури сучасного уроку.
 9. Структура уроку-засвоєння нового матеріалу з економіки.
 10. Методика формування економічних понять та особливості їх застосування на уроках економіки.
 11. Типи уроків з економіки, їх аналіз.
 12. Види семінарських занять з економіки.
 13. Види уроків-лекцій з економіки. Підготовка та проведення уроку-лекції.
 14. Структура комбінованого уроку з економіки та особливості його проведення.
 15. Особливості проведення уроку-ділової гри з економіки: переваги та недоліки.
 16. Використання афоризмів на уроках економіки як засіб покращення сприйняття матеріалу, що викладається.
 17. Методика «мозкової атаки» у розв’язанні економічних проблемних ситуацій.
 18. Проведення дискусії за методикою ,,рольових тріад”.
 19. Типи задач з економіки та їхні особливості.
 20. Методи навчання та їх використання на уроках економіки.
 21. Самостійна робота як система. Форми організації самостійної роботи учнів.
 22. Використання інформаційних технологій на різних етапах уроку.
 23. Контроль результатів навчання. Види контролю, його функції.
 24. Основні вимоги до здійснення контролю знань учнів з економіки.
 25. Тести як форма контролю результатів навчання. Види тестів.
 26. Нетрадиційні методики та їхня сутність. Особливості їхнього використання
 27. Інноваційні педагогічні принципи в навчанні.
 28. Інноваційні форми і методи викладання економіки в школі.
 29. Роль та значення дивергентного мислення на уроках економіки.
 30. Мета позакласної роботи з економіки. Основні форми позакласної роботи з економіки.

 

1772
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31